Denník N

Vážený pán premiér, pozemkové úpravy sú nevyhnutné.

Žijeme v dobe, kedy môžme priamo komunikovať aj s premiérom. Nerobíme to často, ale myslím, že je teraz je to nutné.

Vážený pán premiér,

som projektant pozemkových úprav a na pomyselnej cieľovej páske som bol jedným z prvých, ktorí zapísali skoro pred štvrťstoročím prvé pozemkové úpravy do katastra nehnuteľností. Pozemkové úpravy sú pre väčšinu z nás poslaním a to, aby sme ich vedeli robiť nás stálo veľa úsilia a námahy. My sa musíme postaviť tvárou v tvár vlastníkom, musíme ich presvedčiť o možnostiach a výhodách, ktoré im z toho plynú. Ak chceme, aby ich rozhodnutia boli kvalifikované, aby vedeli aké dôsledky budú mať ich rozhodnutia, tak bez toho, aby sme do toho vložili všetko najlepšie čo vieme, to nejde.

Pozemkové úpravy nás naučili hovoriť pravdu, naučili nás spravodlivo a férovo rozhodovať a hľadať riešenia, ktoré budú výhodné pre všetkých: vlastníkov, užívateľov, obce, samosprávne kraje a samozrejme pre štát, vrátane samotnej krajiny a prírody. Okrem iného sme spolu s vlastníkmi vysporiadali stovky kilometrov alebo hektárov ciest v správe obcí, samosprávnych krajov bez toho, aby sme to museli alebo za to niečo žiadali, hoci to mal spraviť štát.

Tento štát nás hodil do vody a nechal nás, aby sme spolu so štátom vybudovali systém, ktorým dokážeme riešiť problémy vlastníctva, využitia územia, ochrany prírody a podobne, vo všeobecnosti nazývaný pozemkové úpravy.

Keď sa začínali prvé pozemkové úpravy začiatkom deväťdesiatych rokov, tak predstavovali v mnohých aspektoch riziko. Dnes sa situácia zmenila a pozemkové úpravy sú produktom, ktorý nesie pečať individualizovaného priemyselného výrobku. Stále však vyžaduje individuálny prístup, znalosť miestneho prostredia, dôveru ľudí, ktorú si budujeme roky. Vy ste jednou vetou v sobotných dialógoch negoval naše úsilie.

My sme dôsledkom rozhodnutí o potrebe vysporiadania vlastníckych a užívacích vzťahov a naša činnosť nie je len projektovanie pozemkových úprav. Vytvorili ste nás ako armádu, ktorá má riešiť problémy a teraz chcete investíciu, ktorú tento štát budoval skoro tridsať rokov zahodiť. Pozemkové úpravy vyžadujú interdisciplinárny prístup a riešime ich spolu s ekológmi, ochranármi prírody, architektmi a tvorcami územných plánov, poľnohospodármi, lesníkmi, stavbármi, súdnymi znalcami a ďalšími odbornými profesiami. Účastníkmi sú aj orgány štátnej správy a samospráv – tí všetci sa podieľajú na pozemkových úpravách. Je nás viac, ako hovoríte a dávame prácu stovkám ľudí a nepriamo ďalším stovkám.

Pozemkové úpravy nie sú lacnou, rýchlou a jednoduchou záležitosťou. Skrýva za nimi obrovské množstvo práce, ktorá sa nedá nespraviť, práce v teréne, práce s údajmi, úradmi, účastníkmi pozemkových úprav a na druhej strane prinášajú výhody pre všetkých účastníkov. Je pravda, že zmenu vlastníckych hraníc v teréne nevidieť – ale je to len zdanie. Problémy, ktoré vyriešia pozemkové úpravy nemusí byť vidieť. Jednoducho sú a každý, kto sa s nimi stretol vie o nich a využíva ich.

Dokážeme sprístupniť pôdu pre malých a stredných farmárov, vyriešiť problémy nájmu a vlastníctva pozemkov, predchádzať problémom spojených so zmenou klimatických podmienok, ochranu pôdy a prírody, vyriešiť problémy s ktorými zápasí Poľnohospodárska platobná agentúra, problémy súvisiace s územným plánovaním, ale aj drobné spory medzi vlastníkmi, susedmi a rodinami. Každý projekt pozemkových úprav je svojím spôsobom jedinečný originál a každému projektu musíme venovať maximálne úsilie.

Ak máte problém vyčleniť peniaze na pozemkové úpravy, lebo podľa vás sú to nezaslúžené peniaze, tak spravte aspoň to, aby sme ich mohli vykonávať s pomocou vlastníkov, užívateľov, aby pozemkové úpravy, ktoré sa vykonávajú v rozsahu celých katastrálnych území mohli byť nariadené a financované z iných zdrojov ako štátnych. Podpora zo strany štátu potom môže byť aj formou čiastočnej refundácie nákladov alebo krytím úveru na ich financovanie, navýšením podielových daní pre obce, kde sa pozemkové úpravy vykonávajú – lebo vysporiadanie pozemkového vlastníctva je spoločenský záujem a štát by mal podporovať pozemkové úpravy aj nepriamymi nástrojmi. Ak by sa na ich financovaní podieľali vlastníci, obce a užívatelia, boli by platené z výhod, ktoré nimi získajú. Verím, že takáto možnosť, okrem stratégie, ktorú nám pani ministerka sľúbila na konferencii „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“ v októbri minulého roka prispeje k tomu, čo štát požaduje – jednoduchá správa majetku, užívania a správa krajiny a neposlednom rade k riešeniu problému potravinovej bezpečnosti a zamestnanosti na vidieku.

Vážený pán premiér, verím že vaše vyjadrenie je len nedorozumenie a dokážete nájsť riešenie, ktoré bude v prospech všetkých.

Anton Julény
projektant pozemkových úprav

V Trenčíne, 23.2.2019

Teraz najčítanejšie