Denník N

Ako 4. technická revolúcia zmení školstvo? Okrem výziev prináša aj dôvody na optimizmus

Nástup umelej inteligencie, automatizácie a digitalizácie v najbližších rokoch výrazne ovplyvní školu ako inštitúciu a trh práce, čo zmení aj požiadavky na absolventov škôl.

Nové technológie zahŕňajúce digitalizáciu, automatizáciu a umelú inteligenciu nie sú otázkou budúcnosti. Na zmeny, ktoré so sebou postupne prinášajú, je preto potrebné reagovať už dnes. V tíme projektu To dá rozum pracujeme na návrhu zmeny vzdelávacieho systému od škôlok až po vysoké školy, ktorý bude reflektovať zistenia z hĺbkovej analýzy aktuálneho stavu slovenského školstva, no zároveň bude reflektovať aj trendy z oblasti umelej inteligencie, automatizácie a digitalizácie. Ako tieto inovácie ovplyvnia školstvo, učiacich sa, učiteľov a učiteľky, ako aj samotný trh práce a firmy, sme diskutovali s expertmi a expertkami z OECD, zo školstva a zo súkromnej sféry počas trojdňového interného workshopu.

V rámci vzdelávania je jednou z najaktuálnejších tém využitie umelej inteligencie v prospech efektívnejších škôl a vyučovacích postupov. Umelá inteligencia a s ňou spojený proces automatizácie sú širokou verejnosťou vnímané skôr ako témy budúcnosti, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje najmä na úrovni výskumných centier a technických inštitúcií. Avšak prienik umelej inteligencie do vzdelávania sa naplno ukáže už čoskoro a niektoré jej prvky sú v praxi prítomné už teraz. Počítače sú napríklad schopné opravovať písomné práce či formou chatbotov komunikovať s učiacimi sa, rodičmi a aj samotnými učiteľmi a učiteľkami o otázkach, ktoré ich zaujímajú (1), (2). Môžu tiež pomôcť so spracovávaním spätnej väzby od študentov učiteľom a naopak s poskytovaním okamžitej a pravidelnej spätnej väzby študentom (3), (4). Umelá inteligencia má potenciál pomôcť pri väčšej individualizácii vzdelávania tým, že sa naučí spoznávať potreby jednotlivých učiacich sa, prispôsobí im obsah, rýchlosť aj formu vzdelávania (5). Tak dokáže individualizovať vzdelávanie pre učiacich sa s rozmanitými potrebami a odstrániť viaceré bariéry v prístupe k učeniu, ktoré v súčasných školách existujú napríklad pre žiakov s poruchami zraku, s vývinovými poruchami učenia, žiakov s odlišným materinským jazykom ale aj žiakov s nadaním. Môže byť teda veľmi nápomocná učiteľovi v procese individualizácie inštrukcií a diferencovaného vyučovania žiakov s rozmanitým potenciálom, potrebami a záujmami tak, aby každý dosahoval v procese učenia svoje maximum (4). Virtuálna realita zase môže urobiť vzdelávanie pútavejším, napríklad ak pri štúdiu bunky si ju budú môcť žiaci pozrieť zvnútra alebo sa budú môcť „poprechádzať“ v pyramíde a lepšie tak pochopiť staroveký Egypt (6).

Automatizácia môže zároveň pomôcť aj v organizácii a administrácii výučby. Príkladom je internetové riešenie pre školy Edupage, ktoré využívajú školy po celom Slovensku a v zahraničí. Školy môžu cez toto riešenie prevádzkovať svoju webovú stránku, učitelia a učiteľky ho môžu využívať ako virtuálnu triednu knihu, rozvrh, na posielanie pripomienok rodičom alebo zdieľanie učebných materiálov pre svojich žiakov. Rodičia si cez ňu môžu prezrieť priebežné hodnotenie svojich detí, dochádzku alebo môžu dokonca predložiť elektronickú ospravedlnenku.

Nové technológie prinášajú so sebou aj množstvo dát a možnosť ich zmysluplného spracovania. Systematicky zaznamenávané a vyhodnocované dáta počítačmi, umelou inteligenciou a následne človekom, môžu pomôcť s naplánovaním a priebežným inovovaním rozvojového plánu učiacich (7). Taktiež sú vhodným nástrojom pre plánovanie efektívneho využitia priestorov v rámci škôl a môžu pomôcť pri rýchlejšom vytvorení rozvrhov spolu s alokáciou vhodných a dostupných učební (8).

Napriek tomu, že vývoj týchto technológií napreduje veľmi rýchlo a očakáva sa, že v niektorých odboroch sa v nadchádzajúcich desaťročiach uskutoční úplná automatizácia, vzdelávanie a školstvo sú v tomto ohľade takmer bez rizika. Naopak predpokladá sa, že benefity vyplývajúce z využitia nových technológií spravia zo školstva jednu z rýchlo napredujúcich a inovatívnych oblastí. To všetko s minimálnym rizikom pre pracovné pozície učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov. Pre učiteľov a učiteľky tento pokrok môže naopak znamenať, že sa ich práca stane zaujímavejšou, keďže nudnú a repetitívnu časť (učenie základov, opravovanie testov, odpovedanie na opakujúce otázky a pod.) preberú počítače (4). Učiteľ sa tak bude môcť viac venovať diskusiám s učiacimi sa o určitej téme či oblasti.

Uplatnenie nových technológií vo vzdelávaní by teda malo byť súčasťou akýchkoľvek pripravovaných zmien verejnej politiky v tejto oblasti. Počas workshopu sme s expertmi a expertkami na školstvo, trh práce a nové technológie diskutovali o najnovších trendoch a vývoji systému vzdelávania vo svete. Tie ukazujú, že pri vyučovaní sa v čoraz väčšom počte krajín presúva dôraz z encyklopedických vedomostí na zručnosti, ako napríklad schopnosť učiť sa a používať získané poznatky vo viacerých oblastiach, efektívne komunikovať, spolupracovať a ďalšie (9). Tieto zručnosti majú narastajúci význam nielen na trhu práce, ale aj v osobnom živote.

Umelá inteligencia a s tým spojená automatizácia a robotizácia vo výraznej miere ovplyvnia aj samotný trh práce. Postupná robotizácia jednotlivých ekonomických odvetví si bude vyžadovať systematickú rekvalifikáciu pracovníkov. Podľa OECD sú najviac ohrozené práve tie pracovné pozície, ktoré vyžadujú nižšiu úroveň vzdelania, ale najmä spočívajú v rutinných a opakujúcich sa činnostiach, ako napríklad práca pri výrobných linkách, niektoré remeslá či služby. Naopak, najmenej sú ohrozené povolania, ktoré si vyžadujú stredné až vyššie vzdelanie, dobré sociálne, organizačné schopnosti a kreativitu. Takýmito povolaniami sú napríklad manažéri, technici, učitelia, psychológovia, ale aj pracovníci v sociálnych službách (10).

Hoci trendy ukazujú, že školstvo patrí medzi oblasti najmenej ohrozené stratou miest, práve vzdelávanie a rekvalifikačné tréningy sú rozhodujúcim faktorom pri udržiavaní funkčného trhu práce na lokálnej a medzinárodnej úrovni (10). Ako upozornila počas workshopu expertka OECD Marieke Vandeweyer, aj samotní učitelia a učiteľky budú nútení získať nové zručnosti, ktoré im umožnia dopĺňať počítače, keďže ťažisko ich práce sa presunie z prenosu vedomostí do sprevádzania učením a do rozvoja sociálnych a komunikačných zručností. Aj v iných oblastiach ľudia budú v blízkej budúcnosti vystavení potrebe adaptovať sa na novú prácu a bude rozhodovať práve ich schopnosť prispôsobovať sa zmenám a spolupracovať s počítačmi, či robotmi. Dôležitú úlohu bude zohrávať aj kvalita dostupného vzdelávacieho a rekvalifikačného systému, a taktiež motivácia samotného uchádzača (10).

Prieskumy ukázali, že obyvatelia Slovenska sú v porovnaní s ostatnými členskými krajinami pomerne vo veľkej miere ochotní dôverovať strojom a umelej inteligencii ako takej. Nebáli by sa napríklad nechať si od robota poradiť pri práci, prijali by od stroja pomoc v prípade choroby alebo by si nechali doručiť tovar plne automatickým dronom (11).

Podľa OECD je Slovensko najviac ohrozené automatizáciou práce (10). Zároveň nástup nových technológií prináša mnohé výzvy aj v osobnom živote človeka. Fixovanie sa na virtuálny svet a obmedzenie žitia v reálnom svete, zneužívanie dát ľudí pre komerčné či politické ciele, vystavenie človeka množstvu neštruktúrovaných informácií a ďalšie. Je preto potrebné sa už dnes na tieto zmeny pripraviť. Najlepším spôsobom bude priniesť do školstva zmenu, ktorá mu umožní profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie a zároveň učiacich sa pripraví na to, čo tieto technológie znamenajú pre osobný aj pracovný život, ako s nimi bezpečne a zmysluplne zaobchádzať. Práve o návrh takejto zmeny sa usilujeme v projekte To dá rozum.

Renáta Hall
Riaditeľka a analytička projektu To dá rozum

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

Workshop sa uskutočnil aj s podporou Nadácie ESET

Zdroje:
(1) FORD, M. The Rise of the robots. London: Oneworld Publications, 2016. s. 133 – 134
(2) V umelej inteligencii vidíme veľký potenciál. eduNews. 1/2017 [cit. 2019-16-2]. Dostupné na: https://www.datalan.sk/tmp/asset_cache/link/0000042373/eduNEWS_1_2018_FINAL.pdf
(3) https://hubert.ai/ [cit. 2019-16-2]
(4) MARR, B. How Is AI Used In Education – Real World Examples Of Today And A Peek Into The Future. Forbes, 25 júla 2018 [cit. 2019-16-2]. Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#6fc756fa586e
(5) BOLLAND, S. Neuroscience, AI and the Future of Education. [cit. 2019-16-2]. Dostupné na: TEDxSouthBank https://www.youtube.com/watch?v=_cYIvfS-knA&t=2s
(6) CLASSVR [cit. 2019-16-2]. Dostupné na: http://www.classvr.com/school-curriculum-content-subjects/historical-times-lessons/
(7) ELKANA, Y., KLÖPPER, H The university in the twenty-first century. Teaching in the new enlightment in the digital age. Budapest: CEU Press, 2016. s. 215
(8) DEN HEIJER, A. Managing the European campus providing decision-supporting information and tools. Prezentácia na 4th EUA Funding Forum v Barcelone, 18. a 19. októbra 2018 [cit. 2019-16-2]. Dostupné na: https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=1517
(9) MENNO, B. Turn your talent into a business: Employability is the new currency. Prezentácia na Slovak presidency conference – Fostering and the development of talent v Bratislave 12. – 13. septembra 2016.
(10) OECD. Putting faces to the jobs at risk of automation. Policy brief on the future of work. March 2018. [cit. 2019-17-2]. Dostupné na: https://www.oecd.org/employment/Automation-policy-brief-2018.pdf
(11) Eurobarometer. Special Eurobarometer 460: Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life. 2017. [cit. 2019-17-2]. Dostupné na: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/downloadODP/?44A4830CF876220E1FB12CA2098FE516

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/