Denník N

Jedlo ako vstupenka? – mýty o materských školách alebo čo nás naozaj straší (3)

Neviem, či mi toto niekto uverí. Znie to totiž absurdne. Predstavte si, že práve „obedy zadarmo“ spôsobujú, že niektoré deti ostávajú pred dverami materskej školy bez jedla a bez vzdelávania. Som si istá, že toto nebol zámer. Posúďte sami.

Podstatu dotácie na podporu stravovacích návykov chápu všetci – do materských škôl, resp. na predprimárne vzdelávanie treba pritiahnuť čo najviac detí minimálne od päť rokov veku, pretože práve predprimárne vzdelávanie sa ukazuje ako významný faktor úspešnosti detí na ďalších stupňoch vzdelávania.  Takých štúdií a dôkazov sa nájde na národnej a medzinárodne úrovni mnoho, takže sa štát rozhodol to zobrať na vedomie a začlenil cieľ zvýšiť podiel participácie detí na predprimárnom vzdelávaní aj do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Hovorí sa okrem iného o cieli dosiahnuť do roku 2020 95% zaškolenosť detí od veku 4 rokov a odstránení finančných bariér prístupu detí z rodín s nízkym príjmom k predprimárnemu vzdelávaniu. To je skvelý cieľ, ktorý všetci veľmi podporujeme.

A tak v súlade s týmito dôkazmi, správami, tlakmi a rozhodnutiami prišli výzvy na rozširovanie kapacít materských škôl, hľadajú sa všetky možné opatrenia ako sprístupniť materské školy všetkým deťom bez rozdielu. V súlade s týmto sa zaviedla novelou zákona 544/2010 Z.z. tzv. dotácia na podporu stravovacích návykov detí „navštevujúcich posledný ročník materskej školy“. Mimochodom, v materskej škole neexistujú ročníky a dotácia sa poskytuje deťom rok pred plnením školskej dochádzky, teda aj deťom s odloženou školskou dochádzkou, ktoré zavedením tohto zvláštneho slovného spojenia vlastne akoby opakujú ročník, čo je samozrejme hlúposť.

Poďme k tej najčudnejšej absurdite, čo toto opatrenie prinieslo mnohým materským školám.

Aby bolo možné dotáciu využívať účelne a hospodárne, všetky deti rok pred plnením školskej dochádzky musia prísť do materskej školy najneskôr do 8:00, kedy školská jedáleň normuje stravu pre celý deň. To znamená, že musí presne na gram vedieť pre koľko detí a teda koľko v ten deň vyskladniť mlieka, pečiva, mäsa, ryže, masla, soli, oleja, fazule, mrkvy či múky.  O 8:00 školská jedáleň teda zapíše na stravovanie len deti – predškolákov, ktoré sú fyzicky prítomné v materskej škole. Ak dieťa mešká a zákonní zástupcovia jeho neskorší príchod vopred neohlásia, strava mu nie je poskytnutá, teda ho učiteľka do materskej škole už vlastne prijať nemôže. Respektíve môže, no bez nároku na stravu a možnosti mu stravu akokoľvek ináč zabezpečiť. Rodičia totiž, až na výnimky zdôvodnené zdravotným stavom dieťaťa, nesmú za žiadnych okolností do materskej školy priniesť dieťaťu jedlo, vlastne ani sirupovú vodu.

Nárok na stravu a teda aj na pobyt materskej škole strácajú v ten deň deti – predškoláci, rodičom ktorých sa stane ráno nepredvídaná okolnosť, ktorá ich na ceste trochu zdrží a nestihnú včas oznámiť, že budú meškať. Znamená to, že deti – predškoláci v tento deň strácajú právo nielen na stravu, ale aj na vzdelávanie. Dieťa predsa nemôže byť v materskej škole celý deň hladné, to je neprijateľné.

Áno, poriadok musí byť. Áno, nech sa vzdelávanie začína o 8:00. Áno, za stravu zadarmo musia rodičia priniesť nejaké obete, aj keď ju mnohí vôbec nepotrebujú alebo si ju veľmi radi uhradia sami. No takúto voľbu rodič nemá. V individuálnych prípadoch, ktorých sa však na Slovensku denne vyskytne iste veľké množstvo, má rodič a hlavne dieťa v ten deň proste smolu.

Podstata problému tkvie v tom, že materské školy sú vzdelávacie inštitúcie poskytujúce predprimárne vzdelávanie s možnosťou stravovania. Materská škola bez školskej jedálne môže existovať, školská jedáleň bez materskej školy existovať nemôže. Prioritou v citovaných dokumentoch a aj prioritou ministerstva školstva je  vzdelávanie nie stravovanie, kdežto v súčasnosti, aplikovaním pravidiel poskytovania dotácie, sa prioritou materskej školy a každodenného prijatia dieťaťa na vzdelávanie stalo stravovanie. Vzniknutá situácia ma donútila okrem iného podrobne si preštudovať zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nikde som nenašla zmienku o tom, že vzdelávanie dieťaťa je podmienené jeho stravovaním. Takáto situácia však nastala realizáciou poskytovania dotácie na podporu stravovacích návykov pre deti rok pred plnením školskej dochádzky.

Situácia je patová, pretože dieťa, ktoré nemá zabezpečenú stravu, nemôže byť prijaté na celodenné, ani poldenné vzdelávanie a ani rodič mu stravu do materskej školy nesmie priniesť.

Dotácia na podporu stravovacích návykov pre deti rok pred plnení školskej dochádzky bola zavedená ako opatrenie podporujúce účasť detí na výchove a vzdelávaní. Vzniknutá situácia však vedie k tomu, že v niektorých prípadoch budeme deťom vo vzdelávaní brániť, nie ho podporovať. Blíži sa tiež zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti rok pred plnením školskej dochádzky. Ak budeme pokračovať v tejto praxi, dopadne to tak, že školské jedálne budú i keď len v individuálnych prípadoch ale predsa len mariť povinnú účasť detí na vzdelávaní.

O toto určite nikomu nešlo. Čo s tým urobíme?

Teraz najčítanejšie

Michaela Vargová

Venujem sa predškolskej pedagogike. Aktuálne som riaditeľkou jednej milej materskej školy, ktorú mám veľmi rada. a predsedníčkou OZ Rada pre rozvoj materských škôl. Náš ľudský svet vo svete prírody ma fascinuje. Na zázraky neverím.