Denník N

Vážená Súdna rada, prečo ešte Harabin môže súdiť?

Nerozumiem mnohým veciam, ale táto je na celkom vysokej priečke. Z toho, že u nás sudca môže súdiť popri tom, ako vedie otvorenú politickú kampaň, sa mi rozum zastavuje.

Štefan Harabin rád hovorí, že pravidlá by mali platiť pre všetkých. Spravodlivosť je názov jeho poslednej knihy. Rád sa fotí v talári.

Na ľudí, ktorí majú vynucovať pravidlá, by však pravidlá mali platiť najprísnejšie. Pozrime sa teda, čo sudca Harabin predviedol v rámci svojich verejných vystúpení len za posledných pár týždňov. 

Budem k sudcovi Harabinovi tolerantný, nechám na chvíľu bokom jeho politickú aktivitu, využíva svoje pasívne volebné právo. Sústreďme sa však na dve iné zásadné veci, ktoré by sudca nemal robiť bez ohľadu nato, či kandiduje – podporovať súkromné záujmy a vyjadrovať názory, ktoré by naznačovali ochotu diskriminovať vo veciach, ktoré sa mu dostanú na stôl.

Návšteva a reklama pre zbrojovku

Na záberoch, ktoré na mňa pôsobia mimoriadne mrazivo, vidíme sudcu Harabina strieľajúceho zo zbraní súkromnej firmy Grand Power. Áno, to je tá, ktorá patrí Kotlebovmu sponzorovi Kuracinovi. Ako je to celé legálne možné sa pýtajte na vnútre či NBÚ. Mne druhé menované na ani neodpísalo.

Kuracina a Harabin recenzujú produkty Grand Power s.r.o

 

Nechajme teraz, ehm, fašistov bokom. Sudca Harabin vyjadril podporu konkrétnej firme a jej obchodným záujmom.

 

Gender a LGBTI everywhere

Sudca Harabin sa neváha vyjadrovať k aktuálnym citlivým témam. O jeho názore niet pochýb. Čo bude robiť, keď sa pred neho dostane prípad, ktorý bude zahŕňať rodové či menšinové motívy?

Vo svojom blogu dokonca píše veci ako, „Všeobecne treba povedať, že extrémne želania úzkych skupín, ako požiadavka uznania práva napedofíliu, čo sa už objavuje aj na verejných manifestáciách LGBTI, incest, presadzovanie sexuálnych odlišností ako najdôležitejšej hodnoty, ktorú treba oslavovať, potláčanie mužov, tolerovanie ilegálnych migrantov a hanobenia bielej rasy v Európe, to už možno kvalifikovať aj ako výzvy na porušovanie práva.“

 

 

 

 

 

Soros, Orbán a zlá EÚ

Samozrejme nechýba ani motív zlého Bruselu, ktorý útočí na Maďarsko, lebo chce zničiť kresťanskú rodinu. Stojí za tým všetkým Soros.

 

 

 

Tak ako to je s tou spravodlivosťou?

Harabin, neharabin. Načo nám je takýto sudca? Ako sa môžeme tváriť, že dokáže spory objektívne a nezaujato rozhodnúť? Zákon pred podobným varuje. Pozrime sa, čo hovorí právo. Zákon o sudcoch a prísediacich hovorí jasne:

 

Základné povinnosti sudcu

(1) V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Obmedzenia štátneho funkcionára pri výkone štátnej funkcie podľa osobitného predpisu (11) sa vzťahujú primerane aj na sudcu

(2) V záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä

a) presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,
b) odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie nezávislosti súdnictva,
c) nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami politických strán, politických hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami,
d) vystupovať nezaujato a k stranám alebo k účastníkom konania pristupovať bez ekonomických, sociálnych, rasových, etnických, sexuálnych alebo náboženských predsudkov,
e) dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná,
f) spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu,
g) dodržiavať zásady sudcovskej etiky.

Na sudcov sa rovnako vzťahuje Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. V ňom sa píše

(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie

a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,

 

Štefan Harabin sa tvári, ako by na neho zákon neplatil. Sudca Najvyššieho súdu podlieha disciplinárnej kontrole. Súdna rada, alebo predsedníčka Najvyššieho súdu, kde Harabin súdi majú právo spustiť disciplinárne konanie.

Na čo ešte čakáte?

 

 

O bezpečnosti a progresívnych témach píšem aj tu.

Teraz najčítanejšie

Martin Dubéci

Som členom predsedníctva a sekretárom hnutia Progresívne Slovensko. Píšem si tu svoje poznámky k politike a spoločenským otázkam. Venujem sa politickej stratégii a bezpečnosti.