Denník N

Trnava je majster. El Maestro odchádza.

Komentáre a diskusné príspevky k ukončeniu futbalovej ligy sú protichodné. Zaoberajú sa príčinami, pozitívami, nedostatkami, paradoxmi. Fakt, že Trnava získala majstrovský titul a tréner, ktorý FC Spartak Trnava k titulu priviedol odchádza je rezonujúcou témou.

Zameriam sa na Nestora El Maestra, lebo jeho pôsobenie v klube FC Spartak Trnava je a bude navždy s dlho očakávaným úspechom spojené. Jeho príchod do Trnavy vo mne vyvolal rozpaky. Pracoval síce ako asistent v renomovaných kluboch (Schalke 04, Hannover 96, Hamburger SV, Austria Viedeň), ale je mladý (35) a nepôsobil ako človek, ktorý má prirodzenú autoritu. Pracovať v zabehaných zahraničných kluboch a preklopiť skúsenosti do slovenských pomerov sa mi zdalo problematické. Trnava má divácke zázemie a aj preto má mužstvo silný emocionálny náboj. Bolo to povzbudzujúce, ale mohlo byť zničujúce. Mužstvo som zaradil do šestice kandidátov postupujúcich do záverečných bojov o titul. Urobil som slušnú prognózu, ale Trnavu som ako favorita na titul netipoval. Začiatkom uplynulej sezóny (piatok 4. augusta 2017 11:47) som napísal [1]:

„Podľa hry v minulej sezóne sa očakáva, že v prvej šestici mužstiev bude Žilina, Slovan, Trenčín. Do boja zrejme zasiahne Ružomberok, Trnava a Dunajská Streda. Do šestice sa môžu tlačiť aj ďalší uchádzači, Zlaté Moravce, Podbrezová, Senica. V Michalovciach možno očakávať zlepšenie. Na začiatku bude veľké nadšenie v Nitre, nováčik môže prekvapiť v kladnom alebo zápornom zmysle. Najväčšie ťažkosti by mohli mať v Prešove.“

Podstatné je, že človeka som nemal súdiť podľa prvého dojmu. Príjemným prekvapením pre mňa je, že trnavskí funkcionári odhadli kvality asistenta trénera a mali odvahu angažovať ho ako hlavného trénera. Nebudem písať o hre Trnavy, v súvislosti s pôsobením trénera, s prejavmi hráčov, dôsledkami šťastlivých a náhodných okolností. Je to už minulosť, napísalo sa toho dosť. Hneď ako som sa dočítal, že Nestor El Maestro z Trnavy odchádza tiež mi napadlo: prišiel, videl, zvíťazil a odchádza.

Jeho rozhodnutie odísť je prvou témou, ktorú komentujem. Keď som sa dočítal o pláne rokovania medzi klubom a trénerom, tak som ihneď považoval za najlepšiu alternatívu ukončenie spolupráce. Prekvapilo ma, že sa alternatíva ukončenia spolupráce stala skutočnosťou. Rozhodnutie svedčí o jeho veľkej predvídavosti, prehľade a sebareflekcii. Výhodou je, že klub a tréner sa rozchádzajú v dobrom. Tréner predvídal, že rozchod  v budúcnosti po možnom neúspechu v lige majstrov by bol narušením dobrých vzťahov. Tréner má pravdepodobne prehľad o hráčoch a vie, že zmena herného systému z defenzívneho na ofenzívny je náročná. V novej sezóne budú mužstvá hrať proti majstrovi. To je iná situácia ako keď mužstvá chcú poraziť šťuku ligy a dostať sa na čelo. Nový tréner bude mať ťažkú situáciu a jeho stolička bude vratká. Nestor El Maestro nehľadá top mužstvo, zoberie pravdepodobne mužstvo, ktoré je tabuľke nižšie a má kam stúpať.

Druhou témou je pokuta. Predpokladám, že Disciplinárna komisia SFZ  po zápase Slovnaft Cupu (Trnava – Slovan) považovala komentár El Maestra za poškodenie dobrého mena futbalu  (Disciplinárny poriadok.  DRUHÁ ČASŤ – Osobitná časť, Článok 65 – Poškodenie dobrého mena futbalu) [2]. Vety a slová, ktoré Nestor El Maestro vyslovil boli ovplyvnené sklamaním. Vyjadrenie určite nebolo vhodné, ale El Maestro nechcel poškodiť dobré meno slovenského futbalu. Chcel asi podpichnúť Slovan. Je evidentné, že v tento prípad sa za závažné disciplinárne previnenie považovať nemá, lebo v Disciplinárnom poriadku  medzi závažnými disciplinárnymi previneniami „poškodenie dobrého mena futbalunie je uvedené (Článok 4 – Disciplinárne previnenie,  bod 3)[3]. Poškodením dobrého mena futbalu bolo samotné finále Slovnaft Cupu, lebo podľa článku 56 tam závažné disciplinárne previnenie bolo. Prepytujem, ale označiť pohár, v ktorom sa  finálový zápas dvoch špičkových (slovenských) mužstiev odohrá pri návšteve 4405 divákov za malý, nudný a nezaujímavý je plne oprávnené. V neposlednom rade dúfam, že platí Európsky dohovor o ľudských právach a sloboda prejavu, takže otázka znie: Čím a ako veľmi poškodil komentár El Maestra dobré meno futbalu, že dostal pokutu 6000,- Eur?

