Denník N

Problémy vo vedení stavebného úradu v Bratislave-Novom Meste

V Bratislave-Novom Meste je stavebný úrad už roky bez vedúceho zamestnanca. Ide o stav, ku ktorému by podľa platnej legislatívy vôbec nemalo dochádzať. V článku sa dozviete viac o súvisiacich zákonoch, o personálnej situácii na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o podozreniach z nezákonného postupu Miestneho úradu.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v postavení obce vykonáva prenesenú pôsobnosť štátnej správy a medzi jej činnosti patrí aj agenda stavebného úradu. Je tak plne zodpovedná za územné plánovanie a stavebný poriadok podľa stavebného zákona a to najmä vo veciach týkajúcich sa územných rozhodnutí, stavebných povolení alebo kolaudačných rozhodnutí. Táto agenda je v Novom Meste rozdelená do pôsobnosti dvoch oddelení: Oddelenia životného prostredia a územného plánovaniaOddelenia územného konania a stavebného poriadku.

Podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca. Rovnaký zákon umožňuje voľné miesto vedúceho zamestnanca obsadiť bez výberového konania, avšak iba do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov. Okrem toho ukladá zamestnávateľovi povinnosť vyhlásiť nové výberové konanie, ak by sa miesto nepodarilo obsadiť. Z ustanovení tohto zákona je teda bezpochyby zrejmé, že vedúcim pracovníkom sa má stať osoba, ktorej schopnosti a odborné znalosti sú potrebné na výkon tejto náročnej úlohy a že povinnosťou zamestnávateľa (v tomto prípade Miestneho úradu Mestskej časti) je takúto osobu až do obsadenia pracovného miesta aktívne hľadať.

V prípade stavebného úradu je podľa stavebného zákona taktiež potrebné, aby zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, spĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad, teda absolvoval odbornú prípravu a vykonal skúšku.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku nemá vymenovaného vedúceho zamestnanca na základe úspešného výberového konania. Tento stav trvá od 10. 6. 2011, teda už viac než 7 rokov. Vtedy bola poverená vedením pani Eva Daňová, ktorej posledné funkčné zaradenie zo dňa 1. 4. 2011 bolo „odborný pracovník v oddelení územného konania a stavebného poriadku“.

Podľa informácie získanej od Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, bolo v odbobí od roku 2010 do súčasnosti na obsadenie vedúceho zamestnanca oddelenia územného konania a stavebného poriadku vypísané iba jedno výberové konanie. Stalo sa tak na prelome rokov 2015 a 2016. Avšak toto jediné výberové konanie bolo neúspešné, keďže sa doň neprihlásil žiadny uchádzač. Podľa záznamu z výberového konania bol o jeho neúspešnom výsledku informovaný starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Rudolf Kusý, ktorý mal rozhodnúť o ďalšom postupe. K vypísaniu žiadneho ďalšieho výberového konania nikdy nedošlo a poverenie trvá až doteraz Z uvedeného vyplýva, že starosta Kusý nekonal.

Počas mesiacov práce s touto témou sa mi podarilo zistiť, že na problematické obsadenie miesta vedúceho zamestnanca bola mestská časť viackrát upozorňovaná. Problémom sa v roku 2015 zaoberala aj Okresná prokuratúra Bratislava III, ktorá však podanie iba postúpila na ďalšie vybavenie starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. O probléme vedel aj miestny kontrolór Martin Böhm, ktorý taktiež v roku 2015, konštatoval, že daný stav nie je v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, informoval starostu o potrebe vyhlásiť výberové konanie a o tom, že pani Eva Daňová nespĺňa kvalifikačné predpoklady a takéhoto výberového konania nebude sa môcť zúčastniť. Toto predchádzalo vypísaniu jediného výberového konania v posledný deň roku 2015, ktoré však stav nezmenilo a aj naďalej je poverená vedením oddelenia osoba, ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady.

Pri mojej poslednej konfrontácii s Rudolfom Kusým, na verejnom proteste proti výstavbe bytovky na Kolibe (jún 2018), som sa ho verejne pýtal, kto je vedúcim zamestnancom zodpovedným za stavebný úrad. On mi odpovedal, že ide o pani Daňovú. Na to som mu povedal, že pani Daňová nie je vedúcim zamestnancom, že je iba poverená vedením, že nemá vysokoškolské vzdelanie stavebného ani architektonického smeru, vlastne že nemá žiadne vysokoškolské vzdelanie. Podľa Kusého je ale kvalifikáciou na túto pozíciu tridsaťročná prax a následne mi za tieto informácie poďakoval…

Pretože dodržiavanie zákonov zo strany orgánov verejnej správy považujem za nutný predpoklad dobrej spoločnosti, podal som podnet na Generálnu prokuratúru v ktorom žiadam, aby preskúmali vyššie uvedený postup Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a uplatnili právny prostriedok prokurátorského dozoru podľa zákona o prokuratúre.

Poznámka pod čiarou

Podľa mojich zistení pani Eva Daňová v období od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2011 zastávala pozíciu vedúceho referenta na stavebnom úrade obce Chorvátsky Grob. Následne je od 1. 4. 2011 zamestnaná na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do jej poverenia vedením oddelenia dňa 10. 6. 2011 uplynulo iba 49 pracovných dní.

O práci stavebného úradu obce Chorvátsky Grob počas pôsobenia Evy Daňovej je možné nájsť niekoľko článkov. Denník SME v novembri 2013 písal o tom, že v časti Chorvátskeho Grobu stavajú nezákonne a o protizákonnom vydaní územného rozhodnutia v Chorvátskom Grobe. Išlo o lokalitu Panónsky háj 3, kde podľa Okresnej prokuratúry obec nemala vydať územné rozhodnutie na dvesto rodinných domov. Vydávala ho bývalá vedúca stavebného úradu a podpísal ho štatutár obce v roku 2010. V súvislosti s týmito kauzami ešte v roku 2013 starosta Chorvátskeho Grobu rezignoval. Toto nezákonné rozhodnutie z Chorvátskeho Grobu sa objavilo aj v článku z roku 2014 Obvinenému starostovi v bratislavskom Novom meste veria v denníku SME: „Vedenie Nového Mesta tvrdilo, že o prípade vedia sprostredkovane z médií a bez znalosti kontextu a celej problematiky nechcelo reagovať.“

V máji 2018 som sa v odpovedi od Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dozvedel, že pani Eva Daňová je dlhodobo neprítomná na pracovisku. V súčasnosti tak v Novom Meste máme pracovníčku poverenú zastupovaním poverenej vedúcej, ktorou je JUDr. Mgr. Michaela Blanárová. Nie, vtip to nie je.

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.