Denník N

Budeme si páliť sami doma…

A ešte k tomu legálne, taká je totiž „ľudomilná“ predstava niektorých poslancov Most-Híd. Tí vypracovali návrh zákona, ktorý to má umožniť a žiaľ, NRSR ho už aj schválila. A to aj napriek rozporom so slovenským právom v oblasti výroby, kontroly výroby a evidencií liehu, v oblasti spotrebných daní a samozrejme aj legislatívy EÚ. Schváleniu zákona predchádzali zavádzajúce tvrdenia o tom, že na Slovensku je okolo 40 tisíc nelegálnych páleníc a preto štátu unikajú dane, preto treba pálenie legalizovať. Nuž nevedno, kto a kedy robil nejaký seriózny štatistický prieskum o existencii takýchto páleníc, jednoznačne je to hlúposť, pretože ani na Slovensku niet somára, ktorý by priznal nelegálne vlastníctvo pálenice. A to ani v takom prípade, ak by sa jednalo o „megadiskrétny“ štatistický prieskum. Naopak, podľa skutočných štatistických a teda overiteľných zistení je na Slovensku okolo 2 miliónov cenzových domácností, takže na základe uvedených čísel by musela byť v každej päťdesiatej domácnosti jedna pálenica. Tomu nemôže veriť ani samotný poslanec Antal, ktorý také čosi o počte nelegálnych páleníc tvrdil v spravodajskej relácii RTVS v deň schválenia zákona (20.9.2018).
Zákon ukladá niekoľko povinností, ktorých dodržiavanie však nikto nebude kontrolovať, lebo to už zákon neupravuje. Napríklad povinnosť použiť výhradne ovocie alebo surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti. Ďalej zákon ustanovuje povolené množstvo 25 litrov alkoholu, avšak absentujú akékoľvek ustanovenia o spôsobe zistenia stupňovitosti vyrobeného destilátu a korektného zmerania jeho objemu, takže kto, ako a kedy to skontroluje? A na túto opakovane položenú otázku moderátora RTVS poslanec Antal ani raz neodpovedal. To je ale potrebné pre presný výpočet množstva alkoholu, aby bol dodržaný limit uvedených 25 litrov alkoholu, zdôrazňujem alkoholu, nie 25 objemových litrov destilátu, čo si pletú najmä média pri informovaní o tomto paškvile! V texte zákona je jasne uvedená skratka „l a.“ používaná na vyjadrenie stopercentného alkoholu, aj s tou bodkou za písmenom a. A čo s alkoholom vyrobeným nad toto povolené množstvo? Ten by mal byť logicky zdanený štandardnou sadzbou dane, avšak pri absencii kontroly množstva vyrobeného alkoholu kto prizná túto nadvýrobu? A kto a ako skontroluje zákaz predaja destilátov, ak tomu štát nedokáže zabrániť ani v súčasnosti v prípade regulárneho pestovateľského pálenia, keďže v inzerátoch je plno ponúk na predaj takýchto destilátov? A čo s likvidáciou úkvapov, dokvapov a výpalkov atď., atď.?
Najväčším nezmyslom je však stanovenie vzniku daňovej povinnosti, tá totiž podľa tohto zákona vzniká prvým dňom uvedenia destilačného zariadenia do prevádzky za účelom výroby destilátu podľa osobitného predpisu v príslušnom kalendárnom roku. Autorom zákona akosi unikla skutočnosť, že predmetom dane je vyrobený destilát a nie samotné destilačné zariadenie. A keďže domáca výroba destilátov bude prebiehať alebo výroba destilátov v pestovateľských páleniciach prebieha mimo tzv. režimu pozastavenia dane, v zmysle systémovej smernice EÚ pre spotrebné dane a na základe nej existujúcej slovenskej legislatívy spotrebných daní musí vznikať daňová povinnosť vždy vyrobením predmetu dane s lehotou jej splatnosti tri dni. A to platí v rámci celej EÚ.
Autori zákona tvrdia, že pri svojom návrhu sa inšpirovali Rakúskom, nevedno ktoré mali na mysli, avšak v Rakúsku susediacom so Slovenskom platí zákon BGBL. Nr. 703/194 Bundesgesetz über eine Verbrauchsteuer auf Alkohol und alkoholhaltige Waren v znení neskorších predpisov a tiež Abfindungsverordnug BGBL. Nr. 1995/39. Pokiaľ teda niekto nasilu presadzuje súkromné pálenie v domácnostiach a nevie vyriešiť spôsob zisťovania množstva vyrobeného destilátu, potom by bolo potrebné inšpirovať sa horeuvedenou rakúskou legislatívou, a to tak, aby bola zákonom stanovená výťažnosť alkoholu pri destilácii podľa jednotlivých druhov ovocia. Každý, kto by mal záujem páliť ovocie, musel by vopred správcovi dane nahlásiť okrem základných formalít množstvo ovocného kvasu a druh ovocia, z ktorého je kvas pripravený, to slúži k výpočtu množstva vyrobeného alkoholu, výpočet sa ešte upravuje konštantami podľa veľkosti destilačného kotlíka a spôsobu jeho vyhotovenia, taktiež sa určí lehota pálenia a dĺžka pálenia. Daň sa platí vždy vo výške podľa výpočtu vopred správcovi dane a až po úhrade dane, je možné zahájiť pálenie. V prípade, že vypálené množstvo je v skutočnosti vyššie ako podľa výpočtu, je to vždy prospech pestovateľa ovocia a štát sa musí uspokojiť s výškou zaplatenej dane, v prípade menšieho množstva, ako podľa výpočtu sa s tým musí uspokojiť pestovateľ, aj keď už daň zaplatil. Takto to funguje v Nemecku a Rakúsku a tento spôsob pálenia alkoholu sa nazýva Abfindung.
To čo stvorili poslanci a napokon aj schválil slovenský parlament nemožno nazvať inak, ako nepodarok bojujúci o voličské preferencie.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Peter Šubík

Už si len tak dôchodcujem, pozerám, počúvam a nestačím sa čudovať...