Denník N

Vzdelávanie učiteľov priamo na ich škole

Zdroj: depositphotos.com
Zdroj: depositphotos.com

Učitelia a učiteľky by sa mali vzdelávať celý život, aby mohli najnovšie poznanie odovzdávať ďalej. Môžu sa vzdelávať neformálne, napríklad samoštúdiom alebo konzultovaním so svojimi kolegami a kolegyňami, prípadne formálne cez rôzne kurzy a vzdelávacie programy určené priamo pre nich.

Hoci sa učitelia a učiteľky bežne vzdelávajú skôr mimo svojho pracoviska, stále častejšie sa môžme stretnúť už aj s tým, že sa vzdelávacie programy realizujú priamo na pôde školy. Tento spôsob vzdelávania prináša mnohé výhody pre samotných vyučujúcich ale aj pre zamestnávateľov či poskytovateľov vzdelávania.

Výhody pre učiteľov a učiteľky
Z výskumných rozhovorov s pedagogickými a vedúcimi pracovníkmi a pracovníčkami materských, základných a stredných škôl na Slovensku v rámci kvalitatívneho výskumu To dá rozum vyplynulo, že veľké množstvo škôl už má skúsenosť s ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň priamo na pôde školy. Učiteľka špeciálnej ZŠ v Banskobystrickom kraji sa v tejto téme vyjadrila: “Ani tie soboty nebol dáky problém, lebo ste to mali tu. Že ste nemuseli cestovať ráno o piatej, ja neviem, do Košíc…” Učitelia a učiteľky v rozhovoroch oceňovali pohodlnosť, jednoduchosť a žiadne náklady spojené s týmto vzdelávaním. Okrem logistických výhod, oceňovali aj skutočnosť, že takéto vzdelávacie akcie sa obsahovo zameriavali na špecifické podmienky a potreby samotnej školy a ich žiakov a žiačok. “V kolektíve sme si porozprávali konkrétne veci, ktoré sa týkajú našej školy, ktoré nás zaujímajú a aj ten lektor potom bol veľmi rád, lebo sme sa zameriavali hlavne na tú problematiku, ktorá nás ťaží”, vyjadrila sa riaditeľka ZŠ v Bratislavskom kraji. Ďalším pozitívom je, že pri príprave záverečných prác spojených s absolvovaním týchto vzdelávacích programov sa učitelia a učiteľky mohli vzájomne informovať a podporiť.

Výhody pre vedenie škôl
Vedenie škôl pri vzdelávacích programoch realizovaných na pôde ich školy najviac oceňovalo, že škola nemusela hradiť náklady spojené s dopravou pre svojich učiteľov a učiteľky a zabezpečovať im suplovanie. Toto vzdelávanie sa realizovalo väčšinou počas prázdnin, víkendov alebo v popoludňajších hodinách. Riaditeľka jednej strednej odbornej školy v Košickom kraji sa v tejto súvislosti vyjadrila: “My sme tu strávili naozaj sobotu s tým, že… a to sme sa nedohodli, že niekoľko kolegýň donieslo koláče, navaril sa čaj, a tak ďalej a toto… A proste a bolo vidno aj v tom kruhu, keď sa pracovalo, že sme zohratí, hej? [. . .]  Spojili sme to s teambuildingom, hej?” Inými slovami, škole odpadla nielen povinnosť zabezpečovať suplovanie, ale vzdelávací program splnil i funkciu stmeľovania kolektívu školy. Preškolenie celej školy v jednej oblasti, napr. v čitateľskej gramotnosti alebo inkluzívnom vzdelávaní, môže taktiež priniesť synergický efekt celkového rozvoja školy v tejto oblasti.

Výhody pre poskytovateľov vzdelávania
Ďalšie  vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom a zamestnankyniam môžu poskytovať napríklad priamo-riadené organizácie ministerstva školstva Metodicko-pedagogické centrá (MPC), mimovládne organizácie, vysoké školy, súkromní poskytovatelia vzdelávania alebo jednoducho prizvaní odborníci či odborníčky na danú oblasť bez ohľadu na ich pracovisko. Pokiaľ je daný vzdelávací program akreditovaný, jeho účastníci a účastníčky môžu zaň dostať dokonca kredity a príplatok k svojej mzde. V tejto súvislosti riaditeľka ZŠ v Bratislavskom kraji upozornila na skutočnosť, že “zákon je taký pre všetky MPC, že jednoducho tam musíte mať 15 alebo 20 ľudí a keď nie je, tak sa neotvorí kurz”. Inými slovami, pokiaľ si škola zabezpečí účasť celého pedagogického zboru, zabezpečí si tým i minimálnu potrebnú účasť nutnú pre poskytovateľa vzdelávania, aby sa vzdelávací program vôbec realizoval. Poskytovateľovi navyše odpadajú akékoľvek povinnosti súvisiace s logistickým zabezpečením programu (prenájom miestnosti, občersvenie, pomôcky).

Vzdelávanie mimo prostredie školy ale nezanikne
Ďalšie vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne realizované priamo na pôde školy teda prináša rôzne výhody pre všetkých zainteresovaných aktérov. Napriek tomu, nemožno očakávať, že by sa ďalšie vzdelávanie úplne presunulo iba na pôdu škôl, keďže je možné ho realizovať iba v prierezových oblastiach, ktoré sa týkajú väčšiny pracovníkov a pracovníčok danej školy. “Napríklad čitateľská gramotnosť ako taká, nie je len určená pre jazykárov, ale pre všetkých, aj pre matikárov, aj pre dejepisárov, aj pre zemepisárov. Proste každý pracuje s textom,” zhrnula riaditeľka ZŠ v Bratislavskom kraji.

Napríklad ale vzdelávanie špecificky v didaktických metódach v geografii pravdepodobne nebude aplikovateľné pre všetkých vyučujúcich. Niekedy je taktiež užitočné, aby sa učitelia a učiteľky stretli i z iných škôl a vystúpili tak z bubliny problémov charakteristických len pre ich školu. Napriek tomu z rozhovorov so zmienenými aktérmi v školstve možno konštatovať, že ďalšie vzdelávanie na pôde školy sa realizuje skôr výnimočne než v prevažnej miere. Je preto dôležité, aby ho školy vo väčšej miere po poskytovateľoch vzdelávania požadovali a naopak aby ho poskytovatelia vzdelávania vo väčšej miere ponúkali ako rovnocennú alternatívu.

Jozef Miškolci
analytik projektu To dá rozum

Článok je skrátenou verziou kapitoly Ďalšie vzdelávanie priamo na škole v Analýze zistení o stave školstva na Slovensku, dostupnej na: https://analyza.todarozum.sk/docs/331121002yh0a/

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/