Denník N

Impedančná terapia – elektrofyziologická potenciálová metóda

Degeneratívne ochorenia chrbtice sú hlavnou príčinou bolesti krku, krížov a dolných končatín či už s alebo bez poškodenia nervových štruktúr v chrbticovom kanáli. Ich výskyt rastie s vekom. Vznik a zhoršovanie degeneratívnych zmien chrbtice významne ovplyvňuje genetická predispozícia, zápalové mechanizmy, telesné preťažovanie, a poruchy výživy medzistavcových platničiek. V mladom a strednom veku sa ochorenia prejavujú ako ochorenia poškodenej platničky, v strednom a vyššom veku aj ako ochorenia zúženia chrbticového kanála. Nechirurgická liečba, ktorá zahŕňa pokojový režim a adekvátnu medikamentóznu liečbu a rehabilitáciu, je účinná u 80-85% pacientov na úrovni subjektívnych príznakov. Operačná liečba je indikovaná u 10% pacientov, u ktorých pri konzervatívnej liečbe pretrváva dráždenie, alebo sa celkovo pacientov stav zhoršuje. Neodkladnú operačnú liečbu vyžadujú zriedkavé syndrómy. Zvyšných 5-10% pacientov napriek dostupnej liečbe zostáva chronicky postihnutých a to najmä s pretrvávajúcou bolesťou chrbta.

Operačná liečba u pacientov s chronickou bolesťou chrbta býva málo úspešná. Indikuje sa pri výraznom funkčnom zneschopnení.

Prognózu stavu pacientov ovplyvňuje závažnosť prejavov, možnosť poskytnutia rýchlej adekvátnej liečby a psycho-sociálno-ekonomické faktory.

Degeneratívne zmeny chrbtice ako civilizačné ochorenie bolo možné doteraz štandardne liečiť medikamentóznou alebo nemedikamentóznou liečbou, avšak nikdy ho nebolo možné celkom odstrániť.

Teóriu, že tieto degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné, môžeme považovať za prekonanú. Dôvodom je metóda impedančnej terapie.

Prezentovaná metóda impedančnej terapie otvára nový pohľad na liečbu a prognózu degeneratívnych zmien chrbtice. Výsledky liečby impedančnou terapiou u pacientov s degeneratívnymi ochoreniami chrbtice sú dôvodom, prečo si dovoľujeme ponúknuť inovatívny liečebný proces pre ostatné zdravotnícke zariadenia s objektívne merateľným výsledkom. Sme jediní, ktorí túto metódu prezentujú na kongresoch a odborných stretnutiach nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Popredné vedecké autority v Európe už prejavili záujem o metódu indukovanej regenerácie, ktorú budeme oficiálne prezentovať na svetovom kongrese, zameranom na ochorenia chrbtice v Londýne 11.-12.6.2018, kde sme dostali jedinečnú možnosť predstaviť túto metódu ako jeden z troch hlavných kongresových speakerov.

https://spine.conferenceseries.com/abstract/2018/method-of-intervertebral-plate-growth-by-impedance-therapy

Nakoľko uvedená metóda nebola do dnešného dňa podrobená nezávislému vedeckému výskumu, rozhodol som sa už v minulosti písomne obrátiť na Vedeckú radu Slovenskej akadémie vied, ako som už písal v predchádzajúcom blogu. Jej poslaním je, okrem iného, realizovať’ nezávislý vedecký výskum v lekárskych vedách a oblastiach, ktoré sú zamerané na inovatívne technológie a diagnostiku. V nadväznosti na vymedzené poslanie SAV som požiadal o možnosť spolupráce so SAV pri vedeckom výskume tohto inovatívneho postupu. Žiaľ, ani po opakovaných listoch mi zo strany SAV do dnešného dňa nebola doručená žiadna odpoveď. Z dôvodu, že SAV nereaguje na moje listy a je mi tým znemožnená prezentácia môjho unikátneho medicínskeho objavu, obrátil som sa preto na zdravotnícky výbor NR SR a poslancov NR SR s prosbou o pomoc pri odprezentovaní tohto jedinečného medicínskeho objavu.

Výsledok bol taký istý.

Význam impedančnej terapie však nekončí iba na úrovni degeneratívnej choroby chrbtice. Jej vplyv sme dokázali taktiež na prostatické tkanivo u mužov.

Ku dnešnému dňu sme nenašli jediné pracovisko, ktoré by niečo také dokázalo zrealizovať.

 

Bratislava 2018                                                                      MUDr. Pavol Kostka – neurológ

Teraz najčítanejšie

Pavol Kostka

Narodil som sa v roku 1973 v Kežmarku (Slovensko). Štúdium som ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1999. Lekársku prax som vykonával v Popradskom regióne. V roku 2001 som bol zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore neurológia som absolvoval v roku 2017. Od roku 2000 sa venujem aplikácii špecifického elektrického impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinfekčného pôvodu neinvazívnou cestou. V roku 2009 som zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.