Denník N

Prvá nemocnica, ktorá sa zaobíde bez lekárov?

Ďalšie, tentoraz trochu bizarné prvenstvo má Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici takmer na dosah…

(Fotografia schôdze nespokojných a sklamaných lekárov Lekárskeho odborového združenia, ktoré sa konalo dnes, t.j. 15.1.2019 na pôde nemocnice)

Riaditeľstvo FNsP FDR v roku 2017 navrhlo zvýšiť základné platy všetkým zamestnancom tak, aby bola splnená podmienka minimálnej mzdy určenej pre lekárov, ktorí patrili do danej platovej triedy. Základná mzda pritom rástla podľa dĺžky praxe zamestnanca, čo platilo pre všetkých zamestnancov, nielen pre lekárov.

Podľa novej kolektívnej zmluvy z konca roka 2018 má však základná mzda lekára klesnúť. V návrhu novej kolektívnej zmluvy je síce mzdová tabuľka oproti roku 2018 navýšená, avšak na návrh terajšieho vedenia nemocnice obsahuje klauzulu, podľa ktorej sa nevzťahuje na lekárov. To znamená, že lekári boli z tejto mzdovej tabuľky vylúčení.

Vylúčenie lekárov zo mzdovej tabuľky je zo strany terajšieho vedenia nemocnice prinajmenšom veľmi zvláštnym krokom. Na jednej strane sa totiž platy všetkých zamestnancov zvýšili vďaka zákonnej podmienke o lekárskych platoch, na druhej strane však boli samotní lekári z kolektívnej zmluvy vyčlenení a v konečnom dôsledku by mali byť zaplatení nižšou základnou mzdou – a navyše, bez ohľadu na dĺžku praxe. Naopak, platy zamestnancov administratívy a technických odborov ostali zvýšené.

Terajšie vedenie nemocnice bolo ochotné odstrániť takúto diskrimináciu lekárov len za podmienky plnenia ním určených ekonomických kritérií počas roka 2017 a 2018. Ide o nebývalý presun zodpovednosti za ekonomický chod nemocnice z manažmentu na tých, ktorí sa priamo starajú o zdravie pacientov.  V prípade nesplnenia týchto kritérií mali byť postihnutí lekári, no nie samotný manažment a vedenie nemocnice, čo je vskutku neuveriteľné. Tieto šetriace kroky sa však podarilo dosiahnuť (napríklad klesli náklady na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál), preto sa diskriminácia lekárov v praxi neprejavovala, hoci bola vlastne implicitne prítomná. Teraz, keď sú úsporné mechanizmy zabehnuté a nemocnici naďalej šetria nemalé prostriedky, riaditeľstvo sa lekárom „poďakovalo“ znížením základného platu na zákonom dané minimum.

Reálne to zatiaľ vyzerá tak, že na znenie takejto kolektívnej zmluvy – mimochodom, odsúhlasenej v neprítomnosti zástupcov Lekárskeho odborového združenia – doplatia najmä služobne starší lekári, teda tí skúsenejší, ktorí majú na starosti celé jednotky alebo oddelenia, nesú obrovskú zodpovednosť, učia svojich mladších kolegov a vychovávajú svojich budúcich zástupcov či nástupcov, čiže ďalších špičkových odborníkov. Sú to aj tí, vďaka ktorým sa Rooseveltova nemocnica stala najlepšou fakultnou nemocnicou v uplynulom roku. Lekári za svoju prácu nedostali žiadne koncoročné odmeny, ako to býva dokonca aj v našich slovenských zdravotníckych zariadeniach zvykom, ani nijaké iné odmeny vzhľadom na dosiahnutý výsledok.

Namiesto toho pociťujeme nevďak, sklamanie a hrubo neúctivé a diskriminačné jednanie zo strany riaditeľstva Rooseveltovej nemocnice.

Toto diskriminačné jednanie terajšie vedenie nemocnice schováva pod nový absurdný odmeňovací systém, ktorý vzbudil nevôľu aj medzi primármi a prednostami, na ktorých plecia sa teraz uvalil. Odmeňovací systém nemá byť totiž postavený na skúsenostiach lekára, respektíve na tabuľkových platoch, ale na rozhodnutí konkrétneho prednostu a primára, ktorý má určiť, v akej výške dostane konkrétny lekár odmenu. Táto odmena však nie je žiadnym bonusom alebo odmenou v pravom zmysle slova, v akom sme ho zvyknutí používať. Má byť len doplnkom toho, čo sa diskriminovaným lekárom zobralo, navyše, v rukách vedúcich pracovníkov, a nie nemennej a vopred určenej, čiže prehľadnej tabuľky.

Ak sa nejakej dobrej firme darí a prosperuje, zvýši platy všetkým zamestnancom. Ak sa má zle, tak zas platy zmrazí, prípadne niekde zníži a uberie. U nás, v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, však došlo k absurdnému rozhodnutiu terajšieho vedenia – že síce všetkým platy zvýši, ale kľúčovej skupine zamestnancov ich navzdory okolnostiam zníži. V čase, kedy sa oddelenia alebo celé nemocnice zatvárajú – a to nie pre nedostatok CT techniky, právnikov, ekonómov či administratívnych pracovníkov (!) – je takéto rozhodnutie prinajmenšom nepochopiteľné, podľa nás však hrubo neúctivé k našej dôležitej práci pre zdravie občanov a pre nemocnicu, ktorú stále považujeme za našu.

Lekári Michal Patarák a Jozef Baláž

 

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.