Denník N

Ako Nové Mesto nakladá s odpadom: koše na separovanie, v ktorých sa neseparuje, odpad končí na nelegálnej skládke a kompostovať bytovky nezačnú

Pracovník EkoPodniku vysype obsah jednotlivých priehradok do jediného vreca.
Pracovník EkoPodniku vysype obsah jednotlivých priehradok do jediného vreca.

Separovanie odpadu je dnes bežnou súčasťou života väčšiny z nás. Aby však bol odpad aj naozaj zhodnotený musia samosprávy ťahať s občanmi za jeden povraz. Práca s odpadom súčasného vedenia Mestskej časti Nové Mesto však dosiahla absurdnú úroveň.

Vďaka siedmim rokom vedenia dobrovoľníckej iniciatívy Zelená hliadka som spoznal to najhoršie čo v sebe ako spoločnosť máme pokiaľ ide o nakladanie s odpadom. Azbest vyhodený vo vinohradoch, skládky pneumatík v Jarovskej bažantnici či zbytky divej zveri vo vreciach nad Račou sú len zlomkom príkladov, ako niektorí z nás pristupujú k odpadom. Našťastie väčšina ľudí sa správa zodpovedne, odpad z domácností separuje a garáž či pivnicu si vyprace prostredníctvom zberného dvora.

Jedna z mnohých nami likvidovaných čiernych skládok. Táto sa nachádzala asi 25 metrov od brehu jazera Zlaté Piesky

Kôš na triedenie odpadu za 1330 eur vysypaný do jediného vreca

Na separovanie odpadu z domácností v kontajnerových stojiskách sme si už zvykli. Bratislava však výrazne zaostáva pri separovaní odpadu priamo z ulíc. To čo je bežné v iných vyspelých mestách, je v Bratislave len v plienkach. Plastové fľaše či papier by mohli skončiť v košoch na separovanie, ale takých nájdeme v bratislavských uliciach len minimum. Našťastie eurofondy vytvárajú priestor na to, aby si samosprávy zakúpili koše na separovanie odpadu a posunuli sa vpred aj v tejto oblasti.

Náš experimentálny kôš na separovanie odpadu, kedy sa do jednotlivých krídiel zavesia dve vrecia na plast, jeden na papier a zvyšné krídlo je na komunálny odpad.

Túto príležitosť využilo Nové Mesto v prípade rekonštrukcie parčíku na Hálkovej. Okrem nových detských prvkov, multifunkčného ihriska tu pribudlo aj osem pozinkovaných košov na separovanie plastu, papiera a komunálneho odpadu za 736 Eur. Pozor, nie spolu, ale za jeden kus ako ukazuje rozpočet rekonštrukcie. Druhý park s košmi na separovanie je športpark JAMA. O tomto projekte a jeho rozpačitej výstavbevýslednom dojme sme už písali. Tu tie isté koše ako v parku na Hálkovej vyobstarali za cenu 1330 Eur/ kus.

Pracovník EkoPodniku vysype obsah jednotlivých priehradok do jediného vreca.

Koše na separovanie sú podľa tohto poriadne drahá záležitosť, ale aspoň človek dúfa, že to stojí za to. Lenže nestojí. Viaceré pozorovania ukázali, že pracovníci EkoPodniku, ktorí majú v Novom Meste na starosti vyprázdňovanie smetných nádob, vysypávajú všetky tri prehriadky koša do jedného vreca. Spolu s komunálnym odpadom skončí vo vreci aj vyseparovaný plast i papier.

Politika samosprávy ohľadom nakladania s odpadmi je z môjho pohľadu veľmi dôležitá a je kľúčové ako svoju stratégiu v tejto oblasti komunikuje. Úplne najhoršie, čo môže spraviť je zavádzať obyvateľov, keď predstiera, že niečo robí a v skutočnosti nerobí nič. Vyplytvá nielen energiu ľudí, ktorí odpad triedili, ale aj hazarduje s dôverou obyvateľov, čo môže spôsobiť veľmi vážne škody, ktoré sa budú len ťažko naprávať.

