Denník N

Neškodná erotika, alebo protieurópska výstava zaplatená z verejných zdrojov?

V minulých týždňoch rozvírila stojaté vody letnej uhorkovej sezóny výstava F.R. Čecha. Liptovská galéria P.M. Bohúňa ju organizuje vo svojich vysunutých priestoroch od 26.6.2018 – 14.9.2018 v galérii Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Výstava vyvoláva u niektorých pohoršenie, u iných minimálne rozpaky. Autorovi bola za zapožičanie diel zaplatená z verejných zdrojov suma 70 000,- Kč.

Ako  člen kultúrnej komisie ŽSK som dostal niekoľko podnetov týkajúcich sa tejto výstavy, preto  som si bol výstavu osobne pozrieť, vymenil si niekoľko emailov  s pani riaditeľkou i ďalšími pracovníkmi. Vedenie galérie v osobe pani riaditeľky Aleny Chebeňovej považuje výstavu F.R. Čecha za svoj príspevok k výročiu 100 rokov založenia Československa. Po návšteve výstavy som si potvrdil len svoje pôvodné stanovisko, že prívlastok autora „kontroverzný“ je opodstatnený. Je to nielen z dôvodu používania pejoratívnych pomenovaní, ale aj z jeho polarizujúcim (Boj Zemanovců s pražskou kavárnou), šovinistickým, rasistickým (Imigranti studují němčinu, Milujeme Čechy! Mají bílé pindíky!,Gott spíva uprchlíkům),protirómskym (Vítejte)  homofóbnym (Adam a Eda, Do rozvodu daleko), antifeministickým postojom, výlučne nevhodným pre prostredie galérie, ktorá má okrem výstavných cieľov aj úlohu vzdelávaciu. Navyše, aj z tohto dôvodu nie je výstava vhodná pre školy, nevynímajúc individuálnych návštevníkov s deťmi. Galéria pritom ale žiadnym spôsobom neobmedzuje, ani nekontroluje vek návštevníkov a púšťa na výstavu kohokoľvek, kto si kúpi vstupenku.

protiimigrantské dielo ,,Gott spíva uprchlíkům“

  Dnes keď rôzne podobné názory antisemitského a proti európskeho razenia  chrlia na nás rôzne webové portály v snahe spochybniť a deštruovať demokratickú spoločnosť – je s podivom, keď niečo podobné zrazu vidíme v oficiálnej inštitúcii financovanej z daní obyvateľov.

  Autor výstavy je okrem iného tiež politikom, ktorý aj v reálnom, živote zastáva antisemitské postoje, je negatívne naladený voči klasickej rodine, voči imigrantom, voči Európskej únii ako takej. Navyše mu bolo v nedávnej minulosti dokázané klamstvo, keď popieral svoju prítomnosť pri podpise ANTICHARTY. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2066902573321828&id=100000063173689v

Na základe videnej výstavy a zoznámenia sa so sprievodným katalógom, ktorý sa predáva za 18,- Eur, som presvedčený, že zjednodušený subjektívny náhľad autora Františka Ringa Čecha na danú skutočnosť má negatívny vplyv na hodnoty demokracie ako aj európske hodnoty. Pričom erotika v obrazoch je ešte tým najmenším problémom.

Stanoviská odborníkov.

V podobnom znení zaznievajú aj názory odbornej spoločnosti, citujúc jeden z výrokov výtvarníka Róberta  Švarca: Pretože demokracia nie je dezorientovaným hodnotovým šalátom (ako si to asi predstavuje pán Čech), v ktorom si každý môže povedať a robiť, čo chce. V demokracii si úctu zaslúži ten, kto chová úctu k iným. Pán Čech mnoho úcty k iným nechová. A nechová mnoho úcty ani voči demokracii a európskym hodnotám, ktoré som zhrnul v pojme „intelektuálnej námahy“. Svojou agendou sa znižuje na úroveň simplifikovanej primitivity toho, proti čomu často naoko bojuje – vyzerá ako islamistický fanatik, ktorý s kalašnikovom   v ruke natáčaný digitálnou kamerou vrieska do mikrofónu hromové kliatby na adresu diabla európskych hodnôt, racionality, vedy a kultúry…“  Pani riaditeľka Liptovskej galérie je vyštudovaná učiteľka.   V prípade tejto výstavy (a možno aj inými v minulosti) sa dostala do konfliktu zo svojimi odbornými kolegami, zamestnancami galérie, ktorí s realizáciou tejto výstavy nesúhlasili.

výstavný priestor    

Stanovisko odborníkov z Liptovskej galérie.

