Denník N

Prečo si myslíme, že na bratislavskej Kolibe rastie čierna stavba bytovky I.

Bratislava – Koliba. Na mape z roku 1930 je označená ako „mesto štátnych zamestnancov a železničiarov“, dnes je jednou z najlukratívnejších štvrtí Bratislavy. Kedysi bola od mesta oddelená zeleným pásom vinohradov, dnes je obopnutá postupne sa uťahujúcou betónovou obručou modernej výstavby bytových domov. Jadro starej Koliby bolo ešte donedávna od výstavby nových bytoviek ušetrené – tie pribudli len oproti bývalým filmovým ateliérom. Priamo medzi rodinnými domami a vilami ešte nikto nemal tú drzosť také niečo budovať, ale časy sa evidentne menia. A nie k lepšiemu. Momentálne totiž na Bellovej ulici intenzívne stavajú 4-podlažnú bytovku, ktorej stavebné povolenie podľa nášho názoru vypršalo už v roku 2013. V prvej časti blogu si zrekapitulujeme všetky podstatné udalosti, ktoré predchádzali skutočnému začatiu stavby na začiatku júna 2018.

Bellova ulica na Kolibe. Na mape z roku 1930 je označená ako Ulica plukovníka Šveca, na Bellovu (podľa hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu) bola premenovaná v roku 1943. Je jednou z tepien Koliby, vinie sa od konečnej trolejbusov č. 203 a ústi do Hlavnej ulice nad územím bývalých vinohradov, ktoré sa nazýva „Zlatá noha“.

Územné rozhodnutie zo dňa 20. 7. 2007 (ktoré nadobudlo právoplatnosť 2. 8. 2008, podpísané bývalým starostom Richardom Frimmelom), vydané MČ Bratislava-Nové Mesto pre firmu Zipp Bratislava umiestnilo na pozemok na Bellovej 48, kde stál do roku 2013 starý rodinný dom s dvojgarážou, 4-podlažný bytový dom s 9 bytovými jednotkami. V územnom rozhodnutí sa v časti „Charakter pozemku“ konštatuje: „Pozemok má nepravidelný trojuholníkový tvar vo svažitom teréne a je umiestnený v mieste so zmiešanou zástavbou pôvodných i nových rodinných a bytových domov“. Už tu bola uvedená prvá zo lží (ktorých sa v tejto kauze vyskytlo viacero), pretože nielen v roku 2007 nestál, ale i do dnešného dňa na Bellovej ulici žiadny bytový dom nestojí, len rodinné domy a vily, každá s maximálne tromi bytovými jednotkami. Taktiež vetička „Veľkosť hmoty objektu korešponduje s okolitou zástavbou“ v časti „Architektonické a dispozičné riešenie“ územného rozhodnutia sa nezakladá na pravde, nakoľko navrhnutý objekt je cca. 3x väčší ako okolité rodinné domy.

Pôvodný stav pozemku na Bellovej 48, cca. rok 2008. V strede snímky stará dvojgaráž a vpravo od nej do svahu zapustený starý rodinný dom (viď stúpajúce schodisko vľavo pri dome), pri ktorom rastú dva mohutné ihličnany, tretí pri garážach (naskenované foto od susedov – M. Vlačiky)

Účastníci územného konania, výlučne priami susedia necitlivo umiestňovanej stavby bytovky (ostatní susedia, ktorí boli napríklad len cez ulicu, za účastníkov konania neboli prizvaní a drvivá väčšina o chystanom projekte netušila, až kým nebol zbúraný starý dom), sa cítili byť oprávnene výrazne poškodení na svojich právach a odvolali sa na Krajský stavebný úrad. Ten však územné rozhodnutie MČ Bratislava-Nové Mesto vo svojom rozhodnutí zo dňa 14. 2. 2008 (právoplatnom 2. 4. 2008) bohužiaľ potvrdil, pridal len „kozmetické“ úpravy. Nečudo, veď pod týmto rozhodnutím je podpísaný smerácky nominant Ján Man, vtedajší prednosta toho úradu – meno smutne známe napríklad z kauzy pezinská skládka. Nasledovalo stavebné konanie, ktoré skončilo vydaním stavebného povolenia dňa 25. 7. 2011, právoplatného dňa 22. 12. 2011, podpísané novým starostom MČ Bratislava-Nové Mesto, Rudolfom Kusým. Stavebné povolenie bolo už vydané pre stavebníka Istrokapitál Slovensko, a.s. a z pôvodne plánovaných 9 bytových jednotiek v územnom rozhodnutí sa bez akéhokoľvek vysvetlenia v texte stalo 11 bytových jednotiek.

