Denník N

„Aby nám platničky narástli a budeme bez bolestí.” – MUDr. Pavol Kostka

Impedančná terapia – dlhodobý regeneračný plán, RT symptóm

Pacient, ktorý trpí degeneratívnou chorobou chrbtice a spĺňa kritériá pre zaradenie do medicínskej starostlivosti impedančnou terapiou, má počas prvých týždňov vypracovaný dlhodobý regeneračný plán. Analýzou 9 831 pacientov, ktorí sumárne absolvovali 248 643 impedančných terapií, vznikol syntézou dát znalostnej databázy dlhodobý regeneračný plán, ktorý pozostáva z blokov a im priradených fáz.

Práve tento plán ukazuje predpokladané zmeny, ktoré sa budú diať:
– na úrovni terapií impedančnou metódou
– na úrovni obmedzení aktivít pacienta
– na možnej kontrole pacienta v objektívnej klasifikácii, ktorú táto metóda ponúka.

V preklade to znamená, že pacient dokáže na základe priebehov grafov sledovať, k akým zmenám v organizme dochádza a dokáže jednoznačne objektívne posúdiť, či sa jeho stav zlepšuje alebo stagnuje.

Dlhodobý regeneračný plán pri aplikácii metódy impedančnej terapie – všeobecné rozdelenie

1. Blok – zameraný na zníženie bolestivosti
1. fáza – zaraďovacia
2. fáza – RT symptóm
3. fáza – zaradenie individuálneho cvičenia

2. Blok – zameraný na zvyšovanie fyzického výkonu
4. fáza – zaradenie tréningov
5. fáza – analýza metabolizmu – úprava hmotnosti
6. fáza – fixácia regenerácie

3. Blok – nemedicínsky proces so zameraním sa na odstránenie faktorov, ktoré môžu viesť k opätovnému vzniku degeneratívnej choroby chrbtice

    Pri analýze pridanej hodnoty našej metódy na človeka sme spozorovali prítomnosť zaujímavého úkazu, ktorý sme nazvali RT symptóm.

RT symptóm alebo objavenie sa retrospektívnych ťažkostí je subjektívne vrátenie ťažkostí spätne v čase. Znamená to, že pacient začína pociťovať ťažkosti, ktoré sa u neho objavovali v minulosti. Nemusí sa jednať o ťažkosti akútneho charakteru. Patria tu zväčša bolesti kĺbov, brucha, pichania v okolí srdca, pocity ako trpnutie, porucha koncentrácie a podobne. Neschopnosť stimulovať organizmus s cieľom vybaviť RT symptóm vnímame ako poruchu regenerácie organizmu na úrovni ozdravenia. Pacienti, u ktorých RT symptóm nieje tak ľahko vybaviteľný, majú predĺžený čas regenerácie. Okrem toho u nich sledujeme aj pokročilejší nález degeneratívnych zmien na chrbtici.

Záver:

V rámci informačného systému sledujeme viac ako 50 parametrov, ktoré tvoria dynamické zmeny priebehu funkcie generátora SEI (špecifický elektrický impulz) a jeho spätnej väzby, ktorá je odrazom prebehnutej reakcie organizmu na SEI. Odpoveď na SEI sledujeme dominantne ako náboj meraný na elektródach a priebeh odpovede organizmu na SEI zaznamenávame v podobe krivky, ktorú môžeme prirovnať ku krivke EKG. V našej databáze máme približne 1 000 000 záznamov impedančných terapií. Informačný systém spracováva odpoveď organizmu na SEI a porovnáva s údajmi v databáze. Takto klienta parametrizujeme a priraďujeme mu špecifický SEI. Aby sme vytvorili  špecifický SEI, je potrebné syntetizovať dostatok dát z impedančných terapií. V súčastnosti rozoznávame 10 skupín, pre ktoré je definovaný špecifický SEI a na úrovni klienta ešte definujeme od 10 do 15 podtypov.

Teraz najčítanejšie

Pavol Kostka

Narodil som sa v roku 1973 v Kežmarku (Slovensko). Štúdium som ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1999. Lekársku prax som vykonával v Popradskom regióne. V roku 2001 som bol zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore neurológia som absolvoval v roku 2017. Od roku 2000 sa venujem aplikácii špecifického elektrického impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinfekčného pôvodu neinvazívnou cestou. V roku 2009 som zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.