Denník N

Skrátili sme advokátsku povinnú prax. A notári čo?

Po dlhých bojoch, pravdepodobne náhodou, prešla parlamentom novela, ktorá skracuje povinnú prax advokátskych koncipientov. Na Slovensku sme sa zvyknutí, že jednotlivé právnické povolania sa snažia uzavrieť do seba. Problémom je konkurencia, ktorú staré štruktúry neznášajú, pretože na ňu nie sú zvyknuté.

Príliš regulované profesie

Takýmito chorobami trpia pravdepodobne všetky regulované profesie, aj keď pri právnických povolaniach je to najvypuklejšie. Stav, ktorý trpí „preregulovanosťou,“ sú napríklad notári. Samozrejme súhlasím, že určitá miera kontroly pripravenosti mladých absolventov musí existovať. Podstatné však je, aby obstála, okrem iného, v pravidlách hospodárskej súťaže.

Notári

Postavenie notárov je špecifické. Napriek tomu, že vo svojej podstate vykonávajú verejnú moc, ich činnosť spĺňa zákonné znaky podnikania (sústavná činnosť, vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku).

O to nepochopiteľnejšie je potom postavená regulácia notárskeho stavu. Okrem de facto 5 ročnej povinnej praxe je totiž nastavený maximálny počet notárov. Na prvý pohľad to možno pôsobí racionálne. No pri hlbšej úvahe narazíme na viacero háčikov a to najmä z pohľadu hospodárskej súťaže.

Prílišné bariéry môžu totiž pôsobiť ako nástroj existujúcich podnikateľov, na to aby zabránili novým subjektom vstúpiť na trh. Tejto téme sa už v minulosti venoval aj Protimonopolný úrad SR, ktorý vyslovil nasledovné: „Odporúčane prehodnotiť opodstatnenosť požiadaviek vstupu na trh u všetkých profesijných služieb z pohľadu, či požiadavky vstupu na trh sú odôvodnené vzhľadom na zložitosť poskytovaných služieb a či nepredstavujú len bariéru vstupu na trh s cieľom chrániť existujúcich hráčov na trhu.“

Zásah štátu do relevantného trhu

Obmedzenie počtu subjektov na trhu je veľmi hrubým zásahom do bežného konkurenčného prostredia. Ako som uviedol vyššie, chápem že notári sú v špeciálnej situácii, pretože vykonávajú verejnú moc a preto sú zásahy štátu do ich trhu prirodzené. Pochybné je však určenie ich maximálneho počtu. Štát v tomto prípade má dohliadať na to, aby boli tieto služby poskytované v minimálnom vyhovujúcom rozsahu a nie naopak.

Logika veci potom hovorí, že štát by mal určiť minimálny počet notárov v jednotlivých územných obvodoch a nie maximálny celkový počet notárov. Následkom takejto situácie by bolo zabezpečenie výkonu tých právomocí, ktoré sú notárom zverené, v každej časti štátu. Zároveň by bolo umožnené vstupovať na trh novým subjektom a tieto by mohli spolu lepšie súťažiť.

Niečo podobné konštatoval opäť Protimonopolný úrad SR, ktorý v minulosti uviedol nasledovné: „Malo by sa pristúpiť k liberalizácii profesijných služieb a maximálny počet notárov v príslušnom obvode by mal vygenerovať trh. Zodpovednosťou ministerstva by zostalo zabezpečenie minimálneho počtu notárov v príslušnom obvode, a to najmä na účely plnenia funkcie súdneho komisára.“

Konkurencia medzi notármi?

Je fakt, že výška notárskych poplatkov je do značnej miery paušalizovaná a preto by súťaž medzi notármi nebola najmä o výške poplatkov, aj keď pri určitých úkonoch cena závisí od dohody s notárom. Vnútorné uzatvorenie notárskeho stavu má však za následok, že notári si vyberajú, ktorých klientov vezmú a zákazky, ktoré sa im doslova nechcú robiť, nevezmú.

Ako praktický príklad môžem spomenúť osvedčovanie priebehu vypratávania nehnuteľnosti. Takéto osvedčovanie je potrebné najmä pre účely preukázania súvisacich právnych skutočností, väčšinou, pred súdom.

V týchto situáciach je bežné, že notári odmietajú predmetné úkony vykonať, pretože je to časovo, fyzicky a duševne náročné. Keď sa na to niektorý podujme, tak je to „nečakane“ niektorý z mladých notárov, ktorých je žiaľ veľmi málo.

Následkom je potom skutočnosť, že notári neposkytujú plný rozsah služieb, ktoré od nich občania potrebujú a tým pádom nepriamo dochádza k mareniu výkonu niektorých verejno-mocenských funkcií.

Ako ďalej?

Riešenie tejto situácie podľa môjho názoru nevykazuje žiadne znaky náročnosti. Treba prehodniť povinnú právnu prax. Dobrým návrhom by bolo zjednotenie dĺžky s advokátmi, t.j. z 5 rokov na 3, aby sa zvýšila atraktivita tohto povolania medzi študentami a mladými absolventmi práva. Okrem toho by bolo vhodné zmeniť štátom určený maximálny počet notárov, na minimálny počet podľa požiadaviek trhu, toto by rovnako zvýšilo atraktivitu povolania. Väčší počet súťažiteľov, v tomto prípade notárov samozrejme zvyšuje konkurenciu a tá vylepšuje poskytované služby. Pomohlo by to mladým právnikom a pomohlo by to aj bežným občanom. Nech sa na mňa starší notári nehnevajú, ale je to tak.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Popovič

V Eurovoľbách 2019 kandidujem za stranu SaS pod číslom 14. Predseda Mladých SaSkárov, študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právny asistent v advokátskej kancelárii.