Denník N

ZMOS chce mať zo školských klubov detí iba “úložiská” pre deti

Toto leto sa asi žiadne mediálne uhorky zavárať nedajú. Či už je to únos vo verzii 2.0 alebo kolabujúca Slovenská akadémia vied, každý deň by mali byť Slováci na pozore, čo sa to v tejto republike deje. Pravdepodobne aj vysoké teploty zapríčinili, že v procesoch pripomienkovania učiteľského zákona, presnejšie zákona o pedagogických a odborných zamestnancov sa vychovávatelia v školských kluboch detí dočkali veľkej facky od svojich zriaďovateľov v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Neveríte? Je dostupná na tomto linku, ale radšej ju uvediem v plnom znení:

Nesúhlasíme s návrhom zákona, ktorý predpokladá zníženie miery vyučovacej povinnosti vychovávateľov zo súčasných 27 na 25 hodín týždenne.
Odôvodnenie:
Všetci PZ majú rovnakú dĺžku týždenného pracovného času 37,5 hodiny. Tento týždenný pracovný čas sa podľa zákona skladá z miery vyučovacej povinnosti a času, v ktorom PZ vykonáva ostatné činnosti spojené s výkonom práce PZ.  Rozsah miery vyučovacej povinnosti sa určoval podľa náročnosti práce ale aj podľa rozsahu práce, ktoré musí PZ uskutočniť, aby mohol priamu výchovno-vzdelávaciu prácu uskutočniť kvalitne. Keďže u učiteľov je tento rozsah postavený na samotnej príprave na vyučovania, príprava a oprava písomných prác.... bola táto miera na príklad u učiteľ ZŠ nastavená na 23 hodín týždenne a teda 14,5 hod. má na vykonanie ostatných prác. U vychovávateľa takáto náročnosť nie je a preto bol týždenný základný úväzok nastavený na 27 hodín týždenne a teda na ostatné činnosti má 10,5 hod. Znížením miery výchovnej práce na 25 sa priblíži k miere vyučovacej povinnosti učiteľa, pričom nenastali také zmeny, ktoré by vyžadovali zvýšený objem hodín na zabezpečenie jeho priamej výchovnej práce. Nehovoriac o tom, že návrh vykonávacieho predpisu umožňuje vychovávateľovi znížiť základný úväzok ešte o dve hodiny, teda na 23 hodín, čo je presne základný úväzok učiteľa. Navrhovaná zmena negarantuje zvýšenie kvality výchovy, ale zvyšuje personálnu a finančnú náročnosť zabezpečovania procesu, čo pri už klesaní počtu žiakov je nelogický krok.

Aká je teda pravda?

Všimnite si túto vetu: „Rozsah miery priamej činnosti sa určuje podľa náročnosti práce, ale aj podľa rozsahu práce, ktoré musí pedagóg uskutočniť, aby mohol priamu výchovno-vzdelávaciu prácu uskutočniť kvalitne.“ U vychovávateľov, tak ako aj u učiteľov, je tento rozsah postavený na samotnej príprave na priamu činnosť, príprave aktivít, plánovaní, ale aj hodnotení činností a projektov. Vychovávateľ má na všetky ostatné činnosti 10,5 hodiny týždenne, v tom čase je zahrnutá okrem kvalitnej prípravy aj administratíva, komunikácia s rodičmi, pracovné porady, vedenie kabinetov, príprava a obstarávanie pomôcok, propagácia (nástenky, weby….) a iné činnosti. Práca vychovávateľa je špecifická aj tým, že pracuje bez prestávok a psychická zaťaž počas 5-6 hodín v jednom slede je neúnosná. Zodpovedá nielen za kvalitný výchovný proces, ale aj za bezpečnosť zverených detí počas rôznych foriem činnosti. Súčasné nastavenie legislatívnych pravidiel zvyšuje riziko úrazov detí, prispieva k ich psychickej nepohode, je prekážkou aplikácie princípov pedagogiky voľného času, komplikuje prácu vychovávateľov. Aktuálny rozsah priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v ŠKD (27 hodín) ale aj navrhovaný rozsah (25 hodín) nie je reálne naplniť na 100%, najmä ak v mnohých školách dochádza často k neopodstatnenému spájaniu oddelení, keď počet detí v neskorších hodinách klesne.

Preto treba základný úväzok (počet hodín) pre vychovávateľa školského klubu detí, vychovávateľa špeciálnej školy internátnej a vychovávateľa špeciálneho výchovného zariadenia ešte znížiť zo súčasne navrhovaných 25 hodín na 23 hodín a nie nechať ho na súčasných 27 hodinách.

Možno si poviete, že toto je len lacný a populistický krik opozičného politika. No ja vám hovorím, že toto je hlas zdravého rozumu. Apelujem na vás sám ako rodič na ďalších rodičov, keď by sme chceli prihliadať na rôzne pohľady, jeden z nich je najdôležitejší. Bezpečnosť našich detí. Tú bez prestávky v nepretržitom slede 5 až 6 hodín a v materiálne nezabezpečenom oddelení preplnenom energiou prekypujúcimi deťmi vyžmýkaný vychovávateľ nedokáže garantovať. Nevážime si ich prácu, lebo inak by si nikdy ZMOS nedovolil navrhnúť to, čo navrhol.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.