Denník N

Čo očakáva pracovný trh od absolventov stredných odborných škôl?

Zdroj: depositphotos.com
Zdroj: depositphotos.com

V posledných mesiacoch sa veľa diskutuje o zrušení či redukcii osemročných gymnázií. Tento zámer otvorene komunikuje aj ministerka školstva. Verí, že práve vďaka takémuto opatreniu dostaneme viac žiakov do odborného školstva. Podľa jej slov, pracovný trh nutne potrebuje kvalitných odborníkov a remeselníkov (1). Vieme ale povedať, čo presne určuje ich kvalitu? Máme na Slovensku zodpovedanú otázku, čo pracovný trh očakáva od absolventov stredných odborných škôl? Odpovede na tieto otázky sú kľúčové, pretože tvoria piliere obsahovej reformy v rámci odborného vzdelávania na stredných školách.

Podľa údajov Eurostatu patríme medzi prvých päť krajín EÚ, kde majú mladí ľudia najvyšší záujem o odborné vzdelávanie. V roku 2015 študovalo na strednej odbornej škole až 69 % žiakov (2). V aktuálnom roku okolo 64 % (3). Len minulý tok  brány týchto škôl opustilo viac než 30 000 absolventov. K otázke ich ďalšieho uplatnenia preto nemôžeme byť ľahostajní. Títo mladí ľudia chcú ďalej študovať, no istá časť z nich mieri priamo na pracovný trh. Svoje prihlášky do zamestnania odovzdávajú s nádejou, že si zo školy odnášajú nielen „papier“, ale i balík potrebných zručností a vedomostí. Ak sa im nedarí na trhu práce uplatniť, škola v niečom zlyhala. A to práve v tom, že nebola dostatočne progresívna a nehľadala odpovede na otázky, ako pripraviť mladých ľudí do budúcnosti.

Nástup 4. priemyselnej revolúcie
Začiatkom roku 2016 zverejnilo Svetové ekonomické fórum správu, ktorá odhaľuje, aká budúcnosť čaká deti, ktoré dnes vstupujú do škôl. Podľa nej bude 65 % z nich pôsobiť v profesiách, ktoré dnes ešte ani neexistujú (4). Štvrtá priemyselná revolúcia, ktorú charakterizuje veľká dynamika a zmena, stavia školu pred nové úlohy. Rozvinúť u žiakov tzv. „gramotnosť pre budúcnosť“ (future literacy) (5). Určovať obsah vzdelávania len na základe aktuálnych potrieb pracovného trhu už nebude možné (4). Oveľa dôležitejšie je pripraviť ľudí na nejasnú budúcnosť.

Mať vysvedčenie či výučný list už nestačí
V roku 2017 bolo na Slovensku bez práce okolo 270 000 ľudí (9). Uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl sa podľa oficiálnych štatistík pohybuje okolo 65 % (2). Podľa Republikovej únie zamestnávateľov je problém v zle nastavenom systéme, ktorý pripravuje žiakov na profesie, o ktoré trh práce nemá záujem (6). Je toto ale ten najzásadnejší a jediný problém? Obávame sa, že nie. Vzťah medzi formálnym vzdelaním a zamestnaním sa totiž preukázateľne oslabil (7, 8). Formálne vzdelanie nezohráva v živote súčasného človeka takú rolu, ako tomu bolo v minulosti. Diplom, vysvedčenie či výučný list už dávno nie sú zaručenou vstupenkou na pracovný trh. Tento fakt potvrdzujú aj naše predbežné výskumné zistenia, podľa ktorých formálne vzdelanie nezohráva v očiach zamestnávateľov príliš veľkú rolu (9). Tí, ktorí zacieľujú pozornosť na absolventov stredných škôl považujú odborné certifikáty a oprávnenia za menej významné, a dokonca ani prax v odbore nie je pre nich až taká významná. Čo teda očakávajú?

„Odborné vedomosti vás doučíme, zručnosti získate!“
Zamestnávatelia veľkých, stredných i malých firiem a podnikov na Slovensku, ktorí vyplnili náš dotazník sa dokážu uspokojiť s tým,  že uchádzači o prácu majú len základné odborné vedomosti a zručnosti. Čo budú potrebovať, to ich naučia. Oveľa viac preto sledujú, či majú rozvinutú schopnosť učiť sa, či dokážu pracovať v tíme. Očakávajú, že budú motivovaní, prispôsobiví a flexibilní. Tieto kritériá však podľa nich takmer polovica záujemcov nespĺňa (9). Zdá sa, že naši absolventi stredných odborných škôl nemajú rozvinutú spomínanú „gramotnosť pre budúcnosť“. Chýbajú im zručnosti, ktoré nie sú striktne viazané k študovanému odboru. Chýba im práve to, čo moderný pracovný trh nutne potrebuje – prierezové zručnosti. Práve vďaka nim sa človeku otvárajú nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce. A to aj v profesiách, o ktorých dnes ani len netušíme.

Čas na zmenu
Ako je vidieť z nášho prieskumu, už aj slovenskí zamestnávatelia vnímajú prierezové zručnosti ako kľúčové a nasledujú tak globálny trend. Stredné odborné školy by sa preto mali sústrediť na modernizáciu učebných obsahov a hľadať efektívne cesty rozvíjania prierezových zručností žiakov. Nakoniec tento zámer dnes sledujú celé medzinárodné výskumné tímy (10). Proces obsahovej zmeny si však vyžaduje nielen podporu, ale aj zmysluplnú koordináciu z tých najvyšších miest. Hľadanie harmónie medzi školou a trhom práce totiž ani zďaleka nie je len o zosúladení ponúkaných odborov a chýbajúcich pracovných miest.

Katarína Vančíková
Analytička To dá rozum pre oblasť priestupnosti vzdelávania

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. 

Zdroje:
(1)  Nejedlý, T. (2018). Menej gymnázií prinesie viac žiakov pre odborné školstvo. Rozhovor s ministerkou školstva. InTrend, 7. Júna 2018/23, s. 36-41
(2)    Education ang Training. Monitor 2017. European Commission. Dostupné na: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
(3)    CVTI SR (2018). Časové rady – gymnáziá a športové gymnáziá.
(4)    The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. WEF, 2016. Dostupné na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ Future_of_Jobs.pdf
(5)    Miller, R. (2015). Learning, the Future, and Complexity. An Essay on the Emergence of Futures Literacy. In European Journal of Education, Research, Developmnet nd Policy, Vol. 50, pp. 513–523
(6)    Liptáková, J. (2017). Shortage of qualified labour hits Slovakia. In Spectator. Dostupné na: https://spectator.sme.sk/c/20470071/shortage-of-qualified-labour-hits-slovakia.html
(7)    Beck, U. (2011). Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha : SLON.
(8)    Keller, J., Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojištovna. Praha : SLON.
(9)    Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zameraním vysokokvalifikovaných a nízko/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce (2018). Pre projekt To dá rozum vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce.
(10) The acceleration of development of tranversal competencies in students´practical training process. Dostupné na: http://www.awt.org.pl/?lang=en

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/