Letecká snímka pozemku na Bellovej 48 zo dňa 19.6.2013 od firmy Eurosense, s.r.o. (pozemok v strede snímky). Starý rodinný dom i garáže stoja, stromy nie sú vyrúbané

Stavebné povolenie obsahuje dva výroky. Výrok č. I. sa týka stavebného povolenia v zmysle § 66 a nasl. Stavebného zákona a výrok č. II. sa týka odstraňovania stavby podľa § 88 Stavebného zákona. Na uskutočňovanie stavby stavebný úrad v rozhodnutí stanovil podmienku č. 24, podľa ktorej „Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavbou nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,...“ Dvojročná lehota na začatie stavby začala plynúť dňom 22. 12. 2011. Na pozemku sa ale až do cca. konca novembra 2013 na pohľad nedialo nič. Starý rodinný dom i dvojgaráž stáli, stromy na pozemku neboli vyrúbané. Iba stavebník a susedia – účastníci stavebného konania – vedeli, že dňa 5. 6. 2013 požiadala firma Istrokapitál Slovensko o predĺženie platnosti stavebného povolenia, na čo stavebný úrad začal 22. 7. 2013 príslušné konanie. Dňa 2. 10. 2013 bola stavebnému úradu oznámená zmena stavebníka z Istrokapitál Slovensko, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava na No Limit Solutions, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava. Dňa 22. 11. 2013 (presne mesiac pred vypršaním platnosti stavebného povolenia) oznámil stavebník No Limit Solutions stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe bytového domu s 11 bytovými jednotkami na Bellovej 48.

Z dôvodu, že pominul dôvod na predĺženie platnosti stavebného povolenia a stavebník začal so stavebnými prácami v dobe, keď bolo povolenie ešte platné, stavebný úrad konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia zastavil dňa 27. 1. 2014. Pre stavebný úrad teda bolo so stavbou začaté, i keď to nijakým spôsobom neskontroloval. A ak by raz bolo so stavbou začaté, tak stavebné povolenie platí prakticky „navždy“. Toto všetko sú však len údaje, napísané na papieri. Čo sa však reálne, fyzicky dialo na pozemku stavebníka koncom roka 2013?

Letecká snímka pozemku na Bellovej 48 zo dňa 7.6.2014 od firmy Eurosense, s.r.o. (pozemok v strede snímky). Starý rodinný dom i garáže sú zbúrané – jasne viditeľná je svetlá štvorcová škvrna v pôdoryse pôvodnej stavby (parcela 18155/2), tri ihličnaté stromy ale nie sú vyrúbané

Existuje na to mnoho dôkazov vo forme svedectiev susedov a ďalších obyvateľov Koliby, ktorí sa v tej dobe po Bellovej ulici pohybovali, alebo na ňu majú výborný výhľad zo svojich domov (ulice Hlavná, Husova, Na spojke), máme z tohto obdobia priamo fotografie daného pozemku a (chvalabohu) existujú tiež objektívne a nespochybniteľné satelitné i letecké snímky od firmy Eurosense, s.r.o. Čo je spoločným menovateľom všetkých týchto svedectiev a dôkazov? Že koncom novembra a začiatkom decembra 2013 došlo k zbúraniu starého rodinného domu a dvojgaráže na pozemku stavebníka, následne bol všetok stavebný odpad z pozemku odvezený, ale k žiadnemu vytyčovaniu novej stavby, výkopu základov, budovaniu prípojok na vodu, kanalizáciu, plyn, elektrinu či telekomunikácie, privezeniu akéhokoľvek stavebného materiálu, či pohybu stavebných strojov alebo robotníkov už v období do vypršania lehoty platnosti stavebného povolenia (t.j. do 22. 12. 2013) neprišlo. Neboli vyrúbané ani tri krásne ihličnaté stromy, na ktoré mal stavebník v tej dobe právoplatné výrubové povolenie, a ktoré rástli v pôdoryse navrhovanej bytovky, alebo podstatnou časťou svojej koreňovej sústavy do neho zasahovali.

V katastrálnej mape z prílohy stavebného povolenia červenou líniou zakreslený pôdorys pôvodného rodinného domu (totožný s ohraničením parcely 18155/2) a sivá plocha novonavrhovanej stavby bytového domu je ohraničená hrubou čiernou líniou. Vľavo od bytovky sú vyznačené vonkajšie parkovacie státia

Susedia na Bellovej ulici a obyvatelia Koliby teda koncom roku 2013 videli len toľko, že zmizol starý dom s garážami. A videli to veľmi dobre, nakoľko predmetný pozemok stúpa do svahu smerom od ulice a bol do júna tohto roku ohradený len klasickým priehľadným drôteným pletivom. Iste by zaznamenali výkop obrovskej stavebnej jamy do skalného podložia, s ktorým sa v skutočnosti začalo až začiatkom júna 2018 (a za neustáleho rachotu bola hĺbená cca. mesiac), nakoľko podzemné podlažie plánovanej bytovky má byť cca. 3 metre pod pôvodným povrchom terénu – na úrovni vozovky na Bellovej ulici, ako je to vidieť v súčasnosti. Samozrejme by takáto stavebná jama musela byť vidieť aj na fotografiách z toho obdobia, i na satelitných a leteckých snímkach by sa iste neskryla diera do svahu s rozmermi minimálne 24×21 metrov, ako sú navrhnuté pôdorysné rozmery plánovanej bytovky. Lenže ani ľudia, ani prístroje nič také koncom roka 2013 nezaznamenali a nebolo po ničom takom vidieť známky ani v rokoch nasledujúcich. Vyššie spomínané tri ihličnaté stromy na pozemku stavebníka boli vyrúbané až niekedy v období medzi 9.12.2014 a 10.3.2015 (podľa fotografií, ortofotomáp a satelitných snímok z Google Earth), teda cca. rok po vypršaní dvojročnej lehoty, určenej na začiatok stavby. Stromy zasahovali do pôdorysu naprojektovanej bytovky, teda bez ich odstránenia nemohla byť vyhĺbená vcelku stavebná jama, a bez vyhĺbenia stavebnej jamy nemohli byť vykonané žiadne iné stavebné práce na hlavnom objekte stavby, nakoľko základová doska sa betónuje ako jeden monolitický kus, ako sme to videli v praxi v utorok 17. 7. 2018. Keďže stromy boli vyrúbané až cca. rok po vypršaní dvojročnej lehoty platnosti stavebného povolenia, prakticky to vylučuje možnosť začatia stavby bytovky stavebníkom ešte v roku 2013.

Pohľad na pozemok na Bellovej 48 v júni 2014 z Google Street View. Starý rodinný dom a dvojgaráž sú zbúrané, ihličnany stále stoja, žiadny výkop stavebnej jamy neexistuje, lebo tá by musela svojou hĺbkou siahať až na úroveň ulice. Vpravo od posuvnej brány na pozemok je pri plote sivá skrinka, ktorú sme mylne považovali za elektrickú prípojku, ktorú mi spomínala pani Daňová
Pohľad na pozemok na Bellovej 48 z výhľadu na križovatke ulíc Hlavná a Na spojke v júni 2014 (Google Street View). Starý rodinný dom a dvojgaráž sú zbúrané, ihličnany stále stoja. Svetlá plocha, vzadu s cca. 1,5 metrovým terénnym „zubom“ vznikla asanáciou starého objektu, ktorý bol čiastočne zapustený do svahu. Určite to nie je výkop stavebnej jamy, lebo tej by museli padnúť za obeť aj tie stromy, nie je vidno žiadne debnenie a ani údajné „stabilizačné zabezpečovanie výkopov stavebnej jamy podľa projektovej dokumentácie“, ktorým argumentuje investor

Samozrejme, keď sme ako susedia chystanej stavby bytovky a obyvatelia Koliby videli, že sa so stavbou od zbúrania starého rodinného domu nič ďalšie nedeje, zaujímali sme sa, aká je situácia a či by sa ešte nejakým spôsobom nedala predsa len zastaviť. Jedni susedia sa začali so stavebníkom v roku 2014 súdiť, pretože sa cítili byť opomenutými účastníkmi stavebného konania. Krajský a na ich odvolanie následne i Najvyšší súd vo svojich rozsudkoch uznali, že áno, mali byť riadnymi účastníkmi stavebného konania, lebo ich práva boli dotknuté, ale keďže sa ozvali príliš neskoro (10 dní pred vypršaním objektívnej lehoty 3 roky od vydania stavebného povolenia) , tak ich žalobu zamietli. Súdy sa skončili až v marci tohto roku.

Ja, ako miestny poslanec za Kolibu a Kramáre, som sa na túto stavbu asi dva alebo tri roky dozadu pýtal pani Evy Daňovej, poverenej vedúcej Oddelenia územného konania a stavebného poriadku na MÚ Bratislava-Nové Mesto, či už náhodou lehota platnosti stavebného povolenia nevypršala, keďže na pozemku nič nepostavili. Pani Daňová je mimochodom poverená vedením tohto oddelenia už vyše 7 rokov (presne od 10.6.2011), čo je v rozpore so zákonom. Ona mi odpovedala, že so stavbou bolo začaté v termíne a to vybudovaním elektrickej prípojky. Na Bellovej naozaj stála pri plote stavebníka nejaká skrinka (ktorej funkciu som si vtedy bohužiaľ bližšie neoveril), tak som ju mylne identifikoval ako pani Daňovou spomínanú údajnú elektrickú prípojku. S touto informáciou sme následne išli spolu so susedou, pani Patejdlovou, na konzultáciu k pani advokátke z VIA IURIS – Zuzane Čaputovej, kde sme chceli zistiť či ešte máme nejakú možnosť, ako by sa tejto stavbe dalo zabrániť. Ona nám však povedala, že ak sa už s tou stavbou začalo tou elektrickou prípojkou (čo však bola nepravdivá informácia, ako sa ukázalo tento rok), tak už s tým bohužiaľ neurobíme nič.

Letecká snímka pozemku na Bellovej 48 zo dňa 31.3.2016 od firmy Eurosense, s.r.o. (pozemok v strede snímky). Starý rodinný dom i garáže sú zbúrané, ihličnaté stromy sú vyrúbané, je vidieť len svetlú líniu terénneho „zubu“ po pôvodnej stavbe a cestičku, ktorú si vyšliapal miestny bezdomovec Rado

Pozemok na Bellovej ulici č. 48 tak nerušene zarastal od konca roku 2013 náletovou zeleňou až do začiatku júna tohto roku (kvôli zeleni prerastajúcej až na chodník sa to vďaka všímavým obyvateľom dostalo v roku 2014 aj na portál Odkaz pre starostu) a nedialo sa na ňom nič, len medzi 9. 12. 2014 a 10. 3. 2015 boli vypílené spomínané ihličnany. Jedinými dvoma výraznými črtami na pozemku, ktoré sú vidieť aj na fotografiách, aj na satelitných a leteckých snímkach, je svetlá línia zárezu do svahu ako pozostatok po starom rodinnom dome, ktorý doňho bol vo svojej zadnej časti čiastočne zapustený a cestička, ktorú si k svojej záhradnej chatke na susednom pozemku vyšliapal miestny bezdomovec Rado, medzi obyvateľmi známy tým, že chodí v sukni.

Letecká snímka pozemku na Bellovej 48 zo dňa 1.8.2017 od firmy Eurosense, s.r.o. (pozemok v strede snímky). Starý rodinný dom i garáže sú zbúrané, ihličnaté stromy sú vyrúbané, je vidieť len svetlú líniu terénneho „zubu“ po pôvodnej stavbe a cestičku, ktorú si vyšliapal miestny bezdomovec Rado

Až začiatkom júna 2018 sa na pozemku objavil bager a robotníci, ktorí ho najprv očistili od náletovej zelene a potom začali s hĺbením stavebnej jamy. Vymenili aj informačnú tabuľu, z ktorej sme sa dozvedeli, že súčasným stavebníkom je firma BELL INVEST s.r.o., ktorej konateľkou je Ing. arch. Tamara Závodná a jedinou spoločníčkou Ekaterina Mendeleeva, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava. Stavbu tak po sebe vlastnili tri firmy so sídlom v bratislavskom River Parku, čo zvádza k myšlienke, či v pozadí nestoja stále tie isté osoby. S vedomím, že stavba bola začatá už v roku 2013, som sa stavebným prácam mohol len bezmocne prizerať. 4.6.2018 som však z okna zbadal, že pri plote stavby pribudla podozrivá rozvodná skriňa. Spýtal som na ňu prítomných robotníkov, ktorí mi potvrdili, že sa jedná o elektrickú skriňu a že doteraz na pozemok žiadna elektrická prípojka neviedla. Tým pádom sa ukázalo, že keď mi pani Daňová tvrdila, že so stavbou bolo začaté ešte v lehote platnosti stavebného povolenia a to práve vybudovaním elektrickej prípojky, tak buď vedome klamala, alebo si túto stavbu pomýlila s nejakou inou (vytvorenie si názoru, ktorá možnosť je pravdepodobnejšia, ponechávam na čitateľa) . V tom momente som si uvedomil, že ak teda tú prípojku nepostavili ešte v roku 2013, stavebné povolenie stratilo už dávno platnosť a stále máme šancu stavbe tejto 4-podlažnej opachy medzi rodinnými domami zabrániť.

Časová os udalostí, týkajúcich sa stavby bytového domu na Bellovej 48

Oslovil som preto právne združenie VIA IURIS, oboznámil ich s faktami a požiadal o právnu analýzu situácie. Nebolo totiž jasné, či sa za začiatok stavby nedá pokladať aj zbúranie starého rodinného domu. Na odpoveď som v napätí musel počkať niekoľko dní, ale keď prišla, veľmi ma potešila, lebo potvrdila môj laický názor, že stavebné povolenie už stratilo platnosť. Najpodstatnejšia sa ukázala vyššie uvedená podmienka č. 24 stavebného povolenia, podľa ktorej „Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavbou nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,…“ Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2011. V dvojročnej lehote jeho platnosti však došlo len k odstráneniu stavby v zmysle výroku č. II. predmetného rozhodnutia, avšak k stavebným prácam v zmysle výroku I. sa začalo až v júni roku 2018. Z uvedeného je zrejmé, že v súčasnosti dochádza k neoprávnenému uskutočňovaniu stavby, na základe neplatného stavebného povolenia (stratilo platnosť). Na základe týchto skutočností som dňa 2.7.2018 podal podnety so žiadosťou o vykonanie štátneho stavebného dohľadu a bezodkladného zastavenia tejto čiernej stavby na stavebný úrad MÚ Bratislava-Nové Mesto a Slovenskú stavebnú inšpekciu, taktiež som na Generálnej prokuratúre dňa 3.7.2018 podal trestné oznámenie pre  podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného uskutočňovania stavby podľa § 299a Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Od spomínaných inštitúcií spolu so susedmi a ďalšími obyvateľmi bratislavskej Koliby očakávam, že budú urýchlene konať v záujme čo najrýchlejšieho zastavenia tejto čiernej stavby.

Na záver sa chcem v mene obyvateľov Koliby i v mene svojom veľmi pekne poďakovať VIA IURIS za právnu analýzu situácie a firme Eurosense, s.r.o. za poskytnutie leteckých snímok.

Pokračovanie nabudúce.

Autor je predseda OZ Za lepšiu Kolibu, nezávislý miestny i župný poslanec za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto. V novembrových komunálnych voľbách sa opätovne plánuje uchádzať o funkciu miestneho, a taktiež i mestského poslanca.

Teraz najčítanejšie

Martin Vlačiky

Povolaním paleontológ. Predseda OZ Za lepšiu Kolibu. Nezávislý miestny a župný poslanec za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto.