Denník N

MUDr. Pavol Kostka – výsledky medicínskych pozorovaní

Za necelý týždeň odprezentujem metódu impedančnej terapie na svetovom kongrese SPINE 2018 v Londýne. Prezentácia na kongrese sa opiera o výsledky nižšie popísaných medicínskych pozorovaní definovaných skupín pacientov.

DGU fenomén – fakty.

Skupina 1.
Typ: Od roku 2009 (po 10 ročnom aplikovaní SEI) sme začali vyhodnocovať štrukturálne zmeny chrbtice na základe vyšetrení CT a MR. Po vyhodnotení nálezov u viac ako 1000 pacientov rádiológovia potvrdili, že u nami liečených pacientov dochádza aj k štrukturálnym zmenám chrbtice (2010). Tieto zmeny sa týkali predovšetkým veľkosti medzistavcovej platničky, čo do objemu a veľkosti herniovaných štruktúr medzistavcovej platničky.

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
3D vizualizáciou sme potvrdili, že zmena objemu medzistavcových platničiek je závislá na skladbe SEI v kombinácii s terapiou suchou ihlou. V náväznosti na uvedenú metódu sme zaviedli termín „Disc grow up“ (DGU) fenomén, ako prejav regenerácie, ozdravenia platničky.
DGU fenomén bol potvrdený na 1078 pacientoch na základe 3D vizualizácie (02/2018).

 

Skupina 2.
Typ: 3D vizualizáciu medzistavcovej platničky sme vykonali aj u 139 pacientov, ktorí neabsolvovali impedančnú terapiu, ale len štandardnú rehabilitačnú starostlivosť v iných zdravotníckych zariadeniach.

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
U žiadneho pacienta, ktorému nebola aplikovaná impedančná terapia, sa nepotvrdila prítomnosť DGU fenoménu.

 

Skupina 3.
Typ: Súbor 175 pacientov, u ktorých pred zaradením do liečby impedančnou terapiou boli vykonané minimálne dve zobrazovacie vyšetrenia chrbtice (MR/CT).

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
3.1. 3D vizualizácia opakovaných vyšetrení MR a CT pred zaradením do impedančnej terapie ukázala zmenšenie objemu medzistavcových platničiek v zavislosti od času cca o 10 %.
3.2. U tých istých pacientov po prvom bloku impedančnej liečby sme pozorovali zväčšenie objemu postihnutej platničky nielen do pôvodnej úrovne, ale s nárastom nad 10 % (medzistavcová platnička sa zväčšila nad objem ako v čase akútneho bolestivého stavu).

 

Skupina 4.
Typ: V pozorovanej skupine 54 pacientov, ktorí sa nikdy neliečili v našom zariadení. Sledovali sme ako vplýva množstvo vypitej vody na zmenu objemu medzistavcovej platničky počas štandardnej zdravotnej starostlivosti.

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
4.1. V prvej skupine sme identifikovali 31 pacientov, ktorí sa liečili medikamentami a ich príjem tekutín bol na úrovni cca 2-2.5 litra čistej vody.
4.2. V druhej skupine sme identifikovali 23 pacientov, ktorí sa liečili medikamentami a ich príjem tekutín bol na úrovni do 0.5 litra čistej vody.

Do príjmu tekutín sme nezahŕňali polievky, omáčky, podiel vody v potravinách. Pacienti okrem týchto tekutín neprijímali žiadne iné tekutiny ako čaj, alkohol a podobne.

Zistili sme, že u pacientov prvej skupiny došlo k výraznejšiemu zmenšeniu objemu medzistavcovej platničky v porovnaní s druhou skupinou o cca 35-40%.

 

Skupina 5.
Typ: 10 reakreačne športujúcich pacientov. Boli pod kontrolou fyzioterapeuta na pokyn lekára. Mali realizované dve MR alebo CT vyšetrenia.
5.1. Pred začiatkom štandardnej fyzioterapeutickej činnosti.
5.2. Po dvoch rokoch mali opäť uskutočnenú magnetickú rezonanciu tej istej časti chrbta.
Záver: Všetkých 10 účastníkov skupiny mali pri porovnávaní realizované vyšetrenia (5.1. a 5.2) pri pravidelnej štandardnej fyzioterapeutickej starostlivosti indikovanej lekárom zhoršený objektívny nález v postihnutej (bolestivej) časti schrbta (nenavštevovali naše zariadenie).
Síce:
5.3. Po tejto dvojročnej fyzioterapeutickej starostlivosti nemali bolestivé stavy ako predtým ale občasne sa im objavila ponámahová bolestivosť – atak v 2-3 mesačnom intervale.
5.4. Kvôli týmto atakom nás navštívili s porovnávajucími správami od rádiologov a my sme im vypracovali 3D vizualizáciu postihnutej časti organizmu.
Záver: platnička degeneruje – zmenšuje sa a to v priemere o 2-3 cm3.

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
5.5. Pacientov sme zaradili do našej starostlivosti a boli liečení metódou impedančnej terapie.
5.6. Medzistavcová platnička, ktorá bola poškodená degeneratívnou chorobou chrbtice a s ktorou pracovali fyzioterapeuti, žiaľ neúspešne, sa zvačšila priemerne o 3-4 cm3.
Záver: Pokiaľ je u klienta diagnostikovaná degeneratívna choroba chrbtice, nie je možné klientovi indikovať fyzioterpeutickú starostlivosť ako hlavnú rehabilitačnú procedúru.

 

Skupina 6.
Typ: Profesionálni športovci, ktorí sú pravidelne pod kontrolou svojich športových lekárov. Prezentovali opakujúce sa bolestivé stavy spojené so športovými úrazmi rôzneho pôvodu. Zaradili sme ich do opakovaných terapií impedančnej terapie so zameraním sa na regeneráciu a občasne na akútne zvládnutie bolestivého stavu.

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
6.1. lepšie zvládali priebeh úrazu ako predtým (z hľadiska dĺžky)
6.2. dĺžka liečenia bolestivého stavu po úraze sa skrátila cca o polovicu
6.3. nástup do 100% výkonu bol rýchlejší ako v minulosti bez metódy impedančnej terapie
6.4. pri EMG vyšetreniach v objektívnom medicínskom obraze sme zaznamenali zvýšenie rýchlosti na úrovni nervového tkaniva a teda sme prispeli k ozdraveniu organizmu

Teraz najčítanejšie

Pavol Kostka

Narodil som sa v roku 1973 v Kežmarku (Slovensko). Štúdium som ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1999. Lekársku prax som vykonával v Popradskom regióne. V roku 2001 som bol zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore neurológia som absolvoval v roku 2017. Od roku 2000 sa venujem aplikácii špecifického elektrického impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinfekčného pôvodu neinvazívnou cestou. V roku 2009 som zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.