Denník N

Daň za nescelené pozemky, platba pôdou a refundácie nákladov na pozemkové úpravy

Súčasná vláda nevyužíva všetky možnosti na to, aby spravila poriadok vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Ukazuje sa, že brzdou zmien je samotný systém, kde o tom, že sa pozemkové úpravy budú vykonávať, rozhodujú politici a preto ich treba osamostatniť, aby žili svojím životom.

O súčasnej súťaži sa hovorí, že by mala naštartovať pozemkové úpravy na Slovensku. Je to však len záplata, ktorá nerieši podstatu problému. Na jednej strane sú poľnohospodári, ktorým pozemkové úpravy okrem umožnenia prístupu k pôde zlepšujú funkcionalitu hospodárenia na pôde a na druhej strane je pomerne veľmi malá skupina projektantov pozemkových úprav, ktorú štát špecializoval na vykonávanie pozemkových úprav ako perspektívnu a dlhodobo vykonávanú špecializovanú činnosť. Následne túto investíciu prenechal bez využitia tým, že takmer desať rokov nezadal žiadne nové projekty a nevytvoril prostredie a systém, ktorý by mohol ponechať na seba a profitovať z neho.

Preto by malo byť prioritou všetkých snáh o pozemkové úpravy ich oddelenie od politiky a nahradenie ich iným modelom, ktorý by zohľadňoval potreby a nevyhnutnosť majetkoprávneho vysporiadania a užívateľských vzťahov formou pozemkových úprav. Jedným z dôvodov nevykonávania projektov je aj večný nedostatok peňazí na pozemkové úpravy, ktoré sú pre jednotlivca alebo aj poľnohospodárov veľmi vysoké, hoci náklady na pozemkové úpravy sú zanedbateľné v porovnaní s inými aktivitami ministerstva.

Jednou z možností financovania pozemkových úprav sú dane. Daň z nájmu, pevná sadzba za každý m2 a vlastnícky podiel a predaja, % z kúpnej ceny nescelených pozemkov je technologicky veľmi jednoduchá a ak sa dobre nastaví, bude motivovať vlastníkov a užívateľov k tomu, aby sa v ich katastri vykonali pozemkové úpravy. Účelovo viazané prostriedky by sa dali do fondu, ktorý by tieto peniaze spravoval a vyberal katastrálne územia, kde sa budú postupne pozemkové úpravy vykonávať. Je zrejmé, že ak by to chcel každý, tak vzhľadom na obmedzené kapacity projektantov pozemkových úprav by pozemkové úpravy zdraželi v dôsledku zvýšeného dopytu. Na druhej strane je to lákavá možnosť ako spraviť jednoduché riešenie a získať peniaze do rozpočtu, lebo podobných scenárov tu už bolo niekoľko.

Druhá forma, ktorá by priniesla nezávislosť od štátu je platba pôdou. Odhadom na krytie nákladov na vykonanie pozemkových úprav v celom katastrálnom území postačuje zhruba 6% výmery pri cenách podľa ocenenia pozemkov pre účely pozemkových úprav. Ide to aj teraz, podľa súčasných zákonov. Princíp je jednoduchý, vlastníci budú súhlasiť s neprimeranosťou výmery pozemkov v prospech obce, ktorá predajom pozemkov získa prostriedky, nielen na krytie nákladov pozemkových úprav, ale aj napríklad na budovanie komunikácií. Zlepšenie tohto spôsobu vyžaduje zmena zákona, aby tento spôsob mal oporu v zákone a aby sa to týkalo aj iných investorov ako je obec. S touto formou súvisí aj možné odpustenie alebo zníženie miestnych daní pre investorov, ktorí začnú realizovať pozemkové úpravy.

Tretia forma predstavuje kompromis, kedy sa pozemkové úpravy budú vykonávať na náklady investora a štát následne po ukončení bude refundovať náklady alebo časť nákladov na pozemkové úpravy. Štát vyčlení v rozpočte sumu, ktorou sa budú podporovať pozemkové úpravy formou refundácií a za určí sumu, za ktorú sa budú vykonávať pozemkové úpravy na základe poradia katastrálnych území. Každoročné vyčlenenie prostriedkov na pozemkové úpravy a spracovanie registra katastrálnych území podľa naliehavosti pani ministerka verejne deklarovala na konferencii Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, ktorá sa konala v októbri 2018 v Nitre.

Určite by sa našli aj ďalšie možnosti financovania pozemkových úprav. Vybral som len tie, ktoré podľa môjho názoru majú zmysel a sú pochopiteľné.

A v neposlednom rade, súťaž na vykonávanie pozemkových úprav by sa mohla vykonávať v súlade s požiadavkami, ktoré uviedol Úrad pre verejné obstarávanie v rozhodnutí z decembra 2018. Vzhľadom na obmedzené kapacity projektantov pozemkových úprav by sa to mohlo otočiť naopak – projektanti by si vyberali projekty, ktoré chcú vykonávať.

Myslím, že financovanie pozemkových úprav a oddelenie ich vykonávania od politických rozhodnutí by malo byť prioritou. Ak chcete myslieť na budúcnosť, tak musíme nájsť cesty, ako financovať pozemkové úpravy z iných zdrojov ako štátneho rozpočtu. Na riešenie príčin (rozdrobenosť vlastníctva) a výsledku (racionálne scelenie pozemkov) vylúčiť politické rozhodnutie a pozemkové úpravy by sa mali riadiť udalosťami (potrebou scelenia) a možnosťami rozpočtu a záujmov užívateľov a vlastníkov pôdy.

Teraz najčítanejšie