Denník N

Kto v skutočnosti stojí za výstavbou bytovky na Bellovej?

Výstavba na Kolibe v priebehu desaťročia veľmi negatívne ovplyvnila toto príjemné a vyhľadávané miesto. Miestni obyvatelia preto veľmi citlivo reagujú na akékoľvek investorské zámery v ich okolí. Snahy o výstavbu bytových domov vyčnievajúcich medzi rodinnými domami sú vnímané ako devastácia lokality a neúmerný nárast dopravy v porovnaní s dopravnou kapacitou ako katastrofa. O to horšie, keď je v prípade výstavby spochybňované samotné stavebné povolenie a jeho platnosť. Jednej z plánovaných bytoviek a prepojeniu zainteresovaných osôb sa venuje aj tento článok.

Na miestach, kde je situovaná momentálne kontroverzná výstavba štvorpodlažnej bytovky na Bellovej 48, sa v minulosti nachádzal rodinný dom, ako väčšina ostatných stavieb v okolí. Pred niekoľkými rokmi sa k pozemku pričlenil kus parcely pred bývalou kaviarničkou Alibi, a po nejakej dobe začal pozemok chátrať a zarastať. O jeho ďalšom osude mám málo informácií, pretože zhruba v tej dobe, po skončení strednej školy, som takmer na 10 rokov opustil Bratislavu a vymenil ju za štúdium v zahraničí.

Po mojom návrate domov v roku 2013 som opätovne začal spoznávať mesto a najbližšie okolie, ktoré sa za ten čas naozaj zmenilo. Dom na predmetnej parcele už nestál, pozemok bol zarastený a pripravovala sa výstavba. V októbri 2014 som na portál Odkaz pre starostu pridal podnet [1] práve z dôvodu výrazného prerastania zelene až na ulicu. V tej dobe bola stavebníkom/investorom spoločnosť No Limit Solutions, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, BA, IČO 46 442 634, ktorá patrí p. Rolandovi Tahotnému z Trinástej ulice na Kolibe [2].

Foto: Karol Bujaček / Odkaz pre starostu

Podľa informácií uvedených na tejto informačnej tabuli mala byť stavba začatá v septembri 2013, ale je vidieť, že ani v roku 2014 ešte nič nestálo. Z tejto doby mi je známych iba pár informácií, a to , že susedia aj ostatní aktívni Kolibčania boli proti výstavbe – namietali, že bytovka takého objemu a výšky nie je v danej lokalite prípustná, najbližší susedia argumentovali nesplnením svetelno-technických parametrov. Výsledok bol však taký, že stavebné povolenie bolo vydané, takže stavba mohla začať a koncom roka 2015 sa mohli nasťahovať noví obyvatelia.

V skutočnosti ani koncom roka 2015 žiadna stavba nestála a stavebné povolenie by stratilo platnosť, ak… ak by stavebník údajne neinformoval stavebný úrad o začatí stavby( v tomto prípade slovo „údajne“ znamená, že túto informáciu sokm získal iba ústnym podaním a bola aj niekoľko krát opakovaná na proteste 2. 7. 2018, aj starostom MČ BA-NM). Stavba bola údajne začatá výstavbou elektrickej prípojky, pričom miestni obyvatelia si mysleli, že ide o rozvodnú skriňu na snímke vyhotovenej taktiež v októbri 2014. V skutočnosti bola táto skriňa už na Google StreetView snímkach z roku 2012.

Rozvodná skriňa, o ktorej si miestni obyvatelia mysleli, že je elektrickou prípojkou Foto: Karol Bujaček / Odkaz pre starostu

Na to, aby stavebné povolenie nestratilo v stanovenej dobe svoju platnosť, stačí ak začnete pracovať na stavbe, pričom stačí aj maličkosť ako vybudovanie elektrickej prípojky. Či bola prípojka v skutočnosti vybudovaná, urád nevedel – nech mi je niekoľko desiatok susedov prítomných na nedávnom proteste svedkom, že starosta Kusý povedal, že to overené nebolo a príslušným úradníkom stačilo prehlásenie stavebníka.

V skutočnosti stavba nestálaa nestojí ani teraz, v roku 2018. Nie je tam ani len elektrická prípojka. Jeden z účastníkov protestu sa počas emotívnej diskusie bol pozrieť na skriňu, ktorá sa tam objavila nedávno a po chvíli zavolal ostatných k otvorenému rozvádzaču, v ktorom nebolo vôbec nič zapojené…

Foto: Karol Bujaček
Foto: Karol Bujaček

Začiatkom leta sme si spolu so susedmi všimli zmenu údajov na tabuli upevnenej na plote. Stavebníkom už nie je spoločnosť No Limit Solutions, s.r.o Rolanda Tahotného, ale spoločnosť BELL invest s.r.o, Hurbanovo mámestie 1, BA, IČO: 51 086 565 patriaca p. Ekaterine Mendeleeve z Dvořákovho nábrežia. Konateľom spoločnosti je však istá Ing. arch. Tamara Závodná z Koreničovej 6 v Starom Meste [3]. Technickým dozorom investora je Ing. arch. Jiří Závodný.

