Denník N

Sme pripravení zmeniť školstvo

Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Ministerstvo školstva so zmenami mešká, my sme ale pripravení zmeny v školstve robiť. V krátkosti si ich predstavme.

Hlavnými myšlienkami našich zmien sú:

 1. Väčšia sloboda a zodpovednosť pre školy 
 2. Kvalitnejší systém vzdelávania
 3. Efektívne fungujúci rezort

Úplný materiál nájdete nájdete na tomto linku. Venujeme sa v ňom problémom školstva, o ktorých každý politik vie, ale nikto nie je pripravený či ochotný ich riešiť. Nejedná sa o zmeny urobené od zeleného stola, ale vychádzame z potrieb praxe, z práce odborníkov a z osvedčených fungujúcich modelov školstva. Okrem nášho dokumentu sme zverejnili aj odborné sprievodné materiály, ktoré hlbšie analyzujú niektoré z vybraných problémov, ako aj návrhy zákonov k našim opatreniam. Venujeme sa 11 kľúčovým oblastiam:

Obsah vzdelávania

 • Posledné roky ministerstvo školstva stále vymýšľa nové predmety (šach, branná výchova a pod.), mení počty hodín a robí zmeny v učive bez premyslenia, bez diskusie s odborníkmi a hlavne bez výsledku. Zmeny v tom, čo sa žiaci na školách učia, musia byť premyslené a systematické. Nie robené podľa aktuálnej nálady ministra (alebo šéfa vládnej strany).
 • Presadzujeme, aby sa obsah vzdelávania systematicky aktualizoval každých 10 rokov v spolupráci so školami, učiteľmi a odborníkmi. Chceme presadiť možnosti blokovej výučby, rozvíjanie digitálnych zručností a viac voľných hodín na školách, vďaka ktorým môžu školy výučbu prispôsobiť potrebám svojich žiakov.
 • Na prvom stupni presadzujeme, aby štát určil iba potrebné výstupy na konci stupňa, nie presne zadefinované učivo rozkúskované na roky, mesiace a týždne. Zároveň sa určí obsah vzdelávania pre kľúčových 8 oblastí a školy ich samy pretavia do predmetov. Na druhom stupni presadzujeme, aby štát zadefinoval iba 70 % vyučovacieho času pre jednotlivé predmety a zvyšných 30 % školy využijú na hodiny navyše, voliteľné predmety či posilnenie výučby predmetov podľa potrieb žiakov.
 • K dokumentu prikladáme materiál „Vecné kroky reformy raného a základného vzdelávania“, ktorého autorom je PhDr. Branislav Pupala, CSc

Otvorenie trhu s učebnicami

 • Túto zmenu dlhodobo presadzujem. Na Slovensku štát centrálne obstaráva učebnice. Sme jednou z posledných krajín EÚ, ktorá si myslí, že 1 minister vie, z akých učebníc sa majú učiť státisíce žiakov na Slovensku, na každej z 2101 základných a 710 stredných škôl. Preto sú slovenské školy odkázané na jeden typ učebníc (ak ich vôbec dostanú) a s ich kvalitou sú takmer vždy nespokojné, čo potvrdzujú aj oficiálne prieskumy. Bližšie k téme tu, tutu.
 • V iných krajinách už prišli na to, že lepšie ako minister dokážu vybrať učebnice učitelia a riaditelia, ktorí so žiakmi robia a poznajú ich potreby. Presadzujeme, aby si školy samy zaobstarávali a vyberali učebnice. Podporí sa tak konkurencia na trhu učebníc, tvorba nových materiálov a zabezpečí sa efektívne doručovanie učebníc na školy. O trhu s učebnicami sa viac dočítate tu. Návrh zákona nájdete tu.

Platy učiteľov

 • Ide o horúcu tému, ktorá sa stále rieši iba čiastkovým zvýšením bez malých výsledkov. Ak očakávame kvalitu od školstva, štát ju musí adekvátne zaplatiť. Platy učiteľov musia byť preto navýšené výrazne a jednorazovo. Už dnes slovenskí učitelia výrazne platovo zaostávajú za učiteľmi v iných (aj susedných) krajinách EÚ.
 • Začínajúcemu učiteľov v 9. triede zdvihneme plat o 222 eur, teda na 912 eur (úroveň priemernej mzdy v hospodárstve) a tarifný plat učiteľa v 12. triede narastie o 305 eur na 1249 eur.

