Denník N

Sedí Andrášikov náčrtok s realitou?

Zástancovia oficiálnej verzie skutku často vyťahujú Andrášikov náčrtok miesta činu utopenia (podľa oficiálnej verzie miesto údajného utopenia Cervanovej). Argumentujú, že tento náčrtok presne zodpovedal situácii na mieste činu z roku 1976 a teda to dokazuje, že to miesto poznal. Ako v tomto blogu uvidíme, nie je to pravda, náčrtok sa od reality výrazne líši.

Pozrime sa teda na tento náčrtok:

Pre porovnanie s realitou z roku 1976 je samozrejme potrebné zistiť, ako to miesto v roku 1976 vyzeralo. Tu je však problém, keďže termálne jazierko už neexistuje. Stále však existuje bazén, pri ktorom sa toto jazierko nachádzalo. Tento bazén, ktorý je viditeľný na satelitnej mape Google Maps (súradnice: 48°11′ 57.83“, 17°26′ 05.39“), nám poslúži ako orientačný bod pre určenie polohy jazierka:

– ako vidieť, stopa po jazierku je aj teraz viditeľná

K potvrdeniu polohy jazierka nám pomôže aj fotka z obdobia, keď tam ešte bolo:

– na fotke je okrem jazierka zachytený aj bazén, cesta a domy, čiže máme ďalšie orientačné body pre presnejšie určenie polohy jazierka

Máme teda približnú polohu jazierka (červená plocha):

Môžme teda porovnať náčrtok s mapou:

ANDRÁŠIKOV NÁČRTOK:

– Z hlavnej cesty ide odbočka do dediny a hneď pri tejto odbočke je jazierko.

– Rieka Čierna Voda (tu je aj vyznačené miesto, kde mala byť údajne hodená) ide priamo z jazierka. V zverejnenom materiáli z kanického archívu sa nachádza aj agentúrna správa zo dňa 20. 8. 1981, v ktorej je tiež uvedené, že Andrášik Faganovi povedal, že: „… všetci štyria ju hodili do jazera z ktorého vytekala rieka.“.

– Rieka smeruje na západ a neskôr na sever – k hlavnej ceste.

– Tu treba dodať, že v roku 1976 malo byť jazierko údajne prepojené s Čiernou Vodou a teda na náčrtku mohol byť práve tento prepájací kanál (hoci by to nekorešpondovalo s jeho výpoveďou agentovi) – ale ani v tomto prípade to nesedí s realitou, keďže tým pádom by na náčrtku chýbala rieka Čierna Voda a z náčrtku by vyplývalo, že obeť bola hodená do tohto prepájacieho kanála – bol ale tento kanál skutočne taký široký, hlboký a s dostatočne silným prúdením vody, aby odplavilo mŕtvolu do Čiernej Vody?

– Na náčrtku je zakreslený aj kameň. Akú úlohu mal hrať kameň sa dozvedáme na s. 20 zverejneného rozsudku KS z r. 2004, kde Andrášik uviedol: 8. 9. 1981: „ Poškodenej pred utopením priväzovali na telo kameň.“, 11. 9. 1981: „Poškodená bola zaťažená pri utopení kameňom.“. Na s. 21, 30. 9. 1981 Andrášik povedal: „Zotrval na predchádzajúcich tvrdeniach o osobách, ktoré poškodenú utopili a doplnil ich v tom smere, že potom tí istí poškodenú preniesli do blízkeho kanála, kde ju dali do vody.“. Vidíme, že tieto výpovede spolu s kameňom vyznačeným na náčrtku, sú v rozpore s oficiálnou verziou, s pitvou, aj so zdravým rozumom.

– Kabela hodená do jazera je v rozpore s realitou – kabela bola nájdená na smetisku pri rieke Čierna Voda, cca 2 km od jazierka, o čom Andrášik nemal ani potuchy. Nielen na náčrtku, ale aj v zverejnenom popise udalostí, ktoré Andrášik diktoval agentovi Faganovi v auguste 1981, je totiž uvedené na s. 8, že: „Tašku s Cervanovej vecami sme hodili do jazera.“. To je aj v rozpore  s oficiálnou verziou, nakoľko podľa obžaloby mal kabelu (cestovnú tašku) na druhý deň zaniesť Brázda s Andrášikom na smetisko, cca 2 km od jazierka (viď môj blog o vymyslenom mieste vraždy).

MAPA:

– Keďže som sa nedostal k nijakým dokumentom z roku 1976 (fotografiám, mapkám), na ktorých by bolo prepojenie jazierka s Čiernou Vodou, tak na mape nie je nijako vyznačené. Každopádne, tieto rozdiely by platili aj s prepájacím kanálom.

– Z hlavnej cesty (62-ka) ide odbočka do dediny (ulica Hlavná) a z nej ide zase odbočka k jazeru, čiže na rozdiel od náčrtku, jazierko sa nenachádza priamo v blízkosti odbočky do dediny, ale je od nej vzdialené ešte hodný kus (cca 500 m).

– Na mape jasne vidno, že kanál Čierna Voda a jazierko sú dva nezávislé útvary – Čierna Voda rozhodne nevyteká z jazierka, ako je to na Andrášikovom náčrtku. Rieka pramení západne od Svätého Jura a geotermálna voda z jazierka pochádzala podľa Geologického ústavu z vrtov.

– V mieste pri jazierku je rieka viac-menej rovnobežná s hlavnou cestou a smeruje na východ, neskôr sa ohýba smerom na juh – od hlavnej cesty, čiže rieka tečie presne opačne ako na náčrtku.

Z náčrtku a uvedených výpovedí teda vyplýva, že Andrášik nevedel, ako to miesto vyzeralo a nevedel ani, ako to v tomto prípade v skutočnosti bolo. Jeho tápanie a výmysly potvrdzujú aj nasledovné zverejnené agentúrne správy, v ktorých Andrášik pred Faganom povedal okrem iného, aj toto:

13. 7. 1981: „Vyjadril sa, že ako sa mohla dostať Cervanová z jazera do rieky. To, že bola utopená sa vraj dozvedel od vyšetrovateľov.“.

20. 8. 1981: „Keď došli do Senca všetci štyria ju hodili do jazera z ktorého vytekala rieka. Zimáková stála poblíž… mohla vidieť všetko kto čo robil. Potom nasadli do auta. Brázda odviezol Andrášika a Čermana na byt Andrášika a Kocúra a Zimákovú do Nitry.“.

– Tu ako vidno, uvádza Senec a nie Kráľovú pri Senci, neuvádza, že by Cervanovú preniesli do kanála, a naviac treba dodať, že podľa oficiálnej verzie, mal Zimákovú odviezť Brázda späť na splav, a nie do Nitry.

24. 8. 1981: „Potom ju on spolu s Kocúrom vtiahli do auta a odišli preč. Brázda autom a celá parta sa odviezli do bytu na Gajovu ul… Po vykonaní súlože Cervanová sa im začala vyhrážať, že si to všetci „odskáču“… Na miesto kde spáchali vraždu/miesto neuvázda/ ich zaviedol Brázda, ktorý poznal toto okolie… Po vynesení Cervanovú z auta odniesli ju do vody, kde ju hodili… Úloha pre Ag:… Andrášikovi je potrebné zdôvodniť, že byt na Gajovej ul. to určite nemohol byť a to z toho dôvodu, že ide o 1. poschodie, pričom išlo o väčšiu partu, ktorá sa hlučne bavila a susedia by určite toto hlásili na bezpečnosť. Taktiež by susedia mohli vidieť, že niečo podozrivého tam konajú, ako napr. odnášanie Cervanovej v deke.“.

– Uvádza byt na Gajovej ulici, pričom podľa oficiálnej verzie malo ísť o dom na Varínskej ulici.

August 1981, Andrášik tu tiež Faganovi nadiktoval aj toto – s. 6-8: „Došli sme k Seneckým jazerám asi o 02.00 hod… Brázda mňa a Čermana odviezol do mesta ku Prioru v Bratislave… a Brázda Kocúr a Zimáková odišli potom do Nitry.“.

– Tu uvádza Senecké jazerá a zase tvrdí, že Zimáková išla do Nitry, a nie s Brázdom na splav.

2. 9. 1981: „Vyjadril sa, že nevie odpovedať, ako sa dostala Cervanová z termálneho jazera do kanála. Žiada, aby mu „A“ v prípade radil.“.

– Keby bol Andrášik naozaj vinný, potreboval by rady ohľadom kľúčových okolností činu od spoluväzňa?!

Andrášik tvrdil, že náčrtok ho donútil nakresliť jeho sadistický, nastrčený spoluväzeň – Fagan. To, že na neho bol nasadený sadistický spoluväzeň, potvrdzuje aj výpoveď psychológa Dobrotku pred Krajským súdom v Bratislave. V zverejnenom prepise záverečnej reči, prednesenej pred senátom NS SR v roku 2006, JUDr. A. Böhm, na s. 16 – 17 píše, že: „ „V tejto súvislosti, to znamená k otázkam tzv. vynútených priznaní, ako túto otázku žiadal dôsledne preskúmať a prešetriť Federálny najvyšší súd (v roku 1990), zostala zo strany Krajského súdu práve nezodpovedaná aj otázka  nasadzovania tzv. väzňov. Ja už som spomínal a dovolím si v tomto prípade iba jednou vetou poznamenať, že od tzv. väzenskej agentúry alebo nasadzovania väzňov na obžalovaných v prípade kauzy Cervanová sa dištancovali všetci vyšetrovatelia, všetci prokurátori a všetci, čo mali v rámci prípravného konania s týmto prípadom čo dočinenia. Nikto nikdy nepripustil pri svojich výsluchoch, kde boli vypočúvaní ako svedkovia a mali hovoriť pravdu pred senátom Krajského súdu po roku 1990, pretože dovtedy to nikoho nezaujímalo, že by takéto niečo existovalo… Najvyšší súd má však k dispozícii, a mal to rovnako aj Krajský súd v Bratislave, výpoveď doc. dr. Gejzu Dobrotku, CSc., ktorý sám a jednoznačne dňa 16.9.1993 pred senátom Krajského súdu vypovedal, že bol členom päťčlennej skupiny zaoberajúcej sa týmto prípadom, do prípadu ho prizval dr. Pieščák spolu s nejakým súdnym lekárom, aby sa podieľal na znaleckej činnosti. Päťčlenná skupina pracovala pod vedením mjr. Jiskru. Pokiaľ ide o svedka Janžetiča  – osoba, ktorá mala byť najaktívnejšia z tzv. väzenskej agentúry, alebo teda z nasadených väzňov, bolo chybou, že ho niekto do tohto konania zatiahol, pretože tento svedok bol nekontrolovateľný. Ja som aj vytkol vyšetrovateľovi teda, že tohto svedka nasadili. Tohto svedka som nebral ani do úvahy a o tom, že bol nasadený som sa dozvedel od policajtov, ktorým som to vytkol. Vedel som, že takto nasadeným okrem Janžetiča bol aj jeden, ktorý bol sadista. Myslím, že sa volal Fagan. Toto vypovedá znalec, ktorý tvoril najužší vyšetrovateľský tím, alebo teda skupinu, ktorá analyzovala a rozoberala každý deň, ako sa uberá a kam speje vyšetrovanie kauzy Cervanová. Dnes už pán doc. Dobrotka nežije, ale jeho svedectvo z roku 1993 tu je. Napriek tomu, v odsudzujúcom rozsudku Krajského súdu (z roku 2004), v napadnutom rozsudku nie je ani len zmienka o tejto výpovedi, práve naopak, je tam konštatovanie, že súdu sa nepodarilo zabezpečiť dôkaz, že by na obžalovaných boli nasadzovaní spoluväzni. Napriek tomu, ale v spise sa nachádza výsluch svedka Janžetiča, recidivistu a kriminálnika, ktorého vypočúval osobne zástupca krajského prokurátora dr. Valašík, ktorý bol vypočutý už po oboznamovaní a ktorý tam splietal nejaké úvahy ohľadom Brázdu. To, že títo väzni, títo sadisti, títo recidivisti boli nasadzovaní na 25-ročných vysokoškolákov, ktorí prvýkrát v živote sedeli v nejakej cele, svedčí o tom, akým smerom a ako sa uberala zákonnosť vyšetrovania tohto prípadu.“. Zápisnicu z hlavného pojednávania z roku 1993 s výpoveďou znalca Dobrotku uvádzam v prílohách. Mimochodom, osoba s menom Gejza Dobrotka, je podľa registračných protokolov ÚPN vedená ako agent ŠTB (viď link).

O nezákonnom využívaní agentov na celách, písal aj bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek vo svojom blogu.

Na záver prikladám čestné prehlásenie Vojtecha Dolinského (v tom čase predseda MNV) zo dňa 8. 6. 2021:

Prílohy

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy

Teraz najčítanejšie

Martin Fűzy

Blogy o kauze Cervanová z pohľadu nezainteresovaného občana.