Odborní pracovníci galérie Mgr. Andrea Kapráliková, Mgr.Andrea Smitková a Mgr. art. Erika Benická mi k výstave napísali: Výstava zároveň nemá opodstatnenie pre prezentáciu v kultúrnom centre Galérie Kolomana Sokola, pomenovanom po veľkom majstrovi, Kolomanovi Sokolovi, založenom na základe pokračovania napĺňania jeho ideológie  ako  nositeľa-predstaviteľa  humanizmu, ľudskej dôstojnosti, ktorého tvorba, prezentovaná taktiež v stálej expozícii, je prejavom veľkej úcty k ľudským hodnotám.  Na porovnanie, František Ringo Čech svojím umeleckým prístupom spadajúcim do kategórie insitného umenia, ktoré je pre výstavné účely v priestoroch kultúrnych inštitúcii bez výhrad akceptovateľné, nemá oprávnenie na vystavovanie v konfrontácii s Kovačickou insitou, ktorá na rozdiel od spomínaného autora potvrdzuje svoju umeleckú ako aj ideovú kvalitu s ambíciou zaradiť sa do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Treba upozorniť aj na fakt, že  realizovaním výstavy     a prezentáciou tvorby Františka Ringa Čecha naša  kultúrna inštitúcia podporila autora ako umelca, ktorý si môže dovoliť vystavovať v štátnom kultúrnom priestore a upustila od hodnotiacich kritérií, čím galéria stráca na svojej renomovanosti.

 

dielo zosmiešňujúce homosexuálov
F. R. Čech (portrét z FB)

Stanovisko županky ŽSK.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová vo svojom liste zo dňa 30.7. 2018 píše pani riaditeľke, že na základe podnetu niektorých odborných zamestnancov i prehliadky výstavy pracovníkmi odboru kultúry ŽSK vyhodnotila situáciu tak, že ju vyzýva, aby stiahla niektoré najkontraverznejšie obrazy, prípadne zvážila možnosť predčasného ukončenia výstavy. Upozorňuje tiež pani riaditeľku, že niektoré diela pôsobia vulgárne a pri niektorých dielach je možné chápanie svojského prejavu umelca smerom k znevažovaniu ľudskej dôstojnosti.

Rôzne pocity návštevníkov výstavy.

Niektorí návštevníci sa podelili so svojimi pocitmi z návštevy aj svojimi zápiskami do knihy návštev. Sú rôzneho charakteru. Pozitívne i negatívne.

Niektoré vyberám.

 

Komisár výstavy Peter Cabadaj.

Peter Cabadaj, kurátor výstavy, ktorého text je vložený do katalógu, sa snaží problematiku bagatelizovať. Autora obhajuje okrem iného aj tým, že sa neberie smrteľne vážne.

z príhovoru kurátora výstavy Petra Cabadaja

 

Zvesenie jedného obrazu.

  Pani riaditeľka sa po obdržaní listu od predsedníčky ŽSK rozhodla zvesiť obraz „Zvířatká obdivují píču“. Tento kontraverzný obraz s ešte kontraverznejším sprievodným textom je uvedený aj v katalógu, ktorý sa na výstave predáva za sumu 18,- Eur. Na moju otázku pani riaditeľke, či zvažuje skrátenie výstavy, mi napísala:,, Toto by nebolo dobré. Veľa ľudí reaguje, že ak by bola výstava skrátená, neviedlo by to k ničomu dobrému. Nechceme zle ani sebe, ani župe. Všetci si dobre pamätáme na zrušenie divadelného predstavenia p. Kotlebom. Včera som na podnet pani županky stiahla jedno dielo, ktoré by mohlo, alebo pobúrilo našu zamestnankyňu. Toto dielo mimochodom vlastní jeden profesor Karlovej univerzity a má ho zavesené priamo v kancelárii. Uverejňujeme jeho reprodukciu z katalógu k výstave.

