Denník N

Načo Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018?

Práca v kultúre je beh na dlhé trate – hovorí klišé a my sa pridávame. Tento rok si pripomíname kultúrne dedičstvo a nasledujúci text sa venuje dedičstvu programu Kultúra na Slovensku.

Kultúrne dedičstvo predstavuje nielen odkaz minulosti, ale aj cenným zdrojom poznania a inšpirácie pre budúcnosť. Cieľom celoeurópskych aktivít je prostredníctvom kultúrneho dedičstva posilniť spájanie a spolupatričnosť k európskej spoločnosti, zároveň pozdvihnúť povedomie o ňom. Nestane sa to automaticky a hneď. Tieto projekty sú súčasťou väčšieho systému. Nemajú často veľké rozmery a masívne promo. Nie každý môže byť historik, archeológ alebo výskumník. Vychovať odborníkov na dedičstvo stojí spoločnosť čas a peniaze, na tomto type obsahu sa nedá rýchlo zarobiť. Avšak myslíme si, že zdravé kultúrne prostredie potrebuje aj tento typ výskumnej práce, potrebuje stavať na skúsenosti predkov a nadchnúť mladých pre jej reinterpretáciu. Ide o spoločnosť ako celok, aby sme vedeli scitlivovať svoje vnímanie a pri návale každodenných povinností venovať úctu aj poznaniu a práci medzinárodne uznávaných odborníkov.

Oslávili sme Deň Európy a pripomenuli si výhody členstva v EÚ. Jedným z nástrojov, do ktorých sa Slovensko zapája už od roku 2002 na poli kultúry je aj grantový program Kreatívna Európa (Predtým Kultúra 2000, Kultúra a MEDIA). Aktuálne prebiehajúci Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 stojí na ďalších dlhodobých politikách Európskej únie. Ročne sa podporí približne 10 projektov s účasťou slovenských kultúrnych inštitúcií. Viaceré projekty sa venovali a venujú aj témam kultúrneho dedičstva. Koncept „best practice“ projektov samozrejme nevypovie všetko o multilaterálnej medzinárodnej spolupráci a predstavuje iba istý kurátorský názor. Prečítajte si viac o našich 5 P! – výnimočných projektoch s medzinárodným dopadom a slovenskou účasťou od roku 2010 po súčasnosť!

1. Cradles of European Culture (Kolísky európskej kultúry)
Projekt bol podporený v roku 2010 a okrem hlavného organizátora, Inštitútu ochrany kultúrneho dedičstva zo Slovinska sa na ňom podieľalo ešte 11 partnerských inštitúcií, medzi nimi náš Pamiatkový úrad SR. Päťročný projekt odštartoval historickou štúdiou s názvom Kráľovstvo Franskej ríše, zaoberajúcou sa obdobím rokov 850 až 1050 od Stredozemného po Severné more. Dôvodom výberu témy bol fakt, že krajiny ležiace v tomto priestore sa stali kolískou vzniku EÚ v polovici minulého storočia. Výsledky sú stále dostupné na webovej stránke: www.cradlesec.eu

2. Archaeolandscapes Europe (Archelogické krajiny v Európe)
Ďalší viacročný projekt podporený tiež v roku 2010 koordinoval nemecký Archeologický inštitút. Európski archeológovia, medzi nimi pracovníci slovenského Archeologického ústavu SAV sa venovali aktuálnym trendom v oblasti výskumu krajiny a archeologického dedičstva v Európe, so snahou zabezpečiť efektívnejšiu ochranu spoločného kultúrneho dedičstva, medzinárodné využívanie zručností a pracovných príležitostí, lepšie verejné a profesionálne vzdelávanie, širšie využívanie archívnych zdrojov a moderných techník výskumu a vyšsie profesionálne štandardy vo výskume a ochrane krajiny. Webová stránka: www.archaeolandscapes.eu

3. REMAKE REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments
Práca s kultúrnym dedičstvom môže mať aj iné podoby. Dedičstvu 20. storočia sa venovalo 6 partnerských organizácii pod vedením slovenského združenia Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru. Projekt REMAKE bol zameraný na kolaboratívnu produkciu a medzinárodnú prezentáciu umeleckých diel, ktoré boli inšpirované bohatou históriou európskeho mediálneho umenia. Projekt nadväzuje na výskum skupiny teoretikov pod názvom MONOSKOP – kolaboratívny výskum o mediálnom umení a kultúre v Európe. Výskumný projekt sa zaoberá sociálnym kontextom historického vývoja mediálneho umenia s dôrazom na dianie v Strednej a Východnej Európe. Analýza socio-poetických podmienok umenia a technológií v období rokov 1960-2000 začína pri experimentálnom filme, umení performance, pokračuje cez počítačové umenie, video art, experimentálnu hudbu až po sound art a teóriu médií. Projekt bol uzavretý v roku 2012. Webstránka projektu: https://monoskop.org/Remake

4. Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície
Veľmi úspešný a aktuálny projekt viedla slovenská Asociácia Divadelná Nitra. Išlo o medzinárodný projekt iniciovaný Asociáciou Divadelná Nitra, ktorého cieľom bolo vytvoriť šesť dokumentárnych divadelných inscenácií na základe skúmania materiálov v archívoch tajných polícií, operujúcich na území štátov bývalého sovietskeho bloku počas obdobia komunizmu. Projekt zároveň vytvoril platformu pre stretávanie sa umelcov z rôznych krajín, s možnosťou konfrontovať odlišné metódy tvorby a práce s dokumentárnymi materiálom v rôznych národných kultúrach. Prostredníctvom práce s dokumentárnym materiálom má projekt upozorniť na rôzne aspekty spoločensko-politického života v minulosti a v súčasnosti. Projekt bol úspešne ukončený v roku 2014. Web: www.nitrafest.sk

5. MoMoWo – Women’s Creativity Since the Modern Movement (Ženská kreativita od čias hnutia Modern Movement)
Fakulta architektúry STU sa spolu s hlavným organizátorom, talianskou školou Politecnico di Torino, podieľa na stále prebiehajúcom výskumnom projekte. Z hľadiska interdisciplinárnej perspektívy si MoMoWo všíma akým spôsobom sa ženy zúčastňovali na práci v oblasti architektúry, stavebného inžinierstva a dizajnu. Cieľom projektu je zdieľať kultúrne dedičstvo moderny, ktoré bolo doteraz málo prezentované. http://www.momowo.eu

Foto: archív jednotlivých projektov

 

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy