Denník N

Kritické zhodnotenie kandidátov na funkciu ústavného sudcu a ich objektívne poradie

Je úplne jasné, že bežného človeka veľmi ústavný súd nezaujíma. Veď prečo? Vo svojom živote s ním nikdy nepríde do kontaktu. Možno jedným uchom zachytí, že práve prebiehajú nejaké voľby. Maximálne sa pozastaví nad tým, že medzi kandidátmi je pár politicky exponovaných osôb. To je všetko.

 

Pre tých, ktorí sa o nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti zaujímajú, je otázka voľby kandidátov ústavných sudcov viac než zaujímavá. Voľba kandidátov je politická záležitosť. Nikto nevidí do kuloárnych dohôd. Ale my ostatní by sme mohli nejakým spôsobom kandidátov ohodnotiť. Samozrejme podľa objektívnych kritérií.

 

Objektívne kritériá ohodnocujú odbornú právnu prax, dosiahnutú úroveň vzdelania a publikačnú činnosť. Tiež je nutné ohodnotiť roky nečinnosti mínusovými bodmi. Teda roky, kedy kandidát nevykonával žiadnu odbornú právnu prax. Ak by sa volil namiesto ústavného sudcu kardiochirurg, tiež by nikto nechcel, aby mu zajtra operoval srdce niekto, kto desať rokov s chirurgiou a dokonca s medicínou nič nemal.

 

Hodnotenie podľa objektívnych kritérií nedáva odpoveď na odborné a morálne kvality kandidáta, pretože to je subjektívne hodnotenie vyžadujúce osobnú skúsenosť s daným kandidátom. A v skutočnosti by mohol byť aj posledný tým najlepším odborníkom. Objektívne hodnotenie kandidátov vychádza zo zverejnených dokumentov na webovej stránke NR SR. Je potrebné tiež počítať so štandardnou štatistickou chybou vo výsledkoch.

 

V prípade, ak by niekto cítil, že poradie by malo byť iné, tak sa mu vopred ospravedlňujem, ale každý si môže zostaviť poradie kandidátov podľa vlastných kritérií.

 

Ja vám ponúkam tieto :

 

Odborná právna prax = prax sudcu ESĽP, sudcu ústavného súdu, sudcu, súdneho poradcu ústavného súdu, súdneho exekútora, advokáta, notára, prokurátora, komerčného právnika, správcu, vedeckého pracovníka, vysokoškolského pedagóga, pedagóga na Justičnej akadémii SR alebo ČR, pedagóga Európskej justičnej vzdelávacej siete európskych sudcov a prokurátorov, pedagóga na Inštitúte verejnej správy, školiteľa pre SAK, stáž sudcu, ad hoc sudcu ESĽP, člena CEPEJ, kontaktného bodu EJS, zástupcu EUROJUST, člena subkomisie Benátskej komisie, prax v Európskom centre pre deliktné a poistné právo, European Law Institute, European Consumer Law Group, národného experta pre prijímanie vnútornej legislatívy, agenta pre zastupovanie SR v konaní pred ESĽP, právneho poradcu v kabinete generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, právneho zástupcu UNHCR v SR, zástupcu SR pred súdmi Európskej únie, právneho poradcu Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, právneho poradcu politickej, ekonomickej a informačnej sekcie Delegácie Európskej komisie, člena komisie pre rekodifikáciu, výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a predsedu súdu, skúšobnej komisie Justičnej akadémie, Právnického inštitútu MS SR, Inštitútu pre verejnú správu, Inštitútu vzdelávania MS SR, odboru legislatívy na ministerstve, odboru justičnej spolupráce na ministerstve, odboru medzinárodného práva na ministerstve, sekcie trestného práva ministerstva, odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta SR, právneho odboru VOP SR, legislatívnej skupine SAK, skúšobnej komisie SAK, legislatívnej komisie SKE = 1 rok = 1 bod

 

Koeficienty :

 

 • Odborná právna prax z pohľadu odbornosti môže mať priebeh modifikovanej Gaussovej krivky :

 

 • Odborná právna prax 0 – 1 rok = 0,50
 • Odborná právna prax 1 – 2 rok = 0,60
 • Odborná právna prax 2 – 3 rok = 0,70
 • Odborná právna prax 3 – 4 rok = 0,80
 • Odborná právna prax 4 – 5 rok = 0,90
 • Odborná právna prax 6 – 10 rok = 1,00
 • Odborná právna prax 11 – 15 rok = 1,10
 • Odborná právna prax 16 – 20 rok = 1,20
 • Odborná právna prax 21 – 25 rok = 1,10
 • Odborná právna prax 26 – 30 rok = 1,00
 • Odborná právna prax 31 – 35 rok = 0,90
 • Odborná právna prax 36 – 40 rok = 0,80
 • Odborná právna prax 41 – 45 rok = 0,70

 

 • Súbeh druhej odbornej právnej praxe = 0,50
 • Súbeh tretej odbornej právnej praxe = 0,25
 • Súbeh štvrtej odbornej právnej praxe = 0,10
 • Súbeh piatej a ďalšej odbornej právnej praxe = 0,05
 • Súbeh odbornej právnej praxe – čiastočný úväzok = 0,20
 • Ak kandidát neuviedol obdobie praxe, tak mu ju nie je možné započítať
 • Prax externého poradcu ústavného súdu = 1,15
 • Prax interného poradcu ústavného súdu = 1,25
 • Prax sudcu ústavného súdu = 1,50
 • Sudca ESĽP = 2,25

 

 • Subkomisia Benátskej komisie, ad hoc sudca ESĽP, člen CEPEJ, kontaktný bod EJS, zástupca EUROJUST, člen Európskeho centra pre deliktné a poistné právo, člen European Law Institute, člen European Consumer Law Group, legislatívna skupina SAK, skúšobná komisia SAK, pracovná skupina pre trestné právo SAK, pracovná skupina pre pracovné právo SAK, pracovná skupina pre verejné právo SAK, disciplinárna komisia SKE, disciplinárny senát Súdnej rady SR, disciplinárna komisia SAK, Národný konvent SR o Európskej únii, pomoc obetiam násilia, výberová komisia pre výberové konania na funkciu sudcu a predsedu súdu, legislatívna rada vlády, rada vlády pre protidrogovú politiku štátu, Terminologická komisia ÚGKK SR, medzirezortný expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou, skúšobné komisie pre obhajobu diplomových prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác mimo pedagogickej činnosti, odborové komisie doktorandského štúdia mimo pedagogickej činnosti, príprava návrhu zákona na základe vymenovania ministrom alebo Súdnou radou SR, prednášky pre SAK spolupráca so skupinou expertov vytvorenou Departmentom rady Európy pre súdnictvo a právnu spoluprácu = 0,20
 • V prípade, ak kandidát neuvádza, v ktorých rokoch pôsobil ako člen komisií, len sa obmedzuje na určenie ako mnohých, tak sa započítavajú v počte 5, a to v posledných 5 rokoch. Ak kandidát uvádza členstvo v komisii bez uvedenia roku, tak sa započítava posledný rok.

 

 • Školenie a študijný pobyt v zahraničí, študijná návšteva na ESĽP, odborná stáž v zahraničí, medzinárodný kurz = 0,20

 

 • Vzdelanie :

 

 • LLM = 1,05
 • PhD., CSc., J.S.D= 1,10
 • DrSc = 1,20
 • doc = 1,25
 • prof = 1,50

 

 • Člen Súdnej rady Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda, podpredseda alebo člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, predseda Väzenskej komisie Ústavnoprávneho výboru NR SR, člen výboru NR SR pre ľudské práva, člen výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, člen výboru NR SR pre európske záležitosti, účasť na konferencii a seminári bez vlastnej prednášky, obchodný radca, projektový manažér, vedúci alebo člen delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, vedúci Stálej delegácie NR SR v Stredoeurópskej iniciatíve, predseda vlády SR, podpredseda NR SR, štátny tajomník ministerstva, riadiaci výbor ERA, predseda SŠHR SR, člen výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, člen výboru NR SR pre európske záležitosti, člen osobitného kontrolného výboru NR SR pre preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, člen redakčnej rady = 0,00 – nakoľko sa nejedná o odbornú právnu prax

 

 • Roky nečinnosti

 

 • Bez odbornej právnej praxe 0 – 1 rok = – 0,05
 • Bez odbornej právnej praxe 1 – 2 rok = – 0,10
 • Bez odbornej právnej praxe 1 – 2 rok = – 0,15
 • Bez odbornej právnej praxe 2 – 3 rok = – 0,20
 • Bez odbornej právnej praxe 3 – 4 rok = – 0,25
 • Bez odbornej právnej praxe 4 – 5 rok = – 0,30
 • Bez odbornej právnej praxe 6 – 10 rok = – 0,50
 • Bez odbornej právnej praxe 11 – rok = -1,00

 

Publikácie

 

 • Monografie = 300 strán = 1 bod
 • Monografie prepracované vydanie = 300 strán = 0,5 bodu
 • Spoluautor monografie bez uvedenia počtu strán na autora je počet strán spoluautora určený ako podiel počtu strán monografie a počtom autorov = 300 strán 1 bod
 • V prípade spoluautora monografie a nemožnosti dohľadať počet autorov alebo nutného vynaloženia značného úsilia zo získaním tejto informácie, sa počíta k počtu autorov 5 spoluautorov
 • Kapitoly v monografiách, štúdie, články a zborník = 300 strán = 1 bod
 • Spoluautor štúdie, článku a zborníku bez uvedenia počtu strán na autora je počet strán spoluautora určený ako podiel počtu strán štúdie, článku, zborníku a počtom autorov = 300 strán = 1 bod
 • V prípade nemožnosti dohľadať počet strán alebo v prípade nutného vynaloženia značného úsilia zo získaním tejto informácie sa použije priemerný počet strán autora v prípade štúdie, článku a zborníku, ak to nie je možné, priemerný počet strán iných autorov štúdie, článku a zborníku = 13 strán, v prípade monografie je určený ako priemerný počet strán monografií autora, ak to nie je možné, priemerný počet strán iných autorov štúdie, článku a zborníku = 13 strán
 • Poradie kandidátov je nasledovné :

 

č. Kandidát body
1 doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. 104,09
2 prof. JUDr. Anton Dulák, PhD. 84,81
3 doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. 84,79
4 JUDr. Ján Šikuta, PhD. 68,68
5 doc. JUDr. Radoslav Prochádzka, PhD., JSD. 65,64
6 JUDr. Soňa Mesiarkinová 64,30
7 Dr. H. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 56,92
8 JUDr. Juraj Sopoliga 51,92
9 JUDr. Ladislav Duditš 49,41
10 JUDr. Daniela Švecová 47,32
11 JUDr. Pavol Malich 45,72
12 doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 44,06
13 JUDr. Štefan Kseňák, PhD. 42,93
14 doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. 42,41
15 doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 38,30
16 JUDr. Karol Kovács 35,71
17 JUDr. Libor Duľa 35,59
18 JUDr. Ľuboš Szigeti 35,30
19 JUDr. Ján Štiavnický, PhD. 33,85
20 JUDr. Ivan Fiačan, PhD. 32,74
21 doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 31,17
22 JUDr. Marek Tomašovič, PhD. 30,95
23 JUDr. Eva Fulcová 30,52
24 JUDr. Marián Sluk, PhD. 29,87
25 JUDr. Peter Straka 29,23
26 JUDr. Michal Truban 29,09
27 JUDr. Boris Gerbery 27,46
28 JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. 27,33
29 JUDr. Robert Šorl, PhD. 25,89
30 Mgr. Dagmar Fillová 21,06
31 JUDr. Zuzana Pitoňáková 20,56
32 Mgr. Radovan Hrádek 20,50
33 Mgr. Peter Melicher 19,40
34 JUDr. Martin Javorček 19,30
35 JUDr. Michal Matulník 17,57
36 Mgr. et Mgr. Eva Kováčechová 17,41
37 Mgr. Edita Pfundtner 14,00
38 JUDr. Ján Kičura 13,65
39 JUDr. Monika Jankovská 13,62
40 doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. 10,54

 

Carpe diem

Teraz najčítanejšie