zvesený obraz ,,Zvířatka obdivují píču“

Otázny komerčný prínos

Pani riaditeľka opakovane používala v rozhovore so mnou argument, že chcela realizovať výstavu, ktorá by bola komerčne zaujímavá a zarobila by pre galériu peniaze. Spomínala obdobnú výstavu v lete minulého roku, kedy sa jednalo o výstavu fotografa Jana Saudka. Jeho fotografie sú síce možno tiež pre niekoho kontraverzné, ale Jan Saudek je uznávaný ako svetový fotograf a vystavovaný v rôznych galériách Európy i sveta. Na rozdiel od F.R.Čecha.

Pokiaľ by F.R.Čech vystavoval tieto diela v nejakej súkromnej galérii, musel by podľa môjho názoru  za nájom priestoru zaplatiť, prípadne si zohnať sponzorov na realizáciu výstavy.

zmluva s autorom výstavy

Zmluva s F.R. Čechom
Galéria v pôsobnosti ŽSK poskytla  v rámci zmluvy pomerne veľkodušnú zmluvnú odmenu      70 000,- Kč.( 2728,94 € ).http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/36145238/zmluvy/12/2018/lgpmb-23/Toto považujem za tak vysokú sumu, ktorá sa nedokáže vybrať na vstupnom a Liptovská galéria bude musieť autorovi vyplatiť peniaze z iných zdrojov. Teda o ziskovosti môžeme len snívať. To, že nie je pravidlom, aby sa za zapožičanie diel platili súkromným subjektom, či priamo umelcom peniaze za prenajatie obrazov mi potvrdili aj riaditelia niektorých obdobných galérií v pôsobnosti ŽSK. Potvrdili mi to aj spomínané odborné pracovníčky Liptovskej galérie:,, výstava Františka Ringa Čecha vznikla na základe dohody pani riaditeľky Mgr. Aleny Chebeňovej s Františkom Ringo Čechom, ktorá je zároveň manažérom celej výstavy – od samotnej idey vystaviť tohto umelca, cez kontaktovanie jeho osoby, dohody   o návšteve v Prahe spolu s výberom a odvozom diel, zabezpečením propagácie až uvedením výstavy na vernisáži v prítomnosti kurátora výstavy, spisovateľa, historika, literárneho a filmového kritika, Mgr. Petra Cabadaja. Galéria, zastúpená pani riaditeľkou, následne po dohode s autorom diel vytvorila Zmluvu o spolupráci pri realizácii výstavy za prenájom umeleckých diel. Túto zmluvu považujeme za neštandardnú a spornú, keďže obyčajne sa umelcom za vystavovanie ich diel neplatí, resp. nevytvára podobný typ zmluvy o spolupráci a platí zároveň, že vystavovanie umelcov v štátnej galérii je vecou prestíže v zmysle vlastnej prezentácie na umeleckej odbornej pôde. Okrem tohto bodu vnímame ako problematickú aj Komisionársku zmluvu č. 2/2018, kde je uvedené, že „Komisionár sa zaväzuje, že vo vlastnom mene zariadi pre komitenta na jeho účet predaj umeleckých diel, tlačovín, prípadne CD autora Františka Ringa Čecha. Ďalej umelecké diela za cenu určenú komitentom s 10% províziou pre komisionára; tlačoviny, prípadne CD za cenu určenú cenu komitentom s 20% províziou pre komisionára. http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/36145238/zmluvy/10/2018/lgpmb-2/Domnievame sa, že galéria nie je podnikateľským subjektom, resp. nemá v štatúte predajný typ činnosti a z tohto dôvodu je komisionárska zmluva diskutabilná vo svojom predmete.

Záver.

Svojim blogom rozhodne nechcem nabádať k cenzúre, či zásahom do slobody prejavu. V konečnom dôsledku som rád, že pani riaditeľka nebola pod tlakom donútená predčasne výstavu ukončiť. Domnievam sa ale, že podobný druh výtvarného umenia do galérie financovanej z verejných zdrojov nepatrí.

 

Ľubo Bechný

http://www.protikorupcii.sk

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.