Vyseparovaný odpad putuje z priehradok na plast i papier do jedného vreca. Alebo efekt koša za 1330 eur v Športparku Jama. Foto: Veronika

Samozrejme môžeme tento prípad hodiť na nezodpovedných návštevníkov, ktorí nesprávne separujú svoj odpad. V takom prípade tu mala samospráva osadiť jednoduché a najmä lacnejšie koše. V opačnom prípade má hľadať systém ako odpad ručne vyseparovať pokiaľ nechceme mať návštevníkov za hlupákov.

Odpad končiaci na nelegálnej skládke

Pred dvoma mesiacmi otriasla Bratislavou kauza nelegálnej skládky istej spoločnosti, ktorá za Podunajskými Biskupicami navážala odpad na “recyklačný dvor”, kde sa namiesto recyklácie odpad zasypával stavebným materiálom. Najčastejšie spomínaným klientom vyvážajúcim odpad na túto nelegálnu skládku z radu samospráv bola spoločnosť OLO. Pozornému oku čitateľa však neuniklo, že medzi samosprávami nechýbalo ani Nové Mesto prostredníctvom svojho novomestského EkoPodniku.

Samozrejme táto riadne vysúťažená spoločnosť je EkoPodnikom využívaná na likvidáciu odpadu z novomestských smetných nádob. Na svoje si spomínaná firma prišla aj v prípade búrania garážového mestečka v štvrti Zátišie. Nové Mesto si za posledného 3,5 roka u tejto spoločnosti zazmluvnilo služby vo výške 683-tisíc eur. Šlo predovšetkým o likvidáciu odpadu, ktorý končil na neslávne známom kopci za Podunajskými Biskupicami.

Smutne známa skládka spoločnosti za Podunajskými Biskupicami.
Foto: Rastislav Kruľ

V prípade Nového Mesta v súčasnosti platí zmluva o zhodnocovaní/recyklácie odpadu z augusta 2017. Táto zmluva bola vygenerovaná prostredníctvom elektronickej aukcie. V nej súťažila firma Vassal s košickou firmou Sokol trade, ktorá podľa verejne dostupných informácií na svojom webe nepodniká v oblasti práce s odpadom. Celkovo táto súťaž pôsobí dojmom, že spoločnosť Vassal v tomto prípade súťažila sama so sebou. V súťaži si totiž EkoPodnik nastavil kritérium: “V zmysle uplatnenia princípu hospodárnosti sa musí miesto uloženia odpadu nachádzať v katastri mesta Bratislava (max. 25 km od geografického stredu mesta – Račianske mýto) “. Ak teda spomínaná košická firma nevlastní skládku na území Bratislavského kraja, tak len ťažko mohla splniť kritériá.

Priebeh aukcie, v ktorej spolu súťažili počas 20 minút dve spoločnosti. Rozdiel medzi ponukami dosiahol 1 euro a oproti predpokladanej cene zákazky bola výsledná suma lacnejšia o celých 14 eur.
Zdroj: portal.eks.sk

Pointou však je, že namiesto toho, aby sa odpad, či už z bežných odpadkových košov alebo košov na separovanie, ďalej recykloval, alebo aspoň tepelne zhodnocoval, končil na nelegálnej skládke, ktorá porušuje nielen zákon o odpadoch, ale aj stavebný zákon a zákon o vodách. Môžeme si všetci gratulovať.

Z komunitného kompostovania nič nebude

Nové Mesto sa dnes nachádza vo finančnej kríze. Posledné dve volebné obdobia sme si žili nad pomery čo výrazne obmedzilo dostupné zdroje v Rezervnom fonde a tento rok čelia novomestské financie zmene v oblasti prerozdeľovania dane z príjmu a dane z nehnuteľností. Keďže nie sú rezervy na preklenutie súčasnej zlej finančnej situácie, je Nové Mesto povinné šetriť.

Vývoj finančných rezerv Nového Mesta medzi rokmi 2010-2017. Zdroj: Záverečné účty mestskej časti za roky 2010 až 2017.

Na júnovom zastupiteľstve preto novomestskí poslanci schválili zmeny v rozpočte. Kým sa v krízou postihnutom rozpočte našlo približne 200-tisíc eur na nedoplatky za Športpark Jama, obeťami škrtania sa stali dotácie na rodinné centrá Kramárik či Kominárka, na projekty v participatínom rozpočte, ale aj na komunitné kompostéry a ďalšie aktivity. Ako člen komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku som sa prítomných úradníkov pýtal na kľúč, na základe ktorého sa šetrilo na jednotlivých položkách. Konkrétnej odpovede som sa však nedočkal.

