Denník N

Miestna rada mládeže ako prvok participatívnej demokracie

„Hlboká životná pravda je to, že všetko osobité
sa môže udržať jedine v spojitosti,
že teda každý človek napreduje a postupuje
len prostredníctvom spolupôsobenia mnohých.“
Ľudovít ŠTÚR

Samotný odkaz Ľudovíta Štúra v diele Slovanstvo a svet budúcnosti možno chápať aj ako výzvu pre mladých ľudí a participácie (spolupodieľania sa) na živote územnej samosprávy. Ako možnosť pre naplnenie takto pochopenej výzvy sa javí existencia miestnej (niekedy označovanej aj ako obecnej) rady mládeže, prostredníctvom ktorej môže mládež nadobudnúť penzum poznatkov, ktoré sú potrebné pre vstup do spoločenského, resp. spoločensko-politického života. Je priam žiaduce a nevyhnutné viesť mladého človeka k pocitu vlastnej zodpovednosti za fungovanie spoločnosti a uvedomovaniu si demokratických nástrojov vplývania na spoločnosť.

Proces v oblasti práce s mládežou (koncepčná a realizačná rovina mládežníckej politiky) je v jednotlivých regiónoch a mestách v rôznej fáze. Najväčšou slabinou v oblasti mládežníckej politiky (práce s mládežou) na Slovensku je nedostatok spolupráce. Miestne (ale aj regionálne) samosprávy si neuvedomujú (alebo nechcú uvedomiť) povinnosti, ktoré im vyplývajú priamo zo zákona. Medzi stimuly participácie patria:

 • osobnosť mladých ľudí, ich schopnosť prevziať zodpovednosť, jasne formulovať požiadavky, presadzovať svoje práva;
 • zmeny vo vnímaní tradičných rolí a práv;
 • spoločenské zmeny týkajúce sa práv a možností mládeže;
 • osvietení politici a jednotlivci na všetkých úrovniach možnej spolupráce, ktorí vytvárajú priestor pre participáciu;
 • sieťovanie, výmena informácií a skúseností od miestnej po medzinárodnú úroveň;
 • výchova a vzdelávanie, najmä neformálne vzdelávanie a vzdelávanie cez vlastnú skúsenosť.

Často sa uvádzajú tri základné podmienky, po naplnení ktorých je participácia mládeže úspešná. Prvou podmienkou je výzva (osobná, resp. celospoločenská téma, vyvolávajúca chuť participovať), ktorá osloví mladého človeka a ktorý sa s ňou stotožní. Druhou podmienkou je kapacita na zmenu. Mladí ľudia musia mať pocit, že majú kapacity a zdroje (vedomosti, zručnosti, schopnosti) na reálnu šancu niečo zmeniť, resp. dosiahnuť pozitívny výsledok v rámci konkrétnych iniciatív. Treťou podmienkou sú spojenia, budované medzi mladými ľuďmi v komunite a tými, ktorí veci ovplyvňujú z oficiálneho pohľadu. Mladí ľudia vo väčšej miere potrebujú cítiť podporu a uznanie zo strany samosprávy.

Dobre pripravená mládežnícka politika (podľa Pauliniovej):

 • vedie k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu naplneniu jej cieľa (t. j. rozvoja mladých ľudí),
 • umožňuje výchovu k občianstvu, a tým aj väčšiu angažovanosť mladých ľudí,
 • umožňuje úspešnú integráciu mladých do spoločnosti,
 • umožňuje reflektovanie, spoluvytváranie, kritiku a kontrolu sociálnych a politických otázok vo verejnom živote.

Potreba vychovávať mladých ľudí ako budúcich občanov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Miestna rada mládeže môže byť jedna z foriem participácie, spoluúčasti mladých ľudí na živote v obci, prostredníctvom ktorej je možné zažiť demokraciu na vlastnej koži (okrem teoretickej prípravy tu nastupuje aj praktická skúsenosť). Na mysli mám predovšetkým zapojenie mládeže (mládežníckych organizácií) do verejného rozhodovania o tých oblastiach života obce (mesta, regiónu), ktoré sa priamo dotýkajú kvality života mladých ľudí.

Miestna rada mládeže je považovaná za iniciatívny, výkonný a poradný orgán, zastupujúci záujmy mládeže vo vzťahu k orgánom štátnej správy a územnej samosprávy. Základnými cieľmi a úlohami rady sú:

 • vytváranie predpokladov pre demokratický a slobodný rozvoj mládeže,
 • reprezentovanie, presadzovanie a obhajovanie záujmov mládeže s trvalým pobytom na území obce/mesta vo vzťahu k územnej samospráve, štátnej správe a iným inštitúciám a organizáciám vládneho a mimovládneho sektora,
 • iniciovanie a organizovanie aktivít, týkajúcich sa života mladých ľudí v obci/meste,
 • nadväzovanie partnerstiev s obdobnými obecnými radami mládeže, ktoré pôsobia v iných obciach/mestách.

O miestnej rade mládeži sa hovorí (Gbúr, Boršč a Švekuš) ako o „streche“ neformálnych mládežníckych skupín, občianskych združení, resp. iných organizácií (ktoré vyvíjajú aktivity pre mládež), ktorá môže pôsobiť ako „komunikačný kanál“ medzi mladými občanmi a samosprávou (primátor mesta, starosta obce, poslanci mestských/miestnych a obecných zastupiteľstiev). Na základe zistených potrieb, túžob, resp. problémov mladých v obci sa v rámci diskusného fóra na úrovni samosprávy vedie dialóg o dôležitých veciach, predkladajú sa predstavy mladých, navrhujú sa konkrétne postupy (riešenia) a spôsoby ich realizácie (za účasti mladých).

Miestna rada mládeže môžu napomôcť k väčšej aktivizácii a participácii mládeže na miestnom (poprípade regionálnom) živote a pri realizácii mládežníckej politiky. So zvyšujúcou politickou gramotnosťou bude narastať aj občianska vyspelosť. Pravdou ostáva, že ich hodnota pre posilňovanie demokracie v súčasnosti ešte nie je plne uznávaná.

Je potrebné mať na pamäti, že z mladých ľudí sa vychovávajú občianski lídri a nie politickí. Pri efektívnom využívaní zmyslu miestnej rady mládeže môžeme plnohodnotne rozvíjať lokálnu politickú kultúru, ktorú vnímame ako politickú kultúru vo vzťahu k lokálnemu politickému systému (tvoria ho inštitúcie na lokálnej úrovni, miestna mocenská štruktúra a najvyšší politickí predstavitelia v lokálnej politike).

Čím dôkladnejšie bude súčasná mládež chápať základné zákonitosti vývoja a fungovania spoločnosti, tým skôr bude schopná vziať na seba náročnú úlohu participácie na usmerňovaní jej rozvoja žiadaným smerom. Súhlasím s tvrdením, ktoré je obsiahnuté v Čítanke pre samosprávy: „Zmena pohľadu verejnosti na prácu s mládežou, profesionalizácia celej oblasti, podpora aktívnej participácie mladých ľudí na živote obcí a regiónov, rozvoj občianskych združení, ale najmä aktívny a koncepčný vstup samosprávy sú tými najpálčivejšími výzvami, od ktorých záleží ďalší rozvoj práce s mládežou na Slovensku.“

Teraz najčítanejšie

Marian Horensky

"Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde čakám ako na deň súdny kedy budú ľudia ľuďmi."