Denník N

Ako sa zbaviť nájomných zmlúv

Ak uzavriete nájomnú zmluvu, tak vlastne neexistuje skoro žiadna rozumná cesta, ako ju ukončiť v prípade, že užívateľ o to nemá záujem. Dokonca po ich ukončení môže pôvodný užívateľ mať právo na uzavretie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok a ak vlastník nesúhlasí, bude jeho vôľa nahradená rozhodnutím súdu.

Novela zákona zaviedla zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôde neprimerane dlhé termíny na ukončenie nájomných zmlúv. A aj po ich ukončení, si vlastník nemusí byť istý, že pôvodný užívateľ jeho pozemkov si nebude robiť nároky na pokračovanie, v staršej terminológii nazývané automatické predĺženie nájomnej zmluvy. Ak by by ste chceli okamžite ukončiť nájomnú zmluvu, môžte to spraviť , sú to trocha drastické metódy ako je exekúcia alebo dražba. Menej drastické sú pozemkové úpravy, ale ani tie takmer nič nevyriešia, hoci deklarujú ukončenie nájomných zmlúv. Tam, kde nie je problém, užívateľ uzatvára nové nájomné zmluvy a nevyužíva svoje nadpráva, ktoré dostal prostredníctvom zákona. Výklad tohto bodu zákona o ukončení nájomných zmlúv poskytlo ministerstvo: pôvodný nájomca má právo na uzavretie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok a ak vlastník nesúhlasí, bude jeho vôľa nahradená rozhodnutím súdu. Toto bolo v metodickom usmernení ministerstva pôdohospodárstva z roku 2014, model sa vyskúšal, a následne sa potom ním nahradil inštitút automatickej obnovy nájomných zmlúv v zákone č.504/2003 Z.z.

Cesta zo zamotaného kruhu vedie cez zákon č.97/2005 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Definuje pojem spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, čo v preklade znamená voľné združenie vlastníkov a užívateľov pôdy. Táto právna forma hospodárenia požíva relatívne vysoký stupeň právnej ochrany a pre doterajšieho užívateľa je to strata práva na uzavretie novej nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok. Toto bol problém mnohých vlastníkov, keď po ukončení jednej nájomnej zmluvy prenajali svoje pozemky inému užívateľovi, ktorý im poskytol vyššiu sumu za prenájom pozemkov.

Táto forma užívania je právne niekde medzi vlastníctvom spoločnej nehnuteľnosti (napr. pasienkové spoločenstvá alebo urbáre) a individuálnym vlastníctvom. Zo spoločenstva môžete vystúpiť okamžite, môžete do neho kedykoľvek vstúpiť a správu nehnuteľnosti môžete zveriť niekomu z vlastníkov alebo prenajať pozemky správcovi, inými slovami komukoľvek.

Druhá forma, ktorá má podobnú zvýšenú ochranu je majetková účasť v spoločnosti, ktorá pozemky užíva. Môžete sa stať akcionárom spoločnosti alebo podielovým vlastníkov spoločnosti s ručením obmedzeným s vkladom vo výške 1€. Našťastie, alebo bohužiaľ pre vlastníkov podielových listov sa to netýka.

Preto je dôležité, akou formou sa zúčastníte na hospodárení na pôde a do akej miery chcete, aby s vašimi pozemkami sa hospodárilo tak, ako treba a mali ste vplyv na hospodárenie. Stačí málo, využiť inštitút spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Teraz najčítanejšie