Nové Mesto sa rozhodlo šetriť napríklad na opravách ciest či chodníkov, participatívnom rozpočte či ochrane drevín.
Zdroj: Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018

Do 20.8.2017 si Nové Mesto stanovilo termín, do ktorého musia záujemcovia o komunitné kompostovanie doručiť súhlas susedov so zavedením komunitného kompostovania. Obdiv si zaslúžia ochotní obyvatelia, ktorí rúcali mýty spájané s kompostovaním a presvedčili svojich susedov. Ak však chcú dosiahnuť spustenie kompostovania, tak si musia kompostér zakúpiť z vlastných peňazí. To pre mnohých pravdepodobne nebude prekážkou. Tu však ide o princíp, kedy samospráva prisľúbi občanom zdroje a potom bez hlbšej diskusie ušetrí 3000 eur práve na kompostéroch. Opäť ľahkovážne nakladanie s energiou, časom a dôverou ľudí, ktorí sa zapojili. A ďalší mínusový bod v téme nakladania s odpadmi.

Nekompletný zoznam nákladov na Otvorenie kultúrneho leta. V zozname chýbajú napríklad umelecké výkony za viac ako 5000 eur.
Zdroj: zverejnovanie.banm.sk

Ako posunúť vpred odpadové hospodárstvo v Novom Meste?

Dnešná snaha vedenia Nového Mesta o ekologickejší prístup k nakladaniu s odpadmi vo mne vyvoláva rozpaky. Nesystémový, impulzívny a na eurofondových výzvach postavený posun vpred jednoducho nestačí. Potrebujeme skutočnú stratégiu rozvoja odpadového hospodárstva, ktorá sa bude venovať nielen triedeniu, ale aj predchádzaniu vzniku odpadov.  V Novom Meste napríklad potrebujeme:

  • Dodržiavať hierarchiu nakladania s odpadmi, v ktorej na prvom mieste je prechádzanie vzniku odpadov, potom separovanie, recyklovanie, tepelné zhodnocovania a až poslednou voľbou je skládkovanie.
  • Rozšíriť a zefektívniť systém triedenia odpadov vo verejných priestoroch. Zber separovaného odpadu len z dvoch parkov je neefektívny a nákladný.
  • Postupne presadzovať “zero waste” princípy v kanceláriách úradu, rozpočtových organizáciách, školách a podujatiach organizovaných mestskou časťou.
  • Zriadiť obecnú kompostáreň pre potreby Nového Mesta.
  • Zriadiť lokálneho zberného dvora pre potreby obyvateľov mestskej časti.
  • Podporovať domáce a komunitné kompostovanie.
  • Spustiť intenzívnu vzdelávaciu a scitlivovaciu kampaň zameranú nielen na separovanie odpadu, ale aj znižovanie množstva odpadu.
  • Zaviesť elektronický zber dát o odpadoch. Monitorovať, priebežne vyhodnocovať a zverejňovať dáta o nakladaní s odpadmi.
  • Podporiť vznik požičovne veci, kde si môže ktokoľvek požičať náradie či pomôcky, ktoré využíva len príležitostne.
Knižnica vecí prevádzkovaná komunitným centrom Bystro.
Zdroj: http://bystro.lend-engine-app.com/products?show=all

Mestská časť Nové Mesto je dnes v politickej, finančnej a hodnotovej kríze. Vyššie spomínané zlyhania sú hodnotového rázu. Ak je kompetentným jedno či sa separuje z košov za 1330 eur, ak je jedno kam sa posiela novomestský odpad, ak  niekomu ukradnutá energia autorov projektov v participatívnom rozpočte, tak nepomôžu príklady zo zahraničia, ani argumenty ani osobný príklad.

Preto sú tu našťastie voľby, v ktorých si môžu obyvatelia vybrať nové vedenie svojej samosprávy. Najbližšie voľby sú už takmer za rohom.

Matúš Čupka

Zapojte sa do diskusie na Facebooku a pozrite si našu víziu pre Nové Mesto na našej webstránke

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.