Denník N

Nedopusťme, aby nepohodlné otázky boli považované za útok na majestát obce. Stalo sa v bratislavskej Dúbravke

Ale zďaleka si nemyslím, že prípad, ktorý je predmetom tohto článku, je na Slovensku ojedinelý.

Náš sa odohral na tohtoročnom júnovom zasadnutí nášho miestneho zastupiteľstva (MZ), konkrétne v diskusii k bodu programu „Správa útvaru kontroly“, v ktorej vystúpil poslanec Libor Gula. Celé jeho vystúpenie bolo kultivované, neútočné a vecné. No napriek sa stal terčom kritiky. A to podľa môjho názoru hlavne preto, lebo si dovolil položiť nepohodlné otázky a tým nahlas verejne poukázať na niečo, čo mohlo inak zostať len na papieri a tým schované pred zrakom verejnosti. A preto asi bolo potrebné ho schladiť a zbagatelizovať všetko, čo sa len dalo. A terčom kritiky sa čiastočne mohol stať aj z toho dôvodu, že tesne pred júnovým zasadnutím MZ nechcene vystúpil po 3 rokoch a 8 mesiacoch z našej stredopravicovej koalície, keďže nová politická strana Spolu – občianska demokracia, ku ktorej sa pridal, chcela ísť do blížiacich sa komunálnych volieb samostatne. Mne však jeho vystúpenie vôbec ako prihrievanie si vlastnej budúcej politickej polievočky a ani ako kritika vedenia obce nepripadalo. Položil len opodstatnené legitímne otázky. Napriek tomu to schytal.

Veď môžete posúdiť sami.

Najprv ale 5 poznámok na úvod:

V kurzivách uvádzam v článku citácie, resp. približné citácie z prejednávania daného bodu programu „Správa útvaru kontroly“.

Bežným písmom uvádzam svoje komentáre.

Podškrtnutým písmom uvádzam reakcie poslanca Juraja Káčera k textu článku. Pred zverejnením mu totiž bol tento článok zaslaný na spripomienkovanie. (Poslanec sa zároveň  ospravedlňuje za chýbajúce dĺžne, mäkčene a pod. v jeho texte z dôvodu časovej tiesne).

– Juraj Káčer je neoficiálnym lídrom stredopravicovej koalície nášho MZ a osobne ho považujem za veľmi nadaného a schopného mladého komunálneho politika, ale žiaľ, aspoň zatiaľ, mu chýba jedna pomerne podstatná vlastnosť dobrého politika. Z textu možno prípadný čitateľ zistí, že ktorá):

V závere článku je vyjadrenie poslanca Gulu, aj k tomuto článku.

 

Poslanec Káčer k úvodnému textu tohto článku:

To, že poslanec Libor Gula sa údajne stal na zasadnutí MZ terčom kritiky, ako aj názor, že jeho vystúpenie bolo kultivované je v zásade absolútne subjektívny názor autora blogu. Avšak autor blogu ho uvádza ako fakt , čitateľa teda navádza ako sa na nasledujúci text ma pozerať. Ak má byť blog o tom , ze Gula je super a Káčer je zlý, tak je to OK. Ak sa má čitateľ rozhodnúť, potom je to neobjektívne navádzanie k rovnakým názorom ako má autor blogu.

Ak su v blogu uvádzané konkrétne citácie, je nutné navadzat citatela k zaverom ? to je novinarska objektivita ?

 

Poslanec Libor Gula na zasadnutí MZ – úvodné vystúpenie:

Ďakujem za slovo a pani kontrolórke za zaujímavú správu o činnosti útvaru kontroly a mám k daným zisteniam pár otázok na adresu Miestneho úradu.

1. Smernica o verejnom obstarávaní. Táto mala byť vypracovaná v nadväznosti na nový zákon o VO v termíne do 18.4. 2016. Dnes je jún 2018 a úloha stále nie je splnená.

Komentár J. Káčera k textu článku:

Obce si môžu podľa potreby pre svoje vlastné podmienky vypracovávať rôzne vnútorné predpisy, ktoré upravujú jednotlivé oblasti a určujú konkrétne postupy v podmienkach obce. Zákon o verejnom obstarávaní neukladá obci povinnosť mať vypracovanú internú smernicu na VO. V prípade ak je vypracovaná musí byť samozrejme plne v súlade so zákonom o VO. MČ BA-Dúbravka má schválenú a platnú smernicu č. 9/2013 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek. Táto smernica vzhľadom na opakované zmeny pôvodného zákona č. 25/20016 Z.z. o VO a jeho kompletnou náhradou novým zákonom č 343/2015 Z.z. o VO je v niektorých častiach už neaktuálna (na tento stav upozorňuje aj miestna kontrolórka). V rokoch 2015-2018 Zákon o VO prešiel každoročne viacerými zásadnými zmenami, ktoré pochopitelne vždy vyžadujú ďalšie potreby novej a novej zmeny pripravovaného materiálu. Posledné zásadné zmeny sú účinné od polovice októbra 2018. Počas celej doby MČ postupovala v súlade so Zákonom o VO.

2. Veľmi zaujímavá bola aj tá časť správy, ktorá sa týkala miestneho úradu. Zaujal ma medziročný nárast odmien na MÚ o vyše 20.000 eur, na 142.000, čo je dosť, a preto by som sa rád opýtal, aký bol na to dôvod, prípadne aj na nárast zamestnancov MÚ za obdobie 2015 až 2017 o 18 zamestnancov a to na 104.

Komentár autora článku:

Gula zabudol spomenúť nárast odmien pri príležitosti životných jubileí o 600 %, čo mi nepríde až tak málo. Ak je naša mestská časť v porovnaní s inými naozaj tak chudobná, lebo tu nie sú žiadne významnejšie firmy, potom sú sotva namieste takéto skokovité zvyšovania výdavkov na odmeny našich pracovníkov. Zvlášť ak tie „drobné“ by sa ako soľ zišli napr. v našich škôlkach a školách.

Komentár J. Káčera k textu článku:

Ak chce autor pomoct zmene financovania v ramci BA , treba si problematiku nastudovat a pomoct s tlakom na mesto aby sa to riesilo , nie konstatovat zly a nespravodlivy fakt. Lebo Dubravcania pracujuci vo VW maju deti v dubravskych skolkach atd Toto je zasadna tema pre Dubravku a treba sa jej aktivne venovat , velmi uvitam akukolvek pomoc (blog, tlak, vysvetlovanie). Venujem sa tomu viac ako 2 roky. Specialne Libor asi moze byt velmi napomocny, co sa tyka debaty s primatorom.

K Nárastu odmien pri životných jubileách o 600%: Každý zamestnávateľ v SR je povinný zo zákona vytvárať sociálny fond a použiť ho výlučne v súlade so zákonom na zlepšenie soc, kultúrny a spoloč. potrieb zamestnancov. Najčastejším spôsobom sú príspveky ku gastrolístkom, odmeny pri životných jubileách, lístky na kultúrne podujatia a pod. všetky vyplatené prostrieky na životné jubileá sú vyplácané len z prostriedkov sociálneho fondu. Na nič iné sa nesmú použiť len týmito spôsobmi. Úrad ma na to riadne schválenú smernicu a odmeny sú vyplácané pri dosiahnutí jubilea 50 a 60 rokov vo výške jedného tarifného platu. Tieto odmeny išli predovšetkým najstarším zamestnankyniam v škôlkach a jedálňach.

K nárastu počtu pracovníkov medzi rokmi 2015 a 2017:

Miestny úrad: 2015 – 86 pracovníkov,  2016 – 106 pracovníkov, 2017 – 104 pracovníkov.

V tomto období sme zrušili (poslanci) DKD príspevkovú organizáciu a jej pracovníkov vrátane 4 pracovníkov knižnice sme presunuli pod MÚ. Okrem toho sme vytvorili pracovné miesta na životom prostredí – čata na zeleň (orezy + psie exkrementy), všetko bolo prerokované na miestnych zastupiteľstvách a riadne schválené. Ďalej úrad vytvorili ohlasovňu pobytu, ktorá bola v minulosti v Karlovej vsi ( flexibilne prihlasovanie pobytu je velmi aktualna tema v zmysle trvalych pobytov v BA ). Množstvo nových povinností, ktoré MČ musí zabezpečovať neustále narastá a tomu zodpovedá aj nevyhnutný nárast počtu pracovníkov.

3. vec ktorá ma zaujala, sú dotácie, kde p. kontrolórka vytýka nedodržaný schvaľovací postup dotácie 10.000 eur pre futbalový klub – Dotáciu neposúdila komisia športu a miestne zastupiteľstvo v rámci rozpočtu na r. 2017 schválilo túto dotáciu ešte  pred podaním  žiadosti, ktorá bola podaná  8.2.2017, pričom táto obsahovala  iný  účel, a najvyššie  výdavky  boli za  nájom šatne, sociálnych  zariadení a Bowling Baru  v hodnote  9.775,50 €. Tu by som takisto chcel poprosiť MÚ, či nám k tomu niečo vie povedať.

Komentár autora článku:

Gula pri tom zabudol poukázať ešte na jednu vec zo správy útvaru kontroly, a to na naše Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní   dotácií   v  mestskej  časti, ktoré podľa správy útvaru kontroly nezodpovedá  poznatkom  a  požiadavkám praxe  v súčasnosti,  a  toto nebolo  novelizované  napriek  odporúčaniu útvaru kontroly. (Síce píšem, že to Libor zabudol uviesť, ale napr. ja, som si to v správe takisto nevšimol, a hanbím sa za to).

 

Z vystúpenia pána prednostu:

1. Odstránili sme už mnoho systémových nedostatkov a postupne odstraňujeme aj tie ktoré sú viac administratívneho charakteru. Čo sa týka smernice o verejnom obstarávaní – stále diskutujeme s externou firmou, ako by to bolo (to verejné obstarávanie) najlepšie upraviť pre podmienky, alebo v podmienkach nášho úradu, takže tam máme omeškanie…

Komentár autora článku:

Považujem to za dosť chabé ospravedlnenie. Samozrejme, skoro každý prednosta sa snaží nepohodlné zistenia útvaru kontroly zľahčovať, pokiaľ to len ide. Lenže naša pani kontrolórka sa len tak nedá, čo bude zjavné z ďalšieho textu článku.

Prednosta ďalej reagoval na otázku v súvislosti s nárastom zamestnancov a tento, myslím si, bol z jeho strany vysvetlený viacmenej dostatočne, aj keď ja osobne by som na úrade zrušil funkciu poradcu starostu (ktorá v minulosti, ak sa nemýlim, nebola), minimálne jedno dve miesta na sekretariáte starostu, a aj funkciu zástupcu starostu. Z jeho platu by mohli byť vytvorené možno aj 2 nové odborné tabuľkové miesta, napr. na oddelení územného rozvoja a dopravy, kde naozaj veľmi chýbajú. Starostu, v prípade jeho neprítomnosti, môže, ak je to nevyhnutné, zastupovať aj niektorí z vedúcich oddelení úradu. Funkcia zástupcu starostu, pri existencii funkcie prednostu úradu, je podľa mňa, minimálne pre Dúbravku, viacmenej luxus. Lebo všetky významné oblasti miestnej samosprávy sú pokryté oddeleniami miestneho úradu a majú svojich vedúcich. Výhradu mám aj k novo zriadenej 3 člennej „pracovnej čate“, ktorá ma na starosti čistotu v Dúbravke, ak existuje čo i len šanca, aby tieto veci robili nezamestnaní v rámci verejných prác. A ak odmietnu, mala by im byť krátené dávky, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu.

Nárastom zamestnancov na úrade odôvodnil prednosta aj nárast odmeňovania.

K dotácii futbalovému klubu, na ktorú sa poslanec Gula pýtal, sa prednosta a ani nikto iný z úradu nevyjadril.

Komentár J. Káčera k textu článku:

K pracovnej čate na zeleň vs. angažovanie nezamestnaných: Miestny úrad skúšal viackrát zapojiť nezamestnaných v rámci projektu verejných prác, aktivačných prác atd , čaty boli velmi neefektivne , kto nevyskusal asi nevie o com hovori (prvy den 10, druhy 5, atd.). Koše na psie exkrementy sa vynášajú denne okrem piatka dvoma ľuďmi s autom. To je  práca , kde by nemali byť žiadne výpadky pretože psi ako aj ludia… každý boží deň.

 

Poslanec Juraj Káčer na zasadnutí MZ – úvodné vystúpenie:

V minulom volebnom období (keď bol starostom ľavicovo orientovaný Ján Sandtner) niektoré zistenia boli priam nebezpečné, aby ich pani kontrolórka vôbec vo svojej správe zverejnila.  O to viac ma teší, že dnes (keď „vládneme“ my) sú to nedostatky zásadne administratívne… Nezverejnenie smernice neznamená, že sa niečo neplní, alebo že úrad nepostupuje podľa zákona. Samozrejme, treba to vyriešiť a ak s tým meškáme už od roku 2016 tak sa nad tým aj vážne zamyslieť, lebo to robí takú malú negatívnu bodku na, v medziach možností, fungujúcom úrade. Sú to iba tieto administratívne veci.

Poznámka autora článku: Viac k tejto reakcii poslanca Káčera uvedie nižšie kontrolórka, poviem len to, že je rozdiel medzi nezverejnením smernice, napr. na webe, a nevypracovaním dôležitej smernice.

Čo sa týka vytýkanej fluktuácie na úrade, a navyšovania počtu jeho zamestnancov, tak ak niekto kritizuje, mal by sa opýtať ako to je inde. Táto kritika mi nepríde ako úplne fér. Ten čo kritizuje nech nehovorí len vo všeobecnej rovine, ale nech uvedie konkrétne prípady fluktuácie a nové tabuľkové miesta, ktoré mu vadia. Choďte sa pozrieť na magistrát, alebo na iné miestne úrady aká je tam fluktuácia. My máme oproti nim fluktuáciu na odborných pracovných pozíciách minimálnu. A ďalšia vec čo ma prekvapuje je, ak niekto poukazuje na nárast odmien na úrade, aj keď vieme ako slabo sú ľudia v samospráve finančne ohodnocovaní.  

Komentár autora článku:

a) Fluktuácia bola spomenutá v správe kontrolórky s tým, že sa ju nepodarilo znížiť. Poslanec Gula fluktuáciu vôbec nekritizoval, a ani navýšenie počtu zamestnancov úradu. Len sa opýtal na dôvody tohto navýšenia. Preto snahu postaviť jeho otázku to do tej roviny, že Gula kritizoval, a navyše neoprávnene, mi pripadá ako zavádzanie a nie fér. Poslanec Káčer sa chytil len tých menej podstatných vecí, čo pôsobilo ako snaha prekryť tie podstatnejšie.

b) Neznamená, že ak niekde, alebo hoci aj na väčšine úradov je to horšie, že máme mlčať a neklásť otázky ak sa niečo javí, že to nie je v poriadku.

c) Gula nárast odmien nekritizoval, a to ani nepriamo. Opýtal sa len na dôvod ich nárastu.

d) Nie všetci ľudia v samospráve a pod. majú biedne platy. Určite ich ale majú učiteľky a vychovávateľky, či už materských alebo základných škôl, o platoch kuchárok atď. ani nehovoriac. Na strane druhej sa neraz udeľujú pomerne štedré odmeny funkcionárom miestnych úradov.

Komentár J. Káčera k textu článku:

Toto by sa dalo brať ako vážne obvinenie zneužívania verejných zdrojov, čo autora k tomu vedie? Kto z funkcionárom MÚ poberá neoprávnene odmeny?    

Komentár J. Káčera k textu článku:

K číslam – Fluktuácie v období 1.12017 – 31.12.2017:

Celkovo: 64ukončených a 58 prijatých za celý rok.

Materské školy: 24x ukončenie a 27x prijatie.

Školské jedálne: 13x ukončenie a 11x prijatie.

Opatrovateľky: 12x ukončenie a 4x prijatie.

Miestny úrad: 13x ukončenie a 16x prijatie.

2x ukončenie – nenastúpili ženy po 3 a viac ročnej materskej dovolenke (ani jedna nepracovala za starostovania Martina Zaťoviča na úrade)

49 ukončení bolo na zle platených miestach v MŠ, ŠJ a opatrovatielek, kde ľudia nastúpia a po chvíli odídu. Na miestom úrade za celý rok odišla jedna jediná pracovníčka na vlastnú žiadosť , ostatné pracovné pomery boli ukončené pretože im nevyhovovala práca a odišli sami.

 

Z vystúpenia miestnej kontrolórky

K poslancovi Káčerovi: Nie sú to len administratívne nedostatky, nebudem ale konkrétna, lebo v správe je všetko presne popísané, ale na čo chcem vo svojej reakcii výslovne poukázať sú 2 veci:

Pokiaľ ide Všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN) o poskytovaní dotácií (ktoré nezodpovedá požiadavkám praxe a ktoré mal úrad už pomerne dávno novelizovať, ako bolo uvedené v správe útvaru kontroly) tak to nie je administratívna záležitosť, ale veľmi dôležitá vec. Je veľmi dôležité aby dané VZN bolo v súlade so zákonom, aby slúžilo na prácu samosprávy. To je jedna vec.

Komentár J. Káčera k textu článku:

VZN o dotáciách je riadne schválené MZ, je v súlade so zákonom. Pokiaľ sa niekomu nepozdáva VZN o dotáciách je to jedine miestne zastupiteľstvo, ktoré môže schváliť nové VZN. Pokiaľ by bolo v rozpore so zákonom má právo ho napadnúť prokurátor a dať protest, k čomu doteraz nedošlo

 A druhá vec je: Pokiaľ ide o smernicu o verejnom obstarávaní, to nie je len otázka, či je, alebo nie je zverejnená. Jej podstata je, že má upravovať obstarávanie tých tovarov, zákaziek atď., ktoré nie sú upravené zákonom. Zákon upravuje obstarávanie nad určitú hodnotu, a je (alebo malo by byť) v záujme mestskej časti, aby mala stanovené pravidlá, a ak ich nemá, musí potom v zmysle zákona preukazovať akým spôsobom obstaráva už od jedného eura

 

Poslanec Gula – 2. vystúpenie na zasadnutí:

Na adresu poslanca Káčera – Nemôžem súhlasiť, že sú to len formálne nedostatky, alebo že je niečo z mojej strany nefér. Ja tu mám správu kontrolórky a tá správa je oficiálnym bodom rokovania, kde je jasne uvedené, že za 2 roky nebola spravená dôležitá smernica na verejné obstarávanie, tak si myslím, že to je plne odôvodnené, že sa na to pýtam, z akého dôvodu. Ďalej je v správe ďalšie (závažné) zistenie – ohľadne dotácií, kde kontrola (znovu) upozorňuje nielen na formálne nedostatky ale aj nekompletné spisy v niektorých prípadoch a nedôsledné dodžiavanie všeobecne platných predpisov. Čo je nefér na tom, ak sa na to pýtam? Ďakujem pekne.    

 

Poslanec Káčer – 2. vystúpenie na zasadnutí:

Pán kolega Gula, Vy ste napádali prezamestnanosť na našom miestnom úrade! a výšku miezd! My sme sa nebavili o smernici a podobných veciach, vy ste tu hovorili o fluktuácii, výške odmien miezd, koľko je kde pracovníkov. Povedal som vám, aby ste boli konkrétni, rovnako som povedal, že všetky nedostatky sú zbytočnou škvrnou na MČ a treba ich odstrániť, takže keď ma budete počúvať tak nepríde k týmto opakovaniam raz povedaného, môžete si to pozrieť na zázname. Vyjadroval som sa k personálnym a mzdovým otázkam, teda k tomu, čo ste vy spochybnili.

Komentár autora článku:

a) Poslanec Gula, celkom preukázateľne, nič nenapádal. Položil len opodstatnené otázky. A ak náhodou neboli opodstatnené, v tom prípade mala byť za útok na majestát obce považovaná správa kontrolórky, ktorú ale poslanec Káčer v diskusii pochválil. Či to bolo úprimné, vo vyššie uvedenom svetle, ťažko povedať.

b) Ale áno, diskusia bola aj, alebo v 1. rade, o smernici a dotáciách. Minimálne zo strany poslanca Gulu a pani kontrolórky. To, že poslanec Káčer sa o tom baviť nechcel, alebo nebavil, a že sa chytil toho menej podstatného, je druhá vec.

c) Poslanec Káčer svoju snahu zbagatelizovať nedostatky, uvedené v správe útvaru kontroly, len sotva mohol zakryť svojim vyhlásením, že: „Všetky nedostatky sú zbytočnou škvrnou na MČ a treba ich odstrániť“. Zvlášť keď pred tým ich opakovane označil za formálne, resp. administratívneho charakteru a svoj omyl si neuznal ani po tom, čo sa ho snažila z omylu vyviesť samotná miestna kontrolórka. Stále ale má šancu.

d) Čo sa týka otázky odmien (myslím tým odmien pre vedenie samosprávy a funkcionárov MÚ) môj názor je ten, že kým napr. na ZŠ Pri kríži pomaly nemajú na čom variť a chýbajú im finančné prostriedky aj na iné základné veci, a každý rok o tie prostriedky miestny úrad žiadajú, dovtedy by som odmeny na úrade výrazne obmedzil, alebo úplne škrtol.

e) Poslanec Gula ani nič nespochybňoval. Samozrejme, ak za spochybňovanie budeme považovať čo i len nepohodlné otázky, aj keď opodstatnené a logické, v takom prípade to neplatí. Ale len v takom.

 

Reakcia starostu a vicestarostu  – žiadna.

Komentár autora článku:

Poslanca Gulu sa nezastal nikto, tak som to urobil aspoň týmto článkom.

Napriek mnohým pozitívam, oproti fungovaniu miestneho úradu za jeho predošlého vedenia, tolerovanie takéhoto správania, na aké som sa snažil poukázať týmto článkom, je nezdravé a do budúcnosti môže mať nemalé škodlivé následky – ak sa bude prehliadať tak, ako to predviedlo celé naše zastupiteľstvo na spomínanom zasadnutí MZ.

Žiaľ takéto a podobné správanie, na ktoré som v tomto článku poukázal, nebolo za uplynulé volebné obdobie v našej mestskej časti ojedinelé. Zažil som ho tiež. Napr. na zasadnutí MZ v júni 2016, kde som predložil návrh pluralitného minima v Dúbravských novinách, kedy som sa zároveň vzdal funkcie predsedu mediálnej komisie s odôvodnením, že nebudem predsedať komisii, ktorá podporuje cenzúru a nepripustí v novinách ani len pluralitné minimum, aj keď cenzúru v týchto novinách za bývalého vedenia ostro kritizovala. Za návrh nezahlasoval nikto z poslancov, a aj keď dnes Libor cenzúru v týchto novinách kritizuje, vtedy môj návrh nepodporil z poslancov nikto. Ale to neznamená, že teraz nemá nikto z týchto poslancov právo na vyjadrenie nepohodlných otázok, či opodstatnenej kritiky.

 

Vyjadrenie poslanca Gulu k článku:

Toto je cisto Marcelov clanok, kde z mojho pohladu cerpa z junoveho MZ a jednotlive body este detailnejsie rozobral. Ci je vsetko spravne je na diskusiu, Juraj niektore body vysvetlil, beriem, ved o to som ziadal aj na tom MZ. Ja som sa vtedy snazil dostat iba vysvetlenia k oficialnemu materialu p. kontrolorky, ktory sme dostali na rokovanie a cerpal som vylucne z tohto materialu. Preto to aj berem tak, ze pokial to Marcel chce zverejnit, nemam nic proti tomu, ved je to aj na nete, rovnako ale nemam nic proti ak si to necha pre seba. Ja to neberiem ako nejake hadky, myslim si, ze vymena roznych nazorov na zastupitelstvo patri a tak to ma byt. Skor je prekvapujuce, ak sa iba par ludi zapaja a mame tam velku tzv. mlciacu vacsinu, ale verim, ze v novom zastupitelstve to moze byt uplne inak.

Co sa tyka financovania BA a mestskych casti, to mam ako jednu z mojich prioritnych tem a urcite rad pomozem. Matusovi som uz avizoval, ze tuto temu by sme mali otvorit, myslim ze je tomu nakloneny. Ja som to otvoril dokonca aj s byvalymi kolegami z MF SR a myslim, ze coskoro sa k tomuto vratime:)

Kompletný záznam z rokovania (ide o bod č. 7): http://www.dubravskatv.sk/cms/kompletny-tv-zaznam-19-zasadnutia-mz-mc-bratislava-dubravka-zo-dna-26-6-2018

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

V súčasnosti miestny poslanec a občas aj plavec proti prúdu v bratislavskej Dúbravke. Inak dekonšpirátor - teda mám za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.