Denník N

Nástroj na vyhodnocovanie kognitívnych funkcií pri depresii, ktorý má formu hry

Takmer každý z nás má rád hry. Preto je fajn, keď je nejaká užitočná vec zároveň hravá alebo aspoň spojená s hrou. Presne tak je to s THINC-it, súborom piatich úloh zameraných na meranie a vyhodnotenie kognitívnych funkcií pri depresii.

THINC-it je majetkom farmaceutickej spoločnosti Lunbeck a bol vyvinutý vďaka spolupráci dvanástich expertov na depresiu. Mal by sa používať na vedecký výskum alebo klinickú prax. Nástroj je však voľne stiahnuteľný na stránke spoločnosti Lundbeck a hoci už je známy vyše roka, rád by som Vám ho v krátkosti predstavil.

Na úvod len pre jasnosť veci uvediem, že tento text nebol sponzorovaný (žiadnou) farmaceutickou spoločnosťou a jeho písanie je mojou vlastnou iniciatívou.

Nástroj THINC-it má formu jedného jednoduchého dotazníka a štyroch kvázi hier, vďaka ktorým môžete zhodnotiť aktuálny kognitívny výkon svojho pacienta a porovnávať ho s jeho výkonom s týždňovým – alebo akýmkoľvek iným zvoleným časovým odstupom, keďže nástroj Vám v prípade viacerých použití (>1) ukáže farebný graf výkonov tej-ktorej osoby, na základe ktorých budete môcť posúdiť, či sa jej výkon zlepšuje/zhoršuje alebo či je relatívne stabilný. Dôležitý je však zrejme aj element učenia (cvik), takže na začiatku môže byť  výkon testovanej osoby o niečo horší ako neskôr, keď si lepšie osvojí rozhranie nástroja a jeho jednotlivé prvky. Prv, než ho použijete v praxi, mali by ste si ho jednoznačne otestovať na sebe, aby ste sa s nástrojom a jeho možnosťami prakticky oboznámili.

Čo sú to kognitívne funkcie?

Kognitívne funkcie sú funkcie vyššej nervovej činnosti, ktoré sú odvodené z latinského slova pre poznávanie (cognoscere), pričom v širšom zmysle zahŕňajú vnímanie, myslenie, učenie a pamäť, v užšom však funkcie, ktoré nazývame exekutívne (čiže riadiace a monitorovacie), kde možno zaradiť pracovnú pamäť (schopnosť podržať istý myšlienkový obsah v mysli tak dlho, ako s ním bude potrebné pracovať vzhľadom na istú myšlienkovú operáciu), pozornosť a jej presúvanie z jedného podnetu na druhý, plánovanieorganizovanie činností alebo takzvané riešenie problémov.

Ako vlastne THINC-it vyzerá?

Možnosť vyplnenia údajov o pacientovi/účastníkovi výskumu.

Tesne po spustení nástroja vyplníte jednoduchú tabuľku, kde uvediete meno pacienta (alebo svoje meno či meno iného testovaného) a pohlavie, ako aj to, či ide o praváka alebo ľaváka. Vyplniť je možné aj ďalšie fakultatívne údaje.

Celý test začína piatimi otázkami na pamäť, pozornosť a sústredenosť, ktoré sa môžu meniť pri rôznych duševných poruchách, nielen pri depresii. Ide o dotazník PDQ-5D (Perceived Deficits Questionnaire for Depression – five item version), ktorého cieľom je zistiť eventuálne problémy pozornosti a pamäti za posledný týždeň.

Potom nasleduje hra Spotter, kde sa objavujú šípky orientované doprava alebo doľava na ľavej alebo pravej časti monitora. Úlohou testovanej osoby je čo najrýchlejšie odpovedať stlačením príslušného tlačidla (na počítači tlačidlami ← a →, na mobile alebo tablete dotykom) na to, či je šípka orientovaná doprava alebo doľava, a to nezávisle od jej polohy vpravo alebo vľavo. Na konci každej úlohy program vyhodnotí najlepší reakčný čas (dôležitý signalizátor psychomotorického tempa a pozornosti) a počet správnych odpovedí. Spotter sa zameriava hlavne na pozornosť a reakčný čas.

