Denník N

Koho záujmy chráni primátor mesta Turzovka?

Dovoľujem si Vás týmto informovať o skutočnostiach, ktoré považujem za dôležité.

V mesiaci jún 2017 som na Inšpektorát životného prostredia Žilina doručil svoju žiadosť o vykonanie kontroly na skládke odpadov Turzovka- Semeteš, kde je prevádzkovateľ spoločnosť WOOD Energy s.r.o. Podvysoká. V nej som žiadal preveriť, či prevádzkovateľ skládky ohlásil inšpekcii, že v mesiaci jún 2017 vznikli na skládke odpadov požiare. Tiež som žiadal preveriť, či sa na skládke neukladá odpad, ktorý sa tam nesmie ukladať, pretože zo skládky sa šíril zápach, na čo často pravidelne poukazujú občania MČ Vyšný koniec.

Z kontroly, ktorú vykonala Inšpekcia životného prostredia Žilina vyplynulo, že dva požiare zo dňa 17.06. 2017 a jeden požiar zo dňa 19.06. 2017 prevádzkovateľ inšpekcii  vznik požiarov neoznámil.  Navyše sa zistilo, že na skládku odpadov sa ukladá odpad, ktorý môže obsahovať nevytriedené zložky biologicky rozložiteľných odpadov. Inšpekcia vyhodnotila môj podnet za opodstatnený, uložila prevádzkovateľovi skládky pokutu.  Prevádzkovateľ na základe môjho podnetu a následnej kontroly bol nútený osadiť termokameru, ktorá v prípade zvýšenia teploty na telese skládky odpadov okamžite hlási možnosť požiaru. Dokumentáciu nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389600148/SIZP-Odpoved-Na-Podnet

Ohľadom skládky odpadov TKO Semeteš je potrebné uviesť nasledovné. Dňa 10.06. 2008 vydalo mesto Turzovka rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. Výst- 3- TA-Tk-105/2008-Jt, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07. 2008. Na základe tohto rozhodnutia vydala Inšpekcia životného prostredia stavebné povolenie na výstavbu piatich kaziet/ etáp. Informáciu nájdete na str. 2 tu: https://www.scribd.com/document/389601116/Turzovka-Semetes-Integrovane-Povolenie-1

Zároveň Inšpekcia životného prostredia Žilina nariadila ústne pojednávanie  vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku ,,Skládka odpadov  Turzovka- Semeteš- I. etapa“, a to na deň 23.07. 2009 o 9.30 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Turzovke. Kópiu pozvánky nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389602667/SIZP-pozvanka-23072009

Z rozhodnutia Inšpekcie životného prostredia Žilina zo dňa 04.12. 2009 je tiež zrejmé, že bol daný súhlas aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, a to na tri roky od dátumu právoplatnosti integrovaného povolenia , t.j. 04.12.2012. Súhlas bol neskôr predĺžený až do 01.12.2014. Prevádzkovateľ bol oprávnený v prevádzke zhromažďovať napr. tieto druhy nebezpečných odpadov v celkovom množstve 300 kg za rok: odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky, olejové filtre, olovené batérie a iné druhy odpadov. Bližšie informácie nájdete na str. 3 a 4 tu: https://www.scribd.com/document/390885360/SIZP-odpoved

Otázkou zostáva, kto a či vôbec kontroloval, či to bolo iba 300kg/ročne alebo nebodaj aj viac!!!

Je nanajvýš podivuhodné, že kandidát na primátora mesta Turzovka Mgr. K. Kobolka si pri autobusovej zastávke TESCO  nechal vylepiť bilbord s názvom Záleží mi na Turzovke. Pritom aj on je ten, ktorý bol pri tom, keď mesto Turzovka vydalo rozhodnutie, na základe ktorého sa na Semeteši môže stavať rovno päť kaziet a mohlo sa nakladať  aj s nebezpečnými odpadmi.

Ak Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis chcel skutočne pomôcť ľuďom, mohol dosiahnuť, aby sa nepokračovalo vo výstavbe II. III. kazety a tiež uzatvorenie skládky TKO Semeteš. Stačilo nepristúpiť na žiadosť podnikateľa- vlastníka skládky, ktorý žiadal zvýšenie skladočného, a to najneskôr do 20.05.2015. V tom prípade by podnikateľ nezačal stavať II. a III. kazetu a skládku by neskôr uzatvoril. Svedčia o tom slová prevádzkovateľa skládky, ktorý vo svojom liste adresovanom starostom obcí združených v Združení TKO Semeteš n.o. a tiež primátorovi mesta Turzovka napísal toto: ,, V prípade, ak nedôjde k akceptovaniu uvedeného návrhu dodatku k Zmluve, ktorý sa opiera o záväzok obstarávateľa dojednaný v čl. III ods. 3, bode 3.9. a v čl. IV ods. 4, bode 4.6, si Vás dovoľujeme upozorniť , že Spoločnosť nebude pokračovať vo výstavbe ďalšej kazety a taktiež bude nútená stanoviť maximálne množstvo uskladneného odpadu na celkové množstvo 100 ton  pre všetky obce. V uvedenom prípade Spoločnosť nebude mať záujem ani na ďalšom plnení podľa zmluvy.“ List prevádzkovateľa skládky nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389602866/Prevadzkovatel-List   

 Primátor mesta Turzovka, JUDr. Ľ. Golis na miesto toho dodatkom navrhol zvýšenie skladočného, ktoré bolo schválené v Správnej rade TKO Semeteš a ním aj podpísané. Primátor mesta JUDr. Ľ. Golis dokonca zmaril referendum o uzatvorení skládky TKO Semeteš, a to bez riadneho zdôvodnenia svojho rozhodnutia. Zápisnice zo Správnej rady TKO Semeteš nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389603181/Zasadnutie-SpR-2015

Na mieste je teda otázka, prečo primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis nehájil záujmy občanov, ale záujmy podnikateľa?

 V prípade výstavby II. a III. kazety teda vydalo  mesto Turzovka súhlasné záväzné stanovisko č.j. Výst- 209-AL- 2012/KC- 2016-Št zo dňa 22.06. 2016. Na str.16 integrovaného povolenia sa uvádza, že mesto Turzovka pod vedením primátora mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 10.07. 2008 ešte listom zo dňa 14.06. 2016 opravilo. Viac sa dočítate na str. 2, 3, 16, 28 tu: https://www.scribd.com/document/389603581/Semetes-Integrovane-Povolenie-2. Zároveň  bolo v prípade výstavby II. a III. kazety nariadené ústne pojednávanie v priestoroch centra Dúha, Turzovka, Vyšný koniec 207 na deň 02.09.2016 o 09:30 hodine. Taktiež Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie poslal na mesto Turzovka upovedomenie o začatí konania, ktoré bolo adresované primátorovi mesta JUDr. Ľ. Golisovi. V ňom Okresný úrad v Čadci žiada mesto Turzovka, aby ako dotknutá obec o tejto skutočnosti informovala verejnosť a tiež verejnosti oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu podávať. Verejnosť mohla podľa zákona a usmernení Okresného úradu doručiť svoje pripomienky do 10 pracovných dní od zverejnenia informácii. Ak ste o týchto skutočnostiach nevedeli, tak je potrebné sa zamyslieť nad tým, prečo tomu tak asi bolo. Oba dokumenty nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389603894/SIZP-OU-Cadca-Pozvanka-02092016

Riaditeľ organizácie Združenia TKO Semeteš  na zasadnutí MsZ v Turzovke dňa 27.06. 2018 povedal, že má k dispozícii správu o výsledkoch meraní spodných vôd spod starej skládky v areáli TKO Semeteš. Povedal, že ju môže predložiť zastupiteľstvu, že mu to zákon ukladá, a že poslanci si to môžu pozrieť a oboznámiť sa s tým. Predmetná časť sa začína od cca 1:04:45 hod. do 1:05:30 hod. pričom link na záznam je: https://www.youtube.com/watch?v=FbRo_GmH45g .   Napísal som teda žiadosť, v ktorej som okrem iného žiadal o zaslanie tejto správy, no riaditeľ Združenia TKO Semeteš mi ju odmietol zaslať v rozpore s tým, čo tvrdil.  To je oproti tomu, ako sa vyjadril na zasadnutí MsZ nepochopiteľné a zrejme výsledky meraní spod starej skládky nie sú práve vyhovujúce, keď sa musia utajovať a nie je ochota ich zverejniť.

Nakoľko Semetešský potok sa vlieva do rieky Kysuca a v MČ Závodie sa nachádza zdroj pitnej vody, poslal som žiadosť na SEVAK, v ktorej sú okrem iného tieto otázky s nasledovnými odpoveďami:

  1. Z ktorého zdroja pitnej vody sú občania mesta Turzovka zásobovaní pitnou vodou?

Odpoveď zo SEVAKU: ,,z vodného zdroja Turzovka- Závodie a vodného zdroja Nová Bystrica“

2. Ktoré mestské časti v meste Turzovka sú zásobované pitnou vodou zo zdroja v Turzovke- Závodí?

Odpoveď zo SEVAKU: ,, Bukovina, Vyšný koniec, Závodie, Hlinené, Fojtova ul. ,Predmier.“

Považujem za potrebné povedať, že je smutné, že terajšie a minulé vedenie mesta doteraz neboli schopní povedať ľuďom pravdu. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že z vodného zdroja Nová Bystrica je pitnou vodou zásobovaná iba MČ Stred. Moju žiadosť a celú odpoveď zo SEVAK- u nájdete tu: https://www.scribd.com/document/389604195/SEVAK-ziadost-odpoved .Preto je potrebné sa o problematiku skládky TKO Semeteš zaujímať a riešiť ju, pretože má dopady na väčšiu časť občanov nášho mesta. Budúci primátor mesta Turzovka  musí urobiť všetko pre to, aby sa ďalšie dve kazety na Semeteši už nepostavili, pričom ideálne riešenie by bolo snažiť sa o to, aby bola skládka zrušená. Keď to išlo v Považskom Chlmci, či v Hlohovci musí to ísť aj v Turzovke. Dopady sú ekologické, zdravotné, finančné, a preto budúci primátor mesta Turzovka musí urobiť všetky kroky, aby sa životné prostredie neznečisťovalo a aby sa občanom neznehodnocovali ich pozemky a rodinné domy. V MsZ Turzovka som jediný poslanec, ktorý proti skládke TKO Semeteš nielen otvorene a priamo vystupuje, ale aj koná.  Pretože Tí, ktorí o skládke a životnom prostredí dlho a často hovoria, sú zväčša Tí, čo životnému prostrediu najviac škodia. Informácie som získaval postupne, a to aj preto, lebo primátor mesta Turzovka nebol ochotný odpovedať na moje otázky. Podotýkam, že informácie, z ktorých vychádzam sú pravdivé a overiteľné.

Od začiatku svojho mandátu poslanca MsZ sa riadim zásadou, že občan je pre mňa partner, nie súper . To som dokazoval celé štyri roky svojou prácou a budem v tom pokračovať aj naďalej, ak mi v komunálnych voľbách dáte svoju dôveru.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie