Denník N

O lokálnych (miestnych) novinách (nielen tých na KVP-čku)

„Keby celé ľudstvo až na jediného bolo tej istej mienky,
nemalo by o nič väčšie právo umlčiavať toho človeka,
než aké by mal on, keby mal moc robiť to isté“.
John Stuart MILL

V poslednom období sa v súvislosti s činnosťou územnej samosprávy začína čoraz väčšmi pozornosť zameriavať aj na vydávanie lokálnych novín z dôvodu sporných praktík, ktoré sú sprievodným javom pri ich vydávaní. Reálna prax mnohých periodík hovorí o odopretí prístupu (zo strany vedenia samosprávy) nepriaznivých názorov do periodika, o neobjektívnom informovaní, týkajúcom sa úspechoch, resp. neúspechoch vedenia obce. Lokálne noviny sa tak stávajú nástrojom manipulácie.

K funkciám lokálnej tlače patrí:

  • sociálna orientácia na dianie v príslušných lokalitách,
  • komentovanie lokálnych udalostí a budovanie „komunálneho“ publika ako dôsledku sociálnej orientácie prostredníctvom lokálneho spravodajstva,
  • zachytávanie „bežných udalostí“ v lokálnom a sublokálnom (najlokálnejšom) obvode (informácie z politiky, ekonomiky, kultúry a športu v lokálnom rámci),
  • čitateľský servis ako pomoc pri riešení občianskych a životných problémov,
  • postavenie novín ako právneho zástupcu čitateľov (ľudovo povedané „advokáta chudobných“ – sústavné poukazovanie na každodenné problémy, pomocné kroky pre sociálne slabých, praktické rady a pod.).

Lokálne médiá sú významným nástrojom demokratizácie spoločnosti, pretože zásadným spôsobom uľahčujú účasť občanov na správe vecí verejných v daných regiónoch. Lokálnym novinám patrí budúcnosť, pretože „na personálno-územne ohraničenej ploche v tomto úzkom prostredí plnia lokálne koncentrované noviny stále dôležitejšiu a rozhodujúcejšiu informačnú a korelačnú funkciu (Kieslich a Padrutt).“ Obecné, resp. mestské noviny sú najdôležitejším médiom, ktoré dokážu sprostredkovať obyvateľom príslušných obcí (miest) potrebné informácie.

Väčšina miest a obcí si vydávajú vlastné noviny, ktorých vyváženosť informácií a objektivita je však často pochybná. Samosprávy sú povinné riadiť sa tlačovým zákonom, ktorý avšak bližšie neupravuje, resp. nekonkretizuje, akú má mať periodikum výslednú podobu. Predstavitelia samospráv si uvedomujú informačnú silu lokálnych novín (vo svojej lokalite majú významný dosah), t. j. komunikačný vzťah, ktorý sa rodí medzi samosprávou a čitateľom. Nie nadarmo býva samosprávna tlač – nielen v období pred voľbami – označovaná za propagačný nástroj úradujúcich zástupcov ľudu, ktorí sa uchádzajú o znovuzvolenie. Priestor pre príhovor, alebo rozhovor s primátormi miest, so starostami mestských častí a obcí patrí k výbave väčšiny občasníkov.

Tušer napr. spomína skúsenosti, že „v období okolo komunálnych volieb sa niektoré regionálne, ale najmä lokálne periodiká stávajú hlasnými trúbami primátorov či starostov.“ Mnohí verejní predstavitelia zabúdajú na to, že priaznivé ohlasy by si mali zabezpečiť v prvom rade na základe svojej činnosti a nie na základe ovládania informácií o nej. Aj napriek tomu, že sú mestské a obecné noviny platené a vydávané z verejných zdrojov, v ojedinelých prípadoch sú zneužívané aj na útoky proti opozičným politikom a občianskym aktivistom. Noviny tak nespĺňajú kritéria novinárskej etiky.

Môžeme hovoriť o strete záujmov, ak osoba, vykonávajúca politickú funkciu (v našom prípade na komunálnej úrovni sa jedná o primátorov miest a starostov obcí) kontroluje informácie – ktoré sú o samotnom kontrolujúcom politikovi – a ktoré sú šírené za verejné prostriedky. Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o prevládajúci model fungovania mnohých lokálnych novín. Dochádza tak k zneužívaniu novín na jednostranné informovanie v prospech vládnucej politickej elity, ktorá vládne. Dôležitý je nielen priestor pre kritiku, ale aj opozíciu, ktorá sa do novín dostáva len zriedkavo. Do samosprávnych novín primátori a starostovia kritikov nepúšťajú.

Neadekvátne zásahy do tvorby miestnych novín možno vnímať aj pri tvorbe občasníka KVaPka. Prijaté Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov, ktoré upravujú spôsoby komunikácie a informovanosti občanov z hľadiska ich tematického zamerania a obsahovej náplne, ich prípravy a zverejňovania. Zásady sú v mnohých prípadoch porušované. Bol a je citeľne badateľný negatívny vplyv na prácu v oblasti informovania občanov prostredníctvom miestneho periodika. Svojvoľne dochádza k pozmeneniu obsahu bez toho, aby o tom redakčná rada mala akúkoľvek vedomosť. Poslanci Miestneho zastupiteľstva viackrát schválili mnou pripravený návrh uznesenia, v ktorom jednak vyjadrili vážne výhrady voči zásahom do prípravy a tvorby občasníka a jednak konštatovali zneužitie občasníka ako nástroj politickej reklamy za verejné peniaze. Došlo k paralyzovaniu dlhoročnej tradície vydávania KVaPky.

Spoločnosť by si mala periodiká, zaoberajúcimi sa najbližšími problémami určitého územia, v každom prípade udržať a rozvíjať. Realizácia občana v mediálnej oblasti – na úrovni obecnej, resp. mestskej samosprávy – má nenahraditeľné postavenie. „Informovanosť obyvateľstva, objektívnosť spravodajstva na miestnej úrovni, ale aj výchovno-vzdelávací aspekt miestnych médií sú fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života (Cifra).“

Noviny by mali byť v ideálnom prípade dielom externistu so žurnalistickými skúsenosťami. S tým súvisí potreba rešpektovania zásady rovnakého prístupu prezentovaných názorov, aj tých kritických. Zabezpečila by sa tým vyváženosť periodík, vydávané samosprávami.

Teraz najčítanejšie

Marian Horensky

"Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde čakám ako na deň súdny kedy budú ľudia ľuďmi."