Denník N

Lubyová vraj nemá kapacity, aby získala dáta o platoch absolventov

Záleží ministerstvu školstva na zvyšovaní kvality vzdelávania a lepšom prepojení škôl s trhom práce? Na prvý pohľad by o tom nemali byť žiadne pochybnosti. Prečo potom ale ministerstvo už roky odmieta zverejniť dáta o platoch absolventov stredných škôl a neaktualizuje dáta o platoch absolventov vysokých škôl? A na priamu ponuku inštitútu INEKO spolupracovať pri získaní týchto dát, ministerstvo odpovedá odmietavo s tým, že na to nemá kapacity? Nejde pritom vôbec o drahú záležitosť. V prípade vysokých škôl už navyše ide o odskúšaný proces.

Aktualizácia 21.12.2018: Dnes sme dostali oficiálnu odpoveď ministerky. Potvrdzuje, že v súčasnosti nemajú kapacity a do budúcnosti vraj plánujú vytvárať vlastné portály.

Dňa 8. októbra 2018 som napísal list ministerke školstva Martine Lubyovej, v ktorej som ju požiadal o pomoc pri získaní dát o platoch absolventov stredných a vysokých škôl. Údaje o platoch vypovedajú o uplatnení absolventov na trhu práce. Preto ich považujeme za jedno z relevantných kritérií, ktoré pomáhajú vytvárať spoločenský tlak na zvyšovanie kvality školstva a súčasne pomáhajú študentom a rodičom pri výbere školy.

Priama angažovanosť vedenia rezortu školstva je pre získanie údajov kľúčová. V prípade stredných aj vysokých škôl totiž treba prepojiť databázu Sociálnej poisťovne obsahujúcu údaje o vymeriavacích základoch s rezortnými databázami. Pri stredných školách s Rezortným informačným systémom a pri vysokých školách s Centrálnym registrom študentov.

Pri vysokých školách má INEKO s prepájaním databáz skúsenosti. Naši experti totiž v roku 2011 pomohli ministerstvu vytvoriť portál vs.iedu.sk, ktorý obsahuje údaje o platoch a mnohých ďalších ukazovateľoch za jednotlivé školy, fakulty a študijné programy. Náklady na vytvorenie tohto portálu boli mimochodom v desiatkach tisícov eur. Po odchode ministra Eugena Jurzycu (ktorý pôsobil do roku 2009 ako riaditeľ INEKO) ministerstvo údaje o platoch a neskôr aj ďalšie ukazovatele prestalo aktualizovať.

Čiastočné dáta ministerstvo zverejňuje aj na portáli  lepsieskoly.eu, ktorý vznikol v roku 2015 vďaka podpore z eurofondov, ani ten však odvtedy nebol aktualizovaný. Ide o portál s rovnakou myšlienkou a tiež s podobným obsahom ako portál vs.iedu.sk. Akurát bol rádovo drahší, náklady na projekt, ktorého bol dôležitou súčasťou, sa pohybovali v miliónoch eur.

Dňa 17. októbra 2018 som dostal email od Michala Rehúša, riaditeľa Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva, ktorý mimochodom spolupracoval v rokoch 2011-12 s inštitútom INEKO. V emaili potvrdil, že naša žiadosť sa dostala k nemu a môžeme ju riešiť.

Po zhruba mesačnej veľmi skromnej výmene informácií, v ktorej sme od ministerstva žiadali popis štruktúry databáz, aby sme mohli zadefinovať našu žiadosť, sme 16. novembra dostali od Rehúša email, kde okrem iného stálo, že aktuálne ministerstvo nemá kapacity na zabezpečenie našej požiadavky. Oficiálnu odpoveď na náš list sme doteraz nedostali, hoci sme si ju vyžiadali.

Ako posledný pokus sme ešte ponúkli ministerstvu alternatívu, v ktorej by sme na seba prevzali väčšinu z potrebnej práce na získaní a spracovaní údajov. Tak, aby na strane ministerstva šlo maximálne o niekoľko dní práce, ak by nenastali komplikácie. Na našej strane by šlo o niekoľko mesiacov práce. Na túto ponuku sme už žiadnu odpoveď nedostali.

Keďže sme presvedčení, že získanie údajov o platoch absolventov je vo verejnom záujme, rozhodli sme sa informovať verejnosť o postoji ministerstva prostredníctvom tohto blogu. Pre nás je nepochopiteľné, že ministerstvo nemá záujem ani kapacity na to, aby získalo, resp. zverejňovalo dané údaje. Potom je namieste otázka, či má ministerstvo vôbec záujem zvyšovať kvalitu nášho školstva.

Ako píšeme v liste ministerke, údaje o platoch absolventov stredných škôl by výrazne pomohli zvýšiť prínos INEKO hodnotenia výsledkov žiakov škôl, ktoré zverejňujeme na portáli http://skoly.ineko.sk/. Údaje o platoch absolventov vysokých škôl by sme chceli použiť ako základ pre vytvorenie nového portálu hodnotiaceho vysoké školy. Veríme totiž, že zverejňovanie a každoročná aktualizácia informácií o výsledkoch žiakov a škôl motivuje školy k dosahovaniu lepších výsledkov a tým tlačí na zvyšovanie kvality vzdelávania. Súčasne to pomáha rozprúdiť verejnú diskusiu o spôsoboch merania kvality vo vzdelávaní, čo je základnou podmienkou pre zlepšovanie metodík tvorbou nových ukazovateľov a zberom relevantných dát.

Uvedomujú si to aj autori Revízie výdavkov na vzdelávanie, ktorá vznikla v rámci štátneho projektu „Hodnota za peniaze“. V záverečnej správe z júla 2017 totiž píšu:

“Pre zlepšenie výsledkov je nevyhnutné mať dostatok relevantných informácií a pravidelne ich vyhodnocovať. (…) V prípade vysokých škôl absentuje pravidelná spätná väzba od absolventov a trhu práce. Znížiť nesúlad medzi systémom vzdelávania a trhom práce môže systém mapovania kariér absolventov (graduate tracking) prostredníctvom využívania administratívnych dát a dát z absolventských a zamestnávateľských prieskumov.“

Mnohí si možno spomenú, ako ťažko INEKO získavalo prvé dáta o hospodárení samospráv, kvalite nemocníc či o projektoch na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Nakoniec sa tieto prekážky podarilo prekonať a dnes vďaka tomu fungujú naše portály o obciach, nemocniciachdopravných projektoch. Podarilo sa to najmä vďaka podpore verejnosti, ale aj osobného vkladu niekoľkých ľudí predovšetkým z ministerstva financií. Veríme, že s rovnakou podporou prekonáme počiatočné problémy aj pri údajoch o platoch absolventov škôl.

 

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO

Teraz najčítanejšie

INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.