Symbol Check je založený na pohybujúcej sa sekvencii tvarov, v ktorej sa jeden zo symbolov zakryje a úlohou testovanej osoby je identifikovať zakrytý symbol skôr, než jej vyprší čas. Na klávesnici počítača prebieha identifikácia pomocou tlačidiel A, S, D, F a G, na mobile alebo tablete jednoduchým dotykom. Úloha testuje pracovnú pamäť.

Code Breaker je testík, v ktorom má šesť symbolov prisúdených šesť čísel a úlohou testovaného je identifikovať každé číslo v rade príslušným symbolom. Identifikácia na počítači prebieha pomocou klávesov A, S, D, F, G a H, na mobile alebo tablete stlačením príslušného symbolu. Úloha preveruje viaceré kognitívne schopnosti.

Trials je spájanie písmen a čísel ako nasledujú podľa poradia, ale tak, aby sa vždy striedalo na ceste spájania písmeno a číslo, a nikdy za sebou neboli dve písmená alebo dve čísla. Na počítači sa spája myšou, na mobile alebo tablete vedením prsta na monitore. Test cesty je zameraný na exekutívne funkcie.

Grafické vyhodnotenie všetkých piatich testov.

Na konci hry máte k dispozícii Single test index, ktorý Vám graficky znázorní výsledky každej z piatich úloh, alebo Seven test index, v ktorom vidíte výsledky – ak testovaná osoba absolvovala testy viac ako jedenkrát – v podobe farebných grafov orientovaných podľa časových bodov, v ktorých ste danú osobu testovali.

Trochu vedy

Hra bola inšpirovaná existujúcimi testami kognitívnych funkcií, ktoré sa významne osvedčili v praxi, preto uvediem ich krátky prehľad.

Spotter je test, ktorý je založený na Choice reaction time task, ktorá meria pozornosť a exekutívne funkcie.

Trail Making Test

Symbol check je založený na n-back task, ktorá testuje pracovnú pamäť, exekutívne funkcie a pozornosť.

Code Breaker mal inšpiráciu v Digit Symbol Substition Test (DSST), neuropsychologickom teste, ktorý je senzitívny na vek, depresiu, demenciu či mozgové poškodenie (ktoré však nie je schopný lokalizovať). Čísla v ňom majú – podobne ako v tejto hre – prisúdené určité symboly, ktoré k nim treba priraďovať. DSST skúma predovšetkým exekutívne funkcie.

Trails sú založené na známom Trail Making Test (TMT), čo je neuropsychologický test zameraný na vizuálnu pozornosť (visual attention) a prepínanie medzi úlohami (task switching).

Praktické poznámky

Vzhľadom na problémové ovládanie hry na počítači (najmä Symbol CheckCode Breaker) je vhodnejšie nainštalovať si ju na mobil alebo tablet. Výskum alebo vyhodnocovanie jedincov prostredníctvom tohto nástroja je najlepšie realizovať na tablete. V budúcnosti sa už nebude vyhodnocovať stav pacienta pomocou dotazníkov na papieri, ale práve prostredníctvom takýchto a podobných nástrojov – o tom som pevne presvedčený, keďže trend digitalizácie je jednoznačne nastolený.

Nástroj je dostupný na stiahnutie na rôzne typy zariadení na tomto linku.

Návod pre lekárov v pdf súbore je prístupný na tejto stránke.

Hoci je test určený na výskumné účely, môj názor je taký, že si ho môže vyskúšať každý, kto má záujem o oblasť psychiatrie, psychológie či neuropsychológie alebo koho sa problematika psychiatrie dotýka nejako inak.

Súvisiaci blog o vortioxetíne, antidepresíve, ktoré zlepšuje kognitívne funkcie pri depresii, nájdete tu.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.