Denník N

Nové kompetencie pre starostov

zdroj: internet
zdroj: internet

Ako budú starostovia a primátori určovať platy svojim zástupcom?

Dnes sme v Národnej rade Slovenskej republiky schválili novelu zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Starostom (primátorom) sa precíznejšie definovali povinnosti a kompetencie pri určovaní platu svojím zástupcom.

Plat zástupcovi starostu a primátora určuje výhradne starosta a nedáva ho schvaľovať poslancom zastupiteľstva.

Ak je zástupca uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, tak mu môže starosta určiť plat až do výšky 70% svojho celkového platu  (a to z časti, ktorá mu prislúcha podľa zákona a aj z časti navýšenia, ktorú jemu schvaľujú poslanci). Pre zástupcu platí, že obec sa k nemu správa, ako k zamestnancovi aj vo vzťahu tvorby sociálneho fondu (napr. má nárok na stravné lístky, alebo obedy, ako iní zamestnanci obce), dovoleniek a cestovných náhrad (cestovné príkazy pri pracovných cestách).

Ak zástupca nie je uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie (dôchodca, nezamestnaný, podnikateľ) nepatrí mu plat ale odmena, ktorú mu opäť určuje starosta ale len do výšky 70%  platu, ktorú mu prislúcha podľa zákona (tu sa už nepočíta z časťou zvýšeného platu, ktorý starostovi schvaľujú poslanci).

V oboch prípadoch starosta zohľadňuje rozsah výkonu funkcie svojho zástupcu. Poverenie je písomné. V oboch prípadoch je zástupca aj sociálne a zdravotne poistený v zmysle príslušných zákonov a obec je povinná mu platiť toto poistenie.

Zástupca starostu a primátora je zároveň aj poslancom a jeho odmena z titulu výkonu funkcie poslanca nie je dotknutá (dostáva aj odmenu tak isto, ako iní poslanci podľa schválených zásad odmeňovania maximálne do výšky jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku).

Zákon sa doplnil aj o možnosť dať poslancovi odmenu nad rámec ustanovenia pôvodného zákona (ktorá je maximálne do výšky jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku), ak poslanec vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu (napr. sobášiaci v zmysle Zákona o rodine). Takýto poslanec môže nad rámec odmeny dostať aj ďalšiu odmenu určenú v zásadách odmeňovania poslancov.

V zákone sa doplnilo aj ustanovenie, že plat zástupcu starostu sa zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od určenia starostom.

Táto novela zákona platí od 1. februára 2019.

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....