Denník N

Záhadné valné zhromaždenie

Z Bureše Babišem
Z Bureše Babišem

Zrejme najzávažnejšie pochybnosti okolo impéria Andreja Babiša pochádzajú z čias, kedy už základné kamene Agrofertu pevne stáli. Vznikal však holding, ktorý poznáme dnes. Všetko podstatné sa odohralo v apríli a máji 1995.

2. 5. 1995 zapísal Krajský obchodný súd v Prahe zvýšenie základného imania spoločnosti Agrofert z milióna korún na 4 milióny korún.

Podkladom pre tento zápis v obchodnom registri sa stala zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Agrofert, ktoré sa údajne odohralo 13. 2. 1995 v sídle štátnej akciovej spoločnosti Petrimex.

Vedenie Agrofertu rozhodlo okrem výrazného navýšenia základného imania aj o vydaní 300 podielov v hodnote 10-tisíc korún za jednu akciu. Vydané akcie teda zodpovedali podielu podniku, o ktorý bolo základné imanie zvýšené.

Podľa tejto zápisnice mali zástupcovia Petrimexu vyhlásiť, že štátny podnik nevyužije svoje predkupné právo na upísanie nových akcií. Z pozície materskej firmy totiž bývalý štátny podnik zahraničného obchodu disponoval prednostným právom na nákup akcií Agrofertu.

Spoločnosť práva nevyužila, naopak podľa zápisu vyjadrila súhlas s ponukou vydať akcie iným záujemcom. Predstavenstvo malo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia do dvoch dní doručiť ponuku na upísanie akcií vhodným obchodným partnerom.

Týmito záujemcami boli spoločnosť O.F.I. – Ost Finanz und Investment A.G. a Spolana Neratovice. Akcie mali upísať v objeme 2,6 a 0,4 milióna korún.

Nad rozhodnutím Petrimexu sa prirodzene vzniesli rôzne polemiky. Nie je možné vysvetliť, prečo do aktivít Agrofertu štátny podnik najskôr investoval stovky miliónov korún a potom sa bez odplaty, alebo akéhokoľvek iného zjednania výhody vzdal práva upísať jeho akcie.

Kým podiel Petrimexu tak klesol na štvrtinu Agrofertu, záhadná švajčiarska spoločnosť razom držala 65 percent akcií podniku.

Andrej Babiš dodnes tvrdí, že za spoločnosťou O.F.I. Ost Finanz und Investment A.G. stáli jeho spolužiaci z lýcea v Ženeve.

Do Švajčiarska vycestoval ako stredoškolák v septembri 1969. Najprv navštevoval štátne všeobecné gymnázium. Po zdravotných problémoch, kedy ochorel trombocytopéniou a rok sa liečil v nemocničných priestoroch, nastúpil na College Rosseu, čo je práve ono lýceum, kde sa mal Babiš s budúcim investorom Agrofertu zoznámiť.

Problémom z hľadiska dôveryhodnosti tohto tvrdenia je však fakt, že na lýceu študoval len pár mesiacov. Aby si teda so spolužiakmi z lýcea veril po krátkej známosti natoľko, aby mu o viac ako 20 rokov zverili milióny korún na rozbeh firmy, vyžaduje veľmi silnú snahu uveriť Babišovej verzii.

Dôveryhodnosť tvrdenia navyše rozporuje samotný fakt, že Babiš nikdy nemenoval konkrétne osoby, ktoré mali onými dobrými známymi zo študentských čias byť. Samotná spoločnosť nepôsobí nijako presvedčivo. Okrem vstupu do Agrofertu nie je známa žiadnou inou investíciou, či biznisovou aktivitou.

V Česku za ňu ako jediný viditeľný predstaviteľ vystupoval Libor Široký. Konkrétne koncom roka 1996 sa meno Libora Širokého objavilo na valnom zhromaždení Agrofertu v úlohe zástupcu švajčiarskeho investora a väčšinového majiteľa. Samotný Široký, ktorý roky pôsobil v komunistickej kontrarozviedke, o majiteľoch O.F.I. nič verejne neprezradil. Postupom času zostal v štruktúrach holdingu Agrofert, kde dnes vedie dozornú radu skupiny.

Ďalšou zaujímavú personáliu v O.F.I. vidieť u manažérskeho prekrytia v prípade osoby Reného Kurtha. Rodák z Ženevy pôsobil v štatutárnych orgánoch desiatok švajčiarskych firiem. Nikde pritom nebol viditeľnou osobou vystupujúcou v nejakých konkrétnych podnikateľských projektoch a na internete nemožno o jeho pôsobení nájsť verejnú mediálnu zmienku.

Zaujímavou zhodou v súvislosti s O.F.I. a Agrofertom je, že Kurth pôsobil nielen vo vedení spoločnosti O.F.I., ale aj firme Fertagra. Tá vstupovala do podnikov, ktoré neskôr ovládol Agrofert ako tichý spoločník. Fertagra bola dcérskou spoločnosťou Agrofertu registrovanou vo Švajčiarsku. Jej presná úloha v prípade operácií holdingu nie je jasná.

Babiš
Z Bureša Babišom

Nejde o jedinú kontroverziu, ktorú záhadné valné zhromaždenie Agrofertu vzbudilo. 8. 5. 1995 podalo nové vedenie spoločnosti Petrimex, ktoré nahradilo Antona Rakického a Andreja Babiša podnikateľmi blízkymi slovenským vládnym špičkám a najmä strane HZDS Vladimíra Mečiara, na Krajskom súde v Prahe žalobu.

V dokumente pod spisovou značkou Cm 81/95 žiadal Petrimex zrušenie valného zhromaždenia Agrofertu z februára 1995 a vymazanie zápisov v obchodnom registri zo začiatku mája 1995.

Už samotný fakt žaloby vzbudil otázniky, či zástupcovia Petrimexu skutočne rokovali na údajnom valnom zhromaždení Agrofertu v roku 1995, a to skutočne v záujme štátneho podniku. Len ťažko totiž možno vysvetliť postup Petrimexu, ktorý sa vzdal závažných nárokov v Agroferte, aby vzápätí napádal vlastné rozhodnutia.

V žalobe na súde argumentuje nové vedenie Petrimexu rozporom, že rokovanie zúčastnených osôb, ktoré bolo označené za mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agrofert, nemohlo byť vôbec valným zhromaždením spoločnosti, pretože v rozpore s ustanovením § 187 Obchodného zákonníka nebol o tomto rokovaní vedený notársky zápis.

Ten u valného zhromaždenia Agrofertu skutočne chýba a prvotný dokument o zázname rokovania nepôsobí formálne. Bez notára navyše možno polemizovať o dátume a mieste, kedy a kde sa stretnutie označené za valné zhromaždenie odohralo.

Štátny podnik na základe pochybností o konaní valného zhromaždenia tvrdil, že z rokovania údajne uskutočneného 13. 2. 1995, nemohli nastať žiadne právne účinky. Petrimex sa domáhal zrušenia rozhodnutia a vymazania zápisu o navýšení základného imania spojeného so vstupom nového akcionára do Agrofertu.

Ďalšou výraznou pochybnosťou o tom, či bolo valné zhromaždenie skutočné, vyvolala osoba Eleny Trenčianskej. V údajnom čase konania valného zhromaždenia bola podpredsedníčkou predstavenstva Petrimexu a členkou dozornej rady Agrofertu.

Nebolo tajomstvom, že v čase údajného valného zhromaždenia bola Trenčianska na služobnej ceste vo Veľkej Británii. Nevysvetliteľná chyba, alebo zámerné zavádzanie, bolo súčasťou žaloby zo strany Petrimexu. Na súdnom pojednávaní malo vedenie spoločnosti k dispozícii písomné vyhlásenie Eleny Trenčianskej o tejto skutočnosti. Keby priznanie Trenčianskej nestačilo, súd evidoval ako dôkaz tiež pas manažérky, kde bolo jasne vidieť potvrdený výskyt v zahraničí.

Agrofert nevedel vysvetliť ako je možné, že sa Trenčianska v čase, keď sa nachádzala tisíce kilometrov od miesta konania údajného valného zhromaždenia, podpísala pod závažné rozhodnutia valného zhromaždenia. Oprávnené pochybnosti viedli k predpokladu, že rokovanie z 13. 2. 1995 bolo minimálne antedatované, prípadne sa neodohralo vôbec a bolo sfalšované.

Žalobca počas súdneho konania narazil na novú verziu, ktorú do tej doby Agrofert neprezentoval. Obhajoba začala brániť zápis v obchodnom registri ako dôsledok nie mimoriadneho valného zhromaždenia z 13. 2. 1995 v Bratislave, ale mimoriadneho valného zhromaždenia Agrofertu, ktoré sa malo podľa novej verzie konať až 22. 2. 1995 v Prahe.

Z tohto zasadnutia už, na prekvapenie Petrimexu, existoval právny záznam. O priebehu nového mimoriadneho valného zhromaždenia mala zaobstarať zápis notárka Jarmila Humpolcová. Valným zhromaždením malo byť potvrdené zvýšenie základného imania spoločnosti o tri milióny korún. Ani u novej verzie však nezostalo všetko bez pochýb.

Žalobca počas pojednávania po opatrení rovnopisu notárskej zápisnice nahliadol v oddelení zbierky listín vtedajšieho Krajského obchodného súdu v Prahe do listín, uložených spoločnosťou Agrofert, aby na ďalšie prekvapenie zistil, že k dátumu 17. 3. 1997 zbierka neobsahovala žiadne dokumenty týkajúce sa spoločnosti.

Druhý deň – 18. 3. 1997 – Petrimex písomne ​​požiadal Krajský obchodný súd v Prahe, aby mu bolo umožnené nahliadnuť do listín, uložených v obchodnom registri do notárskej zápisnice spracovanej pod číslom N47 / 95 a NZ 49/95.

Žalujúca strana zistila, že súd v archíve notársky zápis neeviduje. Žalobca sa preto oprávnene domnieval, že sa Andrej Babiš dopustil konania, ktoré bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s obchodným zákonníkom, ale aj stanovami spoločností Petrimex aj Agrofert.

Žalobca Babiša obvinil, že požiadal notára o spísanie dvoch notárskych zápisníc z toho istého dňa a pod rovnakým číslom. Počas súdneho konania nebol tento zámer a teda tiež pokus o podvod podnikateľa vyvrátený.

Po napadnutí valného zhromaždenia s dátumom 13.2.1992 tak došlo aj k tvrdeniu, že ani mimoriadne valné zhromaždenie z 22. 2. 1995 sa v skutočnosti nikdy nekonalo.

V súdnom procese potom urobil Petrimex rozsiahle podania, ktorými menil pôvodnú žalobu a domáhal sa rozhodnutia súdu, ktorým by bolo určené, že rokovanie valného zhromaždenia z 22. 2. 1995 je neplatným právnym úkonom a vzhľadom na túto neplatnosť neplatí ani zvýšenie základného imania v spoločnosti Agrofert.

Toto podanie, ktorým sa dopĺňala a menila pôvodná žaloba, však súd nepripustil. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu súdu nebolo prípustné.

Svojim rozhodnutím súd navodil stav, kedy mohol rozhodovať len o pôvodnom návrhu na neplatnosť prvého mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodnutie o pôvodnom žalobnom návrhu by potom bolo bezvýznamné.

Ďalší pokus o zrušenie rozhodnutia a jeho následkov zaznamenaných v obchodnom registri Agrofrertu už pracoval s faktom, že kvôli rozhodnutiu súdu k spochybneniu dátumu konania mimoriadneho valného zhromaždenia nedôjde.

Petrimex sa preto pokúsil napadnúť oprávnenia Andreja Babiša, Antona Rakického a Eleny Trenčianskej vystupovať na valnom zhromaždení Agrofertu za materskú spoločnosť Petrimex.

V čase, keď sa údajné valné zhromaždenia Agrofertu odohrali, už totiž všetci traja menovaní boli zo svojich funkcií v Petrimexe odvolaní. Za majoritného akcionára tak mali na valnom zhromaždení vystupovať noví členovia vedenia. Trojica však o významných krokoch rozhodovala aj za Petrimex, aj za Agrofert.

Novému riaditeľovi podniku Petrimex Mariánovi Mojžišovi, ktorý bol manželom známej kontroverznej radkyne Vladimíra Mečiara Anny Nagyovej, bolo vyčítané nejasné a hlavne pomalé napadnutie rozhodnutia Agrofertu.

Samotné valné zhromaždenie, ktoré vzbudzovalo vážne polemiky napadol takmer dva roky od jej konania. Podľa mnohých bolo kontroverzné tiež nasledujúce rokovanie Andreja Babiša s Mojžišom, po ktorom od právnej bitky Petrimex ustúpil a svoj zvyšný podiel predal za dodnes nepopísaných podmienok Babišovi.

 

Ukážka knihy Z Bureša Babišom. Českú tlačenú a slovenskú elektronickú verziu nájdete v dobrých eshopoch

Tomáš Lemešani, Biztweet

Teraz najčítanejšie