Denník N

Novomestský kult osobnosti I. – pamätné tabule, samohodnotenie, príspevky v hotovosti

Pamätná tabuľa k rekonštrukcií fasády základnej školy, ktorá obsahuje len dva miľníky vo svojej 54-točnej histórií a meno starostu v nadpise.
Pamätná tabuľa k rekonštrukcií fasády základnej školy, ktorá obsahuje len dva miľníky vo svojej 54-točnej histórií a meno starostu v nadpise.

V súčasnosti žijeme v spoločnosti, v ktorej už dlhšiu dobu pretrváva kríza autorít. Samosprávy nie sú výnimkou a trpia mizivou dôverou zo strany spoločnosti. Samosprávy sú často riadené ako “one man show” a využívanie možností na samo-propagáciu vedenia mestskej časti k zvýšeniu dôvery rozhodne nepomáha.

Byť starostom nie je len o možnostiach ako riešiť problémy, ale aj o pokušeniach. Hranica medzi informovaním a propagáciou býva veľmi tenká a vedenie musí mať dobrý vnútorný etický a hodnotový kompas, aby odolalo pokušeniu samopropagácie. Mnohí však neodolajú.

Kult osobnosti je založený na vytváraní idealizovaného, heroického obrazu o konkrétnej osobe. Takýto obraz však časť spoločnosti angažovaná vo veciach verejných vníma ako zneužitie verejných statkov, čo má za následok nízku dôveru spoločnosti v samosprávu. To sa prejavuje napríklad aj nízkou volebnou účasťou, pričom v Novom Meste prilákajú komunálne voľby len jednu tretinu voličov.

Ďalším negatívnym dôsledkom je nízka vedomosť obyvateľov o fungovaní a kompetenciách samosprávy, nakoľko si fungovanie celého úradu premietajú do jednej osoby schopnej riešiť akýkoľvek problém či nedostatok. Problémom je tiež to, že splývanie osoby politika a samosprávy obmedzuje možnosť hľadať si vzťah k svojej mestskej časti najmä ak časť obyvateľov nie je spokojná s jej smerovaním.

Príklady novomestského budovania kultu osobnosti

Pamätné tabule po rekonštrukciách z eurofondov

Na prelome rokov 2014-2015 bolo Nové Mesto úspešné pri získaní eurofondov na rekonštrukciu fasád novomestských škôl či škôlok. Po rekonštrukcií sa na budove školy objavila pamätná tabuľa menujúca súčasného starostu.

Pamätná tabuľa na zateplenej budove ZŠ Odorárska, ktorá zachytáva dva miľníky v 126-ročnej histórií – založenie a jej rekonštrukciu starostom Kusým.

Starosta ako iniciátor občianskych petícií

Pozíciu starostu by mal zastávať verejne aktívny človek s plánom pre svoju mestskú časť. Jeho úlohou je využívať bohaté nástroje na riadenie miestnej samosprávy a nie je byť iniciátorom petičných akcií proti výstavbe.

Starosta by mal využívať bohaté možnosti stavebného úradu a oddelenia územného plánovania namiesto vyzývania k petíciám.

Osobné listy starostu pre verejnosť

Vo svete psychológie existuje termín “princíp familiárnosti”. Ten hovorí o tom, že pokiaľ je jednotlivec pravidelne vystavený konkrétnej tvári či menu, tak si začne k danej osobe vytvárať iracionálny citový vzťah. Starosta, primátor či poslanec sa tak stáva akoby členom rodiny daného obyvateľa.

Mix rôznych listov, ktoré s hlavičkou starostu pristáli na bránach či v poštových schránkach v priebehu dvoch mesiacov.

Nástenka s úspechmi mestskej časti

Vo vstupnej hale miestneho úradu hneď vedľa výťahov a schodiska nájdete nástenku so zrealizovanými verejnoprospešnými projektmi, na ktorej, vedľa loga Európskej únie, je akčná fotografia súčasného starostu v robotníckej prilbe.

Bizarná nástenka, okolo ktorej musí prejsť každý, kto sa chce na miestnom úrade dostať k výťahom alebo na schodisko.

Využívanie miestneho časopisu na samo-propagáciu

Miestny časopis Hlas Nového Mesta je daňovými poplatníkmi platený mesačník, ktorého poslaním je: “je podávať občanom MČ všestranné, objektívne informácie najmä zo života MČ”. Nepravidelne sa tu však objavujú aj príspevky, ktoré by sa skôr hodili na osobnú stránku starostu.

Článok z časopisu Hlas Nového Mesto, ktorý informuje o pamätnom liste, ktorý dostal starosta za reprezentovanie fakulty.

Samohodnotenie svojej práce

Súčasťou komunikácie mestskej časti je aj televízia Nové Mesto, ktorá je dostupná najmä prostredníctvom YouTube. Okrem reportáží či záznamov z miestneho zastupiteľstva tu nájdete aj príspevky, ktoré umožňujú samohodnotenie starostu.

“Kupovanie” si rodičov novonarodených detí

Nové Mesto poskytuje rôzne príspevky. Jedným z nich je aj jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý má výšku 200 eur. Tento príspevok sa odovzdáva priamo starosta v hotovosti. Obálka zároveň obsahuje sprievodný list. Problém podávania obálok spočíva v tom, že vytvára dojem, že príspevok dáva konkrétna osoba, pričom príspevok dáva mestská časť a teda všetci daňoví poplatníci.

Sprievodný list, ktorý dostanú rodičia v obálke s hotovosťou – príspevkom k narodeniu dieťaťa.

Osobné listy pre seniorov

Seniori patria medzi najpravidelnejších účastníkov volieb a tak sú stredobodom kampaní rôznych komunálnych politikov alebo kandidátov. V Novom Meste im sú pravidelne zasielané rôzne ponuky či gratulačné listy s hlavičkou starostu.

Gratulačný list k MDŽ akoby z rokov päťdesiatych.

Útočenie na oponentov exkluzívnymi kanálmi

Starosta má k dispozícií všetky komunikačné kanály samosprávy. V prípade Nového Mesta nielen podpisuje zmluvy či faktúry s poskytovateľmi služieb, ale je zároveň predsedom redakčnej rady Hlasu Nového Mesta. Ten je možné využiť na anonymné osobné útoky a zmluvu so Slovenskou poštou zas na doručenie útočného listu. V oboch prípadoch sa oponenti nedokážu brániť.

Anonymný článok, ktorý vyšiel v časopise Hlas Nového Mesta. Útočí na kandidátku na starostku z roku 2010 R. Apalovičovú. Jej vyjadrenie v článku chýba
Osobný list informujúci o poslancov či aktivistoch, ktorí chcú údajne zrušiť program pre seniorov.

Neinformovanie o nepriaznivých správach

Nové Mesto sa tento rok ocitlo vo finančnej kríze, ktorú spôsobilo vyčerpanie finančných rezerv a zároveň zmena v prepočítavaní dane z nehnuteľností a dane z príjmu fyzických osôb. Dotácie boli krátené školám, škôlkam, EkoPodniku a ďalším rozpočtovým organizáciam. Kým na stranách Hlasu Nového Mesta či na stránkach starostu sa o tejto téme nič nedozviete, graf na portáli Finstat je pomerne jednoznačný.

O zlom hospodárení mestskej časti hovorí aj tento graf zo stránky Finstat.sk. Rudolf Kusý sa ujal vedenia v roku 2011.
Zdroj: Finstat.sk

 

Verejné záväzky v oblasti komunikácie s občanmi

So súčasným smerovaním Nového Mesta nemôžem súhlasiť. Preto som sa rozhodol kandidovať na starostu Nového Mesta. Kampaň sme sa rozhodli postaviť na silnom príbehu, poctivej vízií a kvalitnom programe namiesto skákacich hradov alebo populistických sľubov.

Chceme zmenu a preto sa v oblasti komunikácie samosprávy s občanom verejne zaväzujem, že v prípade zvolenia za starostu Nového Mesta:

  • Zmeníme hlavičku listov a pozvánok tak, aby obyvateľov oslovovala Mestská časť a nie osoba starostu.
  • Z vchodu do Miestneho úradu odstránime spomínanú nástenku úspechov a nahradíme ju povinnými informačnými tabuľami o projektoch financovaných z eurofondov.
  • Zmeníme vnútorné fungovanie Hlasu Nového Mesta s cieľom zvýšiť jeho informačnú hodnotu a obmedziť priestor na jeho zneužívanie politikmi.
  • Zrušíme zmluvu s TV Bratislava a zabezpečíme vlastné zaznamenávanie rokovaní zastupiteľstva
  • Umožníme získať príspevok pri narodení dieťaťa prevodom na účet

Aby sa toto stalo skutočnosťou potrebuje Nové Mesto zmenu.

Matúš Čupka

Kandidát na starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Zapojte sa do diskusie na Facebook-u

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.