Denník N

Akú moc má primátor (a poslanci)?

– Rozdiel medzi samosprávnymi úlohami a preneseným výkonom štátnej správy
– Ako sa dá zneužiť agenda školstva na obci
– Primátor ovplyvní aj to, ako sa v noci vyspíte (+ ďalšie kompetencie)
– Kandidát na poslanca nemôže sľúbiť nič. Napriek tomu sľubujú.
– Kandidát na poslanca v prvom rade kandiduje za obec/mestskú časť a nie za niektorého z kandidátov na primátora.
– O primátorovi môžu rozhodnúť len ľudia, žiadna „vyššia moc“ nepríde a neodvolá primátora.

 1. Postavenie obce/mesta

Ak by sme obec alebo mesto charakterizovali ako „štát v štáte“ neboli by sme ďaleko od pravdy. Obec je podľa Ústavy, aj podľa zákona o obecnom zriadení – samostatný územný samosprávnysprávny celok.[1] Obec vykonáva samosprávne úlohy (vystupuje vo vlastnom mene, vo vlastnom záujme, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady – z vlastných zdrojov a povinnosti možno obci určiť len zákonom alebo medzinárodnou zmluvou) a prenesený výkon štátnej správy (koná v mene štátu, v záujme štátu, zodpovednosť za škodu nesie štát, financovaná z prostredia štátu a povinnosti a obmedzenia možno obci ukladať aj nariadeniami vlády alebo  inými orgánmi štátu – ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy). Samosprávne úlohy (vykonáva obec – zodpovedá obec) zákon približne definuje v zákone o obecnom zriadení. Prenesené úlohy zo štátu (vykonáva obec – zodpovedá štát) nie sú nikde komplexne definované (sú roztrúsene v jednotlivých zákonoch).

Vyššie uvedenú teóriu správneho práva musíte pochopiť, aby ste pochopili zvyšok článku.

Príklad: Školstvo

Ak hovoríme o školstve a nie sme s ním spokojný, málokto sa zamyslí, že tento problém leží v nemalej miere i na obciach a mestách. Školstvo je síce prenesená úloha z obce na štát ale zabezpečenie výučby je už samosprávna pôsobnosť obce. Inými slovami – už nik vyššie ako obec nie je. VZN-kom obec zriaďuje, zrušuje umelecké školy, základné školy, materské školy, CVČ, stravovanie pre deti, jazykové školy, internáty, atď. V kompetencii obce sú budovy škôl, jedálne, výbava škôl aj technika v školách. Kontroluje kvalitu jedál v jedálni. Vyčleňuje peniaze na stravovanie pre každého žiaka. Určuje výšku poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škôlke. Peniaze do škôl prúdia priamo z rozpočtu mesta! Ak ste doposiaľ neboli spokojní s vyššie uvedenými službami a neustále ste šomrali na štát a školstvo, je dobré začať venovať pozornosť aj mestskému úradu. Mesto priamo vymenováva riaditeľov týchto škôl. Dokonca aj prerokováva školský vzdelávací program a výchovný program. Ak je obec/mesto i školským úradom, obec o veciach, o ktorých rozhodol riaditeľ/ka školy, rozhoduje v odvolaní. A áno, môže sa to dotýkať aj prospechu Vášho dieťaťa. Napríklad pri komisionálnom preskúšaní, prijatie žiaka do školy, odklad začiatku povinnej školskej dochádzka (bude dlhšie predškolákom), o povolení plniť školskú dochádzku mimo územia SR, o uložení výchovných opatrení, atď. Ešte stále Vám komunálne voľby neprídu dôležité? Nežijeme v idylickom svete a každá moc sa dá zneužiť (aj sa zneužíva). Kto to nezažil na vlastnej koži, alebo nie je s miestnou politikou príliš vžitý, stačí ak si predstaví, aký tlak dokáže primátor/starosta vyvinúť na riaditeľov škôl. De facto, riaditeľ je tiež len človek, ktorému hrozí, že v prípade, ak sa dostane do nepriazne primátora/starostu – ľahko príde o prácu (teda o príjem). A čím menej práce je v regióne, tým viac to človeka zasiahne. Nepohodlný riaditeľ sa zrazu stáva „vydierateľným“. Školy navštevujú deti oponentov primátora, alebo ľudia, ktorí sú nepohodlní pre „obecný establishment“. Nie je nezvyčajné, že sa táto kompetencia obce zneužíva na zastrašovanie svojich oponentov. Hoci sa o tom častokrát mlčí.

Toto bol len jeden z mnohých príkladov. Len jedna kompetencia obce na úseku školstva, podrobnejšie vysvetlená. (I keď dalo by sa zachádzať aj do väčšej hĺbky.) Primátor je štatutárny orgán. Je to niečo ako riaditeľ obrovskej firmy. (Hoci nerád prirovnávam obec k firme.) Niektorí odborníci na samosprávu primátora charakterizujú ako veľmi silného prezidenta štátu. Pričom „jeho štátom“ je mesto.

 1. Ďalšie kompetencie obcí:
 • Obstaráva dokumentácie obce – Na prvý pohľad nudné slovné spojenie. No vedeli ste, že na príchod investície do obce a následného zlepšenia zamestnanosti, je nutnosťou mať schválené a spracované všetky dokumenty (územný plán, územný generel, územná prognóza, urbanistická štúdia,…)? Dokumentácia býva častou podmienkou eurofondov a projektov. Bez územného plánu nebudú eurofondy a projekty! Stalo sa to napríklad v Banskej Bystrici.[2]
 • Hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce – Možno ani táto kompetencia nie je pre niekoho zaujímavá, ale ak sa časom „náhodou“ nejaká budova, či zariadenie (napr. snežná fréza) ocitne (často sa to zahmlieva pojmom „ekonomicky výhodný predaj majetku“) v rukách „blízkej rodiny primátora“, a vy nebudete vedieť prejsť cez zasnežený chodník, spomeniete si prečo.
 • Rozpočet obce – Nie, nikto primátorovi/starostovi nerozkazuje koľko peňazí má dať do rôznych oblastí, všetko to závisí len od neho a od mestského zastupiteľstva. Do obce len prúdia peniaze zo štátu, avšak štát obci presne neurčuje (pri samosprávnej činnosti) kde a v akej výške má tieto peniaze použiť. Záleží len na primátorovi a mestskom zastupiteľstve.
 • Miestne dane a poplatky – Miestne dane si obec môže určiť absolútne ľubovoľne (väčšinou). Dokonca obec ani mesto nemusia vyberať žiadne dane! Pri poplatku za komunálny odpad je to zložitejšie.
 • Zabezpečuje verejný poriadok v meste/obci – Môže určiť obmedzenia predaja alkoholických nápojov, predaja materiálov ohrozujúcich mravnosť, po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR môže zriadiť záchytnú izbu, rieši susedské spory. Do tohto úseku spadá aj mestská polícia, kamerový systém, fotopasce, atď.
 • Môže vykonávať podnikateľskú činnosť v mene obce – Môžu si zriadiť firmu na ťažbu dreva, firmu na údržbu verejného osvetlenia, pričom svoje služby budú poskytovať aj iným obciam v okolí, prevádzkovať bytové spoločenstvo.
 • Dbá o mestskú zeleň – Dbá o celé životné prostredie v meste. Dokonca určuje aké druhy stromov a rastlín môžu byť vysádzané (pri II. stupni ochrany rozhoduje o tom i v lesoch – CHKO).
 • Určuje čas predaja v obchode a prevádzky
 • Zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
 • Plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa – kontroluje trhové miesta, stánkový predaj, môže v určitých limitoch zaviesť zákaz predaja niektorých výrobkov, môže zakázať na určitom mieste predávať zbrane, výbušniny, pornografické materiály, automobily, chránené rastliny a živočíchy, niektoré potravinárske a spotrebiteľské výrobky, služby, atď…
 • Utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • Určuje nakladanie s komunálnym odpadom
 • Spravuje verejné osvetlenie
 • Civilná ochrana, ochrana pred požiarmi, pred povodňami – Táto téma je veľmi citlivá. V prípade mimoriadnej udalosti je primátor/starosta predsedom krízového štábu. Často ani samotní primátori nevedia, čo je mimoriadna udalosť. Riadi záchranné práce – od čerpania vody, po evakuáciu. Všetko toto leží na pleciach primátora, prednostu a členov krízového štábu.

A mnoho ďalších… Primátor ako štatutárny orgán ovplyvňuje to, či sa v noci dobre vyspíte (lebo v kompetencii obce je aby dbala na primeranú intenzitu hluku). Primátor ovplyvní, akou cestou vychádzate z ulice (pokiaľ je cesta v správe mesta/obce). Primátor ovplyvní podmienky na vzdelávanie Vašich detí. Ovplyvní bezpečnosť Vás a Vašich detí. Primátor ovplyvní zdravotnú starostlivosť (v akých podmienkach budete na vyšetrenie čakať, či Vás bude mať kto ošetriť), zabezpečí odvoz odpadu, ovplyvní služby v meste. Neovplyvní počasie, ale vie zabrániť čo najväčším škodám dôsledným krízovým manažmentom. A mnoho ďalších vecí.

 1. Vzťah primátora s poslancami (+ predvolebné sľuby)

Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sú si rovní. Primátor nesmie prikazovať nič poslancovi a poslanec nemôže nič prikazovať primátorovi. Mestské zastupiteľstvo nemôže primátora/starostu blokovať. Primátor nesmie zosmiešňovať poslancov a znižovať ich váhu. Poslanec nemôže rozkazovať primátorovi, ale nemôže ani ostať ticho, ak vidí nejasnosti. Žiaden kandidát na poslanca nemusí podporovať konkrétneho kandidáta primátora. V prvom rade kandiduje za svoju obec, alebo mestskú časť. Primátor nemusí podporovať žiadneho poslanca. (V minulosti sa na Slovensku stalo, že mestské zastupiteľstvo ignorovalo primátora. Zasiahnuť musela až  prokuratúra.)

Poslanec nemôže nič sľúbiť, lebo mestské zastupiteľstvo je kolektívny orgán (rozhoduje v kolektíve – hlasovaním). V meste Turzovka niektorí kandidáti na poslancov sľubujú postavenie chodníka do Predmiera, či riešenie rómskej otázky. Pritom vôbec nehľadia, že cesta ani nie je v kompetencii obce ale v kompetencii VÚC. A veľa ľudí im to „hltá aj s navijakom“. Aj keď poslanec ako taký nezmôže sľúbiť absolútne nič. Môže predstaviť iba svoje názory a nápady. Výkonná moc je v rukách primátora. Poslanec hlasuje o dôležitých otázkach mesta. Chodník, ani cestu Vám poslanec nikdy nepostaví. Preto je úplne jedno pre poslanca, kto sa stane primátorom – spolupracovať s ním musí. Je absolútne zlé a neprijateľné deliť sa na tábory a „kandidovať za niekoho“. Čo urobíš, kandidát, v prípade ak nevyhrá ten koho si podporoval? To majú ľudia v tvojej mestskej časti zasa trpieť iba kvôli Tebe? V prvom rade, milý kandidát, kandiduješ za svoj volebný obvod – za mestskú časť.

Primátor je primátorom vďaka hlasom vo voľbách. Neexistuje vyššia moc, čo by dokázala primátorovi zobrať mandát (pokiaľ nespácha trestný čin, alebo ostatné podmienky uvedené v §13a, zákona o obecnom zriadení). Za zlé rozhodnutie primátora nepríde nikto „vyšší“, kto by ho z funkcie odvolal. O všetkom rozhodujú ľudia.

Dôležité je, aby si ľudia uvedomili, že oni volia a odvolávajú primátora. Nik iný. Primátor sa dá odvolať len pomocou miestneho referenda. Kde opäť volia len obyvatelia obce. Stojí za uváženie, koho si v nadchádzajúcich komunálnych voľbách zvolíme. Je dva mesiace pred voľbami. V Čadci sa predvolebný súboj začal prakticky od zimy. V meste Turzovka ešte ani jeden kandidát nepredstavil svoj program – napriek tomu, akú obrovskú moc primátor má. To naozaj Vám, Turzovčania, stačí, že poznáte jeho/jej meno alebo rodinu?

 

Ondrej Blažek.

 

Zdroje:

Ústava Slovenskej republiky tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601#predpis.hlava-stvrta

Viac na WWW (08.09.2018): https://www.bystricoviny.sk/spravy/bez-uzemneho-planu-prideme-o-miliony-na-protipovodnove-opatrenia/

BRIESTENSKÝ, L.: Sprievodca miestnou samosprávou. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o, 2014. 204 s.  ISBN 978-80-8168-112-4

DUDOR, L.: Miestna samospráva v Slovenskej republike. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. 145 s. ISBN 978-80-8054-732-3.

Zákon o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) – dostupný na WWW (09.09.2018) tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20180401#predpis.cast-prva

Teraz najčítanejšie