Denník N

Keď ministerka a grantová agentúra „pomáhajú“ slovenskej vede…

Zástupcovia platformy ŽIJEMVEDU.SK sa vo štvrtok 13.9.2018 zúčastnili výročnej konferencie Agentúry pre vedu a výskum (APVV), ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v aule FMFI UK v bratislavskej Mlynskej doline.

Výročná konferencia APVV (Zdroj: www.apvv.sk)

Konferencia sa konala len dva dni potom, ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prelomili veto prezidenta a napriek protestu samotných vedcov schválili kontroverznú novelu zákona o vysokých školách a Slovenskej akadémii vied (SAV). Situácia, v ktorej sa momentálne slovenská veda nachádza, aj v dôsledku prieťahov medzi MŠVVaŠ SR a SAV kvôli transformácii našej najväčšej výskumnej inštitúcie, je negatívnym signálom pre všetkých vedcov, ktorí zvažujú svoje terajšie či budúce pôsobenie na Slovensku, ale aj pre zahraničných výskumných partnerov. Aj preto je náš celkový dojem z konferencie APVV, ktorej primárnou úlohou by mala byť podpora rozvoja excelentnej vedy na Slovensku, rozporuplný.

Ministerka školstva, Martina Lubyová, na úvod vystúpila so všeobecným príhovorom. Nasledovala prezentácia výročnej správy o činnosti APVV za rok 2017 v podaní riaditeľa APVV Pavla Balžanku. Predseda APVV Jozef Masarik následne predstavil zhodnotenie všeobecnej výzvy VV 2017 (Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky) a nové podmienky a zmeny vo všeobecnej výzve VV 2018.

Ministerka školstva, riaditeľ APVV a predseda APVV so zaujatím počúvajú diskusiu na výročnej konferencii APVV (Zdroj: ŽIJEMVEDU.SK)

V rámci diskusie odznelo niekoľko veľmi kritických postojov zo strany participantov. V tejto časti odznelo aj stanovisko Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS), prednesené docentom Danielom Jancurom, k procesu vyhodnocovania APVV projektov. Tento text bol pôvodne zaslaný najvyšším predstaviteľom APVV a so súhlasom pána docenta jeho celé znenie uvádzame na konci textu.

Platforma ŽIJEMVEDU.SK musí žiaľ konštatovať, že samotné APVV, ako aj MŠVVaŠ SR bagatelizujú dlhodobé problémy s činnosťou najväčšej vedeckej grantovej agentúry na Slovensku. Vyjadrenia pani ministerky na adresu zahraničných hodnotiteľov („to, že je niekto v zahraničí, neznamená, že je lepší vedec“) a predsedu APVV p. Masarika, ktorý s úsmevom konštatoval, že peňazí nikdy nie je dosť, a použitie ilustračného obrázku (prevzatý z kolekcie ilustrácií Nicka D. Kima na https://www.lab-initio.com/p.html) na zobrazenie situácie s hodnotením projektov, ich postoj len potvrdzujú.

Prezentácia predsedu APVV (nielen) o posudzovaní projektov. Zdroj prezentácie: https://www.apvv.sk/buxus/docs/podujatia/vyrocna-konferencia-20180913-prezentacia-Masarik.pdf; Zdroj ilustrácie: https://www.lab-initio.com/p.html.

Konkrétne pripomienky a návrhy našej platformy, prezentované riaditeľovi APVV na osobnom stretnutí vo februári 2018, a následne zaslané aj MŠVVaŠ SR (https://zijemvedu.sk/transparentna-apvv/), implementované neboli a doteraz nepozorujeme ani snahu o zavedenie aspoň tých návrhov, ktoré vyžadujú nulové náklady (napr.: odstránenie povinnej položky „rodné číslo“ z formulára pre prihlasovanie sa zahraničných hodnotiteľov, nakoľko tento údaj v zahraničí poznajú iba v ČR, a pod.). Agentúra doteraz nedokázala vytvoriť databázu dôveryhodných a kvalitných zahraničných hodnotiteľov. Jednou z možných príčin je aj neštandardná komunikácia agentúry s potenciálnymi hodnotiteľmi, ktorí sú oslovovaní v nedostatočnom časovom predstihu a za vypracovanie posudku je im ponúknuté vystavenie certifikátu hodnotiteľa namiesto finančnej odmeny.

Veľkým problémom je aj činnosť odborových komisií. Tie majú konečné slovo pri rozhodovaní o udelení/neudelení grantu a do hodnotenia môžu zasiahnuť v rozsahu +/- 5 bodov, alebo aj viac, ak to dostatočne zdôvodnia. V mnohých prípadoch sú samotní členovia komisie zároveň aj žiadateľmi a recipientami finančnej podpory od APVV. Takáto situácia hrozí konfliktom záujmov, a preto je nevyhnutné čo najskôr nastaviť pravidlá tak, aby bol celý hodnotiaci proces transparentný.

Podnety na zmeny hodnotení vo výzve APVV 2018 (Zdroj: ŽIJEMVEDU.SK)

Platforma ŽIJEMVEDU.SK tak aj naďalej vyzýva agentúru a MŠVVaŠ SR k otvorenému dialógu a zástupcov oboch inštitúcií oficiálne pozvala na výročnú konferenciu platformy Žijem vedu naživo 2018, ktorú organizuje v piatok 21.12.2018 v aule FSEV UK v Bratislave. Účasť na akcii už potvrdil riaditeľ APVV Pavol Balžanka. Na odpoveď MŠVVaŠ SR na našu pozvánku zo dňa 17.8.2018 stále čakáme.

Konferencia slovenských vedcov Žijem vedu naživo 2018

Rubrika: Ministerkino posolstvo:

 

Autori: Tím ŽIJEMVEDU.SK

 

Celé znenie stanoviska Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti:

 

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.