Foto: Karol Bujaček

Zamestnankyňou miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, presnejšie vedúcou oddelenia životného prostredia a územného plánovania, je Ing. arch. Marta Závodná. Ide o náhodnú zhodu priezvisk? Podľa istých informácií, ktoré rozpíšem v nasledujúcich odstavcoch, by zhoda mien vôbec nemusela byť náhodou…

Ing. arch. Tamara Závodná, rod. Abelovičová vlastní v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov spolu s Ing. arch. Jiřím Závodným (nar. 13. 7. 1960, tento dátum je dôležitý) rodinný dom na Koreničovej 6 [4].

Ing. arch. Jiří Závodný je spoločníkom a konateľom spoločnosti FORZET, s. r. o., IČO: 43 769 241 (spolu so svojou manželkou Tamarou). Na stránke tejto spoločnosti však nikde nenájdete Jiřího Závodného – zakladateľom Ateliéru ForZet je Ing. arch. Juraj Závodný. Táto drobnosť je však jednoducho vysvetliteľná tým, že pán Závodný sa narodil v roku 1960 v Pardubiciach. Ing. arch Jiří Závodný a Ing. arch. Juraj Závodný je teda rovnaká osoba.

Screenshot stránky Ateliéru ForZet

Ing. arch. Marta Závodná je vedúcou oddelenia životného prostredia a územného plánovania na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto [5]. Podľa informácií dostupných z katastra vlastní Ing. arch. Marta Závodná, rod. Treindlová v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s Ing. arch. Ľubomírom Závodným (nar. 12. 7. 1959, aj tento dátum je dôležitý) byt v obytnom dome na ulici Na Hrebienku 14 v Starom Meste [6].

Screenshot stránky miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

V článku z odborného stavebného portálu ASB.sk Juraj Závodný: Rozhodujúci je zážitok z výsledku z roku 2006 [7] sa môžeme dozvedieť, že Juraj nasledoval svojho o rok staršieho brata Ľuba na fakultu architektúry. Okrem toho sa v článku spomína spoločný ateliér pod názvom Závodná – Závodný Architecture Design, pričom ako spoločníčka vystupuje Závodného manželka Tamara, ktorá má na starosti najmä rokovania s investormi a realizačnú fázu.

Vráťme sa teraz o niekoľko odstavcov vyššie k dátumom narodení bratov Závodných, ktoré sú uvedené v katastri. „Starší brat Ľubo“ je naozaj o rok starší, presne o rok a deň. Konateľka spoločnosti stavebníka je Tamara, rodina vedúcej oddelenia Marty.

Výstavba bytového domu na Bellovej ulici bola kontroverzná už od samého začiatku. Momentálne stavebník čelí podozreniu z nelegálnej výstavby v súvislosti s čím podal miestny poslanec Martin Vlačiky trestné oznámenie. Teraz, keď sa ukázalo, že stavebníka reprezentujú blízkí príbuzní jednej z vedúcich zamestnancov miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, je celá situácia ešte citlivejšia. Pre vyvrátenie všetkých pochybností je určite nutné bezodkladne prerušiť práce na stavenisku a celú vec dôkladne prešetriť.

Použité zdroje:

[1] Zanedbaný chodník a prerastená zeleň – Bellova. Odkaz pre starostu. Online: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/12469/zanedbany-chodnik-a-prerastena-zelen-bellova, 4. 7. 2018
[2] Obchodný register SR: No Limit Solutions, s.r.o., IČO: 46 442 634 (www.orsr.sk)
[3] Obchodný register SR: BELL invest s. r. o., IČO: 51 086 565 (www.orsr.sk)
[4] Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností. Výpis z listu vlastníctva č. 3415, okres Bratislava I, obec Bratislava-Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto. Online, 4. 7. 2018 (https://kataster.skgeodesy.sk)
[5] Stránky miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Online: https://www.banm.sk/oddelenie-zivotneho-prostredia-a-uzemneho-planovania/, 4. 7. 2018
[6] Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností. Výpis z listu vlastníctva č. 7811, okres Bratislava I, obec Bratislava-Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto. Online, 4. 7. 2018 (https://kataster.skgeodesy.sk)
[7] Juraj Závodný: Rozhodujúci je zážitok z výsledku. ASB.sk odborný stavebný portál. Online https://www.asb.sk/architektura/architekti/juraj-zavodny-rozhodujuci-je-zazitok-z-vysledku, 4. 7. 2018

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.