Denník N

Zvláštne výberové konanie na obsadenie vedúceho stavebného úradu

Stavebný úrad v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude mať, možno, po niekoľkých rokoch vedúceho oddelenia. Článok o tom, čo vypísaniu výberového konania predchádzalo a čo ho sprevádza.

Dlhodobé tolerovanie a rýchla reakcia

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nemá minimálne od roku 2011 vedúceho oddelenia. Dňa 1. 4. 2011 bola totiž vedením oddelenia poverená p. Eva Daňová (t.j. bez výberového konania), odvtedy jediné výberové konanie v roku 2016 bolo neúspešné a tak stav pretrvával aj naďalej. O tomto som písal v septembri tohto roku v článku Problémy vo vedení stavebného úradu v Bratislave-Novom Meste. Poukazoval som na pokusy riešiť situáciu prostredníctvom Okresnej prokuratúry Bratislava III a miestneho kontrolóra, ktoré však boli bez reálnej odozvy. Pretože som považoval (a stále považujem) za veľmi dôležité, aby stavebný úrad bol vedený odborne veľmi schopným pracovníkom, snažil som sa situáciu riešiť ďalším podnetom, tentoraz na Generálnu prokuratúru.

Na moje prekvapenie, odozva zo strany miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bola pomerne rýchla: 27. 9. 2018 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia územného konania a stavebného poriadku. To, čo „nešlo“ niekoľko rokov, sa podarilo ani nie týždeň po zverejnení článku a podaní podnetu na prokuratúru. Kandidáti mali šancu prihlásiť sa do tohto výberového konania do včera, 31. 10. 2018. Neviem, a asi sa mi žiadnym spôsobom nepodarí zistiť, či motiváciou konať bola úprimná snaha situáciu riešiť alebo skôr snaha reagovať na negatívnu publicitu.

Kto momentálne „vedie“ stavebný úrad?

Stavebný úrad momentálne oficiálne vedie pani Eva Daňová: ako som už spomínal, od roku 2011 je starostom Kusým poverená vedením. Fakticky však od 10. 4. 2018 oddelenie vedie JUDr. Mgr. Michaela Blanárová, ktorá je od toho dňa starostom Kusým poverená zastupovaním pani Evy Daňovej, poverenej vedením oddelenia územného konania a stavebného poriadku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, v čase trvania jej neprítomnosti. Pani Blanárová je tak poverená zastupovaním poverenej vedúcej (nie, nie je to vtip) niečo cez pol roka.

Poverenie zastupovaním poverenej vedúcej.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky: vtedy a teraz

Vyhlásenie výberového konania v roku 2015 a 2018 je možné nájsť na úradnej tabuli miestneho úradu mestskej časti po zadaní frázy „ … vedúceho oddelenia územného konania a stavebného poriadku“, viď priložená snímka obrazovky.

Snímka obrazovky úradnej tabule s oznámeniami výberového konania.

Vďaka tomu, že mestská časť tieto informácie poskytuje aj po takejto dobe, je možné veľmi jednoducho porovnať oba dokumenty, a teda aj kritériá, ktoré uchádzač musel spĺňať v roku 2015 s tými aktuálnymi.

Vyhlásenie výberového konania z 30. 12. 2015. Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sa vo vyhlásení z 27. 9. 2018 zmenili.
Vyhlásenie výberového konania z 27. 9. 2018. Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré boli vo výhlásení z 30. 12. 2015 uvedené inak.

Po dôkladnom porovnaní obsahu oboch dokumentov môžem konštatovať, že sa v nich nachádza iba zopár zmien:

  • Zmena č. 1: V roku 2018 sa vo vyhlásení výberového konania sa uvádza základná zložka mzdy, čo je dôsledkom novely Zákonníka práce.

  • Zmena č. 2: Došlo k zmene kvalifikačných predpokladov. Z bodu prax v oblasti stavebného úradu min. 5 rokov sa stalo prax súvisiaca s riadením stavebného úradu minimálne 0,5 roka.

  • Zmena č. 3: Spomedzi ďalších požiadaviek bola vypusená bezúhonnosť.

  • Zmena č. 4: Upresňuje sa, že žiadosť o zaradenie do výberového konania musí byť písomná.

  • Zmena č. 5: V zozname požadovaných listín a dokladov sa uvádza iný detail k použitiu osobných údajov, nakoľko došlo k zmene zákona o ochrane osobných údajov.