Na záver čerešnička:
V súvislosti s potrestaním El Maestra pokutou 6000 Eur je zaujímavé pozrieť si Disciplinárny poriadok FZ, článok 12 – Pokuta [4], v ktorom sa píše, že „Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, pôsobiacim v slovenskom futbalovom hnutí na základe pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 5.000,- eur“.
Nie je náhodou pokuta 6000,- Eur porušenie Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorého sa dopustila samotná Disciplinárna komisia SFZ?

P.S.

Paradoxne, nemenovaný I.K. ml. dostal 10 tácov. Podľa Disciplinárneho poriadku SFZ je možné, že  mal dostať pokutu až do výšky 5000,- Eur alebo (len)  až do výšky 2.000,- eur. Ale to je otázka na právnikov.
Zdroje

[1]

Daučík P. Denník N. Blog. Nový systém v našich dvoch najvyšších futbalových súťažiach. 4. augusta 2017

https://dennikn.sk/blog/842529/novy-system-v-nasich-dvoch-najvyssich-futbalovych-sutaziach/

[2]

Disciplinárny poriadok SFZ, DRUHÁ ČASŤ – Osobitná časť (článok 44 – 65)
Článok 65 – Poškodenie dobrého mena futbalu

 1. Poškodenia dobrého mena futbalu sa dopustí ten, kto svojím konaním, nekonaním alebo svojimi vyjadreniami v akejkoľvek podobe alebo spôsobom najmä v masovokomunikačných prostriedkoch, na internete, verejne alebo pred národnými a medzinárodnými futbalovými orgánmi spôsobí alebo môže spôsobiť poškodenie dobrého mena SFZ alebo člena SFZ alebo poruší princípy a ustanovenia Stanov alebo Kódexu futbalovej etiky.
 2. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 možno uložiť pokutu, pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu funkcie alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

http://www.ucps.sk/clanok-0-3019/Disciplinarny_poriadok_SFZ_(uplne_znenie_platne_od_15_6_2016).html

[3]

Disciplinárny poriadok SFZ, Článok 4 – Disciplinárne previnenie

 1. Za disciplinárne previnenie sa považuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, záväzného predpisu FIFA, UEFA, SFZ alebo člena SFZ alebo záväzného rozhodnutia orgánu FIFA, UEFA, SFZ alebo člena SFZ, ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem SFZ alebo člena SFZ, vrátane pokusu.
 2. Znaky disciplinárnych previnení sú uvedené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku alebo aj v inom predpise SFZ.
 3. Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje
  1. disciplinárne previnenie podľa článku 51, 52, 54 a 56,
  2. disciplinárne previnenie, za ktoré disciplinárny orgán uložil disciplinárnu sankciu na časové obdobie najmenej 12 mesiacov, pokutu najmenej v sume 7000,- eur alebo vylúčenie zo SFZ,

http://www.ucps.sk/clanok-0-3019/Disciplinarny_poriadok_SFZ_(uplne_znenie_platne_od_15_6_2016).html

 [4]

Disciplinárny poriadok SFZ, Tretia hlava – Disciplinárne sankcie (článok 9 – 33)

Článok 12 – Pokuta

 1. Disciplinárna sankcia pokuta spočíva v tom, že previnilcovi sa uloží peňažná pokuta za disciplinárne previnenie podľa disciplinárneho poriadku, ktorú je previnilec povinný uhradiť na účet SFZ prevodom na základe mesačnej zbernej faktúry alebo iným spôsobom (vklad na účet SFZ, prevod z účtu platiteľa alebo prostredníctvom inej platobnej služby), ak previnilcovi nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra.
 2. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, pôsobiacim v slovenskom futbalovom hnutí na základe pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, na základe zmluvného občianskoprávneho vzťahu alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu podľa všeobecných právnych predpisov, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 5.000,- eur.
 3. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, a ktoré nespadajú do odseku 2, ktorým sú v súvislosti s pôsobením v slovenskom futbalovom hnutí vyplácané finančné odmeny, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 3.000,- eur.
 4. Ostatným fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, a ktoré nespadajú do odsekov 2 a 3, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 2.000,- eur.

http://www.ucps.sk/clanok-0-3019/Disciplinarny_poriadok_SFZ_(uplne_znenie_platne_od_15_6_2016).html

 Disciplinárny poriadok SFZ, Štvrtá hlava – Ukladanie a výkon disciplinárnych sankcií (článok 34 – 42)

Článok 34 – Základné zásady ukladania disciplinárnych sankcií

 1. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárnych sankcií rešpektuje zásady spravodlivého procesu za súčasnej aplikácie všeobecných princípov uvedených v článku 5 ods. 2 Stanov.
 2. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne sankcie plnili nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu.
 3. Pri ukladaní disciplinárnych sankcií hráčom súťažiach mládeže je prvoradým účelom prevýchova previnilca a výchovné pôsobenie na družstvo, v ktorom previnilec pôsobí.
 4. Disciplinárne sankcie možno uložiť samostatne alebo spolu s inými disciplinárnymi sankciami, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
 5. Pri ukladaní disciplinárnej sankcie a jej výšky sa prihliadne na závažnosť disciplinárneho previnenia, najmä na spôsob previnenia sa a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých došlo k disciplinárnemu previneniu, na mieru zavinenia, pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a na osobu previnilca.

 Európsky dohovor o ľudských právach a sloboda prejavu
Článok 10 – Sloboda prejavu

 1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.
 2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

 

Teraz najčítanejšie

Pavol Daučík

Moje články sú o futbale. Nie som fanúšik. Som chemik a (ex)futbalový tréner II. triedy s neplatnou licenciou. Píšem keď musím a mám čas.