Denník N

Ako primátor mesta Turzovka hospodári

Dovoľujem si Vás informovať o skutočnostiach, ktoré si zaslúžite vedieť.

Na zasadnutí MsZ v Turzovke, dňa 25.04. 2018 MsZ na žiadosť primátora mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa  vzalo úver vo výške 1 000 000,-€ na dobu 10 rokov. Úverovú zmluvu nájdete tu:  https://www.scribd.com/document/389321418/Zmluva-o-Uvere-c-388-Cc-18 . Tieto peniaze primátor mesta Turzovka vyčlenil  na cesty, chodníky a stavebné úpravy. Tento úver primátor mesta brať nemusel, keďže financie za štyri roky v rozpočtoch mal a cesty, chodníky atď. už mohli dávno slúžiť občanom. Primátor mesta JUDr. Ľ. Golis úplne rezignoval na možnosť získania finančných prostriedkov z nórskych fondov, švajčiarskych fondov, európskych fondov a miestnych akčných skupín. Z toho jednoznačne vyplýva, že primátor premrhal štyri roky nečinnosťou a čakal na volebný rok, kedy si chce kúpiť hlasy občanov na úkor zadlžovania mesta. Úver sám o sebe nie je zlá vec, zlý je len spôsob použitia takýchto peňazí. Mesto by si malo brať úver iba na investície, ktoré mu buď z dlhodobého hľadiska zarobia, alebo na projekty, ktoré by sa aspoň samofinancovali. Financie z úverov je vždy potrebné použiť tak, aby neboli pre mesto príťažou a pasívom, ale oživením a prínosom.  Peniaze na vyššie uvedené projekty mesto Turzovka malo, tie sa však rozplynuli do neznáma.  Primátor mesta hospodáril neefektívne, bez dostatočnej projektovej dokumentácie, bez verejných súťaží a verejného obstarávania, čo spôsobuje dodatočne predražované projektovanie a poškodzovanie mesta Turzovka a jej občanov, ktorých úplne vynechal, neinformoval a konal svojvoľne. Pre Vašu informáciu uvádzam, že len prepojenie ulíc Nádražná – Štúrova – areál Polikliniky malo stáť 455 841,44,-€ s DPH, ktoré sú z úveru a občania budú splácať istinu a úroky. Primátor mesta Turzovka však žiada navýšiť rozpočet na túto stavbu o  40 000,-€, a to z dôvodu, že v rozpočte okrem iného nebolo zahrnuté vybúranie asfaltových vrstiev jestvujúcej vozovky  / frézovanie/ vo výmere 1 746 m2. List projektanta s odôvodnením nájdete tu:  https://www.scribd.com/document/389321909/Projektant-List-Mestu-Turzovka . Celkové náklady za toto prepojenie sa teda zvýšili na sumu 495 841,44,-€. Znova podotýkam, že táto megalománia sa buduje z úveru, t.j. na dlh!!!

Ak primátor mesta zobral úver, mal ho použiť na investície  napr. na Dom Seniorov, nájomné byty, či športovú halu. Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis si ale vôbec úver nemusel brať, pretože peniaze mal. V roku 2015 mal k dispozícii prebytok hospodárenia z roku 2014 vo výške 344 178,78,-€ + zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12. 2015 vo výške 537 394,69,-€. To činí dohromady 881 573,47,-€. Do roku 2016 si ale preniesol prebytok hospodárenia z roku 2015 vo výške 377 710,34,-€. Otázkou zostáva, kde a na čo minul primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis v roku 2015 sumu vo výške 503 863,13,-€ ? Pretože v roku 2015 nič neurobil. Toto aj sám priznal. V Spravodaji mesta Turzovka č.1/ 2016 povedal: ,,Naša samospráva funguje pod novým vedením iba rok. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme si nemohli stavať zvlášť vysoké ciele, nakoľko bolo potrebné sa najskôr zorientovať, vytýčiť si smer a ciele ktorými sa chceme uberať v nasledujúcich rokoch.“ Spravodaj mesta  a ďalšie informácie nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389322176/Zavere%C4%8Dn%C3%BD-U%C4%8Det-Prebytky-2014-2015

https://www.scribd.com/document/389322831/Spravodajca-Mesta-Turzovka-c-012016  

Za tých vyše 880 000,-€ mohlo mať mesto Turzovka postavenú napr. športovú halu. Naši športovci, či občania by tak nemuseli dochádzať do Korne, ale mohli športovať v domácich podmienkach. Pritom v januári 2015 primátor mesta JUDr. Ľ. Golis poslancom sľúbil, že pripraví viaceré typy  športových hál, z ktorých poslanci vyberú. Doteraz však nič nepredložil, ale na projektové dokumentácie ohľadom športovej haly minul  11 760,-€ !!! Čerpanie rozpočtu za roky 2015, 2016 je tu: https://www.scribd.com/document/389323847/cerpanie-rozpoctu-k-31-12-2015-2016

V Skalitom s cca 5 200 občanmi začali na jar s výstavbou športovej haly v sume 800 000,-€. Taktiež obec  Skalité podala v roku 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerové systémy, pričom získala 18 000,-€. Informácie sú tu:  http://www.skalite.sk/e_download.php?file=data/editor/198sk_24.pdf&original=SKALITE%201-2018%20web.pdf

https://www.scribd.com/document/389323644/Kamerovy-system-v-obci-Skalite-web. Keď som sa primátora mesta Turzovka pýtal, či aj on podal žiadosť o dotáciu na kamerové systémy, tak mi povedal, že žiadne výzvy neboli.  Aj na tomto príklade vidieť ako primátorovi mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisovi záleží na bezpečnosti občanov a ochrane majetku mesta a jeho občanov.

A ako sa vyjadroval primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis v roku 2011, keď chcelo vtedajšie vedenie mesta Turzovka zobrať úver? Vtedy sa na zasadnutí MsZ dňa 14.12. 2011 ešte ako poslanec a predseda finančnej komisie vyjadril takto: ,, k preklenovaciemu úveru navrhuje rokovať samostatne, poukazuje, že úroky z úveru nám už nikto nevráti.“ Zápisnica zo zasadnutia MsZ zo dňa 14.12. 2011 je tu: http://www.turzovka.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/zapisnice-z-rokovani-msz/?page=3 . Na mieste je teda otázka, či a kto vráti mestu Turzovka úroky z úveru, ktorý si zobral JUDr. Ľ. Golis už ako primátor mesta Turzovka. Aj na tomto vidíte, že JUDr. Ľ. Golis iné hovoril ako poslanec a inak robí ako primátor mesta Turzovka.

Na zasadnutí MsZ, dňa 25.04. 2018 na návrh primátora mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa schválilo MsZ aj prevod vlastníckeho práva majetku mesta Turzovka pod názvom ,,Kanalizácia mesta Turzovka- predĺženie Turkov do vlastníctva SEVAK-u. Mesto Turzovka investovalo do tejto časti kanalizácie sumu 38 860,46,-€ a MsZ ju na návrh primátora mesta predalo SEVAK-u za sumu 10,-€ bez DPH. Uznesenie MsZ nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389324595/Hlasovanie-MsZ-25042018

Ak sa takto nezodpovedne hospodári s majetkom mesta- občanov, netreba sa potom čudovať, že mesto Turzovka si musí brať úver, ktorý pekne preplatí.  A ako predávali obecný majetok SEVAK- u napr. na Makove? Obec Makov kúpila dotláčaciu stanicu za sumu 17 802,08,-€ bez DPH a SEVAK- u ju predala za sumu 10 600,-€ bez DPH. Kúpnu zmluvu nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389324872/Sevak-Makov-Zmluva

Oslovili ma tiež občania z MČ Vyšný koniec a obce Vysoká nad Kysucou, či by som im pomohol so zberom podpisov pod petíciu proti zriadeniu spoločného kompostoviska pre Horné Kysuce v areáli TKO Semeteš. Kapacita kompostárne bola 900 ton biologicky rozložiteľného odpadu a 200 ton kuchynského odpadu. Podotýkam, že Mesto Čadca tiež buduje svoje kompostovisko, avšak na kapacitu 450 ton, pričom Čadca je mesto, ktoré má cca 25 000 obyvateľov. Horné Kysuce majú cca 23 000 obyvateľov. Link tu: http://www.info.sk/sprava/126726/mesto-cadca-ziskalo-takmer-pol-miliona-eur-na-vystavbu-kompostarne/. Riaditeľ Združenia TKO Semeteš sa ale vyjadril, že neverí tomu, že obce a Mesto Turzovka naplnia kapacitu o výške 350 ton odpadu. Ponúka sa teda otázka, na čo nám je kompostáreň s kapacitou 1100 ton, čo je oveľa viac ako má Mesto Čadca. Je tiež na mieste si položiť otázku, odkiaľ by pochádzal odpad, ktorý sa tam mal umiestňovať? Tento projekt nakoniec poslanci MsZ v Turzovke po tlaku verejnosti nepodporili, pričom do projektu sa nezapojili aj obce Vysoká nad Kysucou a Klokočov. Zaujímavosťou ale je, že primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis sa na zasadnutí Správnej rady dňa 31.01.2018 vyjadril, že ,,Jediná možná lokalita, kde bez väčších problémov môžeme spoločné kompostovisko vybudovať, je TKO Semeteš. Mesto Turzovka peniaze má a spoločne s ostatnými obcami sa na kompostovisko vyskladáme. Ak nastane situácia, že niektoré obce nezaplatia, alebo sa nezapoja, budú vylúčené z tohto projektu a ostatne obce sa poskladajú.“ Aj toto svedčí o tom, že primátor mesta JUDr. Ľ. Golis sa viac stará o problémy okolitých obcí ako o Turzovku.Všetky informácie sú tu: https://www.scribd.com/document/389325405/zasadnutia-SpR-31012018-05032018

Za posledných 20 rokov boli v čelných funkciách v meste Turzovka ľudia, ktorí ho do značnej miery poškodili a robili proti občanom. Zoberme si napr. železničné pozemky, ktoré nezískalo mesto Turzovka, ale súkromný podnikateľ.  Spomeňme si ako boli rekonštruované byty za poliklinikou a v akých podmienkach občania bývali, napr. popraskané steny, zatekajúca strecha, či plesne. Alebo si spomeňme na obyvateľov bloku č. 272 v MČ Predmier. Mesto mohlo odkúpiť pozemky a kultúrnu sálu od I- Tranu a vysporiadať nebytové priestory. Mesto však nič neurobilo a občania bytovky sa stali rukojemníkmi podnikateľa, ktorý tieto nehnuteľnosti odkúpil za 1 mil. Sk/33 193,-€ a od ktorého tento rok mesto Turzovka spomínané nehnuteľnosti odkúpilo za 148 650,-€, t.j. 4 478 230,- Sk. V tej dobe bol  vo vedení mesta Turzovka aj terajší kandidát na primátora Mgr. K. Kobolka, ktorý na svojom bilborde tvrdil, že teraz mu zrazu záleží na Turzovke.

Vedenie mesta Turzovka na čele s primátorom mesta  JUDr. Ľ. Golisom sľubovalo, že oni budú lepší ako boli Tí pred nimi. Primátor mesta  JUDr. Ľ. Golis napr. kritizoval bývalé vedenie za to ako funguje skládka TKO Semeteš a ako nevýhodne bola dojednaná zmluva o prevádzkovaní skládky.  On ale bol predseda Správnej rady Združenia TKO Semeteš a nakoľko je právnik, mohol navrhnúť jej vylepšenie. Mohol aj zabrániť tomu, aby sa postavila 2 a 3. kazeta. Nič z toho však neurobil. Namiesto toho navrhol zvýšenie skladočného pre prevádzkovateľa a z funkcie predsedu odstúpil. Neskôr mesto Turzovka pod jeho vedením povolilo výstavbu 2. a 3. kazety.

Ďalej primátor mesta Turzovka vyčítal bývalému vedeniu súdny spor o budovy bývalej Polikliniky v Turzovke, ktorý mesto Turzovka prehralo a muselo zaplatiť cca 30 000,-€, pričom primátor JUDr. Ľ. Golis sa ale voči rozhodnutiu súdu neodvolal.

Podotýkam, že tieto informácie sú pravdivé a dajú sa ľahko overiť.

Turzovka potrebuje rozvoj a nie spory medzi bývalým a terajším vedením. Nemajú si totiž čo vyčítať a posledných 20 rokov je toho dôkazom.  Títo ľudia nie sú schopní utlmiť vzájomné rozpory, obviňovania  a venovať sa naplno práci pre občanov. Preto som sa rozhodol uchádzať o Vašu dôveru a podporu v komunálnych voľbách. Chcem pokračovať v tom, čo som ako poslanec MsZ robil štyri roky, t.j. poctivou prácou robiť pre Turzovčanov a klásť ich potreby a požiadavky na prvé miesto. Iste uznáte, že zmena je potrebná a Turzovka si zaslúži nielen nový impulz, ale aj  nové tváre. Na rozdiel od terajšieho primátora mesta a bývalého primátora a ich ľudí vo vedení mesta, za budúcim primátorom nesmú byť žiadni oligarchovia, podnikatelia, či  sponzori, ktorí by ho obmedzovali a ovplyvňovali v jeho rozhodnutiach.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie