Denník N

Noví komunálni politici, nezabudnite na „majetkové priznania“!

zdroj: pixabay.com
zdroj: pixabay.com

Je síce sviatočné obdobie, no novozvolení komunálni politici by nemali zabudnúť na podanie Oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Týka sa to primátorov, starostov, mestských poslancov a poslancov mestských časti Bratislavy a Košíc. Termín je do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie.

Síce nevianočná téma, no pozabudnutie na túto povinnosť by mohlo viesť k zbytočnej sankcii.

Zvolení primátori, starostovia, poslanci mestských zastupiteľstiev a poslanci zastupiteľstiev mestských častí Bratislavy a Košíc musia do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie podať Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov, tzv. „Majetkové priznanie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ujatie sa funkcie je dňom zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva. Tí, ktorí sa ujali funkcie pred 27.11. verím, že už podané majetkové priznanie majú. Ak bolo napríklad ustanovujúce zastupiteľstvo 10.12.2018 (posledný možný termín na konanie ustanovujúceho zastupiteľstva), musia majetkové priznanie podať najneskôr 9.1.2019 (Pozor na to, že december má 31 dní!). Podanie znamená, že najneskôr v posledný deň by malo byť prevzaté na obecnom či mestskom úrade alebo aspoň podané na doručenie cez poštový podnik (odporúčam si ponechať doklad o odoslaní, takže aspoň doporučene).

Nie každý zložil sľub na ustanovujúcom zasadnutí, tomu sa 30 dní počíta odo dňa zloženia sľubu.

Nie všade prebehli aj „pracovné“ rokovania zastupiteľstiev a boli zriadené aj komisie zastupiteľstiev. Tzv. komisiu na ochranu verejného záujmu by mali zriadiť v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov všetky zastupiteľstvá. Aj v tej najmenšej obci. Ak ešte neboli zriadené, neznamená to, že povinnosť podať majetkové priznanie odpadá. Odporúčam napriek tomu priznanie podať.

Priznanie sa spravidla podáva v zalepenej obálke, adresátom by mala byť Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, s adresou obecného/mestského úradu. Komisia môže byť nazvaná aj inak, ale spravidla je nazvaná takto.

Tí, ktorí majú majetkové priznanie podať ešte do konca roka 2018 uvádzajú príjmy za rok 2017.

Tí, ktorí môžu podať majetkové priznanie až do 9.1.2019 majú pre nejasnosť zákona na výber. Buď podajú majetkové priznanie s príjmami za rok 2017, alebo ak sú šikovní a vedia uviesť už príjmy za rok 2018, môžu ich uviesť a majú tým rovno splnenú aj povinnosť podať majetkové priznanie každoročne do 31.3. Radšej však na podaní uveďte, že ide o Oznámenie pri ujatí sa funkcie a aj za rok 2018. Takých však bude asi málo.

Nedávno Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií riešil prípad uvedenia resp. neuvedenia stavby, ktorá ešte nie je skolaudovaná a nie je ani zapísaná v katastri nehnuteľností. V majetkovom priznaní sa musia uviesť nehnuteľnosti vo vlastníctve. Podľa Občianskeho zákonníka sú nehnuteľnosťami pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

V uznesení Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 318/2008 je uvedené „Stavba ako samostatný predmet právnych vzťahov (ako vec v právnom zmysle) vzniká v okamihu, v ktorom je vybudovaná minimálne do takého štádia, počnúc ktorým všetky ďalšie stavebné práce smerujú už k dokončeniu tejto druhovo a individuálne určenej veci. K tomu u nadzemných stavieb dochádza vytvorením stavu, keď je už jednoznačne a nezameniteľným spôsobom zrejmé aspoň dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. Je nerozhodné, že ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, pretože vznik stavby nie je totožný s jej stavebnou dokončenosťou. Vznikom stavby ako veci v právnom zmysle nadobúda k nej zásadne vlastnícke právo stavebník, t.j. ten, kto stavbu uskutočnil s prejaveným úmyslom mať ju pre seba.“

Pre problematickosť tohto prípadu preto odporúčam uviesť aj rozostavanú stavbu. Predídete tým akýmkoľvek polemikám.

Prikladám sem aj príklad „majetkového priznania“, ktoré by malo mať všetky náležitosti, ktoré potrebujete. Môžete ho však podať v akejkoľvek podobe, predpísaná nie je.

Prajem čo najmenej starostí s administratívnymi záležitosťami, nech sa môžete sústrediť na správu a rozvoj vašej obce, mesta, či mestskej časti.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Sloboda

Venujem sa komunálnej politike, rodičovským združeniam a Radám škôl