Organizácie ministerstva školstva

 • Efektívne školstvo musí mať efektívny rezort. To dnes na Slovensku neplatí. Ministerstvo školstva má 17 organizácií, žiaden štát v našom okolí ich toľko nemá. Výsledky školstva jasne ukazujú, že takýto počet je zbytočný a ide najmä o byrokratické organizácie, ktoré odčerpávajú peniaze a ktorým už bolo venované množstvo analýz a štúdií – Všetky s jedným výsledkom: Počet organizácií treba znížiť a chod ostatných zefektívniť.
 • V SaS sme sa opakovane vyjadrili, že chceme znížiť počet organizácií ministerstva (bližšie v linku hore) a upraviť ich náplň práce, aby skutočne prispievali ku kvalite vzdelávania. Odhadujeme, že takto usporíme do 20 mil. eur ročne iba na rozpočte organizácií (nehovoriac o ušetrení pri odpredaní budov).
 • Viac o tom, ako sa organizácie nerušili a ich rozpočty rástli tutu.
 • Rozpočet organizácií nájdete tu a proces rušenia tu.

Zjednotenie financovania školstva

 • V normálnom štáte prúdia do škôl financie z ministerstva školstva. Čo je celkom logické. U nás v roku 2013 prevzalo časť toku financií ministerstvo vnútra. Urobilo tak v reforme ESO, ktorá bola často kritizovaná ako chaotická a neefektívna.
 • Výsledok? Neprehľadné a nejasné financovanie škôl, nejasné kompetencie, 2 ministerstvá sa „bijú“ na jednom poli. A v tomto chaose vzniká priestor na neefektívne míňanie financií. Jediným logickým riešením je návrat financovania pod rezort školstva a jasné zjednotenie kompetencií. Tu si môžete pozrieť, ako sa menilo financovanie školstva. Zákon nájdete tu.

Zníženie počtu a skvalitnenie vysokých škôl, stredných škôl aj základných škôl

 • Je to jeden z problémov, o ktorom všetci politici vedia a nikto o ňom nechce hovoriť, či nedajbože ho realizovať. Odborné štúdie a analýzy však už dlhodobo odporúčajú zoštíhliť sieť škôl, keďže počet žiakov rapídne klesal a počet škôl sa im príliš neprispôsobil. Máme veľa vysokých škôl, ale aj veľa stredných škôl a veľkú rozdrobenosť základných škôl.
 • V takomto systéme sa znižujú nároky na žiakov (ktorí neraz vedia, že škola ich potrebuje na prežitie a nedovolí si o nich prísť), devastuje sa kvalita vzdelávania a trpí tým najmä žiak. Pripravili sme preto opatrenia, ako školy zlúčiť a podporiť zabezpečenie čo najkvalitnejšieho vzdelávania pre žiakov. Sprievodné materiály a analýzy tutu.

Uplatnenie absolventov

 • Aj tejto téme sa dlhodobo venujeme a aj o tomto probléme vláda dlho vie, ale rieši ho nezmyselným preškoľovaním, či príkazmi a zákazmi bez výsledku. Z praxe vieme, že máme množstvo nadbytočných odborov, ktoré nemajú perspektívu či uplatnenie. Ale o uplatnení našich absolventov nemáme žiadne seriózne údaje.
 • Chceme, aby štát dával verejnosti jasné informácie o uplatnení absolventov. Následne sa budú môcť rodičia a stredoškoláci sami rozhodnúť, kde budú študovať a budú vedieť, akú perspektívu prináša to-ktoré štúdium. Viac o tom, prečo to má zmysel robiť nájdete tu, tutu. Zákon nájdete tu.

Duálne vzdelávanie

 • Išlo o projekt na podporu odborného vzdelávania, ktorý štát jednoducho sfušoval. V praxi na stredných odborných školách počúvam, čo všetko školy, žiakov aj učiteľov odrádza od tohto systému (a čo všetko malo ministerstvo už dávno urobiť)
 • V prvom rade navrhujeme ponechať školám normálnu výšku normatívu na žiaka. Dnes štát berie školám peniaze, ak sa ich žiaci zapoja do duálneho vzdelávania, čo samozrejme žiadna škola nechce. Rovnako chceme aj zjednodušiť zapájanie zamestnávateľov a zefektívniť spoluprácu škôl s podnikmi.
 • Viac o duálnom vzdelávaní tu, tu, a tu. Zákon nájdete tu.

Aktéri vzdelávania:

 • Navrhujeme jasne rozdeliť kompetencie zriaďovateľov, škôl a manažmentov škôl a umožniť zavedenie školskej právnickej osoby (ŠPO), vďaka ktorej budú môcť školy dostávať peniaze priamo a tvoriť zoskupenia, ktoré spolu môžu riešiť obsah vzdelávania, ekonomické či účtovné záležitosti. Viac tu.

 

Viac o našich návrhoch pre školstvo sa dočítate na tomto linku. Pokojne ich môžete šíriť, citovať alebo inšpirovať nimi ministerstvo školstva.

Teraz najčítanejšie