Denník N

Bojuje Žilinčan Ján Blahovec s katastrálnym podvodom, alebo len šikanou zo strany úradníkov?

V posledných dňoch sa dozvedáme o viacerých podvodoch na východe Slovenska. Súvisia s pozemkami a eurodotáciami na podporu pestovania plodín. Dozvedáme sa, že eurodotácie poberajú niektorí podnikavci aj na asfaltovú plochu, či pôdu na ktorej nič nerastie.
Trochu z iného rangu je skúsenosť Jána Blahovca zo Žiliny.

Rozhodol sa na katastri v Žiline zapísať štvrtinu extravilánového pozemku, ktorú mu daroval otec ako jeden zo štyroch súrodencov – podielnikov na parcele registra E katastra nehnuteľností č. 2326. Zaplatil požadovaný poplatok, aby bol zápis uskutočnený do mesiaca. Keď ani po mesiaci sa vo veci nekonalo, prišiel sa spýtať na kataster, v čom je problém; odpoveď bola – má prísť znovu o týždeň.

 

Ján Blahovec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                No a vtedy sa dozvedel, že  tie isté čísla parciel, ktoré už 20 rokov obsahuje jeho geometrický plán, kataster pridelil aj Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá v tom priestore realizuje diaľničný tunel Višňové. Žiadal ho o vyhotovenie nového geometrického plánu s novými číslami parciel (pozn.: geometrický plán obsahuje dve parcely – les a trvalý trávnatý porast). Ohradil sa proti tomu a žiadal, aby zmena čísel bola spravená u NDS, čo kataster odmietol. Časom však priznal pochybenie, zmenil však čísla na jeho geometrickom pláne a nútil ho rozhodnutím, aby vyhotovil o tom dodatok k notárskej zápisnici a na jeho náklady. Blahovec vzápätí požiadal o vrátenie poplatku 132 eur, ale doteraz mu ho nevrátili. 

Vyjadrenie odborníkov.                                                                                                                                                                                                                           Autorizovaný geodet František S. spolu s odborníkom na pozemkové právo Ondrejom S. písomne potvrdili, že kataster v prideľovaní podlomení parcelných čísel pochybil, preto musí byť v jeho záujme, aby interne vyriešil tento nesúlad v spolupráci s technickým a právnym oddelením.

Pohľad na parcelu KN E č. 2326 (v strede snímky z katastrálneho portálu)

Pán Blahovec už katastru nedôveroval, preto sa dožadoval informácií cez zákon 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám akým parcelám boli pre NDS pridelené tie duplicitné čísla. Odbor katastra Okresného úradu v Žiline mu nevyhovel lebo sa vraj na kataster infozákon nevzťahuje. V jednej z interných smerníc Úradu geodézie, kartografie a katastra Bratislava sa však uvádza opak.Sklamaný z takéhoto prístupu úradov sa Ján Blahovec koncom minulého roka obracia na katastrálnu inšpekciu do Bratislavy, aby postup katastrálneho úradu v Žiline prešetrila. Tu je odpoveď.

Podnet na okresnú prokuratúru.

Kataster odmietol pozemok zapísať. dal si podmienku, aby žiadateľ pre zápis doložil, že s novým geometrickým plánom nejde o drobenie pôdy. To však nemohol splniť, pretože v rozhodnutí o prerušení konania kataster označil jednu z parciel ako ornú pôdu (pozn.: pričom tam je v skutočnosti les), čím navodil dojem, že v podaní o zapísanie pozemku nepíše pravdu. Po upozornení zo strany Jána Blahovca kataster spravil v tejto veci opravu svojho rozhodnutia z titulu doplnku k notárskej zápisnici o zmenených číslach parciel a predloženia listiny o tom, že nedochádza k drobeniu pôdy. Sám kataster však takéto drobenie spravil, keď nad parcelou KN E č. 2326 vytvoril „zbytkovú“ parcelu KN C č. 2340/16, ktorou odkrojil okrajové lesné časti našej parcely a priradil ich k okolitým parcelám! Ján Blahovec hovorí, že má poznatky o podivnom konaní na katastri, ktoré stojí za touto, na poslednú chvíľu vytvorenou parcelou, pri ktorej chýba už len doplnenie mena nového vlastníka. Tým by bola dokonaná krádež parcely č. 2326. Z týchto dôvodov podáva Ján Blahovec žiadosť o prešetrenie veci na Úrad Geodézie, kartografie a katastra Bratislava i na Okresnú prokuratúru v Žiline. Úrad priznal pochybenia, ale len pri pridelení duplicitných parciel a meškanie v konaní s tým, že k ostatným bodom žiadosti sa nebude vyjadrovať, s tým, že počká na výsledok šetrenia okresnej prokuratúry. Tá však kataster iba upozornila, že podľa § 28, ods. 1 zákona o prokuratúre katastrálny odbor postupom, respektíve nečinnosťou porušil § 32 Katastrálneho zákona a § 3, § 49 Správneho poriadku a . Čiže byrokratický kruh sa uzavrel.

Ján Blahovec dodáva, že bývalý totalitný režim zalesnil spodok i vrchnú časť parcely č. 2326  bez súhlasu vlastníka, ktorým bol vtedy len jeho otec a dnes štát vlastne bráni spravodlivému rozdeleniu parcely tak, aby každý zo štyroch podielnikov – dedičov mohol mať svoju štvrtinu o rozlohe 2081 m2 z celkovej plochy role parcelné č. 2326 KN E (8323 m2).  Ani kataster ani prokurátorka nerešpektovali jasnú písomnú požiadavku otca Jána Blahovca, aby tú špekulatívnu „céčkovú“ parcelu  zrušili a z katastrálnej mapy vymazali. Za tou céčkovou parcelou stoja údajne dve osoby a jeden prefíkaný špekulant, ktorý okolo roku 2004-2005 pomáhal pri falšovaní podpisov pri kradnutí pozemkov – aspoň tak sa o ňom hovorí po dedine, ktorá sa nachádza neďaleko predmetnej parcely. Ako mi povedal jeden policajný vyšetrovateľ, veci na katastri sa nezmenia, pokiaľ si sám kataster nevytvorí skupinu, ktorá bude oprávnenosť zápisov preverovať, skôr ako uskutoční úkon samotný.

 

Ľubo Bechný

www.protikorupcii.sk

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

Blog môžete podporiť svojím hlasom tu: http://vybrali.sme.sk/c/Bojuje-Zilincan-Jan-Blahovec-s-katastralnym-podvodom-alebo-len-sikanou-zo-strany-uradnikov/

 

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.