Denník N

Veľký parkovací podvod – ako nás skoro pripravili o milióny

V roku 2015 sme boli iba krok od toho, aby sme mali aj v Petržalke nasťahovanú kontroverznú firmu EEI. „Parkovacej mafii“ by sme platili z našich peňaženiek viac ako 2 milióny eur ročne bez akéhokoľvek hmatateľného úžitku pre Petržalčanov. Prinášame vám chronológiu veľkého parkovacieho podvodu, na ktorom sa okrem Bajana podieľali aj niektorí dnešní kandidáti na starostu Petržalky.

29. januára 2015 stretnutie poslancov a vedenia mestskej časti v Častej Papierničke. Dozvedáme sa, že parkovanie už za nás vyriešilo minulé zastupiteľstvo a pred týždňom bola vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa systému. Dve tretiny z nás sú poslaneckí novici. Na naše naliehanie bola možnosť prihlásiť sa do súťaže predĺžená z dvoch na štyri týždne, aj keď vedenie tvrdí, že všetky relevantné firmy vedeli o súťaži dávno dopredu.

23. júna 2015 poslanec Vlado Dolinay na zastupiteľstve žiada starostu, aby nás informoval o priebehu súťaže, výsledkoch a dôvodoch vylúčenia dvoch z troch uchádzačov, a až následne podpísal zmluvu s víťaznou firmou. Väčšina z nás prvý krát počuje, že v súťaži bola vyhodnocovaná iba jedna ponuka.

24. júna 2015 starosta Bajan podpisuje koncesnú zmluvu s firmou EEI. 30. júna 2015 zmluvu zverejňujú na webovej stránke mestskej časti Petržalka. Dozvedáme sa o existencii podpísanej zmluvy.

15. júla 2015 stretnutie poslancov a vedenia mestskej časti k parkovacej politike v CikCak centre. Na búrlivom stretnutí sa pýtame na podrobnosti súťaže a dôvody vylúčenia ostatných uchádzačov. Vedenie mestskej časti tvrdí, že starosta postupoval v súlade s právnou analýzou od renomovaných advokátov a podpis zmluvy je v poriadku. Stretnutia sa zúčastňujú aj zástupcovia vylúčených firiem, ktorí nám poskytnú informácie a podklady, ktoré sme dovtedy nemali. O súťaži sa dozvedeli až niekoľko dní po jej vyhlásení.

20. júla 2015 poslanec Ivan Uhlár sa na základe svojej analýzy domnieva, že starosta podpísal zmluvu v rozpore so zákonom. Koncesnú zmluvu musí najprv schváliť zastupiteľstvo.

23. júla 2015 poslanec Peter Cmorej nahliada na úrade do súťažného spisu, pýta si kópie dokladov vylúčených uchádzačov, poistné zmluvy a právnu analýzu, podľa ktorej úrad a starosta postupovali.

31. júla 2015 Vlado Dolinay v blogu zverejňuje, že starosta úmyselne podliezol o 1 euro limit, kedy by musel vyhlásiť prísnejšie verejné obstarávanie. Rozdielom napríklad je to, že pri verejnom obstarávaní môže uchádzač podať čestné vyhlásenie, že disponuje požadovaným dokumentom a dodá ho, až keď uspeje. Z našej parkovacej súťaže boli ostatné firmy vylúčené práve preto, že nestihli dodať požadované doklady. Víťazná firma EEI je napojená na SMER-SD.

Dolinay zároveň upozorňuje, že podľa zákona a štatútu hlavného mesta nemôžeme vyberať parkovné na cestách 1. a 2. triedy, čo sú všetky hlavné cesty v Petržalke.

21. augusta 2015 Vlado Dolinay píše, že vylúčení uchádzači ponúkli oveľa nižšie sumy na úrovni 15 a 27 eur. EEI vyhralo s ponukou 48 eur. Pri uvažovanej cene 50 eur za prvé vozidlo zostanú mestskej časti 2 eurá na budovanie nových parkovacích miest. EEI nové parkovacie miesta budovať nebude, zmluva ich k tomu nezaväzuje. EEI iba namaľuje čiary, osadí značky a vydá parkovacie karty. Dolinay opakuje, že podpísaná zmluva je v zmysle zákona o majetku obcí neplatná.

7. septembra 2015 sa na trávnatých plochách v Petržalke objavujú vraky áut poskladané na seba. Ide o svojráznu reklamnú kampaň na parkovaciu politiku od agentúry W.R.P.R., ktorú si objednalo vedenie mestskej časti za 23 400 eur. Agentúra W.R.P.R. predtým robila volebnú kampaň prvému vicestarostovi Jánovi Bučanovi, ktorý bol členom komisie na výber prevádzkovateľa parkovacieho systému a patrí medzi najhorlivejších obhajcov súťaže. Pripomeňme si, že Ján Bučan je dnes „nezávislým“ kandidátom na starostu Petržalky a kampaň mu opäť robí W.R.P.R.

17. septembra 2015 s poslancami sa stretáva zástupca spoločnosti EEI, aby im odpovedal na ich otázky. Snaha, aby mal každý poslanec na svoje otázky vyhradených 15 minút, je odmietnutá. Väčšina otázok smeruje na povinnosti EEI vyplývajúce zo zmluvy a samotné fungovanie parkovacej politiky.

18. septembra 2015 Peter Cmorej v rozsiahlom blogu zverejňuje viaceré nové skutočnosti. Minimálne jedna spoločnosť bola zo súťaže vylúčená neoprávnene a EEI zrejme vedela o súťaži dopredu. Spoločnosti Vinci neuznali poistné certifikáty pre nedodanie poistných podmienok, hoci podľa súťažných podkladov ich úrad nežiadal. EEI požiadala o zvýšenie poistnej sumy na neobvyklú výšku 5 miliónov Eur dva mesiace pred vyhlásením súťaže.

Právna analýza neexistuje, starosta konal svojvoľne. Existuje iba email advokáta z kancelárie Ružička – Csekes, ktorá pripravovala podklady k súťaži. V emaile advokát dokonca pripúšťa výklad v prospech povinného schvaľovania koncesných zmlúv a záverom súhlasí, že v takom prípade je zmluva naozaj absolútne neplatná.

EEI nie je povinná odovzdať mestskej časti po skončení zmluvy funkčnú parkovaciu politiku spolu s licenciami, technológiami a informačným systémom. EEI teda ostáva vlastníkom parkovacieho systému aj po ukončení zmluvy. Ročne bude ich odmena okolo 2 milióny eur a ak budeme chcieť mať funkčnú parkovaciu politiku, peniaze budú od Petržalčanov inkasovať ktovie dokedy.

EEI nebude zabezpečovať ani len opravu parkovísk. Ich náklady sú zmluvou obmedzené na 3000 eur ročne, pričom iba za minulý rok minula mestská časť na opravu havarijných stavov 66 000 Eur.

Krátkodobé parkovanie nebolo predmetom súťaže. Návštevnícke parkovacie miesta budú zadarmo, rovnako ako parkovanie na hlavných cestách. O miesta zadarmo sa všetci pobijú a návštevník nebude mať kde zaparkovať. Nenavštívite lekára, úrad, nezaparkujete u kaderníčky, neodnesiete dieťa do škôlky, nezaparkuje u vás návšteva. Ak podnikáte v Petržalke a bydlisko máte v inej mestskej časti, nezaparkujete ani vy, ani vaši zákazníci.

Vlado Dolinay v blogu dodáva, že AK Ružička – Csekes dokonca ani neporadila verejnú obchodnú súťaž namiesto verejného obstarávania. S nápadom verejnej obchodnej súťaže prišiel miestny úrad.

21. septembra 2015 Peter Cmorej píše, že EEI začne budovať nové miesta až po naplnení kapacít spusteného systému parkovania. EEI musí najprv predať okolo 24 000 parkovacích kariet a až následne začne budovať nové miesta, či už vyznačovaním na chodníkoch alebo na nových plochách. Samozrejme, na náklady mestskej časti.

Vo večerných hodinách sa koná zasadnutie najväčšieho klubu v zastupiteľstve. Predseda Oliver Kríž (Mladá Petržalka) trvá na tom, aby celý klub hlasoval zajtra jednotne tak, ako dopadne hlasovanie vo vnútri klubu. Poslanci za SaS oznamujú, že za parkovaciu politiku, ktorá smrdí podvodom, hlasovať nemôžu. Niektorí poslanci za Sieť váhajú.

Prečítajte si: Kto je v skutočnosti Oliver Kríž?

22. septembra 2015 na zastupiteľstvo prišli médiá a niekoľko desiatok občanov. Technopol je plný. Pre spustenie parkovacej politiky je ešte nutné schváliť VZN a prevádzkový poriadok. Dnes je na programe parkovací poriadok. Poslanec Vetrák vyzýva starostu Bajana, aby v prípade neschválenia parkovacej politiky odstúpil. Starosta na zastupiteľstve máva blogom poslanca Cmoreja a po emotívnom výstupe sťahuje materiál z rokovania na ďalšie dopracovanie.

1. októbra 2015 Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) oznamuje, že preverí spôsob obstarávania pripravovaného parkovacieho systému v Petržalke.

