Denník N

Reštart Martina

Zdroj: https://www.facebook.com/restartmartina/
Zdroj: https://www.facebook.com/restartmartina/

Alebo najodvážnejší komunálny plán v histórií mesta.

V dnešnom blogu by som rád predstavil komunálny plán Progresívneho Slovenska pre mesto Martin pod názvom Reštart Martina, ktorého som hrdým spoluautorom.

Prečo Reštart?

Mesto Martin je bez pochýb jedným z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejšie mesto v histórií Slovenska. Jeho obrovský význam rezonuje najmä tento rok pri príležitosti stého výročia založenia Československa. Martin bol dejiskom tak významných udalosti v histórií Slovákov, ako sú Memorandové zhromaždenie (6.6.1861) , založenie prvých slovenských gymnázií (1866), založenie Matice slovenskej (4.8.1863), Martinská deklarácia (30.10.1918)… Význam Martina v histórií nášho štátu je tak veľký, že v jeho počiatkoch bol Martin jedným z kandidátov na hlavné mesto Slovenska a je jedným z troch miest, ktoré majú svoj vlastný ustanovujúci zákon (Bratislava, Košice, Martin). Avšak toto je všetko minulosť a nech je akokoľvek veľkolepá, fakt je, že Martin dnes umiera a to obrazne aj doslovne. Od revolúcie v 1989 sa mesto posunulo veľmi málo, jeho veľkolepá minulosť zapadá prachom a rozpadá sa, pretože niet nikoho, kto by sa o ňu staral. Jediné miesto, kde dnes stretnete nejakú veľkú Martinskú osobnosť je Národný cintorín.

Toto sa odzrkadľuje aj na stave obyvateľstva v meste, to sa posledných 30 rokov nepretržite zmenšuje a keď pred 30-timi rokmi mal Martin 60 000 obyvateľov, dnes už iba 53 000 a vízia do budúcna je omnoho strašidelnejšia, nakoľko nosnou vekovou kategóriou v meste nie sú mladí do 30 rokov, ale práve staršie ročníky.

Preto máme za to, že Martin potrebuje vdýchnuť nový život a znova sa rozbehnúť, potrebuje zásadný reštart!

Ako sa dá mesto reštartovať?

Ako som už spomenul vyššie, jedným z hlavných problémov Martina je jeho neustále starnutie a úbytok obyvateľstva, ktoré neodchádza iba z mesta, ale dokonca z okresu! Preto sa nejedná o obyčajnú, a v dnešnej dobe prirodzenú, deurbanizáciu, ale o vážne a systematické vymieranie mesta, ktoré je súčasným vedením dlhodobo ignorované. Preto celý program Reštartu Martina je zameraný na riešenia, ktoré tento proces spomalia a pokúsia sa ho zvrátiť tým, že spravia z Martina opäť atraktívne miesto pre život.

Prvým z opatrení, ktoré navrhujeme sú štartovacie byty pre mladých. V Martine kvôli vplyvu Jesséniovej lekárskej fakulty a jej početnému zastúpeniu zahraničných študentov (prevažne zo Škandinávie) vznikla bublina, ktorá umelo tlačí ceny bytov a prenájmu nahor až do takej miery, aká je pre začínajúcu rodinu neúnosná. Mesto preto začne budovať vlastné byty, ktoré bude za zvýhodnenú cenu prenajímať  mladým vo veku od 18-34 rokov. Keďže pôjde o štartovacie byty maximálna dĺžka nájomnej zmluvy bude 10 rokov, teda čas, za ktorý sa predpokladá, že si mladí budú schopní vytvoriť dostatočné zázemie na to, aby sa osamostatnili. Tento systém funguje v mnohých slovenských mestách, ktoré trápi podobný problém ako Martin, napríklad: Nitra, Trenčín, Prievidza, Šaľa, Fiľakovo… Mesto na budovanie týchto bytov už dávno má vytvorené zázemie v podobe mestskej spoločnosti Matra, ktorej to bolo úlohou, avšak ju neplní. Teda stačí iba tento systém sfunkčniť.

S mladými rodinami sa spájajú najmä malé deti, ktoré potrebujú moderné škôlky a školy, ktorých je dnes v meste veľký nedostatok. Preto nadväzujúcim programovým bodom sú moderné školy a viac škôlok. V meste sa nachádza dostatok nevyužitých priestorov, ktoré by mohli po rekonštrukcií slúžiť ako škôlky pre deti. Avšak na vytvorenie týchto škôlok je potrebná podpora poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá dnes neexistuje. V základných školách bude mesto podporovať a investovať do informatizácie a modernizácie. Naše deti sa nemôžu učiť s pomôckami z 80-tých rokov. Mesto bude v školách podporovať moderný spôsob vzdelávania prostredníctvom organizácie, rôznych vzdelávacích kurzov vedených odborníkmi z praxe. Taktiež bude podporovať interaktívne spoznávanie svojej veľkolepej minulosti a kultúry, ktoré bude v deťoch budovať vzťah k svojmu rodisku.

Ako deti starnú a dospievajú potrebujú čoraz väčší priestor na zmysluplnú sebarealizáciu, ktorú majú dnes veľmi obmedzenú. Preto nová mládežnícka politika v podaní Reštartu Martina bude motivovať mladých v občianskej angažovanosti a podporovať ich individuálny osobnostný rozvoj. Dosiahnuť to chceme vytvorením a sfunkčnením skutočného mládežníckeho parlamentu, ktorý bude riadený výhradne študentmi od 15 do 18 rokov, ktorí budú viesť vlastné voľby. Volebné obdobie tohto parlamentu bude rok, vzhľadom na rapídny osobnostný vývoj, ktorý práve v tomto veku prebieha a zároveň kratšie volebné obdobia vytvoria väčšiu dynamickosť v tejto inštitúcií. Parlament bude spravovať svoj vlastný rozpočet, ktorý budú môcť mladí používať na nimi schválené aktivity v meste. Na správny chod tohto parlamentu bude dohliadať pridelenec mesta pre mladých, ktorý bude mať na starosti, aby peniaze z rozpočtu boli minuté v prospech mládeže. Máme za to, že úlohou mesta (a štátu) nie je len sa o svojich občanov správne starať, ale ich aj patrične vzdelávať, aby boli schopní žiť v demokracií. Presne toto je cieľom mládežníckeho parlamentu, vytvoriť miesto, v ktorom sa budú môcť mladí naučiť princípy demokracie teda niečo, čo sa od revolúcie na Slovensku nerobilo a prejavuje sa to v záujme ľudí o veci verejné, ktorý je dlhodobo na minime.

Druhou inštitúciou, ktorú v meste vytvoríme bude mládežnícke fórum, do ktorého bude môcť prispievať každý od 15 do 30 svojimi nápadmi a víziou ako zlepšiť kvalitu života v meste. Najlepšie z týchto myšlienok budú následne odprezentované každý štvrťrok mestskému zastupiteľstvu, ktoré ich bude môcť prijať za svoje. Toto fórum takto vytvorí priame spojenie medzi mladými a mestom, ktoré dnes neexistuje. Máme za to, že aj napriek tomu, že každý má síce právo svoje myšlienky odprezentovať mestskému zastupiteľstvu, mnohí tak nerobia jednoducho preto, že sa boja verejného vystupovania, čo je prirodzené a preto táto platforma odstráni strach a mladí budú zdieľať svoje nápady a myšlienky podobne, ako to dnes robia na sociálnych sieťach.

Vzdelané a aktívne obyvateľstvo bude logicky chcieť prispievať k rozvoju mesta častejšie ako raz za štyri roky a preto chceme v meste vytvoriť participatívny rozpočet, nástroj, ktorým budú môcť občania priamo meniť svoje okolie, jednoduchým a transparentným spôsobom. Obyvatelia budú môcť tvoriť vlastné projekty (parky, ihriská, lavičky…), na ktoré dostanú od mesta vyhradený rozpočet. O tom, ktoré projekty budú zrealizované budú rozhodovať samotní občania hlasovaním. Viac o tomto bode ste sa mohli dozvedieť aj na pondelkovej diskusií, ktorej záznam nájdete tu.

Participatívny rozpočet si na svoje správne fungovanie vyžaduje prehľadné kontaktné miesto, na ktorom sa budú môcť občania dozvedieť o prebiehajúcich aktivitách, ako aj hlasovať za vybrané projekty. Ideálnym miestom na túto funkciu sa javí nevyužitá budova Millénia uprostred Divadelného námestia. Našim plánom je z tejto budovy vytvoriť univerzálne kontaktné a informačné stredisko mesta, ktoré dá tejto chátrajúcej a z veľkej časti nevyužitej budove nový zmysel. Konečne by sa ustálila funkcia a celkový vzhľad tejto kontroverznej budovy, na ktorej sa v poslednej dobe robili iba „experimenty“ a chýbal jej komplexný a jednotný dizajn a funkcia.

Ďalším bodom, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality života v Martine je nová ekologická politika mesta, pretože je to hlavne prostredie, v ktorom žijeme, čo rozhoduje o našej chuti v ňom zostať. Bohužiaľ v súčastnosti toto prostredie v Martine veľmi chradne. Prvým zo závažných ekologických problémov Martina je jeho skládka, ktorú má dnes na starosti spoločnosť Brantner a znepríjemňuje život najmä obyvateľom mesta z jej okolia, ktorí kvôli z nej šíriacemu sa zápachu cez letné mesiace nie sú schopní vetrať. Ďalším problémom je, že na Martinskú skládku sa zvážajú odpadky až z Liptovského Mikuláša, bez toho, aby to malo akýkoľvek benefit pre občanov Martina. Už o dva roky končí zmluva mesta so spoločnosťou Brantner, ktorá vytvára priestor pre nové vedenie mesta na to, aby vyrokovalo nové a lepšie podmienky pre svojich obyvateľov, Reštart Martina to vidí ako jednú z priorít budúceho volebného obdobia. Ďalšou výzvou je recyklácia odpadu v meste, ktorá sa musí stať prioritou nie len vedenia, ale všetkých ľudí žijúcich v meste a preto budeme podporovať aktívny prístup k recyklácií, ktorý sa v konečnom dôsledku odrazí aj na poplatkoch za odpad, ktoré recyklovania schopný Martin bude mať podstatne nižšie, oproti nerecyklujúcemu Martinu súčastnosti. V rámci odpadovej politiky chceme taktiež zaviesť moderné odpadové nádoby, ktoré by už nemuseli špatiť reliéf mesta, pretože budú pod zemou a ich kapacita sa bude dať sledovať elektronicky.

Ďalej navrhujeme efektívne hospodáriť s dažďovou vodou. A hlavne zazelenať mesto. Mestská zeleň je schopná veľmi efektívnym a estetickým spôsobom regulovať stále sa zvyšujúcu teplotu v meste, najmä v letných mesiacoch. V týchto aktivitách hodláme spolupracovať s ochranármi z národných parkov obklopujúcich naše mesto. Taktiež považujeme za nevyhnutné regulovať ťažbu dreva mestskych lesoparkoch, ktoré v posledných rokoch utrpeli značné škody.

V Martine sa taktiež nachádza početná odčlenená rómska komunita, ktorá je hlavným problémom a zlyhaním mesta v sociálnej oblasti. Z vlastných skúsenosti členov tímu Reštartu vieme, že problém je v nedostatočnej ochote mestských pracovníkov tento problém riešiť. Keďže Martin každoročne vyčleňuje 100 000€ na fungovanie komunitných centier v oblastiach „Bambusky“ a „Na kameni“. Je hlavne v záujme  bezpečného a kvalitného života majoritného obyvateľstva, aby tieto peniaze tiekli správnym smerom a pomáhali k začleneniu týchto komunít do chodu našej spoločnosti. A to pomocou aktívnej práce s týmito komunitami a ich vzdelávaním. Keďže mnoho detí z týchto rodín je automaticky odstavených na druhú koľaj zaradením do „špeciálnych“ škôl je im takýmto spôsobom zabránený prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré by im pomohlo vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby, ktorý ich trápi.

Všetky tieto body vyžadujú veľmi dobrú logistiku, najmä v oblasti komunikácie s mestom, preto jednou z hlavných priorít Reštartu je „Mesto v mobile“, teda vízia vytvorenia jednotnej aplikácie, slúžiacej na komunikáciu mesta s občanmi. Jej súčasťou budú funkcie ako možnosť prihlásiť sa do „poradovníka“ v mestských inštitúciach, následne bude stačiť iba prísť načas na danú hodinu a občania nebudú musieť tráviť celé dni na úradoch, čím im mesto ušetrí drahocenný čas aj peniaze. Občania taktiež pomocou aplikácie budú schopní prehľadným spôsobom sledovať tok mestských peňazí. Pomocou aplikácie budete schopný si kúpiť lístok na autobus a v reálnom čase sledovať jeho pohyb. Aplikácia sa bude dať prepnúť aj do „turistického“ módu, ktorý bude podporovať interaktívne spoznávanie mesta a jeho pamiatok pomocou virtuálnej reality. Martin sa vďaka tejto aplikácie opäť zaradí medzi moderné mesta.