  • Zmena č. 6: Zmena dátumu do ktorého je možné doručiť žiadosť.

  • Zmena č. 7: Personálny úsek sa zmenil na útvar.

  • Zmena č. 8: Pribudla informácia kedy a ako bude oznámený termín, čas a miesto výberového konania.

  • Zmena č. 9: Pribudlo meno Mgr. Rudolfa Kusého, starostu.

Zmeny číslo 1 a 4 až 9 sú pre priebeh výberového konania nepodstatné. Dve zmeny, číslo 2 a 3, však pokladám za zásadné.

Starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto stačí, aby vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku mal prax s riadením stavebného úradu pol roka.

Vedenie oddelenia je bezpochyby náročná práca a vedúci pracovník musí byť ako odborníkom v danej oblasti, tak aj schopným riadiť a usmerňovať množstvo podriadených. Problematika stavebného úradu je považovaná za všeobecne veľmi rozsiahlu a náročnú. Považujem za neprijateľné, aby v požadovaných kvalifikačných predpokladoch absentovala niekoľkoročná prax v oblasti stavebného úradu. Zároveň považujem za nešťastné, že kvalifikačným predpokladom je explicitne požadovaná prax súvisiaca s riadením stavebného úradu, obzvlášť v dobe trvania iba pol roka. Takto formulovanými kritériami je totiž možné za vedúceho stavebného úradu vymenovať niekoho, kto nemá dostatočnú odbornú prax, ale zároveň nie je možné vymenovať niekoho s dlhoročnými skúsenosťami, aj ak bol zamestnancom na stavebnom úrade dlhé roky, ale nikdy (teda aspoň pol roka) nezastával riadiacu pozíciu.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto už explicitne nepožaduje, aby vedúci pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku bol bezúhonný.

Síce sa rovnako požaduje aktuálny výpis z registra trestov, ale slovo bezúhonnosť zahŕňa viac. Podľa článku Bezúhonnosť zamestnanca „vo všeobecnom slova zmysle ide o to, že osoba nebola v minulosti odsúdená za trestný čin, prípadne nespáchala priestupky“. V rovnakom článku sa uvádza, že „všeobecne platnú právnu definíciu pojmu bezúhonnosť v právnom poriadku nenájdeme“. Ako človek bez právneho vzdelania sa môžem iba zamýšlať nad tým, či v prípade, ak by mestská časť explicitne požadovala bezúhonnosť bolo povinnosťou kandidátov (alebo úspešného kandidáta) preukázať svoju bezúhonnosť napríklad doložením odpisu z registra trestov. Podľa článku Výpis a odpis z registra trestov: všetko, čo potrebujete vedieť je medzi výpisom a odpisom z registra trestov jeden zásadný rozdiel: kým vo výpise z registra trestov sú vedené iba nezahladené odsúdenia dotyčnej osoby, v odpise z registra trestov sú vedené všetky odsúdenia dotyčnej osoby, priebeh výkonu uložených trestov a tiež odsúdenia, ktoré sú zahladené. Myslím, že vedúci oddelenia by nemal byť iný, než bezúhonný, a dôvodu prečo bola požiadavka na bezúhonnosť vypustená nerozumiem.

Poznámka pod čiarou

Pred niekoľkými dňami som na portáli aktuality.sk čítal článok Z veštice jedna z najmocnejších žien na východe Slovenska o primátorke Humenného, Jane Vaľovej. Okrem iného sa v ňom nachádza aj nasledovná poznámka o poverovaní zamestnancov, ktorú si dovolím citovať:

Poukazuje pritom na prax, ktorá údajne začala sprevádzať voľby riaditeľov tamojších materských a základných škôl. Primátorka pred voľbami podľa Babjáka odvoláva zo školských rád ľudí, o ktorých vie, že by nezvolili jej preferovaného kandidáta.

„Pokiaľ by jej to nefungovalo, je tu ten známy mechanizmus, ktorý používa – opakované poverovenie. Poverovaním človeka ovládate. Ten človek vie, že je tam len na šesť mesiacov, nevyvíja nijaké zásadnejšie aktivity. Pokiaľ by urobil niečo v rozpore s jej predstavami, končí. Cez takto zvolených riaditeľov viete kontrolovať aj učiteľský zbor,” hovorí.

A funguje to?

„Sme jediné mesto, kde sa primátorka počas osláv Dňa učiteľov verejne poďakovala učiteľom, že neštrajkovali,” uzatvára Cehelská.

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.