Denník N

Andrej Danko porušil zákon

Andrej Danko dokázateľne porušil Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon § 37 odseku (2).

Konkrétne možno považovať za porušenie § 37 odseku (2) “Použitie diela alebo časti diela podľa odseku 1 musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie.

Ako konštatovala osobitná komisia UMB a všetky významnejšie univerzity, Mgr. Danko postatne presiahol rámec “odôvodnený účelom citácie”, pretože vo “svojej” rigoróznej práci nielenže vykradol 5 kníh, ale navyše tieto zdroje ani necitoval.

“Zvyklosti”, o ktorých hovorí zákon sa nesmú porušovať! Ak sa porušia, tak ide o plagiát, lebo na celom svete sa tieto porušenia označujú pojmom “plagiátorstvo”.
Pán Danko teda nemá právo, ako porušovateľ zákona a podvodník, posobiť ako jeden z najvyšších predstaviteľov štátu.

Autorský zákon je pre pána Danka pravdepodobne nedostatočnou právnou normou. Očakávame teda, že bude iniciovať legislatívnu zmenu, v ktorej sa pre neho a pre jemu podobných, taxatívne a kvantitatívne v zákone určí, čo je „zvyklosť“ a čo je „odôvodnený účelo citácie“.

Takéto spresnenie zákona by dozaisto pomohlo podstatne redukovať plagiátorstvo, čo by  súčasne pomohlo nielen študentom, ale aj univerzitným pedagógom.

Proti porušeniu zákona sa pravdepodobne môžu ohradiť len tí, ktorým mohla vzniknúť ujma. A to sú autori tých piatich vykradnutých prác. Tí to však s najväčšou pravdepodobnosťou neurobia. Takže zostáva len dôrazne, prísne a presne poukazovať na to, že takáto prax, akú obhajuje A. Danko a pani ministerka Lubyová je absolútne neprípustná.

Andrej Danko by sa mal dovzdelať. Mal by ako právnik vedieť, že v čase, keď kompiloval  rigoróznu prácu, plati zákon 383/1997 Z.z. Autorský zákon, § 22 Citácia diela, v ktorommsa hovorí: Bez súhlasu autora sa môže použiť krátka časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele, ak je takéto rozmnoženie v súlade s riadnym použitím a jeho rozsah nepresahuje rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť zdroj a meno autora, ak sú v citovanom diele uvedené. Za takéto použitie nevzniká povinnosť poskytnúť autorovi odmenu.“

A. Danko nepoužil „krátku časť“, ale prácu kompiloval z rozsiahlych častí prevzatých cudzích textov…

Okrem toho, pri citácii neuviedol podľa príslušných štandardov ISO zdroje a mená autorov.

 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Dušan Katuščák

Bibliograf, knihovník, vysokoškolský profesor. V r. 2000-2012 generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine. V národnej knižnici pracoval od roku 1968. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Autor vyše 200 odborných a popularizačných publikácií a viacerých národných projektov.