Denník N

Šéf Váhostavu bol tajnou eminenciou schránkových firiem

Marián Moravčík. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Marián Moravčík. FOTO TASR – Pavel Neubauer

Aliancia Fair-play získala dôkazy o tom, že riaditeľ Váhostavu Marián Moravčík zastupoval schránkovú firmu Lomark, ktorej stavebný gigant dlží peniaze. Dokonca toľko, že sa schránka prepracovala do veriteľského výboru s obrovským vplyvom na prežitie či pád Váhostavu. Pikantné je, že Marián Moravčík ani Váhostav vraj pozadie schránok nepoznajú a pomoc od nich mal vyrokovať Juraj Široký.

Ak by však prepojenie medzi schránkami a Váhostavom predsa len existovalo, schránky by prišli o milióny eur, ktoré od firmy žiadajú. A dôkazy o prepojení existujú. Sú závažné i preto, že Lomark by mal konať ako vymáhač dlhov i dlžník zároveň. Do veriteľského výboru ho odhlasovali aj ostatní veritelia ako svojho zástupcu. A nie ako zástupcu firmy, ktorá im dlží obrovské peniaze.

Šedá eminencia, ktorá môže ťahať za nitky

Aliancia Fair-play má k dispozícii generálne plnomocenstvo z konca roku 2010, v ktorom firma Lomark, s. r. o.  splnomocňuje Mariána Moravčíka (súčasného generálneho riaditeľa firmy Váhostav-SK) v podstate na všetko. Za slovami, že Moravčík „je oprávnený najmä, nie však výlučne“ nasleduje ilustračný dvojstranový výpočet právomocí. Vyslovene uvádza „neobmedzené disponovanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom“, „obchodné vedenie“, zastupovanie v rôznych konaniach, právomoc prijímať a prepúšťať zamestnancov, či podávať v mene spoločnosti návrhy za zmeny v obchodnom registri.

Aj keď Moravčík formálne nebol konateľom firmy, prakticky mal všetky jeho právomoci. Generálne plnomocenstvo zdôrazňuje: „Pre výlučenie akýchkoľvek pochybností … toto plnomocenstvo udeľuje na zastupovanie Sponomocniteľa v rozsahu všetkých práv a povinností podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, Trestného poriadku, Správneho poriadku a iných právnych predpisov.“ Moravčík je oprávnený v mene Lomarku „… prijímať, preberať, odovzdávať a podpisovať všetky písomnosti, dokumenty, jednostranné alebo viacstranné právne úkony“.

Moravčíkova moc nad firmou bola dokonalá aj v tom, že za firmu mohol konať samostatne. Podčiarknutá bola ešte tým, že on sám mohol preniesť plnú moc aj na iných.

Aby toho nebolo málo, generálne plnomocenstvo bolo udelené na dobu neurčitú. Vôbec teda nie je absurdné pýtať sa, či Marián Moravčík nekoná za spoločnosť Lomark aj v súčasnosti. Síce bez formálneho titulu, no s konateľským rozsahom právomocí. Moravčík plnomocenstvo prijal a preukázateľne ho aj využíval.

Koncom roka 2014 bol Moravčík dva mesiace predsedom predstavenstva firmy Váhostav-SK, čím sa stal s Váhostavom spriaznený. Preskúmavať spriaznenosť veriteľov a dlžníka je základnou povinnosťou reštrukturalizačnej správkyne, ktorej nezaujatosť už tiež bola spochybnená.

Ďalšia schránka

V roku 2010 Pamiatkový úrad „doručil verejnou vyhláškou“ jedno zo svojich rozhodnutí. Z neho vyplýva, že už v roku 2007 firma Tortuga, s. r. o. „splnomocnila  zastupovaním vo všetkých právnych a iných úkonoch Mariána Moravčíka“. Zaujímavé je to preto, lebo firmu Tortuga vlastní tá istá schránková firma ako firmu Lomark – britská Oldsbury Consultants Limited.

Rozhodnutie Pamiatkového úradu tiež konštatuje: „… správny orgán vykonal opatrenia na doručenie zásielky na základe vedomostí jemu známych z úradnej činnosti a zásielku doručil… na adresu zamestnávateľa Mariána Moravčíka, obchodnej spoločnosti Futej & Partners, s.r.o., Radlinského 2, Bratislava“. Na tejto adrese sídlia aj firmy Lomark a Tortuga. Keďže firma sa proti rozhodnutiu odvolala, pošta evidentne našla svojho adresáta.

Väzby Moravčíka týmto nekončia. Ďalšia zo schránok, ktorá patrí medzi najväčších nezabezpečených veriteľov Váhostavu – Regio Enterprise Ltd., uvádza Mariána Moravčíka ako registrátora svojej webovej domény.

Súčasný generálny riaditeľ Váhostavu (nejde o menovca) teda roky zastupoval záujmy schránkových firiem so vzťahom k Váhostavu. Tieto závažné skutočnosti akoby unikali pozornosti aj reštrukturalizačnej správkyne Váhostavu i sudkyni, ktorá na ozdravenie dohliada. I predstavitelia Váhostavu znalosť o pozadí schránok nepriznávajú. Odhalené informácie však zásadne menia situáciu. Schôdza veriteľov by zajtra (30.4.) nemala bez dôsledného prešetrenia prepojení schváliť plán priznávajúci schránkam viac, ako by mali dostať, ak sú s Váhostavom spriaznené.

Drobní veritelia už navyše po predchádzajúcich  zisteniach Aliancie Fair-play sudkyni zaslali žiadosť o odvolanie správkyne pre jej zaujatosť. Doteraz nedostali odpoveď. V právnom štáte by mal pravidlá hry strážiť sudca. Už nasledovné dni ukážu, či bude ten slovenský mlčky prihliadať na možné tunelovanie Váhostavu-SK. Ten na trh vstúpil pod názvom Prvá slovenská tunelárska.

Peter Kunder

Darujte

Ak máte pocit, že by sme sa podobným témam mali venovať intenzívnejšie, Alianciu Fair-play môžete jednoducho finančne podporiť.  Ďakujeme.

Tento blog vznikol aj vďaka podpore Open Society Foundations, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva, veľvyslanectva USA na Slovensku a Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis. Ďakujeme tiež všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili prostredníctvom darujme.sk, darcovského portálu Dobrá krajina alebo cez 2 % z daní.

 

 

Teraz najčítanejšie