20. októbra 2015 sa v Zrkadlovom háji snaží vedenie mestskej časti obhájiť parkovací systém pred občanmi. Starostu prerušuje piskot a pokriky „hanba“ či „zlodeji“. „Neviem vás presvedčiť, ja neviem písať blogy“, skúša to Bajan. „Ty najmä nevieš vysvetliť tú súťaž“, ozve sa z hlúčika poslancov. Vicestarosta Ján Bučan nás obviňuje, že kopeme za vylúčenú konkurenciu a robíme si kampaň, aby sme mali miesto na straníckych kandidátkach. Publikum ho odmení najhlasnejším piskotom večera.

22. októbra 2015 Peter Cmorej sa v blogu pýta, či niekto nevie, aké podmienky parkovania to máme za týždeň odhlasovať. Počet kariet na byt, podmienky pre služobné autá, pre ťažko zdravotne postihnutých, pre dôchodcov, pre návštevníkov, pre podnikateľov, pre nájomníkov? Úrad s kritikmi už vyše mesiaca nekomunikuje. V prvom návrhu VZN sú namiesto cien bodky a namiesto Petržalky sú všade uvedené Košice.

Zároveň zverejňuje právne analýzy dvoch advokátskych kancelárií, ktoré zhodne tvrdia, že podpísaná zmluva je neplatná. Stav v spore o platnosť koncesnej zmluvy, ktorú podpísal starosta Bajan bez súhlasu zastupiteľstva, je tak 2:0.

23. októbra 2015 poslanec Ivan Uhlár podal podnet na prokuratúru a poslanci Cmorej a Dolinay podali spoločné podnety na NKÚ a Úrad pre verejné obstarávanie. Na tlačovej konferencii upozorňujú, že dokument s určením predpokladanej hodnoty zákazky, ktorý je pred vypísaním súťaže kľúčový, doteraz nedostali, aj keď ho už dva krát žiadali.

Miestny úrad oznamuje, že sa s EEI dohodol na zvýšení nákladov na opravu ciest, z pôvodných 3000 eur ročne na 20 000 eur ročne.

26. októbra 2015, deň pred zastupiteľstvom, sa koná niekoľkohodinové zasadnutie najväčšieho klubu v zastupiteľstve. Mladá Petržalka na čele s Oliverom Krížom bude hlasovať za parkovaciu politiku, SaS je zásadne proti, Sieť je rozpoltená, viacerí váhajú. V pol hodinových monológoch sa hovorí o historickej šanci urobiť poriadok v parkovaní, širších súvislostiach, či jedinej šanci v tomto volebnom období. Jedna z poslankýň odchádza s plačom. Po niekoľkých týždňoch sa vzdáva mandátu. Neskôr hovorí o mesiac trvajúcom nátlaku a sústavných telefonátoch.

27. októbra 2015 – zastupiteľstvo. Bajan na začiatku oznamuje preplnenému Technopolu, že EEI od zmluvy odstúpilo. Poslanci vyzývajú Bajana k okrúhlemu stolu, kde sa začnú riešiť nové pravidlá parkovania. Bajan s nimi odmieta diskutovať. O niekoľko týždňov predstaví svoj návrh VZN o parkovaní hlavné mesto. Petržalka musí s parkovaním počkať na VZN hlavného mesta.

17. decembra 2015 Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že starosta Petržalky Vladimír Bajan pri presadzovaní novej parkovacej politiky porušil zákon o obecnom zriadení. „Je tu vážne podozrenie na zneužitie právomoci verejného činiteľa“. Parkovacia politika v podaní Petržalky je návod, ako to nerobiť, uviedol riaditeľ NKÚ Mitrík.

18. februára 2016 Vlado Dolinay píše, že podklady, na základe ktorých na obecnom úrade “vyrátali” predpokladanú hodnotu zákazky len o jediné euro nižšiu ako požaduje zákon o verejnom obstarávaní, boli vytvorené až v októbri, potom čo sa o vec začal zaujímať NKÚ. Usvedčili ich vlastnosti dokumentov.

8. apríla 2016 Nadácia Zastavme korupciu podala na Bajana trestné oznámenie. Starosta Bajan je podozrivý zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

jún 2016: vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol, nepomohla ani sťažnosť proti odmietnutiu. Nadácia Zastavme korupciu píše: Takže všetci tí verejní funkcionári, ktorí sa snažia dohodiť kšefty svojim kamarátom cez účelové obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní, už teraz vedia: podľa slovenskej prokuratúry sa takéto konanie neprieči trestnému zákonu a môžu v ňom spokojne pokračovať.

Peter Cmorej, Vlado Dolinay, Ivan Uhlár

autori opäť kandidujú za miestnych a mestských poslancov v Petržalke

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.