Denník N

O hospodárení mesta Turzovka a volebnom populizme

Dovoľujem si Vás informovať o tom, ako sa darí mestu Turzovka za posledné roky a čo sa schvaľuje v Mestskom zastupiteľstve. Pretože voči klamstvám, polopravdám a demagógiám je potrebné bojovať iba pravdou.

Mesto Turzovka malo v rokoch 2011- 2014 nasledovné príjmy z daní z príjmov fyzických osôb. Rok 2011- 1 899 638,39,-€, rok 2012- 1 984 183,94,-€,  rok 2013- 1 774 711,94,-€, rok 2014- 1 832 823,93,-€.  Celkové príjmy z daní za obdobie 2011- 2014 teda boli vo výške 7 491 358,20,-€.

V rokoch 2015- 2018 malo mesto Turzovka tieto príjmy z daní z príjmov fyzických osôb.  Rok 2015- 2 078 430,28,-€, rok 2016- 2 421 357,84,-€, rok 2017- 2 588 442,79,-€, rok 2018- 2 779 402,-€– predpoklad. Celkové príjmy z daní z uvedené obdobie teda boli vo výške 9 867 632,91,-€.

Príjem z daní medzi uvedenými obdobiami predstavuje rozdiel 2 376 274,71,-€!! O túto sumu malo mesto Turzovka v rokoch 2015- 2018 väčší rozpočet a z neho primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis mohol realizovať aj svoje priority.

Prebytky hospodárenia/ nevyčerpané financie na kapitálové výdavky podľa záverečných účtov boli takéto: rok 2015- prebytok z roku  2014- 344 178,78,-€ + 537 394,69,-€- zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12. 2015, ktoré sa nevyčerpali, rok 2016- prebytok z roku  2015- 377 710,34,-€, rok 2017- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2016  vo výške 503 920,64,-€, rok 2018- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017 vo výške 396 214, 47,-€. Spolu to činí sumu- 1 622 024,23,-€.

Portál http://www.hospodarenieobci.sk , ktorý spravuje INEKO uverejnil  hodnotenie obcí a miest za rok 2017. V roku 2014 sa mesto Turzovka umiestnilo na  21. mieste rebríčka najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku. V roku 2016 sa Turzovka umiestnila na  12. mieste rebríčka najlepšie hospodáriacich miest. Za rok 2017 sa Turzovka umiestnila na 23. mieste rebríčka najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku.

Výsledky mesta Turzovka nájdete tu: rok 2014 a mesto Turzovka je na 21. mieste.

http://www.hospodarenieobci.sk/rebricky/?typ=m&fz=skore,i3,i5,i6,i9,i8&year=2014&sort=fzskore|desc&show=1-25

Rok 2016 a mesto Turzovka je na 12. mieste, viď link: http://www.hospodarenieobci.sk/rebricky/?typ=m&fz=skore,i3,i5,i6,i9,i8&year=2016&sort=fzskore|desc&show=1-25

Rok 2017 a mesto Turzovka je na 23. mieste, viď link: http://www.hospodarenieobci.sk/rebricky/?typ=m&fz=skore,i3,i5,i6,i9,i8&year=2017&sort=fzskore|desc&show=1-25

O čom to napovedá?

Výsledky hodnotení nám ukazujú, že mesto Turzovka je ku koncu volebného obdobia primátora mesta Turzovky JUDr. Ľ. Golisa  v oveľa horšom ekonomickom stave, ako keď nastupoval do funkcie. Najviac je to vidieť v porovnaní  medzi rokmi 2016, 2017, keď sa mesto Turzovka prepadlo v rebríčku o 11 miest. Aj toto napovedá o tom, ako primátor mesta Turzovky spravuje mesto ,t.j. že s peniazmi plytvá, používa ich v rozpore so zákonom. Mesto Turzovka sa v rebríčku prepadlo, aj keď na to nie je žiadny dôvod. Keďže sa ekonomike darí, štát mal každý rok viac peňazí. Tým pádom aj viac peňazí dáva obciam a mestám, čo je vidieť  aj na príklade mesta Turzovky, viď vyššie. Ak sa mesto Turzovka v rebríčku hospodárenia prepadlo, aj napriek tomu, že má viac peňazí, ako sa mu bude dariť v čase krízy, ak bude primátorom JUDr. Ľ. Golis?

V spravodajcovi mesta Turzovka 20/ 2018 je rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisom. Primátor mesta dostal túto otázku, ktorá je zároveň poslednou: ,, Pán primátor, môžete našim čitateľom prezradiť ako mesto hospodárilo v roku 2017?“ Primátor mesta odpovedá: ,, Aj napriek týmto veľkým investíciám mesto naďalej hospodárilo veľmi zodpovedne. Podľa hodnotenie INEKA bolo mesto v hospodárení miest Slovenska na 12 priečke s pomedzi 138 miest.“ Spravodajcu mesta, kde je rozhovor s primátorom mesta nájdete tu: https://www.scribd.com/document/391817829/Spravodajca-Mesta-Turzovka-20-2018 

O tom, že mesto Turzovka v hospodárení za 2017 kleslo o 11 miest oproti roku 2016 som už hovoril na zasadnutí MsZ v Turzovke, dňa 26.09. 2018. A teda primátor mesta vedel a vie, aké je skutočné postavenie mesta v rebríčku hospodárenia. Je smutné, keď do mestských novín primátor mesta JUDr. Ľ. Golis účelovo klame a uvádza nepravdivé informácie. To len hovorí o tom, že primátor mesta chce pred občanmi utajiť zlé a nezodpovedné hospodárenie. Tiež chce primátor utajiť pred občanmi pokles v rebríčku hospodárenia miest z 12. miesta v roku 2016 na 23. miesto v roku 2017, t.j. o 11 miest. Tento stav asi ťažko vznikol tým, že primátor mesta zodpovedne hospodári. Primátor mesta to pred komunálnymi voľbami nemôže priznať, lebo toto sa občanom jednoducho nedá vysvetliť !!! Postavenie mesta Turzovky v rebríčku hospodárenia si môžete pozrieť vyššie.

Na zasadnutí MsZ v Turzovke, dňa 26.09. 2018 predložil primátor mesta Turzovky JUDr. Ľ. Golis materiál ohľadom výstavby Zariadenia pre seniorov. Zariadenie by sa malo stavať v areáli bývalej MŠ na Vyšnom konci, pričom poslanci na návrh primátora schválili zbúranie budovy. Poslanci na návrh primátora mesta JUDr. Ľ. Golisa schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok v predpokladanej výške max. 1 150 000,-€. Zariadenie pre seniorov by bolo financované z príspevku formou pred financovania. T.z. že mesto Turzovka by dostala určité percento z predpokladanej sumy- 1 150 000,-€, pričom zvyšok musí dofinancovať z vlastných zdrojov. Po ukončení a skolaudovaní objektu by následne tieto peniaze mali byť mestu Turzovka preplatené. Otázkou však je, kde vezme  mesto Turzovka peniaze na dofinancovanie? Primátor mesta JUDr. Ľ: Golis už totiž zobral úver vo výške 1 000 000,-€ na cesty, chodníky, či stavebné úpravy. Primátor mesta JUDr. Ľ. Golis však mohol na tieto účely žiadať peniaze z európskych fondov, tak ako mesto Čadca. Viac sa dočítate tu: https://mykysuce.sme.sk/c/20916670/v-cadci-rekonstruuju-cesty-na-sidliskach.html No a úver, ktorý zobral na cesty a chodníky mohol použiť na dofinancovanie, či výstavbu  Zariadenia pre seniorov. V prípade, že by nám potom boli peniaze preplatené, mohol by predčasne splatiť úver. Chcem znovu zdôrazniť, že financie z úverov je vždy potrebné použiť tak, aby neboli pre mesto príťažou a pasívom, ale oživením a prínosom. Ak by primátor mesta  JUDr. Ľ. Golis postupoval takto, mestu Turzovka by veľmi pomohol. Ako príklad tiež môžem uviesť obec Staškov. Tam starosta stavia chodníky z obecných peňazí a z úveru postavil nájomné byty. Tie pred štyrmi rokmi sľuboval aj primátor mesta Turzovky JUDr. Ľ. Golis!!!

Poslanci tiež na návrh primátora mesta JUDr. Ľ. Golisa schválili v bode č. 5 návrhu uznesenia aj ,,zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Turzovka“. Neoprávnené výdavky sú tie, ktoré nesmú byť financované z eurofondov, ale bude ich hradiť mesto Turzovka zo svojho rozpočtu. To, o ktoré neoprávnené výdavky sa jedná a aká je ich výška však poslanci nevedeli, lebo im to primátor mesta nepredložil. S takýmto postupom primátora a poslancov zásadne nesúhlasím. Poslanci totiž schválili financie na neoprávnené výdavky ešte skôr, ako tieto výdavky vzniknú a tiež skôr ako sa dozvedia o aké výdavky sa konkrétne jedná! Poslanci tak dali primátorovi mesta možnosť nakladať s Vašimi peniazmi bez toho, aby vedeli, v akej výške a na aké neoprávnené výdavky primátor mesta JUDr. Ľ. Golis použil! Aj Vy ako občania máte právo vedieť, na čo budú Vaše peniaze použité a v akej výške. Ďalší problém je v tom, že zariadenie pre seniorov je navrhnuté pre 12 ľudí, čo absolútne nerieši potreby našich občanov. Pritom v materiáli- Komunitný plán, ktorý bol poslancom predložený do MsZ vo februári 2018 sa hovorí, že predpokladaný záujem bude mať  niekoľko stoviek občanov. Materiál ohľadom Zariadenia pre seniorov nájdete tu: https://www.scribd.com/document/391816359/Material-Centrum-Socialnych-Slu%C5%BEieb

