Denník N

Bytovému družstvu sa míňajú argumenty

Zastať sa slabších ľudí, ktorí právom cítia krivdu a nedokážu sa účinne brániť, tak najmä o tom je občiansky aktivizmus. Pri kauze bytového družstva v Michalovciach v spleti dokumentov, predpisov a zákonov, ktoré aj tak určití ľudia nedodržiavajú sa radový občan či starší človek nemá šancu sám vyznať a nie to ešte obhájiť. Preto chcem vyjadriť poďakovanie tým ľuďom, ktorí sa rozhodli spolu so mnou zastať sa občanov aj napriek tomu, že je to často nepríjemné. Trestné oznámenie na moju osobu zo strany OSBD za ohováranie len svedčí o tom, že niekomu už dochádzajú argumenty a snaha znechutiť mňa aj ostatných vychádza nazmar, pretože my robíme správnu vec a pomáhame ľuďom sa brániť. Pre niekoho nepochopiteľné, pre nás samozrejmé. Poďme teda vyvrátiť teóriu o ohováraní:

O vyše 500.000 eur prišli vlastníci bytov v Michalovciach protiprávnym konaním bytového družstva

Vo svojom článku pod názvom „ Ako zarába bytové družstvo na Michalovčanoch “ zo dňa 14.apríla 2018 som písal o tom, ako si OSBD Michalovce v rozpore so zmluvou o výkone správy a zákonom o vlastníctve bytov sťahuje z fondu prevádzky údržby a opráv (FPÚaO) spravovaných bytových domov pod položkou „réžia údržby“ finančné prostriedky vo výške cca. 40.000 eur ročne. Porušenie zákona bytovým družstvom Michalovce zistila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a rozhodnutím udelila OSBD Michalovce pokutu 600 eur.

Na spomínaný článok reagovalo aj OSBD Michalovce a vo svojom stanovisku okrem iného uviedlo:

Vyťahujúc iba, podľa nášho názoru, nezákonné a formalistické rozhodnutia SOI, je od autora článku neobjektívne, nakoľko uvedené rozhodnutia SOI sú predmetom preskúmania súdmi a OSBDMI je v prípade neúspechu pravdu a vôľu svojich členov pripravené hájiť aj pre Európskymi inštitúciami.

V uvedenej veci Krajský súd Košice rozhodol rozsudkom zo dňa 25.4.2018 spisová značka 7S/99/2017 (verejne prístupný na internete on: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/4d34934b-5f52-49c9-bb3f-f43eae3cee11%3A7bf8f9a3-f178-480b-8b46-bae43862d3c1). Súd zamietol žalobu OSBD Michalovce a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie. Proti rozsudku je možné podať kasačnú sťažnosť.

V rozsudku Krajského súdu Košice sa okrem iného uvádza:

Vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i vo vzájomnej súvislosti dospel súd k záveru, že argumentácia žalobcu nie je spôsobilá vyvrátiť dôvody, na základe ktorých žalovaný zamietol jeho odvolanie. V konaní bolo jednoznačne preukázané, že zo strany žalobcu došlo k porušeniu citovaných zákonných ustanovení spôsobom špecifikovaným v napadnutých rozhodnutiach.“

Jednoducho povedané súd rozsudkom potvrdil, že OSBD Michalovce na sťahovanie finančných prostriedkov z FPÚaO pod položkou réžia údržby nemalo žiadny právny nárok a teda porušením zmluvy o výkone správy a zákona o vlastníctve bytov pripravilo vlastníkov bytov v Michalovciach za roky 2005-2017 o viac ako 500.000 eur.

Bytové družstvo Michalovce vo svojej reakcií ďalej uviedlo:

Informátori autora článku sa zabudli pochváliť, že oprávnenosť tzv. réžie údržby objektívne vyšetrila polícia pod dozorom prokuratúry a ustanovený súdny znalec nezistil žiadne pochybenie, či už vecné alebo formálne, skôr naopak, pozitívne zhodnotil systém a spôsob výkonu údržby cez tzv. paušalizovaný režim údržby na prospech všetkých členov družstva.“

Ak je pravdou, že oprávnenosť účtovania objektívne vyšetrila polícia pod dozorom prokurátora a nezistili žiadne pochybenia tak vzhľadom na rozsudok Krajského súdu, ktorý porušenie zákona potvrdil asi došlo k pochybeniu na strane michalovskej prokuratúry a polície.

Na záver uvediem ešte najaktuálnejšie „ocenenie“ práce OSBD. Na internetovej stránke Slovenskej Obchodnej inšpekcie je prístupné rozhodnutie Ústredného inšpektorátu SOI č. SK/0218/99/2018 zo dňa 20.6.2018 , podľa ktorého OSBD Michalovce opäť porušilo zákonné povinností a bola mu zvýšená pokuta udelená rozhodnutím SOI pre Košický kraj z 800 eur na 1500 eur. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Z rozhodnutia citujem:

„Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal na novú skutočnosť, ktorú prvostupňový správny orgán nezobral do úvahy. Odvolací správny orgán zastáva názor, že prvostupňový správny orgán v napadnutom rozhodnutí neprihliadol na skutkovú okolnosť, ktorou je skutočnosť, že účastník konania od roku 2015 sústavne porušuje svoje zákonné povinnosti. Uvedené je zrejmé aj z nasledovných rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu, v ktorých bol účastník konania opakovane sankcionovaný: (č. P/0087/08/16 zo dňa 25.07.2016, č. P/0313/08/16 zo dňa 02.11.2016, č. P/0345/08/16 zo dňa 16.11.2016 a č. P/0272/08/17 zo dňa 24.11.2017). Keďže účastník konania sústavne porušuje zákonné povinnosti, ktoré sú považované za priťažujúcu skutočnosť a u účastníka konania nedošlo k náprave, odvolací správny orgán pristúpil k zvýšeniu výšky uloženej pokuty.“

Uvidia niekedy vlastníci bytov svoje peniaze o ktoré prišli protiprávnym konaním OSBD MI? Na túto diskutabilnú otázku žiaľ odpoveď stále nepoznáme.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Aktuálne asistent poslanca NR SR, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce, zakladajúci člen Občianskej Iniciatívy Zemplína (OIZ), vydavateľ občasníka Michalovské okresné Vilomeniny