Denník N

Na základňu Nočných vlkov bol podaný podnet na vykonanie štátneho dohľadu

Dôvodom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu je rozpor využívania objektov firmy HANGAR 58 v Dolnej Krupej s platným územným plánom obce a pravdepodobne aj rozpor s pôvodným stavebným povolením.

Adresát: Slovenská stavebná inšpekcia

Inšpektorát Nitra

Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra

 

Vec: Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu (ďalej len ŠSD)

Druh nehnuteľnosti, na ktorej sa má vykonať ŠSD: Objekty a pozemky poľnohospodárskej výroby-  inseminačnej stanice ošípaných INSEMA Rybníčky, s.r.o., v súčasnosti premenovanej na HANGAR 58, s.r.o.
Parcelné číslo: podľa priloženého Výpisu z listu vlastníctva č. 2059
Katastrálne územie: Dolná Krupá, obec Dolná Krupá, Okres Trnava
Mená a adresy vlastníkov nehnuteľnosti podľa listu vlastníctva:
HANGAR 58, s.r.o., 919 65 Dolná Krupá 611, viď výpis z obchodného registra.

Štatutár spoločnosti Jozef Hambálek tiež zverejnil na sociálnej sieti nasledovné kontakty, na ktorých si majú novinári dohodnúť obhliadku objektu: hambalek.office@gmail.com , tel. číslo +421 911 142 378

Dôvody na vykonanie ŠSD: Konateľ spoločnosti HANGAR 58, s.r.o., Jozef Hambálek, opakovane zverejňuje v médiách, na sociálnych sieťach aj formou nástenných nápisov na stene objektu informácie, na základe ktorých sa domnievame, že objekt je v súčasnosti využívaný v rozpore s platným územným plánom obce Dolná Krupá a pravdepodobne aj v rozpore s pôvodnými kolaudačnými rozhodnutiami, a ďalšie spôsoby takéhoto využitia ohlasuje na najbližšie obdobie.

Aktuálne platný územný plán obce Dolná Krupá, zverejnený na oficiálnej webovej stránke obce v časti „Územné plánovanie“ http://obec.dolnakrupa.com/downloads/uzemne-planovanie/ (Zmeny a doplnky 02/2014 – ÚP obce Dolná Krupá – širšie vzťahy – GRAFICKÁ ČASŤ) na danom území určuje činnosti „Plochy poľnohospodárskej výroby“ a „Plochy záhrad, izolačnej a verejnej zelene“.

 

Jozef Hambálek však v tomto objekte verejne oznámil a avizoval nasledovné činnosti:

 • „Klubový dom európskeho oddelenia Nočných vlkov“, ktorý sa má nachádzať v „novo zrekonštruovanom komplexe Patriot Park Slovakia“
 • „Klub a štýlový bar s prekrytou terasou“
 • „Možnosť stráviť noc v kempingu“
 • V areáli je „plánované múzeum druhej svetovej vojny“
 • V areáli sa nachádza „offroadová dráha, ktorá vám umožní jadziť na rôznych druhoch terénnych vozidiel a vojenskej technike“
 • „Múzeum motocyklov, od hisotrických až po moderné“
 • „Tématické podujatia pre rodičov s deťmi“
 • „Motocyklisti tu nájdu možnosť oddýchnuť, ako aj opraviť svoje vozidlo“ (Citáty – viď príloha č. 1)
 • V objekte už v súčasnosti prebieha prenájom priestorov pre občianske združenie NV Europa (Noční vlci Európa), ktoré združenie „využíva pre svoje klubové aktivity“, ako „poskytovanie služieb pre spriatelených motorkárov ako napr. servis motocyklov alebo ubytovanie formou kempingu“
 • Pripravuje sa „eventovo-zábavné centrum pre rodiny“, „firemné eventy či hudobné produkcie a štýlový bar“ (Citáty viď Príloha č. 2)

 

Na základe uvedeného máme vážne podozrenie, že dochádza k porušeniu Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. 50/1976 v znení neskorších predpisov, konkrétne napr. § 85:

Zmena v užívaní stavby

(1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.

(2) Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.

(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Starosta obce Dolná Krupá aj Spoločný obecný úrad Malženice, Kollárova 8, Trnava nám telefonicky poskytli informáciu, že príslušný stavebný úrad pre uvedené objekty nevydával žiadne povolenia na zmeny účelu užívania stavby, súhlas na rekonštrukciu či prestavbu, ani ich neprerokúval v spojenom konaní o zmene a užívaní stavby.

Voči činnostiam, vykonávaným v uvedenom objekte, už vzniesli výhrady aj nasledovné štátne orgány:

 • Hovorca rezortu zahraničia Peter Susko: „Vnímame snahy tohto klubu o etablovanie sa na Slovensku so znepokojením. Názory, ktoré šíria niektorí jeho členovia, považujeme za škodlivé, osobitne pokiaľ ide o tézy hraničiace s revanšizmom a prepisovaním histórie.“
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: „Účastník konania si nesplnil povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na základe toho mu môže byť uložená pokuta.“
 • Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, aby preskúmala činnosť združenia Slovenskí Branci. Práve toto združenie pred niekoľkými týždňami vykonávalo na offroad dráhe v Dolnej Krupej výcvik s využitím funkčného bojového vozidla BVP-1.

Preto vás žiadame, aby inšpektori Slovenskej stavebnej inšpekcie vykonali hlavný štátny stavebný dohľad s dôrazom na to, či sa stavby a pozemky užívajú v súlade s kolaudačnými rozhodnutiami a v súlade s platným územným plánom obce Dolná Krupá, a či nedošlo k nepovoleným úpravám objektov.

 

Podnet iniciovali Ján Budaj, poslanec NR SR a Juraj Smatana

Podnet bol zaslaný na vedomie:
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Spoločný obecný úrad Malženice
Ing. Teofil Mihalovič, starosta obce Dolná Krupá

Príloha č. 1 – status Jozefa Hambálka na sociálnej sieti Facebook

 

Príloha č. 2 – status združenia Ночные Волки MC Европа na sociálnej sieti Facebook.

 

 

Príloha 3: fotografie využívania objektu, zverejnené na sociálnych sieťach:

 

Teraz najčítanejšie

Dezinformácie Hoaxy Propaganda

Tento blog je spoločným výstupom aktivít Juraja Smatanu, kolektívu spolupracovníkov z facebookovej stránky Dezinformácie - Hoaxy – Propaganda a GLOBSEC Policy Institute.