Mesto Turzovka však za projektovú dokumentáciu zaplatí 17 100,-€. Zodpovedá podľa Vás táto suma tomu, pre koľkých ľudí bude zariadenie slúžiť? Zmluvu o dielo nájdete tu: https://www.scribd.com/document/391817023/Centrum-Soc-Slu%C5%BEieb-Zmuva-o-Dielo-Cv-092018

V dôvodovej správe, ktorú predložil primátor mesta JUDr. Ľ. Golis sa tiež uvádza, že zariadenie pre seniorov bude s týždenným pobytom, nie celoročným, čo je značný rozdiel. Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách hovorí o týchto formách pobytovej sociálnej služby, pričom presne definuje, aká je to týždenná sociálna služba a kedy sa poskytuje: ,, Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. Týždenná sociálna služba sa neposkytuje počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní.“ Znamená to, že seniori budú v zariadení od pondelka do piatka a cez víkendy budú doma, kde sa o nich budú starať ich rodiny. Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách, § 13- forma sociálnej služby, odsek 5 nájdete tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448 .Takto navrhnutý projekt však nerieši problém tých, ktorí bývajú sami, alebo sa o nich vôbec nemá kto postarať. Pýtam sa, ako bude postarané o týchto občanov? Pretože prioritne by mala byť riešená táto skupina občanov. Zariadenie pre seniorov, tak ako je navrhnuté, nie je pre ľudí, ktorí sú sami, a ktorí sa už nevedia o seba postarať. Pretože cez víkendy budú musieť byť doma. Chcem Vás ubezpečiť, že mi záleží na potrebách našich starších občanov. Ak však chceme pre nich urobiť skutočne zariadenie, kde budú môcť prežiť jeseň svojho života, musíme začať tak, že s nimi budeme na túto tému diskutovať, predstavíme im zámer a vypočujeme si ich názor. Predkladať takéto zámery dva mesiace pred voľbami možno považovať za volebný populizmus. Navyše ste mohli vidieť, že poslanec a kandidát na primátora Mgr. K. Kobolka najprv nesúhlasil s tým, aby sa schválili aj neoprávnené výdavky. Neskôr svoj návrh stiahol a zahlasoval za návrh, ktorý predložil primátor mesta. Je tiež úsmevné, že tento kandidát podporil návrh primátora mesta na zariadenie seniorov pre 12 ľudí a teraz sľubuje, že postaví zariadenie pre seniorov. Tým sa dá predpokladať, že sa zrejme nič stavať nebude a že to celé bolo iba divadlo pre ľudí. Je toto podľa Vás dôveryhodné? Uznesenie z MsZ zo dňa 26.09. 2018 nájdete tu: https://www.scribd.com/document/391816612/Uznesenie-MsZ-v-Turzovke-Zariadenie-Pre-Seniorov 

Aj na tomto vidíte, že pokiaľ sa jedná o to, ako oklamať, či podviesť občana, tak terajšie vedenie mesta vie spolupracovať s bývalým vedením. Príkladom toho je aj skládka na Semeteši. Ako ste mohli počuť, poslanec za Vyšný koniec -JUDr. R. Hruška viac krát povedal, že na skládke odpadov sa uskladňuje aj nebezpečný odpad. Len akosi zabudol povedať, že s týmito odpadmi sa tam nakladalo už vtedy, keď bol vo vedení mesta kandidát na primátora mesta Turzovka- Mgr. K. Kobolka Turzovka, ktorý bol aj v Správnej rade Združenia TKO Semeteš. Informácie som uverejnil v minulom liste a nájdete ich na mojom blogu. Ohľadom skládky odpadu sa obviňujú navzájom terajšie vedenie mesta s minulým, občanom však celú pravdu ani jeden z týchto ľudí nepovie.

Dňa 26.09. 2018 MsZ tiež na návrh primátora schválilo aj 4. zmenu rozpočtu. Na návrh primátora mesta boli peniaze, ktoré sa mali použiť na výstavbu  chodníka v MČ Predmier z tohto zámeru stiahnuté. T.z. ,že tento rok sa chodník v MČ Predmier v úseku od bloku č. 272 po Mestský podnik služieb robiť nebude! Nepochybujem však, že primátor mesta JUDr. Ľ. Golis bude opäť sľubovať, že chodník sa bude stavať v budúcom volebnom období. Tento návrh primátora mesta v rámci 4. zmeny rozpočtu podporil aj poslanec za MČ Predmier- JUDr. M. Birka, ktorý pred štyrmi rokmi sľuboval občanom vybudovanie chodníkov v MČ Predmier. Stanovisko hlavnej kontrolórky k 4.zmene rozpočtu, program 7, str. 6 tu: https://www.scribd.com/document/392154258/Stanovisko-k-4-Zmene-Rozpo%C4%8Dtu . Uznesenie MsZ z 26.09. 2018 nájdete tu: https://www.scribd.com/document/392154423/Uznesenie-MsZ-k-4-Zmene-Rozpo%C4%8Dtu 

Primátor mesta vo svojich volebných novinách hovorí, že ho očierňujem, píšem nezmysly a polopravdy, vypisujem bezúčelné žiadosti na získavanie informácií a iné skutočnosti. Primátor tiež hovorí, že zámerom týchto podaní bolo vytvoriť zlý obraz o meste a jeho orgánoch. K tomu uvádzam nasledovné. Pán primátor je nositeľom titulu JUDr. Keď primátor mesta hovorí, že ho očierňujem, tak ako právnik musí vedieť, že môže na mňa podať trestné oznámenie za ohováranie alebo žalobu na ochranu osobnosti. Dokonca som k tomu primátora mesta verejne viac krát vyzýval. To, že primátor mesta na mňa trestné oznámenie, či žalobu nepodal svedčí o tom, že to, čo píšem je pravda. Pán primátor by sa totiž nemal hrať na dobrého a čestného, pretože taký nie je. On totiž veľmi dobre vie, že ak by mal len minimálnu šancu podať na mňa žalobu, či trestné oznámenie, tak to určite urobí. Svoje by o tom vedeli povedať napr. susedia primátora mesta a bývalý primátor mesta. Ak by mi primátor mesta odpovedal uspokojivo a pravdivo, tak by som mu opakovane nepísal a tiež by som nepísal na rôzne štátne orgány a neoveroval si skutočnosti. Ako príklad môžem uviesť odpoveď primátora mesta ohľadom bytového domu č. 272, keď mi primátor mesta napísal, že p. Stopka nepotrebuje stavebné povolenie na výstavbu odstavných plôch na motorové vozidlá a že neporušil stavebný zákon. Požiadal som preto o vykonanie kontroly Okresný úrad Žilina a ten uviedol, že stavebné povolenie bolo potrebné a že stavebný zákon porušený bol. Toto som urobil kvôli ľuďom, ktorý v bytovom dome bývajú. Zastať sa ľudí mal totiž primátor mesta. On však namiesto toho, aby chránil občanov, tak chránil podnikateľa. T.z., že zlý obraz o meste nevytváram ja, ale primátor mesta tým, že často koná a rozhoduje tak, že škodí ľuďom. Ak by primátor mesta neporušoval zákony, odpovedal uspokojivo a pravdivo, resp. konal transparentne, tak ja nemám absolútne žiadny dôvod adresovať mu nejaké žiadosti. Primátor mesta by mal prestať fňukať. Mal by napr. radšej občanom povedať, prečo klamal o hospodárení mesta a prečo mesto Turzovka kleslo z 12. miesta najlepšie hospodáriacich miest v roku 2016 na 23.miesto v roku 2017. 

Veríte tomu, že by primátora mesta brzdil v práci jeden poslanec Kompánek, keby mal primátor nachystané, pripravené postupy ako pomôcť občanom a v akom období ich realizovať? Ak áno, bol by to robil.
Lenže primátor mesta nemal nič pripravené, tak sa vyhovára na Kompánka ako ho brzdí. Počas tri a pol roka zbieral len odrobinky čo posielala vláda po celej republike. Sám sa nezmohol na nič len na výhovorky ako ho brzdia poslanci a hlavne Kompánek.
Vážení občania, za týmto správaním primátora mesta vidím len jeho strach. A to v tom, že ste pochopili, že nie Kompánek, ale pravda a realita primátorovho volebného obdobia sú príčinou reakcie, lebo pravda o nič nerobení primátora sa jemu samému zle počúva.
Najväčším nepriateľom primátora mesta JUDr. Ľ. Golisa je JUDr. Ľ. Golis sám a jeho nekompetentná, či neodborná práca.

Ako poslanec pre Vás pracujem od môjho zvolenia nepretržite celé volebné obdobie. Nakoľko mi záleží na občanoch nášho mesta, budem pre nich ako primátor pracovať štyri roky, a to ihneď od ustanovenia do funkcie. Pretože pre mňa sú problémy Turzovčanov na prvom mieste.

Teraz najčítanejšie