Ďalšou z programových priorít je aj „Nový zákon o Martine„, ktorý vyplýva už z vyššie spomenutého faktu, že Martin je zriadený vlastným zákonom číslo 241/1994, ktorý ho ustanovuje za centrum národnej kultúry Slovákov.  Avšak skutočnosť je taká, že Martinská kultúra umiera, preto prioritou nového vedenia mesta bude jej podpora. Taktiež súčasťou tohoto bodu je aj odvážny plán na presunutie Ministerstva kultúry do nášho mesta. Áno, vieme, že toto nie je v právomoci mesta, ale máme za to, že Martinský primátor vždy bol a stále je veľmi silne postavená osobnosť, ktorá môže za takéto veľké ciele lobovať. Nakoniec Slovensko dnes potrebuje decentralizáciu vlády preto, aby sa skutočne začala zaujímať o život v regiónoch mimo Bratislavy a budovanie príslušnej infraštruktúry, ktorá prirodzene priláka podnikateľov a teda nové pracovné príležitosti. Tento systém sa veľmi osvedčil v Estónsku, ktoré v najbližšej dobe plánuje presunutie väčšiny vládnych inštitúcií mimo hlavného mesta do rôznych častí krajiny.

Poslednou z hlavných priorít Reštartu je zákaz hazardu a herní v meste, ktoré zbytočne ochudobňujú jeho obyvateľstvo bez toho aby prinášali niečo na oplátku. Taktiež sú častými centrami narúšania občianskeho spolunažívania. V Martine sa nenachádza žiadne skutočné kasíno, ktoré by prinášalo do mesta turizmus, iba extrémny počet „herní“ s automatmi, ktorých je až 19 a plánuje sa výstavba ďalších. Pretože sa jedná o akútny problém rozhodli sme sa ho riešiť petíciou, ktorá by zakázala predlžovanie zmlúv s herňami, pre jej úspech je potrebných približne 3000 podpisov, aby túto tému muselo prerokovať zastupiteľstvo a približne 12000, aby bolo automaticky prijaté záväzne nariadenie mesta. Po zhruba mesiaci zberu musím skonštatovať, že jej priebeh ma prijemne potešil a už teraz máme značnú časť podpisov potrebných na prerokovanie tejto témy na mestskom zastupiteľstve. Zákaz herni platí už vo viacerých Slovenských mestách, za zmienku stojí náš najbližší sused Ružomberok, tak prečo nie v Martine?

Všetky ďalšie podrobnosti o Reštarte Martina, jeho predstaviteľoch, ako aj o prebiehajúcej petícií nájdete na stránke: https://www.restartmartina.sk/. Je potrebné dodať, že Reštart nie je „súkromný“ projekt jeho zakladateľov, ale je otvorený všetkým, ktorý by chceli prispieť k jeho realizácií alebo mali prípadne pripomienky a návrhy na ďalšie témy týkajúce sa Martina. Ak by ste sa chceli pridať alebo máte nápad ako pomôcť nášmu mestu neváhajte a kontaktujte nás, či už telefonicky, mailom alebo pomocou Facebook stránky: https://www.facebook.com/restartmartina/

Reštart Martina je z môjho pohľadu dokonalým dôkazom toho, že Progresívne Slovensko je pripravené prevziať zodpovednosť za tento štát a to na všetkých úrovniach. Taktiež je pre mňa nádejou v to, že komunálna kampaň nemusí byť iba o „varení gulášu“ a bilboardoch, ale o kvalitnom programe, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí v regiónoch.

Autor je spoluautorom iniciatívy Reštart Martina ako aj členom hnutia Progresívne Slovensko.

Teraz najčítanejšie

Lukáš Račko

Som študent, obdivujem krásu filozofie, najmä jej najčistejšiu podobu v matematike. Nesnažím sa veci vedieť, ale chápať. Ako koníček študujem politológiu a štátotvorbu. Trápia ma problémy spoločnosti, a najmä to, že sa o nich odmieta diskusia. Nehľadám jednoduché, "zjavné", riešenia, ale snažím sa veci chápať v hlbšom zmysle.