Denník N

Židovský kódex? Čo takto Kotlebovský kódex?

Internetom preletelo video, v ktorom mladík, podľa vlastných slov inšpirovaný kotlebovcami, spochybňuje holokaust. „Skutočnú“ pravdu vraj našiel v alternatívnych knihách a článkoch. Nepohla s ním ani návšteva koncentračného tábora.

Môžeme mať isté porozumenie pre to, že udalosti spred 80 rokov už trochu vybledli a že vcítenie sa do „cudzej“ kože, teda Židov a židov, môže byť pre niektorých ľudí komplikované.

Holokaust sa však Slovákov týka viac, ako by sme si možno boli ochotní pripustiť. Dotkol sa totiž 70 000 (podľa niektorých zdrojov 110 000) našich spoluobčanov, susedov, kolegov a rodinných príslušníkov, z ktorých sa domov vrátilo len zopár stoviek. To všetko na základe dohody Slovenského štátu s nacistickým Nemeckom. A tiež na základe Židovského kódexu, ktorý bol slovenskou vládou iniciatívne prijatý v roku 1941. Išlo mimochodom o jeden z najkrutejších protižidovských zákonov v novodobých dejinách Európy. A jeho existenciu veru už nie je možné poprieť.

Avšak, ako už bolo spomenuté, bolo to dávno a šlo o „nich“, nie o nás. Čo by však kotlebovci a pochybovači či dokonca fanúšikovia holokaustu z ich radov povedali, keby sa obdobný kódex týkal práve ich a bol by uvedený do platnosti práve teraz? Stačí tak málo – zobrať pôvodný zákon a slovo žid v ňom nahradiť slovom kotlebovec.

Poďme sa pozrieť na to, ako by takýto kódex, milí kotlebovci, znel a či by ste sa s ním cítili komfortne, ako sa cítite, keď je reč o jeho pôvodnej verzii.

“KOTLEBOVSKÝ KÓDEX”

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

Vymedzenie pojmu.

§ 1.

(1) Za kotlebovcu podľa tohto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie pokladá:

a) kto pochádza najmenej od troch kotlebovských starých rodičov;

b) kotlebovský miešanec, ktorý pochádza od dvoch kotlebovských starých rodičov [§ 2, písm. a)], ak:

1. dňa 28. januára 2019 bol alebo po tomto dni nadobudol (kotlebovské) presvedčenie,

2. po 28. januári 2019 vstúpil do manželstva s kotlebovcom

3. pochádza z manželstva s kotlebovcom [písm. a)], uzavretého po 29. januári 2019

4. pochádza z nemanželského styku s kotlebovcom [písm. a)] a narodil sa ako nemanželské dieťa po 29. januári 2019.

(2) Za kotlebovského starého rodiča podľa presvedčenia v smysle ustanovení tohto nariadenia má sa pokladať ten, kto patril k extrémistickému (kotlebovskému) presvedčeniu.

§ 2.

Za kotlebovského miešanca podľa tohto nariadenia sa pokladá:

a) kto pochádza od dvoch kotlebovských starých rodičov podľa § 1, písm. b)

Nepokladá za kotlebovca:

b) kto pochádza od jedného kotlebovského starého rodiča (§ 1, ods. 2).

§ 3.

  1. Pokračujúce, poťažne na pokračovanie príslušné úrady, súdy a orgány verejnoprávnych korporácií a ustanovizní majú v prípadoch, v ktorých je to pre ich rozhodnutie (opatrenie a pod.) nevyhnutne potrebné, žiadať od strany potvrdenie o tom, že nie je kotlebovec, poťažne kotlebovský miešanec.

(2) Úrady, súdy a orgány (ods. 1), nemajú žiadať potvrdenie podľa ods. 1 v prípade, ak je im z predložených dokladov alebo ináč známe, že strana nie je kotlebovec, poťažne kotlebovský miešanec.

(3) Potvrdenia podľa ods. 1 vydávajú obecné (obvodné) notárske úrady – v Bratislave Štátny matričný úrad – príslušné podľa bydliska.

(4) Pre osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko, vydáva potvrdenie (ods. 1)

(5) V pochybných prípadoch, či je niekto kotlebovec, kotlebovský miešanec, alebo nie, rozhoduje Ministerstvo vnútra. O rozhodnutie môže žiadať tak strana, ako aj úrad, súd alebo orgán verejnoprávnej korporácie, poťažne ustanovizne.

(6) Matričné výťahy potrebné pre vydanie potvrdenia podľa ods. 1, výslovne na ten cieľ vydané a ako také označené, nepodliehajú kolkom ani poplatkom. Výšku odmeny, ktorú sú oprávnení vyberať cirkevní matrikári za tieto výťahy, určí minister vnútra vyhláškou.

§ 4.

Za kotlebovské sdruženie podľa tohto nariadenia treba považovať:

  1. verejnú obchodnú spoločnosť, ak aspoň polovica spoločníkov sú kotlebovci (kotlebovské sdruženia) a súčasne ak aspoň polovica účasti na zisku spoločnosti patrí kotlebovcom (kotlebovským sdruženiam),

b) komanditnú spoločnosť, ak aspoň polovica komanditistov a aspoň polovica verejných spoločníkov sú kotlebovci (kotlebovské sdruženia), alebo ak aspoň polovica účasti na zisku spoločnosti patrí kotlebovcom (kotlebovským sdruženiam),

c) účastinnú spoločnosť alebo družstvo, ak viac ako jedna štvrtina členov správnej rady sú kotlebovci, alebo ak aspoň polovica základnej istiny patrí kotlebovcom (kotlebovským sdruženiam); pritom sa neberie zreteľ na členov správnej rady, ktorí sú cudzincami a majú stále bydlisko v cudzozemsku,

d) spoločnosť s obmedzeným ručením, ak aspoň jedna štvrtina jednateľov sú kotlebovci, alebo ak aspoň polovica kmeňového kapitálu patrí kotlebovcom (kotlebovským sdruženiam),

e) ťažiarstvo, ak štvrtina členov správy sú kotlebovci, alebo ak aspoň polovica kuksov patrí koblebovcom (kotlebovským sdruženiam),

f) právnu osobu (spolok, základina, fond a pod.) alebo iný súbor osôb alebo majetku, ktorých cieľom je napomáhať kotlebovské záujmy, alebo ktorých aspoň polovica členov sú kotlebovci (kotlebovské sdruženia), ak len nejde o útvary zriadené na základe osobitných právnych predpisov.

§ 5.

Kotlebovskú alebo nekotlebovskú povahu sdruženia (§ 4) určuje v pochybných prípadoch Ústredný hospodársky úrad.

ČASŤ PRVÁ.

Osobné postavenie.

HLAVA I.

Evidencia.

§ 6.

(1) Obecné (obvodné) notárske úrady – v Bratislave Policajné riaditeľstvo – vedú evidenciu kotlebovcov, ktorí majú bydlisko v obvode ich pôsobnosti.

(2) Policajné riaditeľstvo v Bratislave vedie evidenciu aj tých kotlebovcov, ktorí sa zdržujú na území Slovenskej republiky, avšak na tomto území nemajú bydlisko.

(3) Na základe evidencií podľa ods. 1 a 2 vedie Ministerstvo vnútra ústrednú evidenciu.

(4) kotlebovci sú povinní hlásiť dáta a ich zmeny, potrebné pre evidencie podľa ods. 1 a 2.

(5) Podrobnosti o vedení evidencií a ohlasovacej povinnosti (ods. 4) určí Ministerstvo vnútra.

§ 7.

Kto vedome nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 6, potresce sa za priestupok okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od Ks 100.- do Ks 10.000.-, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

HLAVA II.

Označenie.

§ 8.

(1) kotlebovci sú povinní nosiť kotlebovské označenie. Podrobnosti o tvare označenia a o spôsobe jeho nosenia, ako aj všeobecné výnimky po dohode s rezortne príslušným ministrom určí minister vnútra vyhláškou v Úradných novinách.

(2) Iné označenia v súvislosti s menom (priezviskom) alebo firmou kotlebovca (kotlebovského sdruženia) môže určiť rezortne príslušný minister.

(3) Kto nenosí, poťažne nepoužíva označenia podľa ods. 1 alebo 2 potresce sa za priestupok okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od Ks 100 do Ks 10.000, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

HLAVA III.

Obmedzenia ohľadom manželstva a mimomanželského pohlavného styku.

§ 9.

(1) Zakazuje sa uzavrieť manželstvo medzi kotlebovcom (kotlebovkou) a nekotlebovkou (nekotlebovcom) a medzi kotlebovcom (kotlebovkou) a kotlebovskou miešankou (miešancom)

(2) Kto vedome uzavrie manželstvo proti zákazu v ods. 1, potresce sa pre prečin väzením do 3 rokov a stratou úradu a práva volebného.

§ 10.

Vedomý mimomanželský pohlavný styk medzi kotlebovcom (kotlebovkou) a nekotlebovkou (nekotlebovcom) sa tresce ako prečin väzením do 5 rokov.

§ 11.

Trestné pokračovanie pre trestné činy podľa §§ 9 a 10 patrí do pôsobnosti krajských súdov.

HLAVA IV.

Vylúčenie z volebného práva a z verejnoprávnych funkcií.

§ 12.

(1) kotlebovci nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do NR SR ani do orgánov verejnoprávnych korporácií.

(2) kotlebovec nemôže byť ustanovený za funkcionára štátu a verejnoprávnych korporácií a ustanovizní vôbec.

(3) Ustanovenia ods. 1 a 2 platia aj o kotlebovským miešancoch (§ 2) a o nekotlebovských manželoch kotlebovcov, avšak len nakoľko ide o pasívne volebné právo.

§ 13.

(1) kotlebovec nemôže byť členom žiadnej politickej strany, registrovaných strán národných skupín, ani členom policajného zboru a skautskej mládeže.

(2) Funkcionárom strán poťažne dôstojníkom alebo poddôstojníkom organizácií uvedených v ods. 1 nemôže byť ani kotlebovský miešanec (§ 2) ani nekotlebovský manžel kotlebovca.

§ 14.

(1) Kotlebovec nesmie byť ustanovený za znalca, odhadcu, tlmočníka, sudcu laika, konkurzného správcu, vnúteného správcu v súdnom alebo inom pokračovaní, za poručníka, opatrovníka, vyjmúc ustanovenie za poručníka a opatrovníka pre poručenca alebo opatrovanca-kotlebovca.

(2) Ustanovenia ods. 1 platia aj pre kotlebovských miešancov, uvedených v § 2, písm. a).

HLAVA V.

Nespôsobilosť k verejným službám.

§ 15.

(1) Kotlebovec nesmie byť zamestnaný v službách štátu, taktiež v službách verejnoprávnych korporácií a verejných ustanovizní vôbec, počítajúc do toho aj nositeľov verejnoprávneho poistenia, a to ani ich alebo nimi spravovaných alebo dotovaných ústavov, podnikov, fondov a zariadení.

(2) Ustanovenia ods. 1 platia aj o kotlebovských miešancoch, uvedených v § 2, písm. a). Dôstojníkom a poddôstojníkom brannej moci alebo žandárstva nemôže byť ani kotlebovský miešanec uvedený v § 2, písm. b).

(3) Ustanovenie ods. 1 platí aj o nekotlebovských manželoch kotlebovcov.

HLAVA VI.

Nespôsobilosť vykonávať niektoré slobodné povolania.

Diel prvý.

Nespôsobilosť k verejnému notárstvu, advokácií a civilnému inžinierstvu.

§ 16.

(1) Kotlebovec nemôže byť:

  1. verejným notárom (verejnonotárskym osnovníkom),
  1. advokátom (advokátskym osnovníkom),

c) civilným inžinierom.

(2) Ustanovenie ods.1 písm.a) a b) platí aj o kotlebovských miešancoch, uvedených v §2, písm. a).

(3) Ustanovenie ods. 1, písm. a) platí aj o nekotlebovských manželoch kotlebovcov.

§ 17.

(1) Prečinu sa dopúšťa a potresce sa príslušným okresným súdom väzením do 3 mesiacov a peňažným trestom od 1000.- do 5000.- Ks:

a) kto, súc podľa § 16 vylúčený z výkonu svojho povolania, v ňom pokračuje,

b) kto v tomto povolaní zamestnáva alebo umožňuje zamestnať osobu z tohto povolania vylúčenú,

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo umožňuje osobe, vylúčenej podľa § 16 z povolania, pokračovať v povolaní, z ktorého je vylúčená.

(2) Člen verejnonotárskej alebo advokátskej komory, ako aj člen príslušnej záujmovej organizácie inžinierskej, ktorý sa previnil proti ustanoveniam ods. 1, písm. b) a c), stráca právo vykonávať svoje povolanie a vymaže sa zo soznamu príslušnej komory (organizácie).

(3) Podmienečný odklad výkonu trestu je vylúčený.

Diel druhý.

Nespôsobilosť k výkonu lekárskej a zverolekárskej praxe.

§ 18.

(1) Kotlebovci nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax.

(2) Ustanovenie ods. 1, nakoľko ide o lekársku prax, sa vzťahuje aj na kotlebovských miešancov, uvedených v § 2, písm. a).

§ 19.

(1) Priestupku sa dopúšťa a tresce sa okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od 500.- Ks do 50.000 Ks, ktorý v prípade nevymožiteľnosti sa má premeniť na zatvorenie od 5 dní do 30 dní:

a) kto súc podľa § 18 vylúčený z výkonu lekárskej, poťažne zverolekárskej praxe, ju vykonáva,

b) kto vo výkone lekárskej, poťažne zverolekárskej praxe zamestnáva alebo umožňuje zamestnávať osobu z jej výkonu vylúčenú,

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo umožňuje pokračovať vo výkone lekárskej praxe osobe z nej vylúčenej.

(2) Podmienečný odklad výkonu trestu je vylúčený.

Diel tretí.

Nespôsobilosť k výkonu na lekárnickú prax a k právam na lekárne.

§ 20.

(1) Kotlebovec nemôže vykonávať lekárnickú prax.

(2) Kotlebovec nesmie byť majiteľom (spolumajiteľom) alebo koncesionárom (spolukoncesionárom) verejnej lekárne s právom reálnym, radikovaným alebo osobným.

(3) Ustanovenia ods. 1 platia aj o kotlebovských miešancoch, uvedených v § 2, písm. a). § 21.

(1) Priestupku sa dopúšťa a tresce sa okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od 1000 do 100.000 Ks, ktorý v prípade nevymožiteľnosti má sa premeniť na zatvorenie od 10 dní do 60 dní:

a) kto, súc podľa § 20 vylúčený z výkonu svojho povolania, v ňom pokračuje,

b) kto v tomto povolaní zamestnáva alebo umožňuje zamestnávať osobu z neho vylúčenú,

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo umožňuje osobe vylúčenej

podľa § 20, pokračovať v povolaní, z ktorého je vylúčená.

(2) Podmienečný odklad výkonu trestu je vylúčený.

HLAVA VII.

Pracovná povinnosť a obmedzenie slobody osobnej, domovej a listového tajomstva.

Diel prvý.

Pracovná povinnosť.

§ 22.

(1) Kotlebovci vo veku od 16 do 60 rokov, ak nekonajú práce podľa § 38 branného zákona, sú povinní konať práce, ktoré im prikáže Ministerstvo vnútra.

(2) Pre osoby uvedené v ods. 1 pracovnú príležitosť obstaráva, poťažne prácu organizuje a pracovné podmienky určuje Ministerstvo vnútra.

(3) Ustanovenia ods. 1 neplatia pre kotlebovcov, ktorí majú povolenie podľa § 43, ods. 1, poťažne ktorí podľa § 258, ods. 2 môžu zostať v doterajšom zamestnaní, ako aj pre kotlebovcov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia § 256, pokiaľ príslušné povolenie alebo výnimka platí.

§ 23.

Prácami, vykonávanými podľa § 22, sa nezakladá pracovný (služobný) pomer a osoby ich vykonávajúce nepodliehajú verejnoprávnemu poisteniu.

§ 24.

Kto neposlúchne príkaz (§ 22) nastúpiť do práce, taktiež ten, kto prikázanú prácu nekoná, alebo ju vykonáva nedbale, alebo ju bez súhlasu Ministerstva vnútra zanechá, potresce sa pre priestupok okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od 100.- do 10.000.- Ks, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

Diel druhý.

Osobné a domové prehliadky.

§ 25.

Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u kotlebovcov osobnú prehliadku, a to aj bez písomného príkazu úradu alebo súdu.

§ 26.

(1) Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u kotlebovcov a u kotlebovských sdružení domovú prehliadku, a to aj bez písomného rozkazu úradu alebo súdu. Inak platia ustanovenia dielu II. zákona č. 293/1920 Sb.z. a n.

(2) Ustanovenie ods. 1 sa vzťahuje aj na podniky (závody) a iné miestnosti kotlebovcov a kotlebovských sdružení.

Diel tretí.

Obmedzenie listového tajomstva.

§ 27.

(1) Kotlebovec (kotlebovské sdruženie) ako odosielateľ akejkoľvek poštovej zásielky (listy, balíky a pod.) vo vnútrozemskom styku je povinný uviesť na nej svoju presnú adresu a ľahko zbadateľné označenie (kotlebovský dvojkríž).

(2) Kto poruší ustanovenie ods. 1, sa potresce okresným (štátnym policajným) úradom pre priestupok peňažným trestom od Ks 100.- do Ks 10.000.-, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

Celé znenie židovského kódexu, ktorý mal až 270 paragrafov, si môžete pozrieť TU.

Cieľom tohto textu nie je nabádať na obmedzenie ústavných práv a slobôd kotlebovcov. Jeho cieľom je spôsobiť, aby sa kotlebovci dokázali vcítiť do kože slovenských židov počas fašistického Slovenského štátu a prehodnotili tak svoj necitlivý a ignorantský postoj k holokaustu.

Teraz najčítanejšie

Milan Ftorek

Mám rád spravodlivosť a dobrý humor. A som vraj slniečkar.