Denník N

Akademické Oscary

Data mining - Vyťažovanie znalostí z dát
Data mining – Vyťažovanie znalostí z dát

Odovzdávanie cien Grammy je už za nami, Oscar klope na dvere. Ak neviete komu by mali byť odovzdané pomyselné ceny za usilovnosť pre akademických a externých (spolu)pracovníkov, tak v nasledujúcej analýze aplikovanej na údaje o záverečných prácach na Fakulte pravníckej, patriacej Paneurópskej vysokej škole, vám predstavím moje skromné tipy.

Úvodom mojej prvotiny na blogu by som rád podotkol, že nasledujúca vykonaná dátová analýza nebola v žiadnom prípade cielená proti FP PEVŠ. Je výsledkom semestrálnej úlohy a heuristickým výberom v predmete Vyťažovanie znalostí z dát. Kde základnými úlohami bolo zistiť:

  • Časový vývoj počtu obhájených prác
  • Najpilnejších vedúcich, oponentov a súčet týchto dvoch zastávaných pozícii
  • Priemerný počet prác na vedúceho (+ medián, minimum, maximum)
  • Rozloženie prác na vedúcich podľa najvyššieho dosiahnutého titulu

Ďalšou nutnou podmienkou bolo vytvoriť dátový súbor z obdobia aspoň 5 rokov, obsahujúci najmenej 2000 záznamov o záverečných prácach študentov. Presné údaje o počte študentov podľa fakúlt na PEVŠ som z verejných zdrojov nenašiel. Predpokladám však, že Fakulta práva je jedna z najväčších fakúlt uvedenej školy. K výberu kombinácie univerzity a fakulty tak isto dopomohla v tej dobe stále celkom nedávna skutočnosť o odstúpení českej ministerky  spravodlivosti Malej, ktorej magisterský diplom pochádzal z FP PEVŠ.

Môj dátový súbor obsahuje záznamy o bakalárskych a diplomových prácach z rokov 2013 – 2017 v celkovom počte 2498.

Z grafu vývoja počtu obhájených prác je možné vidieť určitú koreláciu medzi počtom obhájených bakalárskych a diplomových prác.

Časový vývoj počtu obhájených prací
Časový vývoj počtu obhájených prací

Zaujimavejším grafom je však ten o najusilovnejších zamestnancoch a externých spolupracovníkov FP. Do grafu som vybral top 10 a ich pracovné výkony zobrazil rozpadnuté na jednotlivé roky. Nad každým pracovníkom je k tomu ešte vynesený súčet ich pracovných výkonov cez všetky roky. Zaujímavá odchylka oproti ostatným pracovníkom nastáva u doc. JUDr. Daniely Gandžalovej, PhD., ktorá v roku 2013 stihla viesť až 50 záverečných prác. Prvenstvo jej to však nezaručilo a to patrí doc. JUDr. Borisovi Balogovi, PhD. s celkovým počtom 98 vedených prác v uvedenom období (doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. zaostala len o 5 prác). V najlepšom období uvedených pracovníkov by spolu stihli viesť prácu 50% študentom bakalárskeho štúdia v rokoch 2016, 2017. V ich najsilnejšom období (2013) mohli kľudne viesť tiež až 40% bakalárskych prác.

Najusilovnejší vedúci prác
Najusilovnejší vedúci prác

Rovnaký graf som vytvoril aj pre pracovníkoch v polohe oponujúceho práce. Najzaujímavejším úkazom je prakvapivo podobne znejúce priezvisko ako vzišlo z minulého grafu. Pán Ing. JUDr. Ján Gandžala, PhD. pôsobil v rokoch 2013-2017 ako oponent len v roku 2013 (po roku 2013 došlo v záznamoch k zámene titulov na JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD.). Ani to však neprekážalo tomu, že si uchmatol krásnu 7. priečku v rebríčku najusilovnejšieho oponenta na FP PEVŠ s celkovým počtom 50 obhájených prác (zarátaním oponovaných prác po obmene titulov by sa dostal na 3. Pozíciu, k takejto zámene však mohlo dôjsť u viacerých pracovníkov, preto mená uvádzam s plnými akademickými titulmi). Prvá priečka patrí jednoznačne doc. JUDr. Marcele Tittlovej, PhD. s celkovým počtom oponovaných prác 114.

Najusilovnejší oponenti prác
Najusilovnejší oponenti prác

Suma sumárum titul najpilnejšieho pracovníka FP PEVŠ udeľujem už spomenutej doc. JUDr. Marcele Tittlovej, PhD. s celkovým počtom obhájených alebo vedených prác v počte 183. Vo veľmi tesnom závese sa však umiestnil na 2. mieste prof. JUDr. Peter Polák, PhD. (179 vedených alebo oponovaných prác). Pomyselný víťazný stupienok sa ušiel aj JUDr. Andrei Vitkóovej, PhD. (157 vedených alebo oponovaných prác).

Najusilovnejší pracovníci
Najusilovnejší pracovníci

Medián vedených prác na pracovníka sa po rokoch pohybuje okolo 3-4 prác na rok. Pri oponentúre by som povedal, že je to 2-3 práce na rok. Výkony všetkých pracovníkov v top10 grafoch môžeme hodnotiť ako prudko nadpriemerné.

Priemerný počet (medián, minimum, maximum, rozptyl) prác na vedúceho a rok
Priemerný počet (medián, minimum, maximum, rozptyl) prác na vedúceho a rok
Priemerný počet (medián, minimum, maximum, rozptyl) prác na oponenta a rok
Priemerný počet (medián, minimum, maximum, rozptyl) prác na oponenta a rok

Pozorný čitateľ sa možno už aj sám zamyslel nad rokom 2013 a uvedeným duom doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD + Ing. JUDr. Ján Gandžala, PhD. V tomto roku totižto všetky záverečné práce vedené doc. JUDr. Danielou Gandžalovou, PhD boli oponované  Ing. JUDr. Jánom Gandžalom, PhD. v celkovom počte 50. Naozaj silné akademické duo, ktoré si zaslúži vlastnú kategóriu. Graf najčastejších oponentov k vedúcim prác si môžte preštudovať ďalej nižšie.

Najčastejší oponenti k vedúcim prác
Najčastejší oponenti k vedúcim prác

Dúfam, že každá práca bola vedená a oponovaná podľa najlepšieho vedomia a svedomia pracovníkov FP PEVŠ.

 

Teraz najčítanejšie

Peter Kolárovec

Študent Fakulty informatiky na ČVUT v Prahe, obore znalostné inžinierstvo.