Denník N

Rektorát UMB nepozná infozákon

Univerzita Mateja Bela odmieta zverejniť dokumenty súvisiace s rigoróznym konaním JUDr. Andreja Danka. Je v tom mimoriadne dôsledná.

Rozhodnutie o nesprístupnení informácií je nielenže odôvodnené mimoriadne hlúpo, ale odmieta sprístupniť aj informácie, ktoré v identickom prípade už poskytla bez problémov jej právnická fakulta.

Pred časom som požiadal Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici  („UMB“) o sprístupnenie informácii o rigoróznom konaní JUDr. Andreja  Danka. Dnes mi prišlo rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia požadovaných informácii.  To sa dalo čakať, veď UMB sa správa ako skaut držiaci bobríka mlčania.

Je pravda, že som požadoval sprístupnenie širokého okruhu informácií, ktoré UMB musí mať k dispozícií:

  1. akýchkoľvek a všetkých právnych analýz alebo akýchkoľvek dokumentov či už písomných alebo elektronických, ktoré boli vypracované v súvislosti s predmetnou rigoróznou prácou a žiadosťami o jej zverejnenie či nezverejnenie po 1.1.2018,
  2. akúkoľvek a všetku korešpondenciu, či už internú alebo externú a to vrátane emailov knižnice a akademických funkcionárov UMB súvisiacich s predmetnou rigoróznou prácou ktorá vznikla po 1.9.2018,
  3. licenčnú zmluvu uzavretú v súvislosti s predmetnou rigoróznou prácou, vzor takejto licenčnej zmluvy ako aj licenčnú zmluvu uzavretú v súvislosti s predmetnou rigoróznou prácou bez uvedenia osobných údajov rigorozanta,
  4. prečo bola práca s témou zo správneho práva obhajovaná na katedre trestného práva,
  5. či existuje spis o rigoróznom konaní súvisiaci s predmetnou rigoróznou prácou a obsah tohto spisu (najmä nie však výlučne dátum podania práce, dátum rigoróznej skúšky, otázky ktoré rigorozant mal na rigoróznej skúške zodpovedať, počet strán spisu, počet oponentských posudkov, pracoviská oponentov, stanoviská oponentov ku obhajobe a pripomienky ku práci, dátum obhajoby práce a akékoľvek iné údaje týkajúce sa rigorózneho konania) a kde sa tento spis nachádza,
  6. údaje o dátumoch výpožičiek predmetnej práce od jej doručenia do knižnice až doteraz,
  7. kto tvorí okruh „oprávnených osôb“ majúcich po zneprístupnení práce verejnosti prístup k predmetne rigoróznej práci, aký je právny základ pre určenie takéhoto okruhu osôb a aké sú funkcie týchto osôb v rámci UMB alebo mimo UMB.

Ako hovorí jedna moja známa, ligol som tyč. Rozhodnutie na rektoráte UMB oddôvodnili veľmi elegantne a krátko: „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je podľa zákona povinnou osobou. Podľa zákona zverejňuje povinné informácie. V ustanovení § 5 ods. 1 zákon definuje rozsah údajov, ktoré musí každá povinná osoba zverejniť. Údaje požadované žiadateľom nie sú v ust. § 5 ods. 1 zákona uvedené. Nakoľko žiadané informácie nie sú povinnými informáciami, univerzita nemá povinnosť ich zverejniť.

Takéto oddôvodnenie by práva neznalého občana zastavilo. Bohužial, toto oddôvodnenie je mimoriadne hlúpe. Argumentačne je zhruba na úrovni poslucháča právnickej fakulty, ktorý skúšku zo správneho práva absolvoval z nepochopiteľných dôvodov na katedre práva trestného a to ešte niekde, kde sa viac venujú hymnám, ako kvalite výuky.

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám totiž pozná dva spôsoby sprístupňovania informácií. Prvým je sprístupňovanie informácií na základe žiadosti žiadateľov. To je presne to, čo som spravil ja. Druhý  spôsobom je proaktívne a  povinné zverejňovanie informácií. Tie musí povinná osoba, v tomto prípade UMB zverejniť bez toho, aby ju o to niekto vopred požiadal.

Spravme si malý aplikačný kurz práva. Odpoveď UMB hovorí toto: Vážený pán docent, informácie ktoré od nás žiadate  sprístupniť prvým spôsobom vám nedáme, pretože to nie sú informácie, ktoré my sami musíme proaktívne zverejňovať druhým spôsobom.

Takýto slamený panák sa len tak nevidí. Moje pochybnosti, či je vôbec na rektoráte právnik som musel rozptýliť. Šokantným faktom je, že na UMB existuje celé právne oddelenie. Možno by mohli z rektorátu požiadať o výpomoc na Katedre finančného a správneho práva Právnickej fakulty UMB. Tá totiž vypisuje tému bakalárskej práce „Odôvodnenie rozhodnutí správnych orgánov„. Práce na túto tému sú dostupné tutu, tá druhá je nedostupná aj tu.

Na odpovedi rektorátu UMB je humorný aj ďalší fakt.  V prípade  spolubývajúceho JUDr. Andreja Danka z internátu, štátneho tajomníka ministerstva dopravy JUDr. Petra Ďurčeka so zverejnením mien oponentov žiadny problém nebol a už ich poznáme. Buď teda na UMB pravá ruka nevie čo robí ľavá, alebo predseda parlamentu požíva na UMB vyšší stupeň ochrany ako štátny tajomník.

Rozhodnutie rektora UMB s jeho absurdným odôvodnením si môžete vychutnať tu:

 

 

P.S.: Podľa najnovších informácií predseda parlamentu odvolal  odvolanie prístupu k svojej rigoróznej práci a práca vraj bude v knižnici voľne dostupná. Keby sa tak stalo pred mesiacom, ušetrilo by sa množstvo hanby pre všetkých zúčastnených.

